Rezolūcijas priekšlikums - B8-0347/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0347/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos

15.5.2017. - (2016/2998(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0345/2017

Procedūra : 2016/2998(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0347/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0347/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0347/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos

(2016/2998(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvo Austrumu miera procesu,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2016. gada 18. janvāra un 20. jūnija secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–  ņemot vērā Tuvo Austrumu Kvarteta 2016. gada 1. jūlija ziņojumu,

–  ņemot vērā Tuvo Austrumu Kvarteta 2016. gada 23. septembra ziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Izraēla, ES un Kvartets atbalsta divu valstu sarunās apspriesto risinājumu kā veidu, lai panāktu ilgstošu mieru, kas atbilstu Izraēlas drošības vajadzībām un Palestīnas prasībām;

B.  tā kā saskaņā ar Izraēlas un Palestīnas 2017. gada februārī kopīgi īstenoto un ES finansētu aptauju 55 % Izraēlas iedzīvotāju un tikai 44 % palestīniešu atbalsta divu valstu risinājumu,

1.  atkārtoti apliecina savu nepārtrauktu atbalstu risinājumam “divas valstis divām tautām”, Palestīnai un Izraēlai savstarpēji vienai otru atzīstot par tajās dzīvojošo attiecīgo tautu dzimtenēm; atzinīgi novērtē Arābu valstu miera iniciatīvu ar vēlāk apstiprinātiem zemes mijmaiņas darījumiem kā pamatu Arābu valstu un Izraēlas konflikta ilgstošam risinājumam ar mērķi garantēt mieru un drošību; atbalsta tiešu divpusēju miera sarunu nekavējošu atsākšanu;

2.  aicina abas puses strādāt pie tā, lai samazinātu spriedzi, izolējoties un atturoties no provokatīvām darbībām un retorikas; uzsver, ka nelegāla ieroču uzkrāšana un kaujinieku darbība, ilgstošs palestīniešu vienotības trūkums, Izraēlas tiesību uz pastāvēšanu neatzīšana, vienpusējas darbības un šausminošā humanitārā situācija Gazā veicina nestabilitāti un līdz ar to kavē centienus panākt risinājumu sarunu ceļā;

3.  noteikti atbalsta reģionālo sadarbību starp Izraēlu un tās kaimiņvalstīm; atkārtoti apstiprina savu atbalstu tam, ka Arābu valstu un Izraēlas konflikta risinājuma meklēšanā svarīga loma ir Kvartetam un tādiem reģionālajiem partneriem kā Ēģiptei, Jordānijai un Saūda Arābijai; aicina visas puses atbalstīt dialogu un praktisku sadarbību, jo īpaši par drošību, piekļuvi ūdenim, sanitāriju un energoresursiem, un par Palestīnas ekonomikas atbalstīšanu; šajā kontekstā atzinīgi vērtē Sarkanās jūras–Nāves jūras projektu;

4.  stingri nosoda ilgstošo vardarbību Palestīnā, teroristu uzbrukumus un kūdīšanu uz vardarbību un uzsver, ka tas pašos pamatos nesader ar mierīgu konflikta atrisinājumu; uzsver attiecīgo ES iestāžu atbildību, lai turpinātu nodrošināt, ka teroristu organizācijām vai darbībām, kas aicina uz vardarbību vai attaisno vai slavina terorismu, tieši vai netieši netiktu novirzīts nekāds ES finansējums;

5.  stingri nosoda teroristu grupu veikto apšaudi ar raķetēm Izraēlas teritorijā un uzsver eskalācijas briesmas; uzsver obligāto nepieciešamību Eiropas Savienībai strādāt partnerībā ar Izraēlu, Palestīniešu pašpārvaldi, Ēģipti, Jordāniju un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai novērstu Gazas joslas un Rietumkrasta teroristu grupējumu apgādāšanu ar ieročiem, kā arī ieroču kontrabandu, raķešu ražošanu un tuneļu būvniecību; atbilstīgi Ārlietu padomes 2014. gada jūlija secinājumiem vēlreiz uzsver pārliecinošo vajadzību atbruņot visas Gazas teroristu grupas;

6.  pauž dziļas bažas par situāciju Gazā jo īpaši saistībā ar pašreizējo enerģētikas krīzi, kuras sociālās, ekonomiskās un politiskās sekas nedrīkst novērtēt par zemu; nosoda nepieņemamas darbības no Gazā faktiski pie varas esošo iestāžu puses un šajā kontekstā atkārtoti uzsver, ka Palestīniešu pašpārvaldei ir jāuzņemas atbildība par Gazas joslu;

7.  ar bažām norāda uz nedrošo situāciju ar ūdeni Gazā un mudina visas ieinteresētās puses atrisināt nenokārtotos jautājumus saistībā ar energoapgādi ūdens atsāļošanas un apstrādes vajadzībām Gazā; šajā kontekstā norāda uz atbalstu atsāļošanas rūpnīcai Gazā, tai piešķirot starptautisko finansējumu; atkārtoti apstiprina, ka ir noteikti jānodrošina, lai ES finansējums tiktu piešķirts konkrētiem, skaidri formulētiem projektiem Gazā vienīgi saskaņā ar trīspusēju finanšu atbalsta mehānismu un ka ir jānodrošina, lai finansējums nonāktu pie civiliedzīvotājiem, kam tas ir paredzēts;

8.  atzinīgi vērtē un atbalsta konstruktīvas diskusijas starp Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi par finanšu sektora stabilitāti, jo īpaši neseno Izraēlas valdības lēmumu palīdzēt uzturēt attiecības ar banku, kā arī turpmāku virzību uz Palestīniešu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas režīmu saskaņā ar starptautiskiem standartiem un ar starptautisko partneru atbalstu;

9.  norāda, ka konflikti Tuvajos Austrumos rada nopietnu apdraudējumu visam reģionam un Eiropas Savienībai; nosoda nopietno apdraudējumu, ko Tuvo Austrumu un Eiropas iedzīvotājiem rada džihādisti un citas teroristu organizācijas; uzskata, ka konflikti un nestabilitāte pie Izraēlas robežām negatīvi ietekmē Izraēlas un Palestīnas konflikta atrisināšanas izredzes;

10.  Uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, ANO dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta vēstniekam, Knesetam un Izraēlas valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei, Ēģiptes parlamentam un valdībai, Jordānijas parlamentam un valdībai, Persijas līča sadarbības padomei un Arābu līgas dalībvalstīm.