Förslag till resolution - B8-0344/2017Förslag till resolution
B8-0344/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om att åstadkomma omplacering

15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky för ENF-gruppen

Förfarande : 2017/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0344/2017
Ingivna texter :
B8-0344/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0344/2017

Europaparlamentets resolution om att åstadkomma omplacering

(2017/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandena av rådet och kommissionen av den 16 maj 2017 om att åstadkomma omplacering,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Immigrations- och asylpolitik hör till suveräna medlemsstaters exklusiva befogenhet.

B.  Den massinvandring från utomeuropeiska länder som EU uppmuntrat till har visat sig vara mycket problematisk och leda till politisk, ekonomisk, social och kulturell splittring.

C.  Siffror från UNHCR visar att endast 2,65 procent av de migranter som kom till Italien 2016 beviljades asyl som verkliga flyktingar, och att 90 334 av de 181 436 migranterna försvann i den svarta ekonomin utan att begära eller invänta asyl[1].

D.  Eurofound har empiriskt konstaterat att Europas ungdom har färre möjligheter att röra sig uppåt i samhället[2].

E.  En massinvandringspolitik som drivs igenom av EU kan under inga omständigheter vara lösningen på utmaningarna i befolkningsutvecklingen, vilket också konstaterats av CPB, den nederländska byrån för analys av den ekonomiska politiken[3], som uppgett att inflödet av migranter inte kommer att lösa de ekonomiska problemen till följd av befolkningsutvecklingsfrågorna i en åldrande befolkning.

F.  Internationella valutafonden har rått EU att ”tillfälligt” betala lägre löner till migranter[4]. Social dumpning får störande effekter på arbetsmarknaden, skapar mer konkurrens mellan migranter och européer, försämrar den sociala tryggheten och leder till utbredd fattigdom, särskilt bland sämre utbildade arbetstagare.

G.  Ungern har varit mycket effektivt i fråga om att hantera och minska inflödet av migranter till landets territorium.

H.  Australiens strategi har varit alltmer framgångsrik när det gäller att minska den olagliga invandringen till Australien och samtidigt stoppa migranters död till sjöss.

I.  EU:s omplaceringsprogram är en direkt följd av att man misslyckats med Schengenområdet och politiken för öppna gränser.

J.  Till följd av massvisa sexuella övergrepp mot europeiska kvinnor som begåtts av migranter i Köln och dussintals andra europeiska städer äventyras många kvinnors säkerhet.

K.  Det obligatoriska omplaceringsprogrammet saknar rättslig grund.

L.  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna gör det omöjligt för medlemsstaterna att hantera migrationsflödena och dömer dem till och med till böter, vilket visades när Italien bötfälldes 2009[5].

1.Europaparlamentet understryker att det för alla stater är en del av deras suveränitet att fastställa sin egen asyl- och immigrationspolitik.

 

2.Europaparlamentet anser att EU:s politik för öppna gränser är en drivkraft som uppmuntrar fler migranter att försöka ta sig över Medelhavet.

 

3.Europaparlamentet avvisar principen om påtvingad omplacering och betonar att det är effektivare att hysa flyktingar och personer som söker internationellt skydd i säkra delar av deras ursprungsland eller i deras egna regioner.

 

4.Europaparlamentet noterar att varje stat med rätta kan anse att irreguljär inresa och vistelse inom dess gränser är olaglig verksamhet som kan leda till påföljder och rättegång.

 

5.Europaparlamentet fördömer den otydliga roll som vissa icke-statliga organisationer spelar i Medelhavet.

 

6.Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att genomföra den australiska strategin på invandringsområdet.

 

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas parlament.