Förfarande : 2016/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0345/2017

Ingivna texter :

B8-0345/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0226

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 343kWORD 56k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.770v01-00
 
B8-0345/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen
Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Europaparlamentets resolution om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))  
B8‑0345/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern, inbegripet slutsatserna av den 18 januari 2016,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av uttalandena från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om situationen i Israel och Palestina,

–  med beaktande av den svenska regeringens beslut av den 30 oktober 2014 om att erkänna staten Palestina, och därmed sluta sig till 136 andra länder, däribland 8 av EU:s medlemsstater, Island och Vatikanstaten som har erkänt Palestina,

–  med beaktande av EU:s meddelande om märkning av varor från de ockuperade palestinska områdena som offentliggjordes i november 2015,

–  med beaktande av EU:s rapport om rivningar och konfiskering av egendom i område C mellan september 2016 – februari 2017 (Six-Month Report on Demolitions and Confiscations of EU funded structures in Area C September 2016-February 2017), som offentliggjordes av Europeiska utrikestjänsten den 5 april 2017,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina, särskilt resolution 2334 som antogs den 26 december 2016,

–  med beaktande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och internationella fördrag om internationell humanitär rätt som Israel, Palestina och EU:s medlemsstater är parter i,

–  med beaktande av det arabiska fredsinitiativet som antogs i mars 2002 av Arabförbundets råd,

–  med beaktande av Europaparlamentets undersökning av den 25 juni 2015 om ockupation/annektering av ett territorium: respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, och en enhetlig EU-politik (Occupation/Annexation of a Territory: Respect for International Humanitarian Law and Human Rights and Consistent EU Policy),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Utsikterna för ett meningsfullt återupptagande av förhandlingarna för att uppnå en övergripande lösning på den israelisk-palestinska konflikten inom ramen för den så kallade fredsprocessen i Mellanöstern förblir dystra, trots inledande diplomatiska åtgärder från den nya amerikanska administrationens sida.

B.  Tvåstatslösningen är fortfarande det bästa alternativet för både palestinier och israeler och endast en minoritet på båda sidor stöder idén om en binationell enstatslösning, enligt en undersökning som genomfördes i februari 2017 av Palestinian Centre for Policy and Survey Research och Tami Steinmetz Centre for Peace Research.

C.  Enligt Amnesty Internationals årsrapport 2016/2017 utförde palestinier under året attacker med bil, pistoler och knivar liksom andra angrepp på israeler på Västbanken och i Israel. I attackerna, som främst utfördes av palestinier som inte är knutna till väpnade grupper, dödades 16 israeler och en utländsk medborgare, de flesta civila. Israeliska styrkor dödade 110 palestinier och två utländska medborgare under året. Vissa dödades på ett rättsstridigt sätt utan att utgöra ett hot mot människors liv. Palestinska väpnade grupper i Gaza besköt regelbundet och urskillningslöst Israel med raketer och granater, utan att orsaka dödsfall eller allvarliga skador. De israeliska styrkorna svarade med luftangrepp och artilleri och dödade tre palestinska civila, däribland två barn i Gaza.

D.  Enligt rapporter från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har hittills under 2017 16 palestinier dödats och 525 skadats av israeliska styrkor på det ockuperade palestinska territoriet, 5 israeler har dödats av palestinier på det ockuperade palestinska territoriet och i Israel, och varannan vecka skadas i genomsnitt 7 israeler av palestinier.

E.  Den israeliska regeringen har sedan början av året tillkännagivit uppförandet av en ny olaglig bosättning och byggandet av cirka 6 000 nya bostäder i befintliga bosättningar, inbegripet på platser i östra Jerusalem som vid upprepade tillfällen lyfts fram som EU:s ”röda linjer”. Det israeliska Knesset antog den 6 februari 2017 en lag som godkänner konfiskering av privatägd palestinsk mark för uppförande och utbyggnaden av bosättningar och utposter. Grupper i det civila samhället varnar för pågående planer på att bygga ytterligare 15 000 bostäder i östra Jerusalem, däribland i Givat Hamatos.

F.  Den palestinska befolkningen på Västbanken utsätts för flagranta kränkningar av sina rättigheter, bland annat genom våld från bosättares sida och kraftiga begränsningar av den fria rörligheten och tillgången till grundläggande tjänster (inbegripet vatten). 6 300 palestinier – varav 300 barn, 61 kvinnor och 536 administrativt frihetsberövade – hålls för närvarande fångna i israeliska fängelser. En massiv hungerstrejk bland palestinska fångar till stöd för deras grundläggande rättigheter pågår sedan den 17 april 2017.

G.  Enligt uppgifter från EU:s representationskontor i Palestina har ett extremt stort antal rivningar av palestinska strukturer utförts av de israeliska myndigheterna i område C och i östra Jerusalem under de senaste månaderna, däribland 440 palestinskägda byggnader, vilket ledde till tvångsförflyttning av 1 628 personer, däribland 772 barn, och fick negativa konsekvenser för ytterligare 7 216 palestinier. EU:s representationskontor rapporterade om en exceptionell ökning av rivningarna av byggnader som finansieras av EU eller EU-medlemsstater, totalt 182 byggnader till ett värde av 557 378 euro år 2016. Ingen ersättning har begärts för denna förstörelse.

H.  Den fortsatta blockaden av Gaza har förödande effekter för de 1,8 miljoner människor som bor i Gaza, och utgör enligt Internationella rödakorskommittén en kollektiv bestraffning vilket klart och tydligt strider mot Israels skyldigheter enligt internationell humanitär rätt.

I.  Det har inte gjorts några konkreta framsteg mot en palestinsk försoning. Den palestinska myndigheten har inte kunnat sina maktbefogenheter på Gazaremsan. De palestinska ledarna har fortsatt att vara inblandade i interna maktkamper. Den palestinska myndigheten anklagas allt oftare för svågerpolitik, auktoritärt styre, fängslande av kritiker och korruption.

J.  Sedan Osloavtalet ingicks 1993 har givarna investerat mer än 23 miljarder euro i freds- och utvecklingsbistånd i Palestina. Ojämlikheten, arbetslösheten och fattigdomen bland palestinierna har stadigt tilltagit under denna period.

K.  I maj 2014 genomfördes, på kommissionens vägnar, en utvärdering av EU:s samarbete med det ockuperade palestinska territoriet. I denna utvärdering drogs slutsatsen att det aktuella samarbetet hade spelat ut sin roll eftersom EU inte hade någon parallell politisk strategi för att möta de hinder som uppkommit till följd av den israeliska ockupationen och bosättningspolitiken och den politiska uppdelningen av Västbanken och Gaza.

L.  Enligt internationell rätt har tredje parter, däribland EU:s medlemsstater, en skyldighet att inte uppmuntra, hjälpa eller bistå uppförandet av bosättningar och att göra allt som rimligen står i deras makt för att hindra uppförandet av nya bosättningar och sätta stopp för sådan olaglig verksamhet.

1.  Europaparlamentet är fast övertygat om att den enda varaktiga lösningen på konflikten i Mellanöstern är två demokratiska stater, Israel och Palestina, som lever sida vid sida i fred inom säkra och erkända gränser, på grundval av 1967 års gröna linje och med Jerusalem som huvudstad i båda staterna.

2.  Europaparlamentet anser att den fortsatta förankringen av en enstatslösning med olika rättigheter, ändlös ockupation och smygande annektering av Västbanken samt de allt sämre utsikterna till en självständig palestinsk stat kräver en omprövning av EU:s politik i samband med konflikten.

3.  Europaparlamentet betonar återigen att icke-våld är det enda sättet att uppnå fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet fördömer alla våldshandlingar mot civila, inbegripet terrordåd, liksom alla provokationer, all uppvigling och förstörelse på båda sidor.

4.  Europaparlamentet fördömer den fortsatta utbyggnaden av israeliska bosättningar, som utgör ett flagrant brott mot internationell humanitär rätt, späder på bitterheten och förtvivlan bland palestinierna och utgör det största enskilda hindret mot livsdugligheten för och utsikterna till en tvåstatslösning.

5.  Europaparlamentet understryker att det internationella samfundet, vilket på nytt uttrycktes av FN:s säkerhetsråd i december 2016, inte erkänner några andra ändringar av 1967 års gränser, även i fråga om Jerusalem, än dem som de båda parterna har kommit överens om genom förhandlingar. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart stoppa och ändra sin bosättningspolitik. Parlamentet avvisar den israeliska regeringens så kallade återhållsamhetspolitik i fråga om bosättningar och uppmanar EU att stå orubblig i frågan.

6.  Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över Israels utnyttjande av palestinska naturtillgångar och förekomsten av tvångsförflyttningar, framför allt i område C, vilket utgör ett allvarligt brott mot Genèvekonventionerna. Parlamentet kräver att de israeliska myndigheterna till fullo respekterar rättigheterna för den palestinska befolkningen i område C, bland annat för beduiner, och att de omedelbart ställer in planerna på tvångsförflyttningar och upphäver besluten om rivning och avhysningar mot dem, bland annat i samhällena Susya och Khan-Al-Ahmar.

7.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck EU att leva upp till sitt internationella ansvar genom att ta ett djärvt och heltäckande fredsinitiativ för regionen. Parlamentet betonar att denna nya EU-politik bör inriktas på att bevara livskraften på lång sikt för en tvåstatslösning.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstater att efterleva det rättsliga kravet om icke-erkännande och att, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2334 och på grundval av en strikt respekt för internationell rätt och EU:s principer, tillämpa en effektiv och heltäckande EU-politik där man gör skillnad mellan Israel och dess bosättningar.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att som en del av en mer handfast politik gentemot de israeliska bosättningarna vidta följande åtgärder:

a)  att trappa upp sin offentliga diplomati som svar på bosättningsverksamheten och att tydliggöra att denna politik bygger på de djupa banden mellan EU och Israel och baseras på ett rättsligt krav,

b)  att se över förbindelserna mellan EU och Israel på samtliga områden för att säkerställa att EU:s differentieringspolitik effektivt tillämpas i alla aspekter av de bilaterala förbindelserna,

c)  att etablera en robust mekanism för övervakning och kontroll av efterlevnad i förbindelse med handel som härrör från bosättningarna och att årligen rapportera om genomförandet av EU:s riktlinjer för märkning av produkter från bosättningarna; kommissionen uppmanas att inleda överträdelseförfaranden vid bristande efterlevnad,

d)  att på EU-nivå återskapa medlemsstaternas företagsrådgivning, där den privata sektorn varnas om de rättsliga och ekonomiska riskerna i förbindelse med verksamhet som gagnar bosättningarna,

e)  att utveckla riktlinjer för ekonomiskt samarbete mellan europeiska och israeliska enheter för att säkerställa att EU:s investeringsfonder eller banker inte stöder företag eller fonder som driver verksamhet i bosättningsområdena,

f)  att vägra att godta rättsliga handlingar som har utfärdats i de israeliska bosättningarna, såsom lagfartsbevis och utbildningsintyg,

g)  att se över förbindelserna mellan EU och Israel mot bakgrund av artikel 2 i associeringsavtalet,

h)  att se till att fördjupningen av förbindelserna mellan EU och Israel fortsätter att vara villkorad av ett engagemang för en tvåstatslösning, och att kommande prioriteringar för partnerskapet mellan EU och Israel omfattar en territoriell bestämmelse.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att utan förbehåll erkänna staten Palestina. Parlamentet är fast övertygat om att ett EU-övergripande erkännande kommer att förbättra utsikterna till fred och uppmuntra till insatser, även inom det israeliska civilsamhället, för att uppnå en tvåstatslösning.

11.  Europaparlamentet beklagar att vice ordförandens/den höga representantens utnämning av EU:s särskilda representant i Mellanöstern hittills inte har medfört konkreta förbättringar av EU:s diplomatiska insatser och synlighet, och menar därför att det behövs en radikal översyn av detta mandat.

12.  Europaparlamentet är förfärat över den ökade ödeläggelsen och konfiskeringen av humanitärt bistånd i område C. Parlamentet beklagar bristen på beslutsamhet från Europeiska utrikestjänstens och kommissionens sida för att säkra ersättning och garantier för att brotten inte kommer att upprepas av de israeliska myndigheterna, vilket framhävdes av Europeiska revisionsrätten. Parlamentet förväntar sig att kommissionen drar av dessa förluster från EU:s bilaterala bistånd till Israel. Parlamentet betonar vikten av att kommissionen upprätthåller strängast möjliga standarder för transparens och ansvarsskyldighet i samband med sitt bilaterala bistånd till Palestina och ser till att alla påstådda fall av olaglig finansiering utreds ordentligt.

13.  Europaparlamentet välkomnar EU:s stöd till samhällen som hotas av tvångsförflyttningar, och efterlyser ytterligare investeringar i område C. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att detta stöd tillhandahålls på ett sådant sätt att det motarbetar fragmenteringen, till fullo integrerar den politiska dimensionen av ockupationen och effektivt stöder palestinskt självbestämmande. Parlamentet understryker i detta sammanhang den avgörande betydelsen av att se till att palestinierna har tillträde till område C med avseende på ekonomisk återhämtning och hållbar tillväxt.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den israeliska regeringen att omedelbart, ovillkorligen och fullständigt häva den olagliga blockaden av Gazaremsan. Parlamentet beklagar att Israel fortfarande tillämpar restriktioner för införseln av byggmaterial till Gaza.

15.  Europaparlamentet är oroat över uppgifterna om en försämring av situationen för icke‑statliga människorättsorganisationer och progressiva krafter i både Israel och Palestina och myndigheternas stigande försök att undertrycka avvikande åsikter och oberoende röster. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och medlemsstaternas diplomatiska beskickningar att fortsätta att samarbeta med myndigheter och att systematiskt träffa och stödja människorätts- och fredsaktivister, utan vilka en tvåstatslösning kommer att vara svår att uppnå.

16.  Europaparlamentet understryker att den palestinska arabiska befolkningsgruppen i Israel har en unik potential att spela en avgörande roll i uppnåendet av en varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet vill se ett slut på diskrimineringen av de palestinska arabiska medborgarna i Israel. Parlamentet uttrycker djup oro över förslaget till nationalstatslag, som kompletterar andra diskriminerande lagar som nyligen antagits, och uppmanar Knesset och dess ledamöter att motsätta sig antagandet av förslaget. Utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att kraftigt öka sitt stöd till och engagemang för minoriteter i Israel och stödja deras försök att säkra lika rättigheter och uppnå ett bättre politiskt, ekonomiskt och socialt deltagande.

17.  Europaparlamentet beklagar djupt den fortsatta palestinska oenigheten och uppmanar alla palestinska krafter att återuppta arbetet med försoning, i synnerhet genom att genomföra de kraftigt försenade president- och parlamentsvalen i hela Palestina. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att frige alla medlemmar av det palestinska lagstiftande rådet som för närvarande är administrativt frihetsberövade, samt alla andra palestinier som är administrativt frihetsberövade utan åtal. Parlamentet är djupt oroat över den pågående hungerstrejken bland palestinska fångar, och uppmanar de israeliska myndigheterna att respektera deras grundläggande rättigheter i egenskap av fångar. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta innovativa åtgärder för att främja försoning.

18.  Europaparlamentet beslutar som ett tecken på sitt starka engagemang för en tvåstatslösning att kalla till ett extra sammanträde i talmanskonferensen i Jerusalem i juni 2017 och att inrätta en övervakningsgrupp för att utvärdera genomförandet av EU:s differentieringspolitik.

19.  Europaparlamentet påminner om sitt beslut att lansera ett initiativ ”Parlamentsledamöter för fred” för att sammanföra ledamöter av Europaparlamentet med ledamöter från parlamenten i Israel och Palestina i syfte att bidra till främjandet av en agenda för fred och komplettera EU:s diplomatiska insatser.

20.  Europaparlamentet uttrycker sin förargelse över att de israeliska myndigheterna fortsätter att oberättigat hindra alla besök i Gaza från parlamentets officiella organ.

21.  Europaparlamentet beslutar att sända en ad hoc-delegation till Gaza/Palestina och till Israel för att utvärdera situationen på ort och ställe när det gäller förstörelsen av EU‑finansierade projekt i område C och i Gaza samt utsikterna till en reviderad EU‑politik i förbindelse med konflikten.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartetten, Israels regering, Knesset, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet och organen inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy