Διαδικασία : 2016/2998(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0346/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0346/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0226

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 491kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.771v01-00
 
B8-0346/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή  (2016/2998(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Edouard Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή  (2016/2998(RSP))  
B8‑0346/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και συγκεκριμένα τα συμπεράσματα της 10ης Δεκεμβρίου 2012, 16ης Δεκεμβρίου 2013, 12ης Μαΐου 2014, 18ης Ιανουαρίου 2016 και 20ής Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συναφή ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δε το ψήφισμα 67/19 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 29ης Νοεμβρίου 2012 και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 478 (1980) της 20ής Αυγούστου 1980 και 2334 (2016) της 23ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή της 1ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί της προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη εκφράσει τη σθεναρή υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών για την ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή του Ιουλίου 2016 προσδιόρισε ως τάσεις που υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες για ειρήνη: τη συνεχιζόμενη βία, τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά αμάχων και την υποκίνηση βίας· τη συνεχιζόμενη πολιτική της κατασκευής και επέκτασης των οικισμών, τον χαρακτηρισμό εδαφών για αποκλειστική χρήση του Ισραήλ και την άρνηση της ανάπτυξης των Παλαιστινίων· τον παράνομο μηχανισμό συγκέντρωσης όπλων και τη δράση των μαχητών· τη συνεχιζόμενη έλλειψη ενότητας μεταξύ των Παλαιστινίων και τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο ψήφισμά του 2334 (2016), επαναβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση οικισμών από το Ισραήλ στα κατεχόμενα από το 1967 παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν είναι νομικά έγκυρη και συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών· επανέλαβε το αίτημά του προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως και εντελώς κάθε εποικιστική δραστηριότητα, και κάλεσε όλα τα κράτη να κάνουν διάκριση στις σχετικές συναλλαγές τους μεταξύ του εδάφους του κράτους του Ισραήλ και των κατεχόμενων από το 1967 εδαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 67/19 αναγνώρισε στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους μη μέλους παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δέσμευσή του να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ θα αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν εφαρμόζονται στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, καθώς επίσης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσκομίσει μια άνευ προηγουμένου δέσμη μέτρων πολιτικής και οικονομικής στήριξης και στήριξης της ασφάλειας σε αμφότερα τα μέρη, στο πλαίσιο συμφωνίας για το τελικό καθεστώς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε το 2013 κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιλεξιμότητα των ισραηλινών οντοτήτων και των δραστηριοτήτων τους στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη από τον Ιούνιο 1967 για τις επιχορηγήσεις, τα έπαθλα και τα χρηματοδοτικά μέσα που θα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ από το 2014 και μετέπειτα(1), και το 2015 ανακοίνωση για την ένδειξη καταγωγής εμπορευμάτων που προέρχονται από τα εδάφη τα οποία κατέχει το Ισραήλ από τον Ιούνιο του 1967(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ισραηλινών εποίκων που ζουν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπάρχουν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διπλή ιθαγένεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λεγόμενος ρυθμιστικός νόμος που ενέκρινε η Κνεσέτ στις 6 Φεβρουαρίου 2017 νομιμοποίησε αναδρομικά περίπου 4 000 κατοικίες εποίκων που έχουν κτισθεί σε ιδιωτικές παλαιστινιακές εκτάσεις στη Δυτική Όχθη·

1.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών για την ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση, με το κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα κυρίαρχο, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο κράτος της Παλαιστίνης, τα οποία θα συμβιώνουν με ειρήνη και ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση με βάση τα σύνορα του 1967, με από κοινού συμφωνηθείσες ανταλλαγές εδαφών και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών – ως μόνου τρόπου επίτευξης βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· καταδικάζει κάθε δήλωση που έχει ως στόχο την απονομιμοποίηση της λύσης των δύο κρατών·

2.  τονίζει ότι η προστασία και η διατήρηση της βιωσιμότητας της λύσης των δύο κρατών πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα στις πολιτικές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· χαιρετίζει το ψήφισμα 2334 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως βασικό σημείο αναφοράς στο θέμα αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που διατυπώθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του παλαιστίνιου Προέδρου Mahmoud Abbas στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνεργασία για την ειρήνη·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και πλήρη παύση της κατασκευής και της επέκτασης των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών και αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στις ειρηνευτικές προσπάθειες· ζητεί να σταματήσει η κατεδάφιση παλαιστινιακών οικιών, η καταναγκαστική εκτόπιση παλαιστινιακών οικογενειών και η δήμευση παλαιστινιακής ιδιοκτησίας στην περιοχή, ενέργειες που έχουν όλες το ίδιο αποτέλεσμα· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να διατηρήσει αυτά τα θέματα ψηλά στην ατζέντα των διμερών σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη εξαγγελία της κυβέρνησης του Ισραήλ για αναθεώρηση της εποικιστικής πολιτικής της·

4.  ζητεί να δοθεί άμεσα τέλος στις ισραηλινές πολιτικές με στόχο τη μεταβολή της πραγματικότητας επιτόπου που θέτουν στο στόχαστρο τον παλαιστινιακό πληθυσμό στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και εισάγουν διακρίσεις εις βάρος του, πράγμα που καθιστά ανέφικτο το όραμα για μια Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα των δύο κρατών· υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα ουδέποτε αποδέχθηκε τη μονομερή προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει καμία αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την Ιερουσαλήμ, πλην όσων συμφωνηθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη·

5.  επισημαίνει τις τεράστιες δυνατότητες της παλαιστινιακής αραβικής κοινότητας στο Ισραήλ να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και τη σημασία που έχει η συμμετοχή και η συμβολή της στην ειρηνευτική διαδικασία· ζητεί ίσα δικαιώματα για τους άραβες παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι πολίτες αυτοί να εκπληρώσουν αυτόν τον ρόλο· εκφράζει, εν προκειμένω, τη βαθιά του ανησυχία για τη νέα πρόταση νόμου περί ιθαγένειας που συζητείται επί του παρόντος από την Κνεσέτ· ζητεί να αυξηθεί η συμμετοχή της αραβικής παλαιστινιακής κοινότητας στα διμερή προγράμματα συνεργασίας ΕΕ-Ισραήλ·

6.  τονίζει και πάλι ότι η χρήση μη βίαιων μέσων είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μέσω μιας συμφωνίας για το τελικό καθεστώς κατόπιν διαπραγματεύσεων, η οποία θα θέτει τέλος σε όλες τις αμοιβαίες αξιώσεις· καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας και τρομοκρατίας που πλήττουν ή θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων, καθώς και κάθε είδους πρόκληση και υποκίνηση· καλεί και τις δύο πλευρές να αποφεύγουν, να αποτρέπουν και να καταδικάζουν κάθε δράση αυτού του είδους και να προσάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, και να αναλάβουν επίσης ενεργό δράση για να προαγάγουν την ηρεμία, να ενθαρρύνουν την αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή·

7.  απευθύνει εκ νέου έκκληση για ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση, ως βασικό στοιχείο της λύσης των δύο κρατών, με τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία θα αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, και με την εκ νέου ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τερματισμό του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας και επείγουσα ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της περιοχής·

8.  διατηρεί την πεποίθηση ότι η μακροχρόνια ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων δεν μπορεί να διασφαλιστεί παρά μόνο σε ένα συνολικό περιφερειακό πλαίσιο, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· εξακολουθεί να υποστηρίζει την αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία και τις προσπάθειες που καταβάλλει η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος στο πλαίσιο της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή του Ιουλίου 2016 και απευθύνει έκκληση για την εφαρμογή των συστάσεών της· επιδοκιμάζει και στηρίζει το έργο της ad hoc Επιτροπής Διασύνδεσης, υπό την προεδρία της Νορβηγίας, ως σημαντική συμβολή για την οικοδόμηση παλαιστινιακού κρατικού μηχανισμού και οικονομίας·

9.  ζητεί μια ειρηνευτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης που θα αποσκοπεί στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών και με ένα διεθνή μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με άλλους διεθνείς παράγοντες,ιδίως στο πλαίσιο της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή· ζητεί την αποτελεσματική χρήση της μόχλευσης και των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επαφές με αμφότερα τα μέρη για να διευκολυνθούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες, δεδομένου ότι η συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα·

10.  ζητεί, στο πνεύμα της λύσης των δύο κρατών και του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2334 (2016), πλήρη εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης μεταξύ του εδάφους του κράτους του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών (Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και Λωρίδα της Γάζας) στις διμερείς σχέσεις με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής από όλα τα κράτη μέλη των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ερμηνευτικής ανακοίνωσης·

11.  χαιρετίζει τις επανειλημμένες δηλώσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για μια άνευ προηγουμένου δέσμη πολιτικοοικονομικής στήριξης και συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας, με αποδέκτες και τα δύο μέρη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το τελικό καθεστώς·

12.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει και να προστατεύσει τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και στις δύο πλευρές, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία μέσω καινοτόμων ιδεών και νέων πρωτοβουλιών·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Κνεσέτ, τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση του Ισραήλ, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και την Παλαιστινιακή Αρχή και στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών.

(1)

ΕΕ C 205 της 19.7.2013, σ. 9

(2)

OJ C 375 της 12.11.2015, σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου