Menetlus : 2016/2998(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0347/2017

Esitatud tekstid :

B8-0347/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/05/2017 - 11.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0226

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 260kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise kohta Lähis-Idas (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise kohta Lähis-Idas (2016/2998(RSP))  
B8-0347/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 18. jaanuari ja 20. juuni 2016. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–  võttes arvesse Lähis-Ida neliku 1. juuli 2016. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Lähis-Ida neliku 23. septembri 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Iisrael, EL ja Lähis-Ida nelik toetavad kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevat läbiräägitud lahendust kui viisi saavutada kestvat rahu, mis vastaks Iisraeli julgeolekualastele vajadustele ja Palestiina püüdlustele;

B.  arvestades, et ELi rahastatud Iisraeli ja Palestiina ühisküsitluse põhjal, mis viidi läbi 2017. aasta veebruaris, toetab kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevat lahendust 55 % iisraellastest ja ainult 44 % palestiinlastest;

1.  kinnitab veel kord oma jätkuvat toetust läbiräägitud lahendusele „kaks riiki kahele rahvale“, mis hõlmaks Palestiina ja Iisraeli vastastikust tunnustamist kummagi rahva kodumaana; pooldab Araabia rahualgatust ja järgnevalt heakskiidetud maadevahetust kui alust Araabia-Iisraeli konflikti püsivale lahendusele, mille eesmärgiks on rahu ja julgeoleku tagamine; toetab otseste kahepoolsete rahuläbirääkimiste viivitamatut jätkamist;

2.  kutsub mõlemaid pooli üles vaoshoitusele ning provokatiivsetest sammudest ja retoorikast hoidumisele, et teha tööd pingete leevendamiseks; rõhutab, et ebaseaduslik relvastumine ja sõjaline tegevus, Palestiina ühtsuse jätkuv puudumine, suutmatus tunnustada Iisraeli õigust eksisteerida, ühepoolsed meetmed ning raske humanitaarolukord Gazas suurendavad ebastabiilsust ja lõpptulemusena takistavad jõupingutusi läbirääkimiste teel lahenduseni jõuda;

3.  toetab igati piirkondlikku koostööd Iisraeli ja tema naabrite vahel; kinnitab veel kord oma toetust Lähis-Ida neliku ja piirkondlike partnerite – nagu Egiptus, Jordaania ja Saudi Araabia – olulisele rollile Araabia-Iisraeli konflikti lahendamisel; kutsub kõiki osapooli üles toetama dialoogi ja praktilist koostööd, eelkõige julgeoleku, veele juurdepääsu, kanalisatsiooni ja energiaallikate valdkonnas ning Palestiina majanduse edendamisel; tunnustab sellega seoses Punase mere–Surnumere projekti;

4.  mõistab teravalt hukka Palestiina-poolse jätkuva vägivalla, terrorirünnakud ja vägivallale õhutamise ning rõhutab, et need on konflikti rahumeelse lahendamisega põhimõtteliselt kokkusobimatud; rõhutab, et asjaomastel ELi asutustel on vastutus jätkuvalt tagada, et ELi antavaid rahalisi vahendeid ei saaks suunata otseselt ega kaudselt terroristlikele organisatsioonidele või tegevustele, mis õhutavad vägivalda või õigustavad või ülistavad terrorismi;

5.  mõistab teravalt hukka terrorirühmituste raketirünnakud Iisraeli territooriumile ja rõhutab pingete eskaleerumise ohtu; rõhutab, et ELil on tungivalt vaja teha koostööd Iisraeli, Palestiina omavalitsuse, Egiptuse, Jordaania ja Ameerika Ühendriikidega, et hoida ära terrorirühmituste taasrelvastumist Gaza sektoris ja Läänekaldal, samuti ka relvade smugeldamist, rakettide tootmist ja tunnelite rajamist nende rühmituste poolt; rõhutab veel kord vältimatut vajadust võtta relvad kõikidelt terrorirühmitustelt Gazas kooskõlas välisasjade nõukogu 2014. aasta juuli järeldustega;

6.  väljendab sügavat muret olukorra pärast Gazas, eelkõige seoses praeguse energiakriisiga, mille sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi tagajärgi ei tohiks alahinnata; mõistab hukka Gaza sektori de facto ametivõimude lubamatu tegevuse ning kordab sellega seoses, et Palestiina omavalitsusel tuleb võtta vastutus Gaza sektori eest;

7.  võtab murega teadmiseks ebakindla veeolukorra Gazas ja nõuab tungivalt, et kõik asjaosalised lahendaksid probleemid, mis puudutavad energia tarnimist Gazasse vee magestamiseks ja käitlemiseks; märgib sellega seoses toetust rahvusvaheliselt rahastatud magestamistehase rajamisele Gazasse; kinnitab veel kord tungivat vajadust suunata ELi rahalised vahendid konkreetsetele, täpselt kindlaks määratud projektidele Gazas kooskõlas üksnes rahalise toetuse andmise kolmepoolse mehhanismiga ning vajadust tagada, et abi läheks ettenähtud tsiviilisikutele;

8.  tervitab ja toetab Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahelist konstruktiivset arutelu finantssektori stabiilsuse üle, eriti just Iisraeli valitsuse hiljutist otsust aidata hoida pangandussuhteid, samuti ka jätkuvaid edusamme rahvusvaheliste partnerite abiga Palestiina rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistiku (AML/CFT) rahvusvaheliste standarditega kooskõlla viimisel;

9.  märgib, et konfliktid Lähis-Idas kujutavad endast tõsist ohtu kogu piirkonnale ja ELile; mõistab hukka džihadistlikud ja muud terroriorganisatsioonid, mis kujutavad tõsist ohtu Lähis-Ida ja Euroopa kodanikele; on veendunud, et konfliktid ja ebastabiilsus Iisraeli piiridel mõjutab negatiivselt Iisraeli ja Palestiina vahelise konflikti lahendamise väljavaateid;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, EL eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Egiptuse parlamendile ja valitsusele, Jordaania parlamendile ja valitsusele, Pärsia lahe koostöönõukogule ja Araabia Liiga liikmesriikidele;

Õigusteave - Privaatsuspoliitika