Menettely : 2016/2998(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0347/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0347/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0226

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 256kWORD 45k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP))  
B8‑0347/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta ja 20. kesäkuuta 2016 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2016 annetun Lähi-idän kvartetin kertomuksen,

–  ottaa huomioon 23. syyskuuta 2016 annetun Lähi-idän kvartetin julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Israel, EU ja Lähi-idän kvartetti kannattavat neuvotteluteitse aikaansaatavaa kahden valtion ratkaisua, koska siten voidaan saavuttaa kestävä rauha, joka täyttää Israelin turvallisuustarpeet ja palestiinalaisten toiveet;

B.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2017 toteutetun EU:n rahoittaman Israelin ja Palestiinan yhteisen mielipidetutkimuksen mukaan 55 prosenttia israelilaisista ja vain 44 prosenttia palestiinalaisista kannattaa kahden valtion ratkaisua;

1.  ilmaisee jatkuvan tukensa ratkaisulle, jossa kahdelle kansakunnalle on kaksi valtiota, johon pyritään neuvottelujen avulla ja johon liittyy Palestiinan ja Israelin vastavuoroinen tunnustaminen niiden kansojen kotimaaksi; suhtautuu myönteisesti arabien rauhanaloitteeseen ja sen perusteella hyväksyttyihin maa-alueiden vaihtoihin ja pitää tätä perustana sellaisen pysyvän ratkaisun löytämiseksi arabien ja Israelin väliseen konfliktiin, jolla pyritään turvaamaan rauha ja turvallisuus; kannattaa suorien kahdenvälisten rauhanneuvottelujen aloittamista uudelleen viivytyksettä;

2.  kehottaa kumpaakin osapuolta toimimaan jännitteiden lieventämiseksi harjoittamalla malttia ja pidättäytymällä provokatiivisista toimista ja puheista; korostaa, että laiton asevarustelu ja sotilaallinen toiminta, Palestiinan jatkuva hajanaisuus, Israelin olemassaolon oikeutuksen tunnustamisen puuttuminen, yksipuoliset toimet sekä Gazan alueen kehno humanitaarinen tilanne ruokkivat epävakautta ja haittaavat viime kädessä toimia neuvotteluratkaisuun pääsemiseksi;

3.  kannattaa painokkaasti Israelin ja sen naapurien välistä alueellista yhteistyötä; toteaa jälleen kannattavansa Lähi-idän kvartetin ja alueellisten kumppanien, kuten Egyptin, Jordanian ja Saudi-Arabian, tärkeää roolia pyrittäessä ratkaisemaan arabien ja Israelin välinen konflikti; kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan vuoropuhelua ja käytännön yhteistyötä etenkin turvallisuuden, veden saannin, jätevesihuollon ja energiavarojen sekä Palestiinan talouden vauhdittamisen alalla; antaa tässä yhteydessä tunnustusta Punaista merta ja Kuollutta merta koskevalle hankkeelle;

4.  tuomitsee ankarasti Palestiinan jatkuvasti harjoittaman väkivallan, terrori-iskut ja kiihotuksen väkivaltaan ja korostaa tällaisten toimien olevan perustavanlaatuisesti yhteensopimattomia konfliktin rauhanomaisen ratkaisun kanssa; korostaa asiasta vastaavien EU:n viranomaisten vastuuta pyrittäessä varmistamaan edelleen, ettei EU:n varoja voida ohjata suoraan tai epäsuorasti terroristijärjestöille tai toimintaan, jossa yllytetään väkivaltaan tai puolustellaan tai ihannoidaan terrorismia;

5.  tuomitsee ankarasti terroristiryhmien raketti-iskut Israelin alueelle ja painottaa konfliktin kärjistymisen vaaraa; korostaa, että EU:n on ehdottomasti tehtävä yhteistyötä Israelin, palestiinalaishallinnon, Egyptin, Jordanian ja Yhdysvaltojen kanssa Gazan alueella ja Länsirannalla toimivien terroristiryhmien uudelleenaseistautumisen sekä niiden harjoittaman aseiden salakuljetuksen, rakettien valmistamisen ja tunnelien rakentamisen estämiseksi; painottaa jälleen kerran, että on ensisijaisen tärkeää riisua aseista kaikki Gazan alueella toimivat terroristiryhmät ulkoasiainneuvoston heinäkuussa 2014 antamien päätelmien mukaisesti;

6.  ilmaisee syvän huolensa Gazan tilanteesta ja etenkin nykyisestä energiakriisistä, jonka sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia seurauksia ei pitäisi aliarvioida; tuomitsee kaikki Gazan viranomaisina käytännössä toimivien tahojen kohtuuttomat toimet ja toteaa tässä yhteydessä jälleen, että palestiinalaishallinnon on ryhdyttävä huolehtimaan Gazan alueesta;

7.  panee huolestuneena merkille Gazan epävarman vesitilanteen ja kehottaa kaikkia asiaan liittyviä osapuolia puuttumaan ratkaisematta oleviin kysymyksiin, jotka liittyvät Gazassa suolanpoistoon ja veden käsittelyyn tarvittaviin energiavaroihin; panee tässä yhteydessä merkille, että Gazan suolanpoistolaitos saa tukea kansainvälisen rahoituksen muodossa; toteaa jälleen, että EU:n rahoitus on osoitettava Gazassa erityisiin hyvin määriteltyihin hankkeisiin ainoastaan rahoitustukea koskevan kolmen osapuolen välisen mekanismin mukaisesti ja että on syytä varmistaa, että rahoitus päätyy siviileille, joille se on tarkoitettu;

8.  pitää myönteisenä ja tukee Israelin ja palestiinalaishallinnon välisiä rakentavia keskusteluja rahoitusalan vakaudesta ja etenkin Israelin hallituksen äskettäistä päätöstä auttaa säilyttämään pankkisuhteet sekä jatkuvaa edistymistä pyrittäessä kansainvälisten kumppanien tuella tekemään Palestiinan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmästä kansainvälisten normien mukainen;

9.  katsoo, että Lähi-idän konfliktit aiheuttavat vakavia uhkia alueelle ja EU:lle; tuomitsee jihadistien ja muiden terroristijärjestöjen aiheuttamat vakavat uhat Lähi-idän ja Euroopan asukkaille; katsoo, että konflikti ja epävakaus Israelin rajoilla vaikuttavat kielteisesti mahdollisuuksiin ratkaista Israelin ja Palestiinan välinen konflikti;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Egyptin parlamentille ja hallitukselle, Jordanian parlamentille ja hallitukselle, Persianlahden yhteistyöneuvostolle ja Arabiliiton jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö