Postup : 2016/2998(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0348/2017

Predkladané texty :

B8-0348/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 282kWORD 54k
15.5.2017
PE603.773v01-00
 
B8-0348/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP))


Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP))  
B8‑0348/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o palestínsko-izraelskom konflikte,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 194 a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980), 1860 (2009) a 2334 (2016),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/19,

–  so zreteľom na dohovory OSN o ľudských právach, ktorých zmluvnými stranami sú Izrael a Palestína,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/29/L.35 o zabezpečení zodpovednosti a spravodlivosti za všetky prípady porušenia medzinárodného práva na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalemu, ktorá bola prijatá 3. júla 2015 s jednomyseľnou podporou EÚ;

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia č. 39/46 z 10. decembra 1984,

–  so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom, a najmä na jej článok 2,

–  so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe, najmä z 18. januára 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu UNESCA z mája 2017 o okupovanej Palestíne,

–  so zreteľom na správu OSN o izraelských praktikách voči palestínskemu ľudu a otázke apartheidu z marca 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) Federicy Mogheriniovej o situácii v Izraeli a Palestíne,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 50 rokov od vojny v roku 1967 Izrael naďalej okupuje Palestínu, čo je v rozpore s medzinárodným právom a všetkými príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady a Valného zhromaždenia OSN, a keďže Palestínsky štát vymedzený hranicami z roku 1967, ktorého hlavným mestom je východný Jeruzalem, sa ešte nestal plnoprávnym členom OSN v súlade s rezolúciou OSN z roku 1948;

B.  keďže Parlament opakovane vyjadril svoju podporu riešeniu založenému na existencii dvoch štátov, a to Izraelského štátu a nezávislého, zvrchovaného, slobodného, priľahlého a životaschopného Palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom, ktoré by vedľa seba existovali v mieri a bezpečnosti pozdĺž hraníc z roku 1967;

C.  keďže politiky izraelskej vlády vedú k ďalšiemu narúšaniu a kompletnému ničeniu možností dosiahnutia riešenia v podobe existencie dvoch štátov, ako sa ukladá vo všetkých príslušných rezolúciách OSN, ako aj v príslušných záveroch Rady EÚ;

D.  keďže status Jeruzalema zostáva kľúčovou otázkou v mierovom procese na Blízkom východe; keďže EÚ a medzinárodné spoločenstvo nikdy neakceptovali jednostrannú anexiu východného Jeruzalema Izraelom; keďže Palestínčania žijúci vo východnom Jeruzaleme naďalej trpia absenciou bezpečného legálneho pobytového statusu, konfiškáciou svojej pôdy a systematickou diskrimináciou v prístupe k verejným službám, plánovaniu a výstavbe, ako aj v prístupe na miesta náboženských obradov a k náboženským pamiatkam v dôsledku politík izraelskej vlády zameraných na zmenu demografického zloženia danej oblasti;

E.  keďže palestínske obyvateľstvo v Predjordánsku, najmä v oblasti C a vo východnom Jeruzaleme, čelí očividnému porušovaniu svojich práv, okrem iného násilnostiam osadníkov, odkláňaniu prísunu vody, vážnemu obmedzovaniu slobody pohybu, demolácie obydlí a nútenému vysťahúvaniu; keďže nútený presun obyvateľov okupovaného územia je vážnym porušením medzinárodného humanitárneho práva; keďže plánovacia politika je používaná ako prostriedok na vysťahovanie Palestínčanov a na rozširovanie osád;

F.  keďže izraelské osady sú podľa medzinárodného práva nezákonné a už veľa rokov sú hlavnou prekážkou mierového úsilia; keďže podľa medzinárodného práva má akákoľvek tretia strana, a to i členské štáty EÚ, povinnosť neuznať osady, neposkytovať im pomoc či podporu, ako aj povinnosť účinne im odporovať; keďže produkty pochádzajúce z izraelských osád sa stále dovážajú do členských štátov EÚ v rámci preferenčného režimu aj napriek skutočnosti, že platné právne predpisy ich dovoz v preferenčnom režime v rámci Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom neumožňujú;

G.  keďže arabskí občania Izraela tvoria 20 % jeho obyvateľstva; keďže títo občania trpia rôznymi formami diskriminácie; keďže izraelský systém segregácie vedie k situácii, v ktorej podľa nedávneho prieskumu 42 % Izraelčanov uvádza, že sa nikdy nestretli s Palestínčanom;

H.  keďže v izraelských väzniciach je zadržiavaných 7 000 Palestínčanov vrátane 61 žien, 300 detí a 11 členov Palestínskej zákonodarnej rady; keďže 17. apríla 2017 začalo 1 500 palestínskych politických väzňov neobmedzenú protestnú hladovku; keďže uplatnenie zákona o nútenom podávaní stravy väzňom držiacim hladovku, ktorý Knesset prijal v roku 2015, by bolo porušením ich ľudských práv; keďže od roku 1967 bolo v Izraeli politickými väzňami takmer 800 000 Palestínčanov;

I.  keďže jednota Palestínčanov môže zohrať dôležitú úlohu v snahe o ukončenie okupácie;

J.  keďže počet palestínskych utečencov, čo je ďalšia kľúčová otázka v mierovom procese, dosahuje v súčasnosti podľa agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu takmer 5 miliónov, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria utečenci druhej alebo tretej generácie v regióne a vo svete;

K.  keďže v Dohode o pridružení medzi EÚ a Izraelom, a najmä jej článku 2 sa jasne uvádza, že vzťahy medzi oboma stranami […] musia byť založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, ktorým sa riadi ich vnútorná a medzinárodná politika a predstavuje rozhodujúci prvok tejto dohody;

1.  zdôrazňuje, že riešenie spočívajúce v existencii dvoch štátov vychádza z rezolúcie OSN z roku 1948 a z nutnosti, aby medzinárodné spoločenstvo uznalo oba štáty, a preto naliehavo žiada všetky členské štáty EÚ, inštitúcie EÚ a organizácie OSN, aby v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN z novembra 2012 uznali Palestínsky štát s hranicami z roku 1967 a s hlavným mestom východný Jeruzalem, ako sa ustanovuje v rezolúciách OSN, ktorý bude nažívať v mieri a bezpečnosti po boku Izraelského štátu;

2.  domnieva sa, že vzhľadom na celkovú situáciu v regióne Blízkeho východu by riešenie dohodnuté Izraelom a Palestínou prispelo k zníženiu napätia a k mierovému ukončeniu konfliktu;

3.  vyzýva na ukončenie 50-ročnej izraelskej okupácie západného brehu Jordánu, Pásma Gazy a východného Jeruzalema, čím sa otvorí cesta k mieru;

4.  dôrazne odsudzuje pokračujúce rozširovanie izraelského osídľovania, ktoré prebieha v rozpore s medzinárodným právom, podnecuje palestínsky hnev a podkopáva schodnosť a vyhliadky na dosiahnutie riešenia spočívajúceho v existencii dvoch štátov; vyjadruje poľutovanie nad nedávnym vyhlásením izraelskej vlády z 24. januára 2017, že v Predjordánsku plánuje vybudovať 2 500 obydlí a že bolo vydaných 566 stavebných povolení pre obydlia vo východnom Jeruzaleme, čo ďalej vážne ohrozuje perspektívu riešenia založeného na existencii dvoch štátov; vyzýva izraelské orgány, aby ihneď zastavili svoju politiku osídľovania a zaberania pôdy a aby ju zmenili;

5.  zdôrazňuje, že búranie stavieb vrátane domov, škôl a ďalšej dôležitej infraštruktúry na okupovaných palestínskych územiach vrátane východného Jeruzalema sa v posledných 12 mesiacoch dramaticky zvýšilo; upozorňuje, že podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí bol počet zbúraných stavieb počas prvého mesiaca roku 2017 o viac ako 50 % vyšší než mesačný priemer takýchto stavieb v roku 2016 (91); upozorňuje, že všetky tieto búrania prebehli v oblasti C a vo východnom Jeruzaleme z dôvodu absencie stavebných povolení, hoci tie Palestínčania prakticky nemôžu získať;

6.  vyzýva izraelský štát, aby plne rešpektoval rovnosť a práva arabských občanov Izraela, a zdôrazňuje, že by mohli zohrať významnú úlohu v snahe o budovanie porozumenia a spolupráce medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a pozitívne tak prispieť k mierovému procesu na Blízkom východe;

7.  žiada okamžité ukončenie nezákonnej blokády pásma Gazy, ktorá je kolektívnym trestom namiereným proti miestnemu obyvateľstvu; zdôrazňuje, že Izrael ako okupačná mocnosť a v súlade so štvrtým Ženevským dohovorom je jediný a hlavný subjekt, ktorý nesie zodpovednosť za zachovanie minimálnych životných podmienok obyvateľstva v Gaze;

8.  domnieva sa, že prepustenie všetkých palestínskych politických väzňov môže zvýšiť dôveru a pomôcť v mierovom procese; požaduje preto prepustenie všetkých väzňov, a najmä členov Palestínskej zákonodarnej rady; žiada úplné rešpektovanie práv palestínskych politických väzňov a zadržiavaných osôb v izraelských väzniciach, a to i tých, ktorí držia hladovku;

9.  zdôrazňuje svoje rozhodnutie vyslať ad hoc vyšetrovaciu misiu, ktorá by mala na mieste posúdiť podmienky zadržiavania väzňov držiacich hladovku a posúdiť priamo s nimi porušovanie ľudských práv, ktoré odsudzujú;

10.  pripomína, že diferenciácia odrádza nezákonné zaberanie územia Izraelom a opätovne potvrdzuje územný základ riešenia v podobe existencie dvoch štátov; vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že vo všetkých dohodách medzi EÚ a Izraelom bude jednoznačne uvedené, že sa nevzťahujú na územia okupované Izraelom v roku 1967, ako bolo zdôraznené v záveroch Rady EÚ pre zahraničné veci; požaduje správne uplatňovanie označovania výrobkov z izraelských osád na trhu EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a dlhodobou politikou EÚ v tejto oblasti;

11.  domnieva sa, že EÚ by mala na seba prevziať zodpovednosť a stať sa skutočným politickým aktérom a sprostredkovateľom mierového procesu na Blízkom východe, a vyzýva EÚ, aby:

•  podporila uznanie Palestíny členskými štátmi, čo by prispelo k okamžitému obnoveniu priamych mierových rozhovorov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi;

•  uplatňovala článok 2 Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom pozastavením dohody, pokiaľ bude Izrael pokračovať v porušovaní ľudských práv;

•  neposkytla žiadne finančné prostriedky izraelským subjektom prostredníctvom programu Horizont 2020;

•  žiadala od Izraela náhradu za projekty financované zo zdrojov EÚ, ktoré boli zničené počas útokov v Gaze a Predjordánsku;

•  naliehala na členské štáty EÚ, aby zastavili vývoz vojenského materiálu a technológií dvojakého použitia;

12.  dúfa, že palestínske politické sily dokážu dosiahnuť zmierenie a národnú jednotu, ktoré pomôžu ukončiť okupáciu;

13.  vyjadruje rozhorčenie nad tým, že izraelské orgány ďalej neodôvodnene bránia oficiálnym orgánom Európskeho parlamentu v návšteve Gazy;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Knesetu, Palestínskej zákonodarnej rade, prezidentovi a vláde Palestínskeho štátu, prezidentovi a vláde Izraela, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a generálnemu tajomníkovi Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia