Procedūra : 2016/2998(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0347/2017

Pateikti tekstai :

B8-0347/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0226

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 409kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP))  
B8-0347/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 18 d. ir birželio 20 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 1 d. Artimųjų Rytų ketverto ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 23 d. Artimųjų Rytų ketverto pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Izraelis, ES ir Ketvertas remia dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, kuris būtų pasiektas derybomis, kaip būdą ilgalaikei taikai, atitinkančiai Izraelio saugumo reikmes ir Palestinos siekius, užtikrinti;

B.  kadangi, remiantis 2017 m. vasario mėn. atlikta bendra Izraelio ir Palestinos apklausa, kurią finansavo ES, 55 proc. izraeliečių ir tik 44 proc. palestiniečių remia dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą;

1.  pakartoja, kad ir toliau remia sprendimą dėl dviejų valstybių dviem tautoms, kuris būtų pasiektas derybomis ir pagal kurį dvi valstybės – Palestina ir Izraelis – viena kitą pripažintų savo atitinkamos tautos tėvyne; teigiamai vertina Arabų taikos iniciatyvą ir vėliau patvirtintus žemės mainus, kaip arabų ir Izraelio konflikto ilgalaikio sprendimo pagrindą siekiant užtikrinti taiką ir saugumą; pritaria tam, kad būtų nedelsiant grįžta prie tiesioginių dvišalių taikos derybų;

2.  ragina abi šalis stengtis deeskaluoti įtampą susilaikant nuo provokacinių veiksmų ir retorikos bei jų vengiant; pabrėžia, kad neteisėtas ginklavimasis ir kovos veiksmai, tolesnis Palestinos vienybės nebuvimas, Izraelio teisės gyvuoti nepripažinimas, vienašaliai veiksmai ir itin slogi humanitarinė padėtis Gazoje skatina nestabilumą ir galiausiai trikdo pastangas pasiekti sprendimą derybų būdu;

3.  tvirtai remia regioninį Izraelio ir jo kaimynių bendradarbiavimą; pakartoja remiąs svarbų Ketverto ir regiono partnerių, pvz., Egipto, Jordanijos ir Saudo Arabijos, vaidmenį siekiant išspręsti arabų ir Izraelio konfliktą; ragina visas šalis remti dialogą ir praktinį bendradarbiavimą – ypač saugumo, taip pat vandens, sanitarinių sąlygų ir energijos išteklių užtikrinimo bei Palestinos ekonomikos skatinimo klausimais; atsižvelgdamas į tai puikiai vertina Raudonosios ir Negyvosios jūrų projektą;

4.  griežtai smerkia užsitęsusį Palestinos smurtą, teroristinius išpuolius ir smurto kurstymą bei pabrėžia, kad visa tai iš esmės nesuderinama su taikiu konflikto sprendimu; atkreipia ypatingą dėmesį į atitinkamų ES institucijų atsakomybę nuolat užtikrinant, kad ES finansavimas nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai nukreipiamas teroristinėms organizacijoms ar veiksmams, susijusiems su smurto kurstymu arba terorizmo pateisinimu ar šlovinimu;

5.  griežtai smerkia teroristinių grupuočių vykdomą Izraelio teritorijos raketinį apšaudymą ir pabrėžia, kad esama eskalacijos pavojaus; pabrėžia, jog nepaprastai svarbi ES partnerystė su Izraeliu, Palestinos Administracija, Egiptu, Jordanija ir JAV, siekiant užkirsti kelią teroristinių grupuočių persiginklavimui Gazos Ruože ir Vakarų Krante, taip pat jų vykdomai ginklų kontrabandai, raketų gamybai ir tunelių tiesimui; dar kartą pabrėžia, jog, remiantis 2014 m. liepos mėn. Užsienio reikalų tarybos išvadomis, nepaprastai svarbu, kad visos teroristinės grupės Gazoje nusiginkluotų;

6.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl padėties Gazoje – ypač atsižvelgiant į dabartinę energijos krizę, kurios socialinės, ekonominės ir politinės pasekmės neturėtų būti nuvertintos; smerkia nepriimtinus Gazos de facto valdžios institucijų veiksmus ir atsižvelgdamas į tai pakartoja, kad Palestinos Administracija turi prisiimti atsakomybę už Gazos Ruožą;

7.  su susirūpinimu pažymi, kad padėtis, susijusi su vandens ištekliais Gazoje, pavojinga, ir ragina visas susijusias šalis imtis neišspręstų klausimų, susijusių su energijos ištekliais vandeniui Gazoje gėlinti ir valyti; atsižvelgdamas į tai pažymi, jog pritaria, kad Gazoje būtini gėlinimo renginiai, kuriuos finansuotų tarptautinė bendruomenė; pakartoja, jog itin būtinas ES finansavimas, kuris būtų skirtas konkretiems aiškiai apibrėžtiems projektams Gazoje, vadovaujantis tik trišaliu finansinės paramos mechanizmu, taip pat jog būtina užtikrinti, kad jis pasiektų civilius gyventojus, kuriems yra numatytas;

8.  teigiamai vertina ir remia konstruktyvias Izraelio ir Palestinos Administracijos diskusijas dėl finansų sektoriaus stabilumo, ypač neseniai priimtą Izraelio vyriausybės sprendimą padėti išsaugoti bankų ryšius, taip pat tolesnę pažangą Palestinos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu tvarkos derinimo su tarptautiniais standartais srityje padedant tarptautiniams partneriams;

9.  pažymi, kad konfliktai Artimuosiuose Rytuose kelia rimtą grėsmę regionui ir ES; smerkia didelę grėsmę, kurią Artimųjų Rytų ir Europos piliečiams kelia džihadistų ir kitos teroristinės organizacijos; mano, kad konfliktas ir nestabilumas šalia Izraelio sienų neigiamai veikia Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo galimybes;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto pasiuntiniui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai, Egipto parlamentui ir vyriausybei, Jordanijos parlamentui ir vyriausybei, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybai ir Arabų Lygos valstybėms narėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika