Postup : 2016/2998(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0347/2017

Predkladané texty :

B8-0347/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0226

NÁVRH UZNESENIA
PDF 265kWORD 45k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP))  
B8‑0347/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe z 18. januára a 20. júna 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie Kvarteta pre Blízky východ z 1. júla 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie Kvarteta pre Blízky východ z 23. septembra 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Izrael, EÚ a kvarteto podporujú diplomatické riešenie založené na existencii dvoch štátov ako spôsob dosiahnutia dlhotrvajúceho mieru, ktorý bude zodpovedať izraelským bezpečnostným potrebám a palestínskym snahám;

B.  keďže podľa spoločného izraelsko-palestínskeho prieskumu z februára 2017, ktorý financovala EÚ, 55 % Izraelčanov a len 44 % Palestínčanov podporuje riešenie založené na existencii dvoch štátov;

1.  opäť potvrdzuje svoju pevnú podporu diplomatickému riešeniu v podobe dvoch štátov pre dva národy so vzájomným uznaním Palestíny a Izraela ako krajín, ktoré sú domovinami svojich národov; víta Arabskú mierovú iniciatívu s následne dohodnutú výmenu území ako základ dlhotrvajúceho riešenia arabsko-izraelského konfliktu, ktorého cieľom je zabezpečenie mieru a bezpečnosti; podporuje bezodkladný návrat k priamym bilaterálnym mierovým rokovaniam;

2.  vyzýva obe strany, aby sa snažili zmierňovať napätie, preukazovali zdržanlivosť a nepoužívali provokatívne opatrenia a rétoriku; zdôrazňuje, že nezákonné ozbrojovanie a militantná činnosť, pokračujúca nejednotnosť Palestínčanov, neuznanie práva Izraela na existenciu, jednostranné akcie a zúfalá humanitárna situácia v Gaze prispievajú k nestabilite a v konečnom dôsledku bránia úsiliu o dosiahnutie diplomatického riešenia;

3.  dôrazne podporuje regionálnu spoluprácu medzi Izraelom a jeho susedmi; opakuje svoju podporu dôležitej úlohy kvarteta a regionálnych partnerov, ako sú Egypt, Jordánsko a Saudská Arábia pri hľadaní riešenia arabsko-izraelského konfliktu; vyzýva všetky strany, aby podporili dialóg a praktickú spoluprácu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, prístup k vode, sanitácii a zdrojom energie a oživenie palestínskeho hospodárstva; v tejto súvislosti víta projekt prepojenia Červeného a Mŕtveho mora;

4.  dôrazne odsudzuje pokračujúce palestínske násilie, teroristické útoky a nabádanie na násilie a zdôrazňuje, že tieto činy sú v absolútnom rozpore s mierovým riešením konfliktu; zdôrazňuje, že príslušné orgány EÚ sú aj naďalej zodpovedné za to, že žiadne finančné prostriedky z EÚ sa nesmú priamo ani nepriamo dostať k teroristickým organizáciám ani použiť na činnosti, ktoré nabádajú na násilie alebo odôvodňujú prípadne oslavujú terorizmus;

5.  dôrazne odsudzuje odpaľovanie rakiet teroristickými skupinami na izraelské územie a poukazuje na hrozbu eskalácie konfliktu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa EÚ v partnerstve s Izraelom, Palestínskou samosprávou, Egyptom, Jordánskom a Spojenými štátmi snažili predchádzať opätovnému vyzbrojeniu teroristických skupín v Pásme Gazy a Predjordánsku a tomu, aby tieto skupiny pašovali zbrane, vyrábali rakety a hĺbili tunely; opäť zdôrazňuje akútnu potrebu odzbrojenia všetkých teroristických skupín v Gaze v súlade so závermi Rady pre zahraničné veci z júla 2014;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v Gaze, najmä so zreteľom na súčasnú energetickú krízu, sociálne, hospodárske a politické dôsledky, ktoré by sa nemali podceňovať; odsudzuje neprijateľné činnosti orgánov de facto pôsobiacich v Gaze a v tejto súvislosti opäť zdôrazňuje, že správu v Pásme Gazy musí do rúk prevziať Palestínska samospráva;

7.  so znepokojením upozorňuje na zložitú situáciu s vodou v Gaze a nalieha na všetky dotknuté strany, aby sa zaoberali nevyriešenými problémami spojenými s dodávkami energie na odsoľovanie a úpravu vody v Gaze; berie v tejto súvislosti na vedomie medzinárodnú finančnú podporu na odsoľovacie zariadenie v Gaze; opäť zdôrazňuje, že je veľmi potrebné pridelenie finančných prostriedkov EÚ na konkrétne, dobre vypracované projekty v Gaze výlučne v súlade s trojstranným mechanizmom finančnej podpory, a potrebu zabezpečiť, aby sa táto podpora dostala k civilistom, ktorým bola určená;

8.  víta a podporuje konštruktívny dialóg medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou o stabilite finančného sektora, najmä nedávne rozhodnutie izraelskej vlády pomôcť zachovať bankové vzťahy, ako aj pokračujúci pokrok smerujúci k zosúladeniu palestínskeho režimu boja proti praniu špinavých peňazí / boja s financovaním terorizmu (AML/CFT) s medzinárodnými normami, a to s podporou medzinárodných partnerov;

9.  poznamenáva, že konflikty na Blízkom východe predstavujú vážne hrozby pre región a EÚ; odsudzuje vážne hrozby, ktoré predstavujú džihádistické a iné teroristické organizácie pre občanov na Blízkom východe a v Európe; domnieva sa, že konflikt a nestabilita na izraelských hraniciach negatívne vplývajú na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade, parlamentu a vláde Egypta, parlamentu a vláde Jordánska, Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive a členským štátom Arabskej ligy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia