Förfarande : 2016/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0347/2017

Ingivna texter :

B8-0347/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0226

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 328kWORD 45k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))  
B8‑0347/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 18 januari 2016 och den 20 juni 2016 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av Mellanösternkvartettens rapport av den 1 juli 2016,

–  med beaktande av Mellanösternkvartettens uttalande av den 23 september 2016,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Israel, EU och Mellanösternkvartetten stöder en framförhandlad tvåstatslösning som ett sätt att uppnå en varaktig fred som uppfyller Israels säkerhetsbehov och möter palestiniernas strävan.

B.  Enligt en gemensam israelisk-palestinsk undersökning som genomfördes i februari 2017, och finansierades av EU, stöder 55 procent av israelerna och endast 44 procent av palestinierna en tvåstatslösning.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fortsatta stöd för en framförhandlad lösning med två stater för två folk med ömsesidigt erkännande av Palestina och Israel som de respektive folkens hemländer. Parlamentet välkomnar det arabiska fredsinitiativet med senare godkända markbyten som en grund för en bestående lösning på den arabisk-israeliska konflikten, vilken syftar till att säkra fred och säkerhet. Parlamentet anser att man utan dröjsmål bör återgå till direkta bilaterala fredsförhandlingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar bägge parterna att sträva efter att minska spänningarna genom att utöva återhållsamhet och avstå från provokativa handlingar och retorik. Parlamentet betonar att olaglig upprustning och militär verksamhet, fortsatt avsaknad av palestinsk enhet, underlåtenhet att erkänna Israels rätt att existera, ensidiga åtgärder samt den allvarliga humanitära situationen i Gaza föder instabilitet och i slutändan hindrar försöken att nå en förhandlingslösning.

3.  Europaparlamentet stöder helhjärtat det regionala samarbetet mellan Israel och dess grannländer. Parlamentet upprepar sitt stöd för den viktiga roll som innehas av Mellanösternkvartetten och regionala partner, såsom Egypten, Jordanien och Saudiarabien, för att finna en lösning på den arabisk-israeliska konflikten. Parlamentet uppmanar alla parter att stödja dialogen och det praktiska samarbetet, särskilt när det gäller säkerhet, tillgång till vatten, sanitära anläggningar, energitillgångar och stimulans av den palestinska ekonomin. Parlamentet välkomnar i detta avseende projektet Röda havet-Döda havet.

4.  Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag det fortsatta palestinska våldet, terroristattacker och uppvigling till våld, och betonar att de är helt oförenliga med en fredlig lösning på konflikten. Parlamentet betonar berörda EU-myndigheters ansvar när det gäller att fortsätta säkerställa att inga EU-medel direkt eller indirekt kan styras om till terroristorganisationer eller verksamhet som uppviglar till våld eller som rättfärdigar eller glorifierar terrorism.

5.  Europaparlamentet fördömer raketbeskjutningen från terroristgrupper mot israeliskt territorium och understryker risken för upptrappning. Parlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att EU arbetar i partnerskap med Israel, den palestinska myndigheten, Egypten, Jordanien och Förenta staterna för att förhindra att terroristgrupper i Gaza och på Västbanken kommer över nya vapen och smugglar vapen, tillverkar raketer eller bygger tunnlar. Parlamentet betonar återigen det överväldigande behovet att alla terroristgrupper i Gaza avväpnas, i enlighet med rådets (utrikes frågor) slutsatser från juli 2014.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen i Gaza, särskilt med hänsyn till den pågående energikrisen, vars sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser inte bör underskattas. Parlamentet fördömer den oacceptabla verksamhet som bedrivs av de facto-myndigheterna i Gaza och upprepar i detta sammanhang att den palestinska myndigheten måste ta kontrollen över Gazaremsan.

7.  Europaparlamentet noterar med oro den svåra vattensituationen i Gaza och uppmanar alla berörda parter att ta itu med den olösta frågan om energiförsörjningen för avsaltning och rening av vatten i Gaza. Parlamentet noterar i detta sammanhang stödet för en anläggning för avsaltning i Gaza som skulle finansieras internationellt. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att EU-medel tilldelas specifika väl definierade projekt i Gaza, att detta sker enbart i linje med trepartsmekanismen för finansiellt stöd samt att man säkerställer att medlen kommer fram till de avsedda personerna i civilbefolkningen.

8.  Europaparlamentet välkomnar och stöder de konstruktiva diskussionerna mellan Israel och den palestinska myndigheten om finanssektorns stabilitet, särskilt det beslut som nyligen fattades av den israeliska regeringen att bidra till att bibehålla bankförbindelser och fortsätta arbetet med att anpassa den palestinska bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CFT) till internationella normer med stöd från internationella partner.

9.  Europaparlamentet påpekar att konflikterna i Mellanöstern utgör ett allvarligt hot mot regionen och EU. Parlamentet fördömer det allvarliga hot som jihadistgrupper och andra terroristorganisationer utgör mot civilbefolkningen i Mellanöstern och Europa. Parlamentet anser att konflikter och instabilitet vid Israels gränser inverka negativt på möjligheterna för en lösning av konflikten mellan Israel och Palestina.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Egyptens parlament och regering, Jordaniens parlament och regering, Gulfstaternas samarbetsråd och Arabförbundets medlemsstater.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy