Menettely : 2016/2998(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0345/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0345/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0226

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 273kWORD 56k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.770v01-00
 
B8-0345/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta
Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP))  
B8‑0345/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon muun muassa 18. tammikuuta 2016 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin julkilausumat Israelin ja Palestiinan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Ruotsin hallituksen 30. lokakuuta 2014 tekemän päätöksen tunnustaa Palestiinan valtio ja toteaa Ruotsin näin liittyneen niiden 136 muun maan joukkoon, jotka ovat tunnustaneet Palestiinan ja joihin kuuluu myös kahdeksan EU:n jäsenvaltiota, Islanti ja Vatikaani,

–  ottaa huomioon marraskuussa 2015 julkaistun EU:n ilmoituksen Palestiinan miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemisestä,

–  ottaa huomioon EUH:n 5. huhtikuuta 2017 julkaiseman EU:n puolivuotisraportin EU:n rahoittamien rakenteiden tuhoamisesta ja takavarikoinnista C-alueella syyskuusta 2016 helmikuuhun 2017,

–  ottaa huomioon Israelin ja Palestiinan konfliktia koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat ja erityisesti 26. joulukuuta 2016 hyväksytyn päätöslauselman nro 2334,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimukset, joiden osapuolia Israel, Palestiina ja EU:n jäsenvaltiot ovat,

–  ottaa huomioon arabien rauhanaloitteen, jonka Arabivaltioiden liiton neuvosto hyväksyi maaliskuussa 2002,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2015 päivätyn Euroopan parlamentin tutkimuksen aiheesta ”Occupation/Annexation of a Territory: Respect for International Humanitarian Law and Human Rights and Consistent EU Policy”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että mahdollisuudet käynnistää uudelleen mielekkäät neuvottelut kattavan ratkaisun löytämiseksi Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin niin kutsutun Lähi-idän rauhanprosessin yhteydessä ovat edelleen heikot Yhdysvaltojen diplomaattien alustavista toimista huolimatta;

B.  toteaa, että Palestinian Centre for Policy and Survey Research- ja Tami Steinmetz Center for Peace Research -tutkimuslaitosten helmikuussa 2017 tekemän mielipidetiedustelun mukaan sekä palestiinalaiset että israelilaiset pitävät edelleen kahden valtion ratkaisua parhaana vaihtoehtona ja kummallakin puolella vain vähemmistö kannattaa ajatusta yhdestä kahden kansallisuuden valtiosta;

C.  ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin vuosikertomuksessa 2016/2017 todetaan, että kyseisenä vuonna palestiinalaiset tekivät Länsirannalla ja Israelissa iskuja israelilaisia vastaan käyttäen muun muassa teräaseita, autoja ja ampuma-aseita, iskuja tekivät yleensä palestiinalaiset, jotka eivät kuuluneet aseellisiin ryhmiin, ja niissä surmattiin16 israelilaista ja yksi ulkomaalainen henkilö ja heistä useimmat olivat siviilejä, Israelin joukot tappoivat vuoden aikana 110 palestiinalaista ja kaksi ulkomaalaista, osa uhreista surmattiin laittomasti, koska he eivät uhanneet kenenkään henkeä, aseistautuneet palestiinalaisryhmät laukaisivat Gazassa säännöllisesti ja summittaisesti raketteja ja kranaatteja Israeliin, mutta nämä eivät aiheuttaneet kuolonuhreja tai vakavia loukkaantumisia, ja että Israelin joukot vastasivat ilmaiskuin ja tykistötulella ja surmasivat Gazassa kolme palestiinalaista siviiliä, joiden joukossa oli kaksi lasta;

D.  toteaa, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston mukaan Israelin joukkojen iskuissa miehitetyillä palestiinalaisalueilla on vuonna 2017 tähän mennessä kuollut 16 ja haavoittunut 525 palestiinalaista, palestiinalaisten iskuissa miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja Israelissa on haavoittunut viisi israelilaista ja että kahden viikon jaksolla palestiinalaisten iskuissa on loukkaantunut keskimäärin seitsemän israelilaista;

E.  ottaa huomioon, että vuoden alun jälkeen Israelin hallitus on ilmoittanut perustavansa uuden laittoman siirtokunnan ja edistänyt noin 6 000 uuden asunnon rakentamista nykyisissä siirtokunnissa, myös Itä-Jerusalemissa alueilla, joista EU on korostanut, että se ei hyväksy niille rakentamista; ottaa huomioon, että knesset hyväksyi 6. helmikuuta 2017 lain, jolla tosiasiallisesti hyväksyttiin palestiinalaisten yksityisomistuksessa olevan maan takavarikointi vartioasemien ja siirtokuntien perustamista varten; panee merkille, että kansalaisyhteiskunnan ryhmät varoittavat käynnissä olevista suunnitelmista rakentaa vielä 15 000 asuntoa Itä-Jerusalemiin, myös Givat Hamatosiin;

F.  ottaa huomioon, että Länsirannan palestiinalaisväestön oikeuksia loukataan räikeästi, uudisasukkaat ovat heitä kohtaan väkivaltaisia ja heidän liikkuvuuttaan ja keskeisten palvelujen (myös veden) saantia rajoitetaan tiukasti; panee merkille, että Israelin vankiloissa on 6 300 palestiinalaisvankia, joista 300 on lapsia, 61 naisia ja 536 hallinnollisesti säilöönotettuja; panee merkille palestiinalaisvankien 17. huhtikuuta 2017 aloittaman syömälakon, jonka tarkoituksena on heidän perusoikeuksiensa tukeminen;

G.  toteaa, että Palestiinaa käsittelevän EU:n edustajan toimiston mukaan Israelin viranomaiset ovat viime kuukausien aikana tuhonneet ennennäkemättömän paljon palestiinalaisten rakenteita C-alueella ja Itä-Jerusalemissa ja että 440 palestiinalaisten omistamaa rakennetta on tuhottu, minkä vuoksi 1 628 palestiinalaista (mukaan lukien 772 lasta) on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja mikä on vaikuttanut haitallisesti 7 216 palestiinalaiseen; ottaa huomioon, että EU:n toimisto raportoi EU:n tai sen jäsenvaltioiden rahoittamien rakenteiden tuhoamisen poikkeuksellisesta lisääntymisestä, sillä vuonna 2016 tuhottiin yhteensä 182 rakennetta, joiden arvo oli 557 378 euroa; ottaa huomioon, että tuhoista ei ole pyydetty korvausta;

H.  toteaa, että Gazan saarron jatkuminen vaikuttaa tuhoisasti alueen 1,8 miljoonaan asukkaaseen ja että saarto on Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan kollektiivinen rangaistus ja määrätty selvästi vastoin Israelin kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita;

I.  toteaa, että pyrkimyksissä palestiinalaisten keskinäiseen sovinnontekoon ei ole edistytty merkittävästi; toteaa, että palestiinalaishallinto ei ole onnistunut saamaan Gazan aluetta hallintaansa; katsoo, että palestiinalaisjohto on juuttunut sisäisiin valtapyrkimyksiin; toteaa, että palestiinalaishallintoa syytetään enenevässä määrin ylimielisyydestä, autoritaarisuudesta, hallinnon arvostelijoiden pidätyksistä ja korruptiosta;

J.  ottaa huomioon, että vuoden 1993 Oslon sopimuksista lähtien kansainväliset avustajat ovat investoineet yli 23 miljardia euroa Palestiinan rauhaan ja kehitysapuun; toteaa, että palestiinalaisten eriarvoisuus sekä työttömyys- ja köyhyysaste ovat nousseet tasaisesti saman ajanjakson kuluessa;

K.  ottaa huomioon, että komission toimeksiannosta toukokuussa 2014 tehdyssä arviossa EU:n yhteistyöstä miehitettyjen palestiinalaisalueiden kanssa todettiin, että nykyisen yhteistyömallin rajat ovat tulleet vastaan, koska EU:lla ei ole sen rinnalle poliittista linjaa, jolla puuttua Israelin miehitys- ja asutustoimista sekä Länsirannan ja Gazan alueen poliittisesta jakautumisesta johtuviin esteisiin;

L.  katsoo, että kolmansilla osapuolilla, myös EU:n jäsenvaltioilla, on kansainvälisen oikeuden mukaan velvollisuus olla kannustamatta, auttamatta ja avustamatta siirtokuntien perustamista ja tehdä kaiken, mitä niiltä voi kohtuullisesti odottaa, estääkseen uusien siirtokuntien perustamisen ja lopettaa tällaiset laittomat käytännöt;

1.  on vakuuttunut siitä, että ainoa kestävä ratkaisu Lähi-idän konfliktiin on kaksi demokraattista valtiota, Israel ja Palestiina, jotka elävät rinnakkain rauhassa turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä vuoden 1967 vihreän linjan mukaisesti, ja että Jerusalem on kummankin valtion pääkaupunki;

2.  katsoo, että juuttuminen yhden valtion todellisuuteen, jossa oikeudet jakautuvat epätasaisesti, Länsirannan päättymätön miehitys ja vähittäinen liittäminen sekä Palestiinan valtion hupenevat mahdollisuudet muodostaa valtio edellyttävät konfliktia koskevan EU:n politiikan pohtimista uudelleen;

3.  korostaa jälleen, että väkivallattomat toimet ovat ainoa keino luoda rauha Israelin ja Palestiinan välille; tuomitsee kaikki siviileihin kohdistuvat väkivallanteot, myös terroriteot, sekä kummankin osapuolen harjoittaman kaikenlaisen provokaation, kiihotuksen ja tuhoamisen;

4.  tuomitsee Israelin siirtokuntien jatkuvan laajentamisen, koska se on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden räikeä loukkaus, se ruokkii palestiinalaisten kaunaa ja epätoivoa ja on suurin yksittäinen este kahden valtion ratkaisun onnistumiselle ja mahdollisuuksille;

5.  korostaa, kuten YK:n turvallisuusneuvosto jälleen totesi joulukuussa 2016, että kansainvälinen yhteisö on vakaasti päättänyt olla hyväksymättä mitään muutoksia vuoden 1967 rajoihin, myöskään Jerusalemin osalta, elleivät osapuolet ole sopineet niistä neuvotteluissa; kehottaa Israelin viranomaisia lopettamaan välittömästi siirtokuntien laajentamisen ja aloittamaan niiden purkamisen; ei hyväksy Israelin hallituksen niin kutsuttua pidättyväisyyspolitiikkaa, jota se noudattaa siirtokuntien rakentamisessa, ja kehottaa EU:ta pysymään tiukkana asiassa;

6.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Israel hyödyntää Palestiinan luonnonvaroja, ja väestön jatkuvista pakkosiirroista etenkin C-alueella, mikä on vakava Geneven yleissopimusten vastainen rikkomus; kehottaa Israelin viranomaisia kunnioittamaan täysin Palestiinan väestön, myös beduiinien, oikeuksia C-alueella ja perumaan välittömästi kaikki väestön pakkosiirtoja koskevat suunnitelmat sekä heille annetut purku- ja häätömääräykset, ja toteaa tämän koskevan myös Khan-Al-Ahmarin ja Susyan asukkaita;

7.  kehottaa EU:ta täyttämään kansainväliset velvoitteensa tekemällä aluetta koskevan rohkean ja kattavan rauhanaloitteen; korostaa, että EU:n uudessa politiikassa olisi keskityttävä säilyttämään kahden valtion ratkaisun pitkän aikavälin toimivuus;

8.  kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön niitä koskevan oikeudellisen tunnustamattajättämisvelvoitteen ja noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 2334 mukaisesti vaikuttavaa ja kattavaa EU:n politiikkaa, jossa käsitellään erikseen Israelia ja sen siirtokuntia ja joka perustuu kansainvälisen oikeuden ja EU:n periaatteiden tiukkaan noudattamiseen;

9.  katsoo, että komission ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan olisi osana tiukempaa EU:n politiikkaa Israelin siirtokuntia kohtaan ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

a.  tehostettava diplomatiaa vastauksena siirtokuntien rakentamiseen ja todettava selvästi, että tällainen politiikka perustuu EU:n ja Israelin välisiin tiiviisiin suhteisiin ja oikeudelliseen velvoitteeseen;

b.  tarkasteltava uudelleen kaikkia EU:n ja Israelin välisiä toimia sen varmistamiseksi, että EU:n eriyttävää politiikkaa noudatetaan tehokkaasti kaikissa kahdenvälisissä suhteissa;

c.  luotava vankka EU:n seuranta- ja noudattamismekanismi siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden kaupan yhteydessä ja raportoitava vuosittain siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden merkintöjä koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanosta; kehottaa komissiota käynnistämään rikkomismenettelyn, jos sääntöjä ei noudateta;

d.  toistettava EU:n tasolla jäsenvaltioiden liike-elämän yksityissektorille antama varoitus siirtokuntia hyödyttävien toimien oikeudellisista ja taloudellisista riskeistä;

e.  laadittava eurooppalaisten ja israelilaisten yhteisöjen rahoitusyhteistyötä koskevat suuntaviivat, joilla varmistetaan, että EU:n investointirahastot tai pankit eivät tue siirtokunnissa toimivia yrityksiä tai rahastoja;

f.  jätettävä hyväksymättä Israelin siirtokunnissa annetut oikeudelliset asiakirjat, kuten kauppakirjat tai tutkintotodistukset;

g.  tarkasteltava uudelleen EU:n ja Israelin suhteita assosiaatiosopimuksen 2 artiklan näkökulmasta;

h.  varmistettava, että EU:n ja Israelin suhteiden syveneminen riippuu edelleen sitoutumisesta kahden valtion ratkaisuun ja että tuleviin EU:n ja Israelin välisen kumppanuuden painopisteisiin sisällytetään alueellista soveltamista koskeva lauseke;

10.  kehottaa painokkaasti kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan Palestiinan valtion ehdoitta; on vakuuttunut siitä, että jos kaikki Euroopan maat tunnustavat sen, rauhannäkymät paranevat ja ponnistelut, myös Israelin kansalaisyhteiskunnan ponnistelut, kahden valtion ratkaisun turvaamiseksi saavat uutta pontta;

11.  panee merkille, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja nimitti Lähi-idän rauhanprosessia käsittelevän EU:n erityisedustajan, mutta pitää valitettavana, että tämä ei ole toistaiseksi auttanut parantamaan konkreettisesti EU:n diplomaattisia ponnisteluja eikä lisännyt näkyvyyttä, ja katsoo siksi, että hänen valtuuksiaan on tarkistettava perusteellisesti;

12.  on huolestunut humanitaarisen avun tuhoamisen ja takavarikoinnin lisääntymisestä C‑alueella; pitää valitettavana, että EUH ja komissio eivät ole päättäväisesti pyrkineet huolehtimaan siitä, että Israelin viranomaiset myöntävät korvauksia ja antavat takeet siitä, että tällainen ei toistu; toteaa tilintarkastustuomioistuin korostaneen tätä seikkaa; edellyttää komission vähentävän näitä menetyksiä vastaavat määrät EU:n Israelille myöntämästä kahdenvälisestä avusta; pitää ehdottoman tärkeänä, että komissio noudattaa mahdollisimman tiukkoja avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevia normeja Palestiinalle annettavan kahdenvälisen avun yhteydessä ja varmistaa, että kaikki laitonta rahoitusta koskevat syytökset tutkitaan huolellisesti;

13.  suhtautuu myönteisesti EU:n tukeen yhteisöille, jotka ovat vaarassa joutua pakkosiirretyiksi, ja kehottaa investoimaan edelleen C-alueelle; kehottaa komissiota varmistamaan, että tätä apua toimitetaan siten, että hajanaisuus loppuu, miehityksen poliittinen ulottuvuus otetaan täysin huomioon ja tuetaan vaikuttavasti Palestiinan itsemääräämisoikeutta; korostaa tässä yhteydessä, että talouden elpymisen ja kestävän kasvun vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa palestiinalaisten pääsy C-alueelle;

14.  kehottaa Israelin hallitusta lopettamaan Gazan alueen saarron välittömästi, ehdoitta ja kokonaan; pitää valitettavana, että Israel rajoittaa jatkuvasti rakennusmateriaalin tuontia Gazaan;

15.  ilmaisee huolensa raporteista, joissa kerrotaan ihmisoikeuksia käsittelevien kansalaisjärjestöjen ja edistyksellisten voimien toimintaympäristön heikkenemisestä sekä Israelissa että Palestiinassa sekä viranomaisten lisääntyvistä yrityksistä tukahduttaa toisinajattelijoita ja riippumattomia ääniä; kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden diplomaattisia edustustoja olemaan edelleen yhteydessä viranomaisiin ja tapaamaan järjestelmällisesti ja tukemaan ihmisoikeuksien ja rauhan edistäjiä, koska ilman heitä kahden valtion ratkaisu ei voi toteutua;

16.  korostaa Israelissa elävän palestiinalaisarabien yhteisön ainutlaatuisia mahdollisuuksia toimia ratkaisevassa roolissa pyrittäessä kestävään rauhaan Israelin ja Palestiinan välillä; kehottaa lopettamaan palestiinalaisarabeihin kuuluvien Israelin kansalaisten syrjinnän; on erittäin huolissaan kansallisvaltiota koskevasta lakialoitteesta, joka on jatkoa viime aikoina hyväksytyille syrjiville säädöksille, ja kehottaa knessetin jäseniä vastustamaan aloitteen hyväksymistä laiksi; kehottaa EUH:ta ja komissiota lisäämään huomattavasti tukeaan Israelin vähemmistöille ja yhteyksiään niihin sekä tukemaan niiden ponnisteluja turvata tasavertaiset oikeudet ja parantaa poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista osallistumista;

17.  pitää palestiinalaisten jatkuvaa epäyhtenäisyyttä valitettavana ja kehottaa kaikkia palestiinalaisryhmiä aloittamaan uudelleen ponnistelut sovinnon aikaansaamiseksi ja erityisesti järjestämään jo kauan odotetut presidentin- ja parlamenttivaalit koko Palestiinassa; kehottaa Israelin viranomaisia vapauttamaan kaikki tällä hetkellä hallinnollisesti säilöönotetut Palestiinan lakiasäätävän neuvoston jäsenet sekä muut ilman syytteitä hallinnollisesti säilöönotetut palestiinalaiset; on erittäin huolestunut palestiinalaisvankien käynnissä olevasta syömälakosta ja kehottaa Israelin viranomaisia kunnioittamaan vankien perusoikeuksia; kehottaa EU:ta ryhtymään innovatiivisiin toimiin sovinnon edistämiseksi;

18.  päättää kutsua koolle puheenjohtajakokouksen ylimääräisen kokouksen, joka pidetään Jerusalemissa kesäkuussa 2017 ja on merkki parlamentin vankkumattomasta sitoutumisesta kahden valtion ratkaisuun, ja päättää perustaa seurantaryhmän arvioimaan eriyttämistä koskevan EU:n politiikan toteuttamista;

19.  muistuttaa päätöksestään käynnistää ”Parlamentaarikot rauhan puolesta” -aloite, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Euroopan parlamentin, Israelin knessetin ja Palestiinan lakiasäätävän neuvoston jäseniä, jotta voidaan auttaa rauhansuunnitelman etenemistä ja täydentää EU:n diplomaattisia toimia;

20.  pitää pöyristyttävänä, että Israelin viranomaiset estävät jatkuvasti ja perusteetta Euroopan parlamentin virallisten elinten vierailut Gazassa;

21.  päättää lähettää tilapäisen valtuuskunnan Gazaan ja Palestiinaan sekä Israeliin arvioimaan EU:n rahoittamien hankkeiden tuhoja paikan päällä C-alueella ja Gazassa sekä mahdollisuuksia tarkistaa EU:n politiikkaa konfliktin yhteydessä;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetille, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen elimille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö