Postup : 2016/2998(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0347/2017

Předložené texty :

B8-0347/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0226

NÁVRH USNESENÍ
PDF 264kWORD 44k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (2016/2998(RSP))  
B8-0347/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 18. ledna a 20. června 2016,

–  s ohledem na zprávu Kvartetu pro Blízký východ ze dne 1. července 2016,

–  s ohledem na prohlášení Kvartetu pro Blízký východ ze dne 23. září 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Izrael, EU a Kvartet podporují vyjednání dvoustátního řešení jako způsob dosažení trvalého míru, který bude vyhovovat bezpečnostním potřebám Izraelců i aspiracím na straně Palestinců;

B.  vzhledem k tomu, že podle společného izraelsko-palestinského průzkumu veřejného mínění z února 2017, který financovala EU, podporuje dvoustátní řešení 55 % Izraelců a pouhých 44 % Palestinců;

1.  opakuje, že i nadále podporuje sjednání řešení v podobě „dvou států pro dva národy“, jehož součástí by bylo vzájemné uznání Palestiny a Izraele jakožto zemí, jež jsou domovinami svých národů; vítá arabskou mírovou iniciativu s následným sjednáním výměny území jako základu pro trvalé řešení arabsko-izraelského konfliktu, jehož cílem je zajistit mír a bezpečnost; podporuje bezodkladné obnovení přímých dvoustranných mírových jednání;

2.  vyzývá obě strany, aby si počínaly ukázněně a zdržely se provokativních akcí a rétoriky a dosáhly tak zmírnění napětí; zdůrazňuje, že nedovolené vyzbrojování a militantní činnost, pokračující palestinská nejednotnost, neuznání práva Izraele na existenci, jednostranné kroky a bezútěšná humanitární situace v Gaze přispívají k nestabilitě a v konečném důsledku brání úsilí dosáhnout prostřednictvím jednání řešení;

3.  důrazně podporuje regionální spolupráci mezi Izraelem a jeho sousedy; znovu vyjadřuje podporu Kvartetu a regionálním partnerům, jako je Egypt, Jordánsko a Saúdská Arábie, a jejich důležité úloze při hledání řešení arabsko-izraelského konfliktu; vyzývá všechny strany, aby podpořily dialog a praktickou spolupráci, zejména v otázkách bezpečnosti, přístupu k vodě, hygienickým zařízením a zdrojům energie a ve věci nastartování palestinské ekonomiky; v této souvislosti chválí projekt propojení Rudého a Mrtvého moře;

4.  důrazně odsuzuje pokračující palestinské násilí, teroristické útoky a podněcování k násilí a zdůrazňuje, že se zásadně neslučují s mírovým vyřešením konfliktu; zdůrazňuje, že příslušné orgány EU jsou nadále odpovědné za to, aby žádné finanční prostředky EU nemohly být přímo či nepřímo zneužity pro účely teroristických organizací nebo na činnosti, které podněcují k násilí nebo ospravedlňují či oslavují terorismus;

5.  důrazně odsuzuje odpalování raket teroristickými skupinami na izraelské území a poukazuje na nebezpečí eskalace násilí; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby EU spolupracovala s Izraelem, palestinskou samosprávou, Egyptem, Jordánskem a Spojenými státy na tom, aby předešla opětovnému vyzbrojení teroristických skupin v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu i jejich činnosti spočívající v pašování zbraní, vyrábění raket a budování tunelů; opětovně zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, aby všechny teroristické skupiny v Gaze složily zbraně v souladu se závěry zasedání Rady pro zahraniční věci z července 2014;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti se situací v Gaze, zejména pokud jde o současnou energetickou krizi, jejíž sociální, hospodářské a politické důsledky nelze podceňovat; odsuzuje nepřijatelné kroky na straně orgánů působících v Gaze de facto a v této souvislosti opakuje, že je nezbytné, aby palestinská samospráva převzala nad Pásmem Gazy kontrolu;

7.  se znepokojením bere na vědomí obtížnou situaci, pokud jde o vodu v Gaze, a naléhavě vyzývá všechny příslušné strany, aby se zabývaly nevyřešenými otázkami ohledně dodávek energie pro účely odsolování a úpravy vody v Gaze; v této souvislosti bere na vědomí poskytnutí mezinárodního financování na odsolovací zařízení v Gaze; opakuje, že je zcela nezbytné, aby finanční prostředky EU byly přidělovány na konkrétní, jasně definované projekty v Gaze, výhradně v souladu s třístranným mechanismem pro finanční podporu, a aby bylo zajištěno, že se dostanou k civilistům, jimž jsou určeny;

8.  vítá a podporuje konstruktivní rozhovory mezi Izraelem a palestinskou samosprávou o stabilitě finančního sektoru, zejména nedávné rozhodnutí izraelské vlády o pomoci s udržováním bankovních vztahů, ale i trvalý pokrok ve snaze o sladění palestinského režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu s mezinárodními standardy, a to za podpory mezinárodních partnerů;

9.  poukazuje na to, že konflikty na Blízkém východě představují vážnou hrozbu pro tento region i EU; odsuzuje vážné hrozby džihádistických a jiných teroristických organizací namířené proti občanům Blízkého východu a Evropy; domnívá se, že konflikt a nestabilita na izraelských hranicích negativně ovlivňuje vyhlídky na vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě, parlamentu a vládě Egypta, parlamentu a vládě Jordánska, Radě pro spolupráci v Zálivu a členským státům Ligy arabských států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí