Propunere de rezoluţie - B8-0346/2017Propunere de rezoluţie
B8-0346/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu

15.5.2017 - (2016/2998(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Edouard Martin în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0345/2017

Procedură : 2016/2998(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0346/2017
Texte depuse :
B8-0346/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0346/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu

(2016/2998(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, în special cele din 10 decembrie 2012, 16 decembrie 2013, 12 mai 2014, 18 ianuarie 2016 și 20 iunie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile aplicabile ale Adunării Generale a ONU și ale Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluția 67/19 a Adunării Generale a ONU din 29 noiembrie 2012 și Rezoluțiile 478 (1980) din 20 august 1980 și 2334 (2016) din 23 decembrie 2016 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Raportul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din 1 iulie 2016,

–  având în vedere cea de a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât instaurarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate majoră pentru comunitatea internațională și un element indispensabil pentru stabilitatea și securitatea regională și globală;

B.  întrucât Parlamentul European și-a afirmat în mod repetat sprijinul ferm pentru soluția la conflictul israeliano-palestinian bazată pe coexistența a două state;

C.  întrucât Raportul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din iulie 2016 a identificat următoarele elemente drept tendințe care subminează grav șansele de pace: violența continuă, atacurile teroriste împotriva civililor și incitările la violență; continuarea politicii de construcție și de extindere a coloniilor, desemnarea terenurilor pentru utilizarea exclusivă de către israelieni și refuzul oportunităților de dezvoltare pentru palestinieni; înarmarea și activitățile militante ilegale; lipsa continuă a unității palestiniene și situația umanitară dezastruoasă din Gaza;

D.  întrucât Consiliul de Securitate al ONU, în Rezoluția sa 2334 (2016), a reafirmat că înființarea de către Israel a coloniilor din teritoriul palestinian ocupat din 1967, inclusiv în Ierusalimul de Est, nu are validitate juridică și constituie o încălcare flagrantă a legislației internaționale și un obstacol major în calea realizării soluției bazate pe coexistența a două state; și-a reiterat apelul către Israel să pună imediat și în totalitate capăt colonizării și a solicitat tuturor statelor să facă diferența în relațiile pe care le întrețin între teritoriul statului Israel și teritoriile ocupate începând din 1967; întrucât Rezoluția 67/19 a Adunării Generale a ONU a acordat Palestinei statutul de stat nemembru observator în cadrul Organizației Națiunilor Unite;

E.  întrucât Consiliul Afaceri Externe și-a afirmat în repetate rânduri angajamentul în vederea asigurării faptului că toate acordurile dintre Uniunea Europeană și Israel specifică în mod neechivoc și explicit că nu sunt aplicabile în teritoriile ocupate de Israel în 1967, precum și că Uniunea Europeană va furniza un ansamblu de măsuri de susținere fără precedent la nivel politic, economic și de securitate pentru ambele părți în contextul unui acord privind statutul definitiv;

F.  întrucât Comisia a publicat în 2013 orientări privind eligibilitatea entităților israeliene și a activităților acestora în teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967 pentru granturi, premii și instrumente financiare finanțate de UE începând cu 2014[1], iar, în 2015, a publicat un Aviz interpretativ privind indicarea originii mărfurilor originare din teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967[2]; întrucât printre coloniștii israelieni care locuiesc în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est, se numără cetățeni cu dublă cetățenie ai unor state membre ale Uniunii Europene;

G.  întrucât așa-numita „Lege de regularizare” adoptată de Knesset la 6 februarie 2017 a legalizat retroactiv circa 4 000 de locuințe ale coloniștilor construite pe terenuri private deținute de palestinieni în Cisiordania,

1.  își reafirmă sprijinul ferm pentru soluția bazată pe coexistența a două state la conflictul israelo-palestinian, care implică un stat Israel cu frontiere sigure și recunoscute și un stat palestinian contiguu și viabil, coexistând în pace, securitate și recunoaștere reciprocă de-a lungul frontierelor din 1967, cu schimburi de teren convenite de comun acord și cu Ierusalimul servind drept capitală pentru ambele state, aceasta fiind singura modalitate de a instaura o pace de durată între israelieni și palestinieni; condamnă orice declarație care vizează contestarea legitimității soluției bazate pe coexistența a două state;

2.  subliniază că protejarea și prezervarea viabilității soluției bazate pe coexistența a două state trebuie să fie prioritatea imediată în politicile Uniunii Europene și în acțiunile cu privire la conflictul israelo-palestinian și procesul de pace din Orientul Mijlociu; salută Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2334 (2016) ca o referință esențială în acest sens; salută angajamentul exprimat în cursul recentei vizite a președintelui palestinian Mahmoud Abbas în Statele Unite de a acționa împreună pentru pace;

3.  își reiterează apelul pentru încetarea imediată și completă a lucrărilor de construcție și extindere a coloniilor israeliene din Cisiordania, inclusiv din Ierusalimul de Est, care sunt ilegale în temeiul dreptului internațional, subminează soluția bazată pe coexistența a două state și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instituire a păcii; solicită să se pună capăt demolării locuințelor palestiniene, strămutării forțate a familiilor palestiniene și confiscării proprietăților palestiniene din această zonă, care au același efect; îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună să mențină aceste chestiuni într-un loc de frunte pe agenda relațiilor bilaterale dintre UE și Israel; ia act de recentul anunț al Guvernului israelian cu privire la revizuirea politicii de colonizare;

4.  solicită să se pună capăt imediat politicilor israeliene care vizează schimbarea realităților de pe teren prin luarea drept țintă și prin discriminarea populației palestiniene din Ierusalimul de Est, ceea ce face irealizabilă perspectiva Ierusalimului drept capitală a ambelor state; reamintește că UE și comunitatea internațională nu au acceptat niciodată anexarea unilaterală a Ierusalimului de Est de către Israel; reamintește, de asemenea, că Uniunea Europeană a declarat în repetate rânduri că nu va recunoaște nicio modificare adusă frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în privința Ierusalimului, în afara celor convenite între părți;

5.  subliniază potențialul enorm al comunității arabe palestiniene din Israel de a juca un rol esențial în instaurarea unei păci de durată între israelieni și palestinieni, precum și importanța implicării acesteia și a contribuției sale la procesul de pace; solicită să se asigure drepturi egale pentru cetățenii israelieni de etnie arabă palestiniană, aceasta fiind o condiție prealabilă de bază pentru ca ei să fie în măsură să îndeplinească un astfel de rol; își exprimă, în acest sens, preocuparea profundă față de noul proiect de lege privind cetățenia, care este în prezent discutat în cadrul Knesset; invită la o implicare mai mare a comunității arabe palestiniene în programele de cooperare bilaterale UE-Israel;

6.  subliniază din nou că metodele lipsite de violență reprezintă singurul mod de obținere a păcii între israelieni și palestinieni printr-un acord privind statutul final negociat care să pună capăt tuturor revendicărilor reciproce; condamnă toate actele de violență și de terorism prin care se atacă sau se pune în pericol populația civilă, precum și toate actele de instigare și incitarea la ură; invită ambele părți să evite, să prevină și să condamne orice astfel de acțiuni și să aducă autorii acestor acte în fața justiției, precum și să ia măsuri active pentru a încuraja o atitudine reținută și a evita orice acțiune care ar putea alimenta tensiunile de pe teren;

7.  solicită din nou reconcilierea palestiniană, ca o componentă esențială a soluției bazate pe coexistența a două state, prin instituirea unui guvern de uniune națională recunoscut de comunitatea internațională și reluarea funcțiilor guvernamentale ale Autorității Palestiniene în Fâșia Gaza; solicită din nou să se pună capăt închiderii Fâșiei Gaza și să se reconstruiască și să se reabiliteze de urgență această zonă;

8.  este în continuare convins că o pace de durată între israelieni și palestinieni poate fi obținută doar într-un context regional cuprinzător, cu sprijinul comunității internaționale; continuă să sprijine Inițiativa arabă pentru pace și eforturile depuse de Vicepreședinte/Înaltul Reprezentant în cadrul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu; salută Raportul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din iulie 2016 și solicită punerea în aplicare a recomandărilor sale; apreciază și sprijină activitatea Comitetului de legătură ad-hoc prezidat de Norvegia, ca o contribuție importantă la consolidarea statului palestinian și a economiei acestuia;

9.  solicită o inițiativă de pace a Uniunii Europene pentru a soluționa conflictul israeliano-palestinian, care să își propună să obțină rezultate tangibile într-un interval de timp stabilit, în cadrul soluției bazate pe coexistența a două state, cu un mecanism de monitorizare și punere în aplicare la nivel internațional; subliniază importanța cooperării cu alți actori internaționali în această privință, în special în cadrul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu; solicită utilizarea eficace a efectului de levier și a instrumentelor de care dispune Uniunea Europeană față de ambele părți, pentru a facilita eforturile de pace, deoarece o acțiune coordonată la nivelul UE poate genera rezultate;

10.  solicită – în spiritul soluției bazate pe coexistența a două state și al Rezoluției 2334 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU – transpunerea integrală în practică a principiului de diferențiere dintre teritoriul statului Israel și teritoriile palestiniene ocupate (Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est, și Fâșia Gaza) în relațiile bilaterale ale Uniunii Europene cu Israelul și cu Palestina, inclusiv prin aplicarea de către toate statele membre a orientărilor și a avizului interpretativ emise de Comisia Europeană;

11.  salută declarațiile repetate ale Consiliului Afaceri Externe în legătură cu un ansamblu de măsuri de susținere fără precedent la nivel politic, economic și de securitate pentru ambele părți în contextul unui acord privind statutul definitiv;

12.  solicită Uniunii Europene asistență și protecție pentru actorii societății civile, inclusiv pentru organizațiile de apărare a drepturilor omului, care contribuie la eforturile de pace și la instaurarea unui climat de încredere între israelieni și palestinieni de ambele părți, și salută contribuția societății civile la procesul de pace prin intermediul unor noi idei și inițiative inovatoare;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Knessetului, președintelui și Guvernului Israelului, Consiliului Legislativ Palestinian și Autorității Palestiniene, precum și Secretarului General al Ligii Statelor Arabe.