Förfarande : 2016/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0348/2017

Ingivna texter :

B8-0348/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 175kWORD 53k
15.5.2017
PE603.773v01-00
 
B8-0348/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))


Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))  
B8‑0348/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Palestina–Israel-konflikten,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 194 och FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980), 1860 (2009) och 2334 (2016),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 67/19,

–  med beaktande av FN:s människorättskonventioner som Israel och Palestina är parter i,

–  med beaktande av resolution A/HRC/29/L.35 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om att säkerställa ansvar och rättvisa för alla brott mot internationell rätt i de ockuperade palestinska områdena inklusive östra Jerusalem, antagen den 3 juli 2015 med enhälligt stöd från EU,

–  med beaktande av Förenta nationernas stadga,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som antogs med stöd av FN:s generalförsamlings resolution 39/46 av den 10 december 1984,

–  med beaktande av Osloavtalet (principdeklaration om interimistiskt palestinskt självstyre) av den 13 september 1993,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Israel, särskilt dess artikel 2,

–  med beaktande av rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern, i synnerhet av den 18 januari 2016,

–  med beaktande av Unescos resolution från maj 2017 om det ockuperade Palestina,

–  med beaktande av FN:s rapport från mars 2016 om Israels agerande mot det palestinska folket och frågan om Apartheid,

–  med beaktande av uttalandena från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om situationen i Israel och Palestina,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  50 år efter kriget 1967 fortsätter Israel sin ockupation av Palestina, i strid med både internationell rätt och alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd och generalförsamling. Staten Palestina, med gränserna från 1967 och med östra Jerusalem som huvudstad, har fortfarande inte blivit fullvärdig medlem av FN i enlighet med FN:s resolution från 1948.

B.  Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt starka stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat med östra Jerusalem som huvudstad lever sida vid sida i fred, med gränserna från 1967.

C.  Den israeliska regeringens politik leder till att möjligheterna till en tvåstatslösning, såsom fastställts i alla relevanta FN-resolutioner och i alla relevanta slutsatser från Europeiska unionens råd, urholkas ytterligare och förstörs totalt.

D.  Jerusalems status kvarstår som en nyckelfråga i fredsprocessen i Mellanöstern. EU och det internationella samfundet har aldrig accepterat Israels ensidiga annektering av östra Jerusalem. De palestinier som bor i östra Jerusalem saknar fortfarande en tryggad ställning som lagligen bosatta. Deras mark beslagtas och de utsätts för en systeminbyggd diskriminering i fråga om tillgång till offentliga tjänster, samhällsplanering och byggnadsverksamhet samt tillträde till religiösa platser till följd av den israeliska regeringens politik, som syftar till att ändra områdets befolkningsstruktur.

E.  Den palestinska befolkningen på Västbanken, i synnerhet i område C och i östra Jerusalem, utsätts för uppenbara brott mot sina rättigheter, bland annat genom våld från bosättare, avledning av vatten, kraftiga begränsningar av den fria rörligheten, förstörelse av bostäder samt vräkningar. Att tvinga invånarna i ett ockuperat territorium att flytta utgör ett grovt brott mot internationell humanitär rätt. Planeringspolitiken används som ett sätt att vräka palestinier och utvidga bosättningarna.

F.  De israeliska bosättningarna är folkrättsstridiga och utgör ett stort hinder för fredsarbetet, vilket de redan gjort i många år. Enligt internationell rätt har alla tredje parter, däribland EU:s medlemsstater, en skyldighet att inte erkänna, hjälpa eller bistå bosättningar samt en skyldighet att effektivt motarbeta dem. Israeliska bosättningsprodukter importeras fortfarande till EU:s medlemsstater och därmed till den europeiska marknaden enligt förmånstullar som fastställs i associeringsavtalet mellan EU och Israel, fastän dagens unionslagstiftning inte tillåter detta.

G.  De arabiska medborgarna i Israel utgör 20 % av Israels befolkning. De utsätts för olika former av diskriminering och Israels segregeringssystem har lett till en situation där, enligt en nyligen genomfört undersökning, 42 % av israelerna uppger att de aldrig har träffat en palestinier.

H.  7 000 palestinska fångar – däribland 61 kvinnor, 300 barn och 11 ledamöter av det palestinska lagstiftande rådet – sitter fängslade i israeliska fängelser. Den 17 april 2017 inledde 1 500 palestinska politiska fångar en obegränsad hungerstrejk. Om den lag om tvångsmatning som Knesset antog 2015 tillämpas mot de som hungerstrejkar kommer det att utgöra ett brott mot deras mänskliga rättigheter. Sedan 1967 har nästan 800 000 palestinier hållits som politiska fångar i Israel.

I.  Palestinsk enhet kan spela en betydelsefull roll för att få ett slut på ockupationen.

J.  Antalet palestinska flyktingar, en annan nyckelfråga i fredsprocessen, uppgår för närvarande till nästan 5 miljoner enligt FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, varav de allra flesta är flyktingar i andra eller tredje generationen i regionen och globalt.

K.  I associeringsavtalet mellan EU och Israel, i synnerhet i artikel 2, fastställs att förhållandet mellan parterna ska baseras på respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna, vilka ska genomsyra deras inrikes- och utrikespolitik och utgöra en central del av avtalet.

1.  Europaparlamentet betonar att tvåstatslösningen bygger på FN-resolutionen från 1948 och på erkännande av bägge staterna från det internationella samfundets sida. Parlamentet uppmanar därför EU:s medlemsstater, EU:s institutioner och FN:s organisationer att, i enlighet med FN:s beslut från november 2012, erkänna staten Palestina, med gränserna från 1967 och med östra Jerusalem som huvudstad i enlighet med FN:s resolutioner, och som en stat som lever i fred och säkerhet, sida vid sida med staten Israel.

2.  Europaparlamentet anser att, med tanke på den övergripande situationen i Mellanösternregionen, skulle en överenskommelse om en lösning mellan Israel och Palestina bidra till en nedtrappning och en fredlig lösning på konflikten.

3.  Europaparlamentet kräver att den 50-åriga israeliska ockupationen av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem ska upphöra, vilket skulle bana väg för fred.

4.  Europaparlamentet fördömer skarpt den fortsatta utbyggnaden av israeliska bosättningar, som är folkrättsstridiga, späder på bitterheten bland palestinierna och undergräver livsdugligheten för och utsikterna till tvåstatslösningen. Parlamentet beklagar djupt den israeliska regeringens senaste besked, från den 24 januari 2017, om att man planerar att bygga 2 500 nya bostäder runt om på Västbanken, samt att man har gett sitt godkännande till 566 bostäder i östra Jerusalem, vilket försämrar möjligheterna för en hållbar tvåstatslösning ytterligare. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart upphöra med sin bosättningspolitik och beslagtagning av mark samt att vända utvecklingen.

5.  Europaparlamentet understryker att rivandet av byggnader, däribland bostäder, skolor och annan grundläggande infrastruktur i de ockuperade palestinska territorierna, inklusive östra Jerusalem, har ökat dramatiskt under de senaste 12 månaderna. Parlamentet påpekar att enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor var antalet rivna byggnader under första månaden 2017 mer än 50 % högre än genomsnittet per månad under 2016 (91). Parlamentet understryker att alla dessa rivningar gjordes i område C och östra Jerusalem med motiveringen att det saknades bygglov, trots att detta nästan är omöjligt att få för palestinier.

6.  Europaparlamentet uppmanar staten Israel att till fullo respektera jämställdheten och rättigheterna för de arabiska medborgarna i Israel och understryker att de kan spela en betydelsefull roll för att bygga upp förståelse och samarbete mellan israeler och palestinier och därmed på ett positivt sätt bidra till fredsprocessen i Mellanöstern.

7.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart stopp för den olagliga blockaden av Gazaremsan, som innebär en kollektiv bestraffning av lokalbefolkningen. Parlamentet betonar att Israel, i sin egenskap av ockupationsmakt enligt den fjärde Genèvekonventionen, ensamt bär huvudansvaret för att upprätthålla levnadsvillkor som uppfyller vissa minimikrav för invånarna i Gaza.

8.  Europaparlamentet anser att ett frisläppande av alla palestinska politiska fångar kan bidra till att bygga upp förtroende och stödja fredsprocessen. Parlamentet vill därför se att alla fångar, och i synnerhet ledamöter av det palestinska lagstiftande rådet, frisläpps. Parlamentet kräver fullständig respekt för palestinska fångars rättigheter i israeliska fängelser, också för dem som hungerstrejkar.

9.  Europaparlamentet understryker sitt beslut att skicka en ad-hoc-delegation för att på plats kunna se vilka förhållanden de hungerstrejkande fångarna hålls under, samt att tillsammans med dem utvärdera de brott mot de mänskliga rättigheterna som de anser sig utsättas för.

10.  Europaparlamentet påminner om att åtskillnaden gör det svårare för Israel att motivera sin olagliga annektering av mark och bekräftar den territoriella grunden för en tvåstatslösning. Parlamentet uppmanar EU att se till att det i alla avtal mellan EU och Israel otvetydigt och explicit anges att de inte gäller på de territorier som Israel ockuperade 1967, i enlighet med vad som underströks i utrikesrådets slutsatser. Parlamentet begär korrekt märkning av produkter från israeliska bosättningar på EU:s marknad, i enlighet med gällande EU-lagstiftning och EU:s långvariga policy i detta avseende.

11.  Europaparlamentet anser att EU bör axla sitt ansvar för att bli en genuin politisk aktör i fredsprocessen i Mellanöstern och underlätta denna process, samt uppmanar EU att

•  uppmuntra medlemsstaterna att erkänna Palestina, vilket skulle bidra till ett omedelbart återupptagande av de direkta fredssamtalen mellan israeler och palestinier,

•  tillämpa artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel genom att frysa avtalet tills Israel slutar kränka mänskliga rättigheter,

•  inte ge något stöd till israeliska enheter via Horisont 2020,

•  kräva att Israel reparerar de EU-finansierade projekt som har förstörts under attacker på både Gaza och Västbanken,

•  kräva att EU:s medlemsstater ska sluta att exportera krigsmateriel och teknik med dubbla användningsområden till regionen.

12.  Europaparlamentet hoppas att de politiska krafterna i Palestina kommer att kunna nå fram till försoning och nationell enhet, eftersom detta kommer att bidra till ett slut på ockupationen.

13.  Europaparlamentet uttrycker sin förargelse över att de israeliska myndigheterna fortsätter att utan någon berättigad motivering hindra alla besök i Gaza från parlamentets officiella organ.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, Knesset, det palestinska lagstiftande rådet, staten Palestinas president och regering, Israels president och regering, Arabförbundets generalsekreterare samt generalkommissionären för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy