Procedure : 2016/2998(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0347/2017

Indgivne tekster :

B8-0347/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0226

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 258kWORD 45k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten   (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP))  
B8‑0347/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 18. januar 2016 og 20. juni 2016 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til Mellemøstkvartettens rapport af 1. juli 2016,

–  der henviser til Mellemøstkvartettens redegørelse af 23. september 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Israel, EU og Kvartetten støtter en forhandlet tostatsløsning som middel til at opnå en vedvarende fred, der opfylder de israelske sikkerhedsbehov og de palæstinensiske bestræbelser;

B.  der henviser til, at 55 % af israelerne og kun 44 % af palæstinenserne støtter en tostatsløsning ifølge en fælles israelsk-palæstinensisk meningsmåling fra februar 2017, som blev finansieret af EU;

1.  gentager sin fortsatte støtte til en forhandlet løsning efter devisen "to stater for to folk" med en gensidig anerkendelse af Palæstina og Israel som hjemland for hver deres folk; glæder sig over det arabiske fredsinitiativ med den efterfølgende godkendte udveksling af territorier som grundlag for en vedvarende løsning af den arabisk-israelske konflikt, der har til hensigt at sikre fred og sikkerhed; støtter den umiddelbare genoptagelse af direkte bilaterale fredsforhandlinger;

2.  opfordrer begge parter til at gøre en indsats for at nedtrappe spændingerne ved at udvise tilbageholdenhed og afstå fra provokerende handlinger og udtalelser; understreger, at ulovlig våbenoptrapning og militære aktiviteter, det fortsatte fravær af palæstinensisk enhed, den manglende anerkendelse af Israels ret til at eksistere, ensidige handlinger og den katastrofale humanitære situation i Gaza bidrager til ustabilitet og i sidste ende hæmmer bestræbelserne på at opnå en forhandlet løsning;

3.  går stærkt ind for regionalt samarbejde mellem Israel og dets nabolande; gentager sin støtte til den vigtige rolle, som Kvartetten og de regionale partnere, f.eks. Egypten, Jordan, Saudi-Arabien, spiller i løsningen af den arabisk-israelske konflikt; opfordrer alle parter til at støtte dialog og praktisk samarbejde, navnlig om sikkerhed, adgang til vand, sanitet og energikilder og om at fremme den palæstinensiske økonomi; roser i denne forbindelse projektet med at forbinde Det Røde Hav med Det Døde Hav;

4.  fordømmer på det kraftigste fortsættelsen af voldshandlinger, terrorangreb og tilskyndelse til vold fra palæstinensisk side og understreger, at sådanne handlinger er helt uforenelige med bestræbelserne på at finde en fredelig løsning på konflikten; understreger de relevante EU-myndigheders ansvar for at sikre, at EU-finansiering ikke direkte eller indirekte kan omdirigeres til terrororganisationer eller aktiviteter, der opildner til vold eller understøtter eller forherliger terrorisme;

5.  fordømmer på det kraftigste terrorgruppers affyring af raketter mod israelske område og understreger faren for eskalering; understreger, at det er bydende nødvendigt, at EU i partnerskab med Israel, Den Palæstinensiske Myndighed, Egypten, Jordan og USA arbejder for at undgå en genoprustning af terrorgrupper på Gazastriben og Vestbredden og forhindre, at de smugler våben, fremstiller raketter og bygger tunneller; understreger igen, at der er et overvældende behov for at afvæbne alle terrorgrupper i Gaza i overensstemmelse med Udenrigsrådets konklusioner fra juli 2014;

6.  udtrykker dyb bekymring over situationen i Gaza, navnlig med hensyn til den aktuelle energikrise, de sociale, økonomiske og politiske konsekvenser, som ikke bør undervurderes; fordømmer de uacceptable aktiviteter, som gennemføres af de facto-myndighederne i Gaza, og gentager i den forbindelse behovet for, at Den Palæstinensiske Myndighed tager ansvaret i Gazastriben;

7.  bemærker med bekymring den usikre vandsituationen i Gaza og opfordrer indtrængende alle relevante parter til at behandle de uafklarede spørgsmål vedrørende energiforsyningen til afsaltning og vandrensning i Gaza; bemærker i denne forbindelse støtte til et afsaltningsanlæg i Gaza med international finansiering; understreger det stærke behov for, at EU-finansiering kun går til specifikke, veldefinerede projekter i Gaza, der er i overensstemmelse med den tresidede mekanisme for finansiel støtte, og behovet for at sikre, at denne støtte bruges til de påtænkte civile formål;

8.  glæder sig over og støtter de konstruktive drøftelser mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed om stabilitet i den finansielle sektor, navnlig den israelske regerings nylige beslutning om at bidrage til at opretholde bankforbindelser, samt det fortsatte fremskridt med hensyn til at bringe den palæstinensiske bekæmpelse af hvidvaskning af penge og af finansiering af terrorisme i overensstemmelse med internationale standarder med støtte fra internationale partnere;

9.  konstaterer, at konflikter i Mellemøsten udgør en alvorlig risiko for regionen og for EU; fordømmer de alvorlige trusler fra jihadistiske og andre terrororganisationer mod borgerne i Mellemøsten og Europa; mener, at konflikten og ustabiliteten langs Israels grænser har en negativ indvirkning på mulighederne for en løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, parlamentet og regeringen i Egypten, parlamentet og regeringen i Jordan, Golfstaternes Samarbejdsråd og medlemsstaterne i Den Arabiske Liga.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik