Návrh usnesení - B8-0349/2017Návrh usnesení
B8-0349/2017

NÁVRH USNESENÍ o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko)

15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0219/2017
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0349/2017

Postup : 2017/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0349/2017
Předložené texty :
B8-0349/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0349/2017

Usnesení Evropského parlamentu o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko)

(2017/2688(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokoly,

–  s ohledem na ústavu Ruské federace, zejména na kapitolu 2 o právech a svobodách lidí a občanů,

–  s ohledem na obecné zásady Evropské rady ze dne 24. června 2013 pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými ženami, homosexuály, bisexuály, transsexuály a intersexuály (LGBTI),

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv a mučení a špatného zacházení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity[1],

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva ze dne 13. dubna 2017 o zneužívání a zadržování homosexuálních mužů v Čečensku,

–  s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti[2],

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 6. dubna 2017 o porušování lidských práv homosexuálních mužů v Čečensku,

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi (vysoké představitelce, místopředsedkyni) ohledně provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2017 byly v ruských nezávislých novinách Novaja Gazeta poprvé zveřejněny zprávy o tom, že v autonomní Čečenské republice Ruské federace bylo násilně zadrženo a uvězněno více než sto homosexuálních mužů nebo mužů, kteří jsou jako homosexuálové vnímáni, a to v rámci koordinované kampaně, kterou údajně zorganizovaly státní orgány a bezpečnostní síly na přímý rozkaz prezidenta Čečenska Ramzana Kadyrova;

B.  vzhledem k tomu, že noviny Novaja Gazeta uvedly, že násilně zadržené osoby byly vystaveny špatnému zacházení a mučení a byly nuceny sdělovat totožnost dalších LGBTI osob; vzhledem k tomu, že podle těchto zpráv nejméně tři muži zemřeli, dva v důsledku zacházení ve vazbě a jeden byl zabit svou rodinou, která na něm spáchala tzv. „vraždu ze cti“;

C.  vzhledem k tomu, že původní zprávy nezávisle potvrdily také organizace Human Rights Watch a Mezinárodní krizová skupina – obě citovaly místní zdroje, jež potvrzují, že policie a bezpečnostní síly se zaměřují na muže, kteří jsou vnímáni jako homosexuálové, a zadržují je;

D.  vzhledem k tomu, že většina obětí neusiluje o dosažení spravedlnosti, protože se obává odvetných opatření místních orgánů; vzhledem k tomu, že (vnímaní) homosexuálové jsou obzvláště zranitelní kvůli silné homofobii ve společnosti, a vzhledem k tomu, že jsou ohroženi „vraždami ze cti“ ze strany svých příbuzných;

E.  vzhledem k tomu, že po letech hrozeb a represí nemohou v této oblasti pracovat prakticky žádní nezávislí novináři nebo aktivisté za lidská práva; vzhledem k tomu, že čečenští úředníci a duchovní vyhrožují novinám, které brutální kampaň namířenou proti homosexuálům prvně zveřejnily;

F.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je signatářem několika mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv a jakožto člen Rady Evropy a signatář Evropské úmluvy o ochraně lidských práv má povinnost zajistit bezpečnost všech osob, které mohou být ohroženy, a to i v důsledku jejich sexuální orientace; vzhledem k tomu, že Rusko má povinnost vyšetřit zločiny páchané čečenskými orgány a že disponuje prostředky nezbytnými k provedení tohoto šetření; vzhledem k tomu, že homosexualita byla v Ruské federaci dekriminalizována v roce 1993;

G.  vzhledem k tomu, že osoby LGBTI jsou chráněny podle stávajících mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv i podle ruských vnitrostátních právních předpisů; vzhledem k tomu, že jsou však často zapotřebí specifické kroky k tomu, aby osoby LGBTI mohly svých lidských práv plně požívat, jelikož sexuální orientace a genderová identita mohou znamenat další riziko diskriminace, šikany a stíhání, a to nejen ve školách, na pracovištích a v širší společnosti, ale také v rodinách; vzhledem k tomu, že úkolem a odpovědností policie, soudů a orgánů je proti těmto formám diskriminace i negativním společenským postojům bojovat;

H.  vzhledem k tomu, že dne 7. března 2017 Ruská federace přijala právní úpravu, která dekriminalizuje domácí násilí tím, že „ublížení na zdraví v rámci rodiny“ redukuje z trestného činu na přestupek, což vede k nižším trestům pro pachatele; vzhledem k tomu, že Parlament o této otázce diskutoval na dílčím zasedání ve Štrasburku ve dnech 13.–16. března 2017;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o svévolném zadržování a mučení mužů, kteří jsou vnímáni jako homosexuálové, v Čečenské republice Ruské federace; vyzývá orgány, aby toto pronásledování ukončily a umožnily mezinárodním organizacím v oblasti lidských práv, aby údajné trestné činy důvěryhodně vyšetřily;

2.  odsuzuje prohlášení mluvčího čečenské vlády, který odmítl existenci homosexuálů v Čečensku a zprávu diskreditoval jako „lži a naprosté dezinformace“; připomíná orgánům, že svoboda shromažďování, svoboda sdružování a svoboda projevu jsou univerzálními právy platnými pro všechny; vyzývá k okamžitému propuštění těch, kteří jsou nadále nezákonně zadržováni; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby obětem i ochráncům lidských práv a novinářům, kteří se tímto případem zabývají, poskytly právní a fyzickou ochranu;

3.  bere na vědomí skutečnost, že prezident Putin dal ruskému ministerstvu vnitra a federálnímu prokurátorovi pokyny, aby události v Čečensku vyšetřili, a vyzývá Komisi, členské státy a Radu Evropy, aby ruským orgánům nabídly materiální pomoc a poradenství při vyšetřování;

4.  vyzývá orgány Čečenska a Ruské federace, aby dodržovaly vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní závazky a zásady právního státu, propagovaly rovnost, nediskriminaci a všeobecně platné standardy v oblasti lidských práv, a to i v případě osob LGBTI, a aby tato opatření podpořily kroky, jako je zvyšování povědomí a prosazování kultury tolerance a začleňování na základě rovnosti a nediskriminace;

5.  je mimořádně znepokojen atmosférou beztrestnosti, která takové činy umožňuje, a vyzývá k tomu, aby ve spolupráci s občanskou společností byla vyvinuta právní a další opatření k jejich předcházení a monitorování a k účinnému stíhání pachatelů tohoto násilí; zdůrazňuje, že konečnou odpovědnost za vyšetření těchto činů nese Rusko a jeho vláda, která musí pachatele postavit před soud a chránit všechny ruské občany před protiprávními činy;

6.  naléhavě vyzývá k okamžitému, nezávislému, objektivnímu a důkladnému vyšetření případů věznění, mučení a vražd s cílem předat jejich duchovní i faktické autory spravedlnosti a ukončit beztrestnost; v tomto ohledu vítá vytvoření pracovní skupiny pod vedením ruské veřejné ochránkyně lidských práv, která tyto činy vyšetřuje; vyzývá delegaci EU a velvyslanectví a konzuláty členských států v Rusku, aby vyšetřování aktivně monitorovaly a aby dále zvýšily úsilí o spolupráci s oběťmi, osobami LGBTI, novináři a ochránci lidských práv, kteří jsou v současnosti ohroženi;

7.  vyzývá Komisi, aby spolu s mezinárodními organizacemi v oblasti lidských práv a s ruskou občanskou společností pomáhala lidem, kteří uprchli z Čečenska, a aby osvětila skutečnosti týkající se této ostudné kampaně;

8.  důrazně upozorňuje na význam soustavného posuzování toho, jak jsou tyto obecné zásady uplatňovány, a to na základě jasných kritérií; naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla a zveřejnila důkladné hodnocení provádění obecných zásad ze strany delegací EU a diplomatických zastoupení členských států ve všech třetích zemích s cílem odhalit případné rozdíly a mezery v provádění a odstranit je;

9.  se znepokojením bere na vědomí novou právní úpravu o domácím násilí, včetně násilí na dětech, kterou Rusko přijalo a kterou Parlament považuje za krok zpět; zdůrazňuje, že právní předpisy, které tolerují násilí v rodině, mohou mít závažné důsledky jak pro oběti, tak pro společnost jako celek; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby i nadále prosazovaly odstranění domácího násilí, chránily zranitelné osoby a podporovaly oběti, a to jak v Evropě, tak mimo ni;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám Ruské federace a Čečenské republiky.