Предложение за резолюция - B8-0349/2017Предложение за резолюция
B8-0349/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия

  15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0219/2017
  внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

  Сурая Пост, Таня Файон, Елена Валенсиано, Кнут Флекенщайн, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0349/2017

  Процедура : 2017/2688(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0349/2017
  Внесени текстове :
  B8-0349/2017
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-0349/2017

  Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия

  (2017/2688(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предходните си резолюции относно Русия,

  –  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

  –  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

  –  като взе предвид Конституцията на Руската федерация, и по-специално глава 2 относно правата и свободите на човека и гражданина,

  –  като взе предвид насоките на Европейския съвет от 24 юни 2013 г. за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица,

  –  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 16 юни 2016 г. относно равнопоставеността на ЛГБТИ лицата,

  –  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека и относно изтезанията и малтретирането,

  –  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност[1],

  –  като взе предвид изявлението от 13 април 2017 г. на експерти на ООН по правата на човека относно издевателствата и задържанията на гейове в Чечения,

  –  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.,

  –  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)[2],

  –  като взе предвид изявлението от 6 април 2017 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 2 април 2015 г. относно нарушенията на човешките права на гейовете в Чечения,

  –  като взе предвид въпроса до Комисията (ЗП/ВП) относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

  –  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че на 1 април 2017 г. в руския независим вестник „Новая газета“ бяха публикувани първите съобщения, че над стотина мъже, гейове или считани за гейове лица, са били отвлечени и задържани в автономна Република Чечения в Руската федерация, като част от координирана кампания, предполагаемо организирана от държавните органи и от силите за сигурност по пряка заповед на президента на Чечения Рамзан Кадиров;

  Б.  като има предвид, че „Новая газета“ съобщава, че отвлечените мъже са били малтретирани, изтезавани и принуждавани да разкриват самоличността на други ЛГБТИ лица; като има предвид, че беше съобщено, че най-малко трима мъже са били убити, двама поради малтретиране по време на задържането и един убит от неговото семейство в т.нар. „убийство на честта“;

  В.  като има предвид, че първоначалните съобщения са били потвърдени отделно от организацията „Хюман райтс уоч“ (Human Rights Watch) и от Международната кризисна група, като и двете цитират източници на място, които потвърждават, че считани за гейове мъже са ставали мишена за арести от страна на полицията и силите за сигурност;

  Г.  като има предвид, че жертвите често се въздържат от търсене на правосъдие, тъй като се страхуват от репресивни мерки от страна на местните органи; като има предвид, че (считаните за) гейове лица са особено уязвими поради изявените прояви на хомофобия в обществото, и като има предвид, че те рискуват да станат жертва на убийства на честта от техни роднини;

  Д.  като има предвид, че след години на заплахи и репресии почти никакви независими журналисти или активисти за правата на човека не са в състояние да работят в региона; като има предвид, че длъжностни и духовни лица от Република Чечения са отправили заплахи към вестника, който първи е изобличил бруталната кампания срещу гейовете;

  Е.  като има предвид, че Руската федерация е страна по няколко международни договора в областта на правата на човека и че в качеството си на член на Съвета на Европа е страна по Европейската конвенция за защита на правата на човека и поради това има задължението да гарантира безопасността на всички лица, които може да са изложени на риск, включително въз основа на тяхната сексуална ориентация; като има предвид, че Русия е задължена и разполага със средства за разследване на престъпления, извършени от чеченските органи; като има предвид, че хомосексуалността беше декриминализирана в Руската федерация през 1993 г.;

  Ж.  като има предвид, че ЛГБТИ лицата са защитени по силата на съществуващото международно право в областта на правата на човека и съгласно руското националното законодателство; като има предвид обаче, че често са необходими конкретни действия за гарантиране на пълното упражняване на човешките права от ЛГБТИ лицата, тъй като сексуалната ориентация и половата идентичност могат да водят до допълнителни рискове от дискриминация, тормоз и преследване в училищата, на работното място и в обществото като цяло, а също така и в рамките на семействата; като има предвид, че е задача и отговорност на полицейските и на съдебните и органи и на органите в общ план да водят борба срещу тези форми на дискриминация и да се противопоставят на отрицателните нагласи в обществото;

  З.  като има предвид, че на 7 март 2017 г. Руската федерация прие законодателство за декриминализиране на домашното насилие, като преквалифицира деянието „побой в рамките на семейството“ от престъпно на административно нарушение, с по-слаби санкции за нарушителите; като има предвид, че Парламентът обсъди този проблем в своята месечна сесия в Страсбург на 13—16 март 2017 г.;

  1.  изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за произволно задържане и изтезаване на мъже, считани за хомосексуални, в Република Чечения в Руската федерация; призовава органите да прекратят кампанията на преследване и да позволят на международните правозащитни организации за правата на човека да извършат надеждно разследване на предполагаемите престъпления;

  2.  осъжда изявлението на говорителя на чеченското правителство, който отрече съществуването на хомосексуалисти в Чечения и дискредитира доклада като „лъжа и абсолютна дезинформация“; припомня на органите на властта, че правото на свобода на събрания, на сдружаване и на изразяване са всеобщи права, които се прилагат за всички; призовава за незабавното освобождаване на лицата, които остават незаконно задържани; настоятелно призовава руските органи да гарантират правна и физическа защита за жертвите, както и за защитниците на правата на човека и за журналистите, които насочиха вниманието към този въпрос;

  3.  отбелязва, че президентът Путин инструктира руското министерство на вътрешните работи и федералната прокуратура да разследват събитията в Чечения, и призовава Комисията, държавите членки и Съвета на Европа да предложат материална и консултантска подкрепа на руските власти в това разследване;

  4.  призовава чеченските власти и органите на Руската федерация да спазват националното законодателство и международните ангажименти и да поддържат принципите на правовата държава, да насърчават равенството, недопускането на дискриминация и всеобщите стандарти в областта на правата на човека, включително за ЛГБТИ лицата, и да подкрепят тези действия с мерки, като например кампании за повишаване на осведомеността и насърчаване на култура на толерантност и приобщаване, основаваща се на равенството и недопускането на дискриминация;

  5.  изразява дълбока загриженост относно климата на безнаказаност, който дава възможност за извършването на тези действия, и призовава за разработването на правни и други мерки за предотвратяване, наблюдение и ефективно наказателно преследване на извършителите на подобни прояви на насилие, в сътрудничество с гражданското общество; подчертава, че Русия и нейното правителство носят крайната отговорност за разследването на тези деяния, като изправят извършителите пред съда и защитават всички руски граждани от незаконно насилие;

  6.  призовава за неотложно извършване на незабавни, независими, обективни и задълбочени разследвания на тези прояви на лишаване от свобода, изтезания и убийства, така че възложителите и извършителите на тези престъпления да бъдат изправени пред съда и да бъде сложен край на безнаказаността; ето защо приветства създаването на работна група под ръководството на омбудсмана на Русия по правата на човека, който разследва въпроса; призовава делегацията на ЕС и посолствата и консулствата на държавите членки в Русия да наблюдават активно хода на разследването и да полагат допълнителни усилия за ангажиране с жертвите, ЛГБТИ лицата, журналистите и защитниците на правата на човека, които понастоящем са в опасност;

  7.  призовава Комисията да се ангажира с международните организации за защита на правата на човека и с гражданското общество в Русия, за да подпомага онези, които са избягали от Чечения, и да спомогне за изобличаването на тази кампания на насилие и издевателства;

  8.  подчертава категорично, че е важно да се оценява непрестанно прилагането на насоките, като се използват ясни критерии; настоятелно призовава Комисията да проведе и публикува цялостна оценка на изпълнението на насоките от делегациите на ЕС и дипломатическите представителства на държавите членки във всички трети държави, за да бъдат откривани и отстранявани евентуални различия и пропуски в прилагането;

  9.  отбелязва със загриженост и счита за крачка назад приемането от Русия на ново законодателство относно домашното насилие, включително срещу деца; подчертава, че законодателство, което толерира насилието в рамките на семейството, излага на сериозни последици както жертвите, така и обществото като цяло; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да продължават да насърчават изкореняването на домашното насилие, да защитават лицата, които са уязвими, и да оказват на подкрепа на жертвите както в Европа, така и извън нея;

  10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета и на Комисията, на Върховния комисар на ООН за правата на човека и на правителствата на Руската федерация и на Република Чечня.