Forslag til beslutning - B8-0349/2017Forslag til beslutning
B8-0349/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien

15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0219/2017
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0349/2017

Procedure : 2017/2688(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0349/2017
Indgivne tekster :
B8-0349/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0349/2017

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien

(2017/2688(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og protokollerne hertil,

–  der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, især kapitel 2 om rettigheder og friheder for mennesker og borgere,

–  der henviser til Det Europæiske Råds retningslinjer af 24. juni 2013 for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 16. juni 2016 om LGBTI-personers ligestilling,

–  der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere samt om tortur og mishandling,

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet[1],

–  der henviser til erklæringen af 13. april 2017 fra FN’s menneskerettighedseksperter om mishandling og tilbageholdelse af homoseksuelle mænd i Tjetjenien,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området[2],

–  der henviser til redegørelse af 6. april 2017 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Federica Mogherini om krænkelse af homoseksuelle mænds rettigheder i Tjetjenien,

–  der henviser til spørgsmål til Kommissionen (NF/HR) om gennemførelsen af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der den 1. april 2017 i det uafhængige russiske dagblad Novaja Gazeta blev offentliggjort de første beretninger om, at mere end 100 mænd, der var homoseksuelle eller mentes eller formodedes at være det, var blevet bortført og tilbageholdt i Den Autonome Republik Tjetjenien i Den Russiske Føderation som led i en koordineret kampagne, der angiveligt var organiseret af republikkens myndigheder og sikkerhedsstyrker efter direkte ordre fra Tjetjeniens præsident, Ramzan Kadyrov;

B.  der henviser til, at Novaja Gazeta rapporterede, at de bortførte ofre var blevet mishandlet, tortureret og tvunget til at afsløre andre LGBTI-personers identitet; der henviser til, at dagbladet også rapporterede, at mindst tre mænd var blevet dræbt, to som følge af behandlingen i fangenskab og en af sin familie i et såkaldt æresdrab;

C.  der henviser til, at de første beretninger er blevet bekræftet separat af Human Rights Watch og Den Internationale Krisegruppe, som begge citerer kilder på stedet, som bekræfter, at mænd, der formodes at være homoseksuelle, er blevet forfulgt og tilbageholdt af politiet og sikkerhedsstyrker;

D.  der henviser til, at ofrene stort set afholder sig fra at gå til domstolene, eftersom de frygter repressalier fra de lokale myndigheders side; der henviser til, at (formodede) homoseksuelle er særlig sårbare på grund af homofobien i samfundet, og at de risikerer at blive ofre for æresdrab begået af deres slægtninge;

E.  der henviser til, at næsten ingen uafhængige journalister eller menneskerettighedsforkæmpere efter flere år med trusler og undertrykkelse er i stand til at arbejde i regionen; der henviser til, at tjetjenske embedsmænd og præster har truet den avis, der først afslørede den brutale kampagne mod homoseksuelle;

F.  der henviser til, at Den Russiske Føderation har undertegnet adskillige internationale menneskerettighedstraktater og - som medlem af Europarådet - også er part i den europæiske menneskerettighedskonvention og således er forpligtet til at garantere sikkerheden for alle personer, der måtte være i fare, herunder på grund af deres seksuelle orientering; der henviser til, at Rusland er forpligtet til og besidder midler til at efterforske de forbrydelser, der begås af de tjetjenske myndigheder; der henviser til, at homoseksualitet blev afkriminaliseret i Den Russiske Føderation i 1993;

G.  der henviser til, at LGBTI-personer er beskyttet under den eksisterende internationale menneskerettighedslovgivning og under den russiske nationale lovgivning; der henviser til, at det dog ofte kræver en særlig indsats at sikre, at LGBTI-personer fuldt ud kan gøre brug af deres menneskerettigheder, eftersom seksuel orientering og kønsidentitet kan medføre endnu større risiko for diskrimination, mobning og forfølgelse i skoler, på arbejdspladser og i det bredere samfund og også inden for familier; der henviser til, at det er politiets, retsvæsenets og myndighedernes opgave og ansvar at bekæmpe disse former for diskrimination og modarbejde negative sociale holdninger;

H.  der henviser til, at Den Russiske Føderation den 7. marts 2017 vedtog lovgivning, der afkriminaliserer vold i hjemmet, idet ”vold i familien” blev ændret fra at være en forbrydelse til at være en administrativ lovovertrædelse, der medfører svagere sanktioner for overtrædere; der henviser til, at Parlamentet drøftede dette emne under mødeperioden i Strasbourg den 13.-16. marts 2017;

1.  udtrykker sine dybe bekymring over beretningerne om vilkårlig tilbageholdelse af og tortur mod på formodede homoseksuelle mænd i Republikken Tjetjenien i Den Russiske Føderation; opfordrer myndighederne til at sætte en stopper for denne forfølgelseskampagne og give internationale menneskerettighedsorganisationer lov til at gennemføre en troværdig efterforskning af de påståede forbrydelser;

2.  fordømmer den tjetjenske regerings talspersons erklæring, der benægtede eksistensen af homoseksuelle mennesker i Tjetjenien og fordømte beretningerne som ”løgne og absolut misinformation”; minder myndighederne om, at retten til forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og ytringsfrihed er universelle rettigheder og gælder for alle; kræver øjeblikkelig løsladelse af dem, der stadig tilbageholdes ulovligt; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at yde juridisk og fysisk beskyttelse såvel til ofrene som til menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der har arbejdet med denne sag;

3.  bemærker, at præsident Putin har pålagt det russiske Indenrigsministerium og den offentlige anklager at efterforske begivenhederne i Tjetjenien, og opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og Europarådet til at tilbyde de russiske myndigheder materiel og rådgivningsmæssig støtte i denne efterforskning;

4.  opfordrer de tjetjenske myndigheder og Den Russiske Føderations myndigheder til at overholde den nationale lovgivning og deres internationale forpligtelser og opretholde retsstatsprincippet, fremme ligestilling og ikke-diskrimination og de universelle menneskerettighedsstandarder, herunder for LGBTI-personer, og til at støtte denne bestræbelse med foranstaltninger såsom bevidstgørelse og fremme af en kultur præget af tolerance og inklusion baseret på ligestilling og ikke-diskrimination;

5.  udtrykker alvorlig bekymring over klimaet med straffrihed, der gør det muligt, at disse handlinger kan finde sted, og slår til lyd for udvikling af retlige og andre foranstaltninger for at forhindre, overvåge og effektivt forfølge overtrædere, der begår sådanne voldshandlinger, i samarbejde med civilsamfundet; understreger, at Rusland og dets regering har det ultimative ansvar for at efterforske disse handlinger, retsforfølge gerningsmændene og beskytte alle russiske borgere imod ulovlig mishandling;

6.  opfordrer til, at der som et hasteanliggende øjeblikkeligt iværksættes en uafhængig, objektiv og grundig efterforskning af fængslingerne, torturhandlingerne og mordene for at bringe deres bagmænd og gerningsmænd for en domstol og sætte en stopper for straffriheden; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af en arbejdsgruppe under ledelse af den russiske menneskerettighedsombudsperson, der er ved at efterforske sagen; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader og konsulater i Rusland til aktivt at overvåge efterforskningen og yderligere øge bestræbelserne på at gøre en indsats for ofre, LGBTI-personer, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der i øjeblikket er i fare;

7.  opfordrer Kommissionen til at gå sammen med internationale menneskerettighedsorganisationer og det russiske civilsamfund om at bistå dem, der er flygtet fra Tjetjenien, og om at bringe denne mishandlingskampagne frem i offentligheden;

8.  understreger kraftigt vigtigheden af en løbende vurdering af gennemførelsen af retningslinjerne ved hjælp af klare benchmarks; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre og offentliggøre en grundig evaluering af den måde, hvorpå EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer i alle tredjelande har gennemført retningslinjerne, for at afsløre eventuelle uoverensstemmelser og huller i gennemførelsen og afhjælpe dem;

9.  bemærker med bekymring og som et tilbageskridt Ruslands vedtagelse af ny lovgivning om vold i hjemmet, herunder vold imod børn; understreger, at lovgivning, der tolererer vold inden for familien, risikerer at få alvorlige følger, både for ofrene og for samfundet som helhed; opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil til at fortsætte med at fremme udryddelsen af alle former for vold i hjemmet, beskytte de udsatte og støtte ofrene, både i og uden for Europa;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen, FN’s højkommissær for menneskerettigheder samt Den Russiske Føderations og Republikken Tjetjeniens regeringer.