Postopek : 2016/2998(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0346/2017

Predložena besedila :

B8-0346/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0226

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 333kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.771v01-00
 
B8-0346/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Edouard Martin v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP))  
B8-0346/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, zlasti z dne 10. decembra 2012, 16. decembra 2013, 12. maja 2014, 18. januarja 2016 in 20. junija 2016,

–  ob upoštevanju ustreznih resolucij generalne skupščine in varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN), zlasti resolucije generalne skupščine OZN št. 67/19 z dne 29. novembra 2012 ter resolucij varnostnega sveta OZN št. 478 (1980) z dne 20. avgusta 1980 in št. 2334 (2016) z dne 23. decembra 2016,

–  ob upoštevanju poročila bližnjevzhodne četverice z dne 1. julija 2016,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije iz leta 1949 o zaščiti civilnih oseb v času vojne,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker doseganje miru na Bližnjem vzhodu ostaja ključna prednostna naloga za mednarodno skupnost ter nujen element za regionalno in svetovno stabilnost in varnost;

B.  ker se je Evropski parlament že večkrat odločno zavzel za dvodržavno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta;

C.  ker je bližnjevzhodna četverica v svojem poročilu iz julija 2016 kot trende, ki resno ogrožajo upanje za mir, navedla: trajno nasilje, teroristične napade na civilno prebivalstvo ter spodbujanje k nasilju, nadaljevanje politike gradnje in širjenja naselbin, namenjanje zemljišč za izključno uporabo Izraelcev ter zanikanje palestinskega razvoja, nezakonito oboroževanje in militantne dejavnosti, trajno palestinsko neenotnost in izredno težke humanitarne razmere v Gazi;

D.  ker je varnostni svet OZN v svoji resoluciji št. 2334 (2016) ponovno potrdil, da gradnja izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju, ki je zasedeno od leta 1967, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, nima pravne podlage in pomeni hudo kršitev mednarodnega prava ter glavno oviro za doseganje dvodržavne rešitve; ponovno poziva Izrael, naj nemudoma in popolnoma ustavi vse dejavnosti naseljevanja, ter poziva vse države, naj v svojih stikih razlikujejo med ozemljem države Izrael ter ozemlji, ki so zasedena od leta 1967; ker je generalna skupščina OZN z resolucijo št. 67/19 Palestini dodelila status države nečlanice opazovalke v OZN;

E.  ker je Svet za zunanje zadeve večkrat izrazil zavezanost zagotavljanju, da se v vseh sporazumih med Evropsko unijo in Izraelom nedvoumno in izrecno navede, da se ti sporazumi ne uporabljajo za ozemlja, ki jih je leta 1967 zasedel Izrael, in tudi, da bo Evropska unija zagotovila sveženj politične, gospodarske in varnostne podpore brez primere za obe strani, če bi prišlo do dogovora o končnem statusu;

F.  ker je Komisija leta 2013 objavila smernice o upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov iz sredstev EU od leta 2014 dalje(1), leta 2015 pa obvestilo o razlagi označevanja porekla blaga z ozemelj, ki jih Izrael zaseda od junija 1967(2); ker so med izraelskimi naseljenci, ki živijo na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, dvojni državljani držav članic Evropske unije;

G.  ker je kneset s tako imenovanim zakonom o regulaciji, ki ga je sprejel 6. februarja 2017, retroaktivno legaliziral približno 4000 stanovanjskih enot v naselbinah, ki so bile zgrajene na zasebnih palestinskih zemljiščih na Zahodnem bregu;

1.  ponovno poudarja svojo podporo za dvodržavno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta, z državo Izrael znotraj varnih in priznanih meja ob neodvisni, samostojni, sklenjeni in uspešno delujoči državi Palestini, tako da bosta državi soobstajali v miru in varnosti, v okviru meja iz leta 1967 in z vzajemno dogovorjenimi zamenjavami ozemlja ter z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, kar vidi kot edini način za doseganje trajnega miru med Izraelci in Palestinci; obsoja vse izjave, katerih namen je delegitimizirati dvodržavno rešitev;

2.  poudarja, da morata biti varovanje in ohranjanje izvedljivosti dvodržavne rešitve neposredna prednostna naloga v politikah in ukrepih Evropske unije v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom ter bližnjevzhodnim mirovnim procesom; pozdravlja resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2334 (2016) kot ključno referenco v zvezi s tem; pozdravlja zavezanost, da bi si skupaj prizadevali za mir, ki jo je palestinski predsednik Mahmud Abas izrazil med nedavnim obiskom v Združenih državah;

3.  ponovno poziva k takojšnji in popolni ustavitvi gradnje in širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, ogrožajo dvodržavno rešitev ter pomenijo glavno oviro za mirovna prizadevanja; poziva k ustavitvi rušenja palestinskih domov, prisilne razselitve palestinskih družin ter zaseganja palestinskega premoženja na tem območju, ki imajo enak učinek; poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj tem vprašanjem nameni prednost v zvezi z dvostranskimi odnosi med EU in Izraelom; je seznanjen z nedavno napovedjo izraelske vlade, da bo pregledala svojo politiko gradnje naselbin;

4.  poziva k takojšnji odpravi izraelskih politik, katerih namen je spreminjati razmere na terenu prek napadanja in diskriminiranja palestinskega prebivalstva v Vzhodnem Jeruzalemu, zaradi česar je vizija Jeruzalema kot glavnega mesta dveh držav neuresničljiva; želi spomniti, da mednarodna skupnost nikoli ni sprejela priključitve Vzhodnega Jeruzalema Izraelu; želi spomniti tudi, da je Evropska unija večkrat razglasila, da ne bo priznala nobenih sprememb meja iz obdobja pred letom 1967, kar vključuje tudi Jeruzalem, razen sprememb, o katerih so se dogovorile strani;

5.  poudarja, da ima palestinska arabska skupnost v Izraelu veliko možnosti, da igra bistveno vlogo pri doseganju trajnega miru med Izraelci in Palestinci, ter pomen njene udeležbe v mirovnem procesu in njenega prispevka k temu procesu; poziva, da morajo imeti palestinski arabski državljani Izraela enake pravice, kar je osnovni pogoj za izpolnjevanje te vloge; v zvezi s tem izraža globoko zaskrbljenost zaradi novega predloga zakona o državljanstvu, o katerem zdaj razpravlja kneset; poziva k večji udeležbi palestinske arabske skupnosti v dvostranskih programih sodelovanja med EU in Izraelom;

6.  ponovno poudarja, da so nenasilna sredstva edini način za mir med Izraelci in Palestinci z vzajemno dogovorjenim sporazumom o končnem statusu, s katerim bi bile končane vse medsebojne zahteve; obsoja vsa dejanja nasilja in terorizma, s katerimi se napada ali ogroža civilno prebivalstvo, pa tudi provociranje in podžiganje; poziva obe strani, naj se izogibata uporabi teh dejanj ter naj jih preprečujeta in obsojata, ter naj storilce kaznivih dejanj privedeta pred sodišče, pa tudi, naj si dejavno prizadevata za spodbujanje miru, zadržanosti ter preprečevanje dejanj, ki bi lahko podžigala napetost na terenu;

7.  poziva k palestinski spravi kot bistvenemu elementu dvodržavne rešitve, in sicer je treba ustanoviti vlado nacionalne enotnosti, ki jo bo priznala mednarodna skupnost, Palestinska oblast pa naj na območju Gaze ponovno začne izvajati vladne funkcije; ponovno poziva k odprtju Gaze ter k nujni obnovi in sanaciji na tem območju;

8.  je še vedno prepričan, da je trajni mir med Izraelci in Palestinci mogoče doseči le v celovitem regionalnem okviru s podporo mednarodne skupnosti; še naprej podpira arabsko mirovno pobudo in prizadevanja podpredsednice/visoke predstavnice v okviru bližnjevzhodne četverice; pozdravlja poročilo bližnjevzhodne četverice iz julija 2016 ter poziva k izvajanju njenih priporočil; ceni in podpira delo ad hoc povezovalnega odbora, ki mu predseduje Norveška, kot pomemben prispevek h gradnji palestinske države in gospodarstva;

9.  poziva k mirovni pobudi Evropske unije za razrešitev izraelsko-palestinskega konflikta, katere namen bo doseči vidne rezultate, in sicer v določenem roku, v okviru dvodržavne rešitve in z mednarodnim mehanizmom spremljanja in izvajanja; poudarja, da je v zvezi s tem pomembno vključiti druge mednarodne akterje, zlasti v okviru bližnjevzhodne četverice; poziva, da je treba učinkovito uporabiti vzvode in instrumente Evropske unije pri stikih z obema stranema, da bi olajšali mirovna prizadevanja, saj lahko usklajeno delovanje EU prinese rezultate;

10.  v duhu dvodržavne rešitve in resolucije varnostnega sveta OZN št. 2334(2016) poziva, da se v dvostranskih odnosih Evropske unije z Izraelom in Palestino v celoti izvaja načelo razlikovanja med ozemljem države Izrael in zasedenimi palestinskimi ozemlji (Zahodni breg, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, in območje Gaze), med drugim tudi z izvajanjem ustreznih smernic Komisije ter obvestila o razlagi s strani vseh držav članic;

11.  pozdravlja večkrat ponovljene izjave Sveta za zunanje zadeve, da bi zagotovili sveženj politične, gospodarske in varnostne podpore brez primere za obe strani, če bi prišlo do dogovora o končnem statusu;

12.  poziva k podpori Evropske unije in zaščiti akterjev civilne družbe, vključno z organizacijami za človekove pravice, ki prispevajo k prizadevanjem za mir in h krepitvi zaupanja med Izraelci in Palestinci na obeh straneh, ter pozdravlja prispevek civilne družbe k mirovnemu procesu prek novih zamisli in pobud;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za skupno zunanjo in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, knesetu, predsedniku in vladi Izraela, palestinskemu zakonodajnemu svetu in Palestinski oblasti ter generalnemu sekretarju Lige arabskih držav.

(1)

UL C 205, 19.7.2013, str. 9.

(2)

UL C 375, 12.11.2015, str. 4.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov