Procedure : 2016/2998(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0346/2017

Indgivne tekster :

B8-0346/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0226

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 263kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.771v01-00
 
B8-0346/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om gennemførelse af en tostatsløsning i Mellemøsten  (2016/2998(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Edouard Martin for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af en tostatsløsning i Mellemøsten  (2016/2998(RSP))  
B8‑0346/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten, navnlig konklusionerne af 10. december 2012, 16. december 2013, 12. maj 2014, 18. januar 2016 og 20. juni 2016,

–  der henviser til relevante resolutioner fra FN's Generalforsamling og FN's Sikkerhedsråd, navnlig FN's Generalforsamlings resolution 67/19 af 29. november 2012 og FN's Sikkerhedsråds resolution 478 (1980) af 20. august 1980 og 2334 (2016) af 23. december 2016,

–  der henviser til Mellemøstkvartettens rapport af 1. juli 2016,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at opnåelse af fred i Mellemøsten fortsat er en central prioritet for det internationale samfund og et ufravigeligt element i forhold til at opnå regional og global stabilitet og sikkerhed;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin stærke støtte til en tostatsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt;

C.  der henviser, at Mellemøstkvartetten i sin rapport af juli 2016 påpegede, at håbet om fred i alvorlig grad blev undermineret af følgende faktorer: den fortsatte vold, terrorangreb mod civile og tilskyndelse til vold; den fortsatte politik med bygning og udvidelse af bosættelser, bestemmelser om landarealer, som udelukkende kan anvendes af israelere, og blokering af palæstinensisk udvikling; ulovlig ophobning af våben og militant aktivitet; den fortsatte mangel på palæstinensisk enhed; og den alvorlige humanitære situation i Gaza;

D.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i sin resolution 2334 (2016), bekræftede, at Israels etablering af bosættelser i det palæstinensiske område, som har været besat siden 1967, herunder Østjerusalem, ikke havde nogen juridisk gyldighed og udgjorde en åbenlys krænkelse af folkeretten og en væsentlig hindring for at opnå en tostatsløsning; gentog sin anmodning om, at Israel straks og helt indstiller alle bosættelsesaktiviteter, og opfordrede alle stater til i de relevante drøftelser at skelne mellem Staten Israel og de områder, som har været besat siden 1967; der henviser til, at FN's Generalforsamlings resolution 67/19 gav Palæstina observatørstatus som ikke-medlemsstat af De Forenede Nationer;

E.  der henviser til, at Rådet (udenrigsanliggender) gentagne gange har givet udtryk for sit engagement i at sikre, at alle aftaler mellem Den Europæiske Unoin og Israel utvetydigt og udtrykkeligt angiver, at de ikke kan anvendes på de områder, som Israel besatte i 1967, og også, at Den Europæiske Union vil stille en hidtil uset pakke bestående af politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig støtte til rådighed for begge parter i forbindelse med en aftale om den endelige status;

F.  der henviser til, at Kommissionen i 2013 offentliggjorde retningslinjer om, hvorvidt israelske enheder og deres aktiviteter i de områder, som har været besat af Israel siden juni 1967, kan komme i betragtning til tilskud, priser og finansielle instrumenter, der finansieres af EU fra og med 2014(1), og i 2015 en fortolkende meddelelse om angivelse af oprindelsen af varer fra de områder, som har været besat af Israel siden juni 1967(2); der henviser til, at der blandt de israelske bosættere på Vestbredden, herunder Østjerusalem, er borgere med dobbelt statsborgerskab fra EU's medlemsstater;

G.  der henviser til, at den såkaldte reguleringslov, som blev vedtaget af Knesset den 6. februar 2017, med tilbagevirkende kraft har lovliggjort ca. 4 000 bosætterboliger, som er bygget på privat palæstinensisk jord på Vestbredden;

1.  gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt — med Staten Israel inden for sikre og anerkendte grænser og en suveræn, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side i fred og sikkerhed og gensidig anerkendelse på basis af grænsedragningen fra 1967 med en gensidigt accepteret jordfordeling og med Jerusalem som hovedstad for begge stater — som er den eneste måde at opnå varig fred mellem israelere og palæstinensere; fordømmer enhver erklæring, der har til formål at svække legitimiteten af tostatsløsningen;

2.  understreger, at beskyttelsen og bevarelsen af tostatsløsningens levedygtighed skal være den umiddelbare prioritet i Den Europæiske Unions politikker og foranstaltninger i relation til konflikten mellem Israel og Palæstina og fredsprocessen i Mellemøsten; glæder sig over FN's Sikkerhedsråds resolution 2334 (2016) som en vigtig reference i denne henseende; glæder sig over det tilsagn, som den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas gav under sit nylige besøg i USA, om at arbejde sammen for fred;

3.  gentager sin opfordring til et øjeblikkeligt og fuldstændigt stop for etableringen og udvidelsen af israelske bosættelser på Vestbredden, herunder i Østjerusalem, som er ulovlige i henhold til folkeretten, undergraver tostatsløsningen og udgør en betydelig hindring for fredsindsatsen; opfordrer til, at der sættes en stopper for nedrivningen af palæstinensiske hjem, tvungen fordrivelse af palæstinensiske familier og konfiskationen af palæstinensisk ejendom i dette område, som har samme virkning; opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik til fortsat at lade disse spørgsmål stå højt på dagsordenen for de bilaterale forbindelser mellem EU og Israel; noterer sig den israelske regerings nylige meddelelse om ændringen af bosættelsespolitikken;

4.  opfordrer til et øjeblikkeligt stop for de israelske politikker, der har sigte på at ændre situationen på stedet ved at gå efter og diskriminere imod den palæstinensiske befolkning i Østjerusalem, hvilket gør målet om Jerusalem som hovedstad for to stater urealistisk; minder om, at det internationale samfund aldrig har anerkendt Israels annektering af Østjerusalem; minder også om, at Den Europæiske Union gentagne gange har erklæret, at den ikke vil anerkende andre ændringer af grænserne fra før 1967, heller ikke med hensyn til Jerusalem, end dem, som parterne er enige om;

5.  fremhæver det enorme potentiale, som det palæstinensisk-arabiske samfund i Israel har for at spille en afgørende rolle i opnåelsen af varig fred mellem israelere og palæstinensere, og betydningen af dets deltagelse i og bidrag til fredsprocessen; opfordrer til, at de palæstinensisk-arabiske borgere i Israel sikres lige rettigheder, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at de kan udfylde denne rolle; udtrykker i denne forbindelse sin dybe bekymring over det nye forslag til lov om statsborgerskab, der i øjeblikket er under behandling i Knesset; opfordrer til øget inddragelse af det palæstinensisk-arabiske samfund i bilaterale samarbejdsprogrammer mellem EU og Israel;

6.  understreger endnu en gang, at ikke-voldelige midler er den eneste måde at opnå fred mellem israelere og palæstinensere gennem en forhandlet aftale om endelig status, som vil sætte en stopper for alle gensidige krav; fordømmer alle voldshandlinger og al terrorisme rettet mod eller til fare for civile, samt al provokation og opildning; opfordrer begge parter til at undgå, forebygge og fordømme sådanne foranstaltninger og bringe gerningsmændene for retten samt til at træffe aktive foranstaltninger for at fremme fred, tilskynde til tilbageholdenhed og afstå fra handlinger, der kan give næring til spændinger på stedet;

7.  opfordrer atter til palæstinensisk forsoning, som er et væsentligt element i tostatsløsningen, gennem dannelsen af en national samlingsregering, som anerkendes af det internationale samfund, og genoptagelse af Den Palæstinensiske Myndigheds offentlige funktioner i Gaza; gentager sin opfordring til, at der sættes en stopper for lukningen af Gazastriben og til hurtig genopbygning og rehabilitering af området;

8.  er fortsat overbevist om, at der kun kan opnås varig fred mellem israelere og palæstinensere i en overordnet regional kontekst med støtte fra det internationale samfund; støtter fortsat det arabiske fredsinitiativ og den indsats, som næstformanden/den højtstående repræsentant yder inden for rammerne af Mellemøstkvartetten; glæder sig over Mellemøstkvartettens rapport af juli 2016 og opfordrer til gennemførelse af dens anbefalinger; påskønner og støtter det arbejde, som udføres af ad hoc-forbindelsesudvalget, der har Norge som formand, og som udgør et vigtigt bidrag til den palæstinensiske stats- og økonomiopbygning;

9.  opfordrer til et fredsinitiativ fra Den Europæiske Union til løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt, som sigter mod at opnå konkrete resultater inden for en fastlagt tidsramme, inden for rammerne af en tostatsløsning, og med en international overvågnings- og håndhævelsesmekanisme; understreger, at det er vigtigt at samarbejde med andre internationale aktører i denne sammenhæng, navnlig inden for rammerne af Mellemøstkvartetten; opfordrer til en effektiv udnyttelse af Den Europæiske Unions eksisterende indflydelse og instrumenter i forbindelserne med begge parter for at fremme fredsbestræbelserne, da en samordnet EU-indsats kan give resultater;

10.  opfordrer — i overensstemmelse med ånden i tostatsløsningen og FN's Sikkerhedsråds resolution 2334 (2016) — til en fuldstændig gennemførelse af princippet om differentiering mellem Staten Israel og de besatte palæstinensiske områder (Vestbredden, herunder Østjerusalem, og Gazastriben) i Den Europæiske Unions bilaterale forbindelser med Israel og Palæstina, blandt andet gennem samtlige medlemsstaters gennemførelse af Kommissionens relevante retningslinjer og fortolkende meddelelse;

11.  glæder sig over de gentagne erklæringer fra Rådet (udenrigsanliggender) om en hidtil uset pakke bestående af europæisk politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig støtte, som vil blive stillet til rådighed for begge parter i forbindelse med en aftale vedrørende den endelige status;

12.  opfordrer til, at EU støtter og beskytter civilsamfundets aktører, herunder menneskerettighedsorganisationer, som bidrager til fredsbestræbelser og tillidsskabende aktiviteter mellem israelere og palæstinensere på begge sider, og glæder sig over civilsamfundets bidrag til fredsprocessen gennem nye innovative ideer og initiativer;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Knesset, Israels præsident og regering, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd og Den Palæstinensiske Myndighed og generalsekretæren for Den Arabiske Liga.

(1)

EUT C 205 af 19.7 2013, s. 9.

(2)

EUT C 375 af 12.11 2015, s. 4.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik