Förfarande : 2016/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0346/2017

Ingivna texter :

B8-0346/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0226

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 331kWORD 47k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.771v01-00
 
B8-0346/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern  (2016/2998(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Edouard Martin för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern  (2016/2998(RSP))  
B8‑0346/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern, särskilt slutsatserna av den 10 december 2012, 16 december 2013, 12 maj 2014, 18 januari 2016 och 20 juni 2016,

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s generalförsamling och FN:s säkerhetsråds resolutioner, särskilt FN:s generalförsamlings resolution 67/19 av den 29 november 2012 och FN:s säkerhetsråds resolutioner 478 (1980) av den 20 augusti 1980 och 2334 (2016) av den 23 december 2016,

–  med beaktande av Mellanösternkvartettens rapport av den 1 juli 2016,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att uppnå fred i Mellanöstern är och förblir en huvudprioritering för det internationella samfundet och en oundgänglig faktor för regional och global stabilitet och säkerhet.

B.  Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt starka stöd för en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten.

C.  Mellanösternkvartettens rapport från juli 2016 konstaterade att följande faktorer är trender som allvarligt undergräver förhoppningarna om fred: det fortsatta våldet, terroristattacker mot civila och uppvigling till våld, den fortsatta bosättningspolitiken med byggande och utvidgning av bosättningar, bestämmelser om mark för exklusiv israelisk användning och förnekande av palestinsk utveckling, den olagliga upprustningen och militanta verksamheten, den fortsatta avsaknaden av palestinsk enhet och den svåra humanitära situationen i Gaza.

D.  I sin resolution 2334 (2016) bekräftade FN:s säkerhetsråd att Israels inrättanden av bosättningar på palestinska områden som ockuperats sedan 1967, inklusive östra Jerusalem, inte var juridiskt giltiga och utgjorde en uppenbar kränkning av internationell rätt och ett stort hinder för uppnåendet av en tvåstatslösning. Säkerhetsrådet upprepade sin begäran att Israel omedelbart och fullständigt ska upphöra med all bosättningsverksamhet och uppmanade alla stater att i sin hantering av relevanta frågor göra åtskillnad mellan staten Israel och de territorier som ockuperats sedan 1967. Genom FN:s generalförsamlings resolution 67/19 tillerkändes Palestina observatörsstatus som icke-medlem i FN.

E.  Rådet (utrikes frågor) har vid upprepade tillfällen uttryckt sin beslutsamhet att se till att det i alla avtal mellan Europeiska unionen och Israel otvetydigt och uttryckligen måste anges att de inte är tillämpliga på de territorier som Israel ockuperade 1967, och även att Europeiska unionen kommer att tillhandahålla ett aldrig tidigare skådat paket med stöd på det politiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga området till båda parter som ett led i en överenskommelse om slutlig status.

F.  Kommissionen publicerade 2013 riktlinjer för möjligheten för israeliska enheter och deras verksamheter inom de territorier som är ockuperade av Israel sedan juni 1967 att omfattas av bidrag, priser och finansieringsinstrument som finansieras av EU från och med 2014(1), och under 2015 ett tolkningsmeddelande för tillkännagivande om angivande av ursprunget för varor från de territorier som är ockuperade av Israel sedan juni 1967(2). Bland israeliska bosättare på Västbanken, inklusive östra Jerusalem, finns personer med dubbla medborgarskap från Europeiska unionens medlemsstater.

G.  I den så kallade regleringslagen som antogs av Knesset den 6 februari 2017 legaliserades retroaktivt omkring 4 000 bosättares bostäder som byggts på privat palestinsk mark på Västbanken.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten, där staten Israel inom säkra och erkända gränser och en suverän, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet och under ömsesidigt erkännande längs gränserna från 1967, med ömsesidigt överenskomna markbyten och Jerusalem som huvudstad för båda stater, som det enda sättet att nå en varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet fördömer alla uttalanden som syftar till att avlegitimera tvåstatslösningen.

2.  Europaparlamentet understryker att skyddet och bevarandet av tvåstatslösningens genomförbarhet måste vara en omedelbar prioritet i Europeiska unionens politik och åtgärder som gäller konflikten mellan Israel och Palestina och fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2334 (2016) som en central referens i detta avseende. Parlamentet välkomnar också det åtagande som Palestinas president Mahmoud Abbas gjorde under sitt besök nyligen i Förenta staterna om att arbeta tillsammans för fred.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till ett omedelbart och fullständigt slut på byggandet och utvidgandet av israeliska bosättningar på Västbanken, inbegripet östra Jerusalem, vilka är olagliga enligt internationell rätt, undergräver tvåstatslösningen och utgör ett stort hinder för fredsansträngningarna. Parlamentet uppmanar till ett stopp för rivningarna av palestinska hem, tvångsförflyttningarna av palestinska familjer och konfiskeringarna av palestinsk egendom inom detta område, åtgärder som har samma verkan. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik att fortsätta att låta dessa frågor stå högt på dagordningen för de bilaterala förbindelserna mellan EU och Israel. Parlamentet noterar den israeliska regeringens tillkännagivande nyligen om en översyn av bosättningspolitiken.

4.  Europaparlamentet uppmanar till ett omedelbart slut på den israeliska politik som syftar till att ändra de lokala förutsättningarna genom inriktning på och diskriminering av den palestinska befolkningen i östra Jerusalem, vilket gör att visionen om Jerusalem som huvudstad i två stater inte går att förverkliga. Parlamentet påminner om att det internationella samfundet aldrig har accepterat Israels annektering av östra Jerusalem. Parlamentet påminner också om att Europeiska unionen vid upprepade tillfällen har förklarat att den inte kommer att erkänna några ändringar av de gränser som gällde före 1967, inte heller avseende Jerusalem, annat än sådana som parterna har kommit överens om.

5.  Europaparlamentet understryker att den palestinsk-arabiska befolkningsgruppen i Israel har en mycket stor möjlighet att spela en avgörande roll för att uppnå en varaktig fred mellan israeler och palestinier, och betonar vikten av denna grupps delaktighet i och bidrag till fredsprocessen. Parlamentet efterlyser lika rättigheter för Israels palestinsk-arabiska medborgare, vilket är en grundläggande förutsättning för att de ska kunna fullgöra denna roll. Parlamentet uttrycker i detta avseende sin djupa oro över det nya förslag till nationell lagstiftning som för närvarande diskuteras i Knesset. Parlamentet efterfrågar ett ökat deltagande av den palestinsk-arabiska befolkningsgruppen i de bilaterala samarbetsprogrammen mellan EU och Israel.

6.  Europaparlamentet betonar återigen att icke-våld är den enda vägen för att uppnå fred mellan israeler och palestinier, genom en framförhandlad överenskommelse om slutlig status som gör slut på alla ömsesidiga anspråk. Parlamentet fördömer alla vålds- och terroristattacker som drabbar eller hotar civila, liksom all provokation och uppvigling. Parlamentet uppmanar båda sidor att undvika, förebygga och fördöma alla sådana attacker och att ställa de ansvariga inför rätta, liksom att vidta aktiva åtgärder för att mana till lugn och återhållsamhet samt undvika alla åtgärder som kan underblåsa motsättningarna i området.

7.  Europaparlamentet uppmanar på nytt till palestinsk försoning, som en oundgänglig del av tvåstatslösningen, genom inrättande av en nationell samlingsregering som erkänns av det internationella samfundet och återupptagande av den palestinska myndighetens myndighetsutövning på Gazaremsan. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att stängningen av Gazaremsan måste upphöra och att detta område snabbt måste återuppbyggas och återställas.

8.  Europaparlamentet är fortfarande övertygat om att en varaktig fred mellan israeler och palestinier endast kan åstadkommas i ett övergripande regionalt sammanhang med stöd från det internationella samfundet. Parlamentet fortsätter att stödja det arabiska fredsinitiativet och insatserna av vice ordföranden/den höga representanten inom ramen för Mellanösternkvartetten. Parlamentet välkomnar Mellanösternkvartettens rapport från juli 2016 och uppmanar till genomförande av dess rekommendationer. Parlamentet uppskattar och stöder det arbete som utförs av den särskilda sambandskommittén, som leds av Norge och som utgör ett viktigt bidrag till uppbyggandet av den palestinska staten och dess ekonomi.

9.  Europaparlamentet efterlyser ett fredsinitiativ från Europeiska unionen för att lösa den israelisk-palestinska konflikten i syfte att inom en fastställd tidsram uppnå konkreta resultat, inom ramen för tvåstatslösningen, och med en internationell övervaknings- och genomförandemekanism. Parlamentet betonar vikten av samarbete med andra internationella aktörer, framför allt inom ramen för Mellanösternkvartetten. Parlamentet vill se en effektiv användning av Europeiska unionens inflytande och instrument i förbindelserna med båda parter för att underlätta fredsansträngningarna, eftersom samordnade EU-insatser kan ge resultat.

10.  Europaparlamentet uppmanar – i samma anda som tvåstatslösningen och FN:s säkerhetsråds resolution 2334 (2016) – till ett fullständigt genomförande av principen om differentiering mellan staten Israels territorium och de ockuperade palestinska territorierna (Västbanken, inklusive östra Jerusalem, och Gazaremsan) i Europeiska unionens bilaterala förbindelser med Israel och Palestina, bland annat genom att alla medlemsstater tillämpar Europeiska kommissionens relevanta riktlinjer och det förklarande tillkännagivandet.

11.  Europaparlamentet välkomnar utrikesrådets upprepade uttalanden om ett EU-paket utan jämförelse med politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt stöd till båda parter i samband med en slutlig överenskommelse om status.

12.  Europaparlamentet vill se att Europeiska unionen ger stöd och skydd till aktörer i det civila samhället, inklusive organisationer för mänskliga rättigheter, som bidrar till fredssträvanden och förtroendeskapande åtgärder mellan israeler och palestinier på båda sidor, och välkomnar att det civila samhället bidrar till fredsprocessen genom innovativa nya idéer och initiativ.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Knesset, Israels president och regering, det palestinska lagstiftande rådet och den palestinska myndigheten samt till Arabförbundets generalsekreterare.

(1)

EUT C 205, 19.7.2013, s. 9.

(2)

EUT C 375, 12.11.2015, s. 4.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy