Procedura : 2016/2998(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0347/2017

Teksty złożone :

B8-0347/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0226

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 334kWORD 45k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie (2016/2998(RSP))  
B8-0347/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 18 stycznia i 20 czerwca 2016 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając sprawozdanie kwartetu bliskowschodniego z dnia 1 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenie kwartetu bliskowschodniego z dnia 23 września 2016 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Izrael, UE i kwartet bliskowschodni popierają osiągnięcie w drodze negocjacji rozwiązania dwupaństwowego jako sposobu na zaprowadzenie trwałego pokoju, który byłby odpowiedzią na izraelską potrzebę bezpieczeństwa i palestyńskie aspiracje;

B.  mając na uwadze, że według finansowanego przez UE wspólnego sondażu izraelsko-palestyńskiego z lutego 2017 r. 55 % Izraelczyków i tylko 44 % Palestyńczyków popiera rozwiązanie dwupaństwowe;

1.  potwierdza nieustające poparcie dla wynegocjowanego rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw dla dwóch narodów, przy wzajemnym uznawaniu Palestyny i Izraela za ojczyzny swoich narodów; z zadowoleniem przyjmuje arabską inicjatywę pokojową z zatwierdzoną następnie zamianą ziem jako podwaliny trwałego rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego, które zmierza do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa; popiera bezzwłoczne wznowienie bezpośrednich dwustronnych negocjacji pokojowych;

2.  wzywa obie strony do zaangażowania na rzecz złagodzenia napięć poprzez wykazanie się powściągliwością i powstrzymanie się od prowokacyjnych działań i retoryki; podkreśla, że nielegalne zbrojenia i działalność bojówek, ciągły brak jedności palestyńskiej, nieuznawanie prawa Izraela do istnienia, jednostronne działania i dramatyczna sytuacja humanitarna w Gazie pogłębiają niestabilność, a w ostatecznym rozrachunku utrudniają wysiłki na rzecz osiągnięcia rozwiązania w drodze negocjacji;

3.  zdecydowanie popiera współpracę regionalną między Izraelem i jego sąsiadami; potwierdza swoje poparcie dla ważnej roli kwartetu i partnerów regionalnych, takich jak Egipt, Jordania i Arabia Saudyjska, w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego; apeluje do wszystkich stron o wsparcie dialogu i praktycznej współpracy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, dostępu do wody, warunków sanitarnych, zasobów energetycznych i pobudzenia gospodarki palestyńskiej; pochwala w tym kontekście projekt kanału łączącego Morze Martwe z Morzem Czerwonym;

4.  zdecydowanie potępia ciągłe palestyńskie ataki terrorystyczne, akty przemocy i podżeganie do przemocy, i podkreśla, że są one z gruntu sprzeczne z pokojowym rozwiązaniem konfliktu; kładzie nacisk na nieustającą odpowiedzialność właściwych organów UE za dopilnowanie, by żadne unijne środki finansowe nie były bezpośrednio lub pośrednio kierowane do organizacji terrorystycznych lub przeznaczane na działalność nawołującą do przemocy czy też usprawiedliwiającą lub gloryfikującą terroryzm;

5.  zdecydowanie potępia ostrzał rakietowy terytorium Izraela przez ugrupowania terrorystyczne i zwraca uwagę na niebezpieczeństwo eskalacji; podkreśla bezwzględną konieczność współpracy partnerskiej UE z Izraelem, Narodową Władzą Palestyńską, Egiptem, Jordanią i Stanami Zjednoczonymi na rzecz zapobiegania dozbrajaniu ugrupowań terrorystycznych w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu oraz przemycaniu przez nie broni, produkowaniu rakiet i budowaniu tuneli; podkreśla raz jeszcze nadrzędną konieczność rozbrojenia wszystkich ugrupowań terrorystycznych w Strefie Gazy, zgodnie z konkluzjami Rady do Spraw Zagranicznych z lipca 2014 r.;

6.  wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w Gazie, w szczególności trwającym kryzysem energetycznym, którego konsekwencji społecznych, gospodarczych i politycznych nie można bagatelizować; potępia niedopuszczalne działania ze strony faktycznych władz w Gazie i podkreśla w związku z tym konieczność przejęcia przez Palestyńską Władzę Narodową kontroli nad Strefą Gazy;

7.  z zaniepokojeniem zauważa niepewną sytuację, jeśli chodzi o wodę w Gazie i wzywa wszystkie zainteresowane strony do rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii dotyczących dostaw energii na odsalanie i uzdatnianie wody w Gazie; odnotowuje w tym kontekście wsparcie w postaci międzynarodowych funduszy na zakład odsalania w Gazie; podkreśla zdecydowaną konieczność przyznawania środków unijnych w Gazie konkretnym, dokładnie określonym projektom, wyłącznie w zgodzie z trójstronnym mechanizmem wsparcia finansowego, oraz potrzebę dopilnowania, aby trafiały one do ludności cywilnej, dla której były przeznaczone;

8.  z zadowoleniem przyjmuje i popiera konstruktywne rozmowy między Izraelem a Narodową Władzą Palestyńską na temat stabilności sektora finansowego, a zwłaszcza niedawną decyzję rządu Izraela o pomocy w utrzymaniu relacji bankowych, jak również ciągłe postępy na drodze do dostosowania palestyńskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) do międzynarodowych standardów, przy wsparciu partnerów międzynarodowych;

9.  zauważa, że konflikty na Bliskim Wschodzie stanowią poważne zagrożenie dla regionu i dla UE; potępia poważne zagrożenie, jakie stwarzają dżihadyści i inne ugrupowania terrorystyczne dla obywateli na Bliskim Wschodzie i w Europie; jest zdania, że konflikt i niestabilność na granicach Izraela negatywnie wpływa na perspektywy rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Narodowej Władzy Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, parlamentowi i rządowi Egiptu, parlamentowi i rządowi Jordanii, Radzie Współpracy Państw Zatoki oraz członkom Ligii Państw Arabskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności