Menettely : 2017/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0344/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0344/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 251kWORD 44k
15.5.2017
PE603.769v01-00
 
B8-0344/2017

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen” (2017/2685(RSP))


Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen” (2017/2685(RSP))  
B8‑0344/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 16. toukokuuta 2017 antamat julkilausumat aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan;

B.  toteaa, että EU:n rohkaisema laajamittainen maahanmuutto Euroopan ulkopuolisista maista on osoittautunut erittäin ongelmalliseksi sekä poliittista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista epävakautta aiheuttavaksi tekijäksi;

C.  toteaa, että YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tilastojen mukaan Italiaan vuonna 2016 saapuneista maahantulijoista ainoastaan 2,65 prosentille myönnettiin turvapaikka tosiasiallisina pakolaisina ja maahan tulleista 181 436 henkilöstä 90 334 katosi harmaan talouden markkinoille turvapaikkaa hakematta tai sen saantia odottamatta(1);

D.  toteaa, että Eurofound on empiiristen tutkimusten perusteella osoittanut, että unionin nuorisolla on entistä vähemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun(2);

E.  katsoo, että EU:n noudattamalla massamuuttoa koskevalla toimintapolitiikalla ei voida mitenkään ratkaista väestöhaasteita, minkä on osoittanut myös CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis -virasto(3), joka on todennut, että muuttovirrat eivät ratkaise taloudellisia ongelmia, jotka johtuvat väestön ikääntymisen aiheuttamista väestökehitykseen liittyvistä seikoista;

F.  panee merkille, että IMF on neuvonut EU:ta, että maahantulijoille maksettaisiin ”väliaikaisesti” matalampia palkkoja(4); katsoo, että sosiaalisella polkumyynnillä on haitallinen vaikutus työmarkkinoihin, koska sillä luodaan enemmän kilpailua maahantulijoiden ja unionin kansalaisten välille ja se johtaa sosiaaliturvan heikentymiseen ja lisää köyhyyttä erityisesti heikommin koulutettujen työntekijöiden keskuudessa;

G.  toteaa, että Unkari on ollut hyvin tehokas alueelleen pyrkivien määrän hallinnassa ja vähentämisessä;

H.  katsoo, että Australia on soveltamallaan lähestymistavalla onnistunut entistä paremmin vähentämään laitonta maahanmuuttoa Australiaan ja samalla lopettamaan maahan pyrkivien kuolemat merellä;

I.  katsoo, että EU:n sisäisten siirtojen järjestelmä on suora seuraus Schengen-järjestelmän epäonnistumisesta ja avointen rajojen politiikasta;

J.  katsoo, että maahantulijoiden Kölnissä ja kymmenissä muissa Euroopan kaupungeissa eurooppalaisiin naisiin kohdistamien seksuaalisten joukkohyökkäysten seurauksena monien naisten turvallisuus on uhattuna;

K.  katsoo, että pakollisella sisäisten siirtojen järjestelmällä ei ole mitään oikeusperustaa;

L.  toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tekee jäsenvaltioille mahdottomaksi hallita muuttovirtoja ja se jopa määrää niille sakkoja, esimerkiksi Italialle vuonna 2009(5);

1.painottaa periaatetta, että kaikilla valtioilla on oltava oikeus itsenäisesti päättää omasta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikastaan;

 

2.katsoo, että EU:n avointen rajojen politiikka yllyttää ja rohkaisee yhä useampia maahantulijoita ylittämään Välimeren;

 

3.ei hyväksy pakkosiirtojen periaatetta ja painottaa, että on tehokkaampaa, että turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakevat ihmiset otetaan vastaan turvallisissa osissa heidän lähtömaissaan tai heidän omilla alueillaan;

 

4.huomauttaa, että valtiot voivat oikeutetusti pitää laitonta maahantuloa ja rajojensa sisäpuolella oleskelua laittomana toimena ja että siitä voidaan rangaista ja tuomita;

 

5.pitää valitettavana joidenkin kansalaisjärjestöjen epäselvää roolia Välimerellä;

 

6.kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan Australian lähestymistapaa maahanmuuttoasioihin;

 

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html.

(2)

https://www.neweurope.eu/article/europes-x-men-first-live-worse-parents/.

(3)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing.

(4)

http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/imf-recommends-paying-refugees-below-the-minimum-wage/.

(5)

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/23/italy-human-rights-migrants-libya.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö