Διαδικασία : 2016/2998(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0347/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0347/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0226

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 482kWORD 46k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP))  
B8‑0347/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Ιανουαρίου και 20ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 1ης Ιουλίου 2016 της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 23η Σεπτεμβρίου 2016 η Τετραμερής Διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ, η ΕΕ και η Τετραμερής Διάσκεψη υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών μετά από διαπραγματεύσεις, ως τρόπο για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ όσο και στις παλαιστινιακές προσδοκίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 55 % των Ισραηλινών και μόνο το 44% των Παλαιστινίων υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με μια κοινή ισραηλοπαλαιστινιακή δημοσκόπηση τον Φεβρουάριο 2017, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ·

1.  επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει να στηρίζει την κατόπιν διαπραγμάτευσης λύση των «δύο κρατών για δυο λαούς» με την αμοιβαία αναγνώριση της Παλαιστίνης και του Ισραήλ ως πατρίδων των αντίστοιχων λαών· χαιρετίζει την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και την εν συνεχεία έγκριση της αμοιβαίας ανταλλαγής γαιών ως βάσης για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στην αραβοϊσραηλινή διένεξη με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας· υποστηρίζει την επανάληψη χωρίς καθυστέρηση άμεσων διμερών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων·

2.  καλεί αμφότερες τις πλευρές να εργαστούν για την αποκλιμάκωση της έντασης, με αυτοσυγκράτηση και αποχή από προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική· τονίζει ότι η παράνομη συσσώρευση όπλων και οι στρατιωτικές ενέργειες, η συνεχιζόμενη απουσία παλαιστινιακής ενότητας, η μη αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ, οι μονομερείς δράσεις και η δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα αυξάνουν την αστάθεια και τελικά παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων·

3.  υποστηρίζει ένθερμα την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του· επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει στον σημαντικό ρόλο της Τετραμερούς Διάσκεψης, και των περιφερειακών εταίρων όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, για την επίλυση της αραβο-ισραηλινής σύγκρουσης· καλεί όλα τα μέρη να υποστηρίξουν το διάλογο και τη συνεργασία στην πράξη, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την πρόσβαση σε νερό, τα δίκτυα αποχέτευσης και τους ενεργειακούς πόρους, καθώς και την προώθηση της παλαιστινιακής οικονομίας· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το έργο του αγωγού μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και της Νεκράς Θάλασσας·

4.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη παλαιστινιακή βία, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την υποκίνηση σε βία, και τονίζει ότι είναι ριζικά ασυμβίβαστη με την ειρηνική διευθέτηση της διένεξης· τονίζει ότι οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν θα εκτρέπεται άμεσα ή έμμεσα προς τρομοκρατικές οργανώσεις ή δραστηριότητες που υποκινούν τη βία ή την αιτιολόγηση ή την εξύμνηση της τρομοκρατίας·

5.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις με ρουκέτες από τρομοκρατικές ομάδες στο ισραηλινό έδαφος, και υπογραμμίζει τον κίνδυνο κλιμάκωσης· τονίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη η ΕΕ να συνεργασθεί με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τις ΗΠΑ με σκοπό να εμποδιστεί ο εκ νέου εξοπλισμός των τρομοκρατικών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, καθώς και το εκ μέρους τους λαθρεμπόριο όπλων, η κατασκευή ρουκετών και οικοδόμηση τούνελ· τονίζει για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη να αφοπλιστούν όλες οι τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα, σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Ιουλίου 2014·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στη Γάζα, ιδίως όσον αφορά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της οποίας δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν· καταδικάζει τις απαράδεκτες ενέργειες από την πλευρά των de facto αρχών της Γάζας και, στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει την ανάγκη για την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει την ευθύνη της Λωρίδας της Γάζας·

7.  σημειώνει με ανησυχία την επισφαλή κατάσταση του νερού στη Γάζα και παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν τα εκκρεμή θέματα όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό για την αφαλάτωση και την επεξεργασία των υδάτων στη Λωρίδα της Γάζας· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι επικροτεί τη δημιουργία μιας μονάδας αφαλάτωσης στη Γάζα με διεθνή χρηματοδότηση· επαναλαμβάνει την έντονη ανάγκη για ενωσιακή χρηματοδότηση για συγκεκριμένα, σαφώς καθορισμένα έργα στη Γάζα, σύμφωνα αποκλειστικά με τον τριμερή μηχανισμό για την οικονομική στήριξη, και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα επωφεληθούν από αυτά οι άμαχοι πληθυσμοί·

8.  χαιρετίζει και υποστηρίζει τις εποικοδομητικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως την πρόσφατη απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να συμβάλλει στη διατήρηση τραπεζικών σχέσεων, καθώς και τη συνεχιζόμενη πρόοδο με στόχο την ευθυγράμμιση του παλαιστινιακού καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT) με τα διεθνή πρότυπα, με τη στήριξη διεθνών εταίρων·

9.  επισημαίνει ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή απειλούν σοβαρά την ευρύτερη περιοχή και την ΕΕ· καταδικάζει τις σοβαρές απειλές εκ μέρους των τζιχαντιστών και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων εις βάρος των πολιτών στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη· πιστεύει ότι οι συγκρούσεις και η αστάθεια στα ισραηλινά σύνορα επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές για μια λύση της ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην κυβέρνηση της Αιγύπτου, στην κυβέρνηση της Ιορδανίας, στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και στα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου