Päätöslauselmaesitys - B8-0349/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0349/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen

15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0219/2017 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan mukaisesti

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0349/2017

Menettely : 2017/2688(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0349/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0349/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0349/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen

(2017/2688(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjat,

–  Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmisen ja kansalaisen oikeuksista ja vapauksista,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. kesäkuuta 2016 antamat päätelmät hlbti-henkilöiden tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat ja EU:n politiikan kidutuksen vastaiset suuntaviivat,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta[1],

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 13. huhtikuuta 2017 antaman lausunnon homoseksuaalisten miesten pahoinpitelyistä ja vangitsemisista Tšetšeniassa;

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[2],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 6. huhtikuuta 2017 antaman lausuman homoseksuaalisten miesten ihmisoikeuksien loukkauksista Tšetšeniassa,

–  ottaa huomioon komissiolle (varapuheenjohtaja / korkea edustaja) esitetyn kysymyksen hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen toteuttamisesta ajatellen erityisesti (väitetysti) homoseksuaalisten miesten vainoamista Tšetšeniassa Venäjällä (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että venäläinen riippumaton sanomalehti Novaja Gazeta raportoi ensimmäisen kerran 1. huhtikuuta 2017, että yli sata homoseksuaalista tai sellaisena pidettyä miestä oli siepattu ja vangittu Venäjän federaation autonomisessa Tšetšenian tasavallassa ja että tämä oli osa järjestäytynyttä toimintaa; toteaa, että toiminnan väitettiin tapahtuneen tasavallan viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen, jotka toimivat Tšetšenian presidentin Ramzan Khadyrovin käskystä;

B.  ottaa huomioon Novaja Gazetan raportoineen, että siepattuja uhreja oli pahoinpidelty, kidutettu ja pakotettu paljastamaan muita hlbti-henkilöitä; toteaa, että ainakin kolmen miehen kerrottiin menettäneen henkensä ja että heistä kaksi kuoli vankeudessa kokemansa kohtelun seurauksena ja yhden heistä surmasi oma perhe eli kyseessä oli ns. ”kunniamurha”;

C.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch ja Kansainvälinen kriisiryhmä (ICG) ovat molemmat vahvistaneet näiden aikaisempien väitteiden pitävän paikkansa ja että molemmat järjestöt perustavat tietonsa paikalla oleviin lähteisiin, jotka vakuuttavat, että poliisi ja turvallisuusjoukot ovat pidättäneet homoseksuaalisina pidettyjä miehiä;

D.  toteaa, että useimmiten uhrit eivät hae oikeutta, sillä he pelkäävät paikallisviranomaisten kostotoimia; toteaa, että homoseksuaaliset (ja sellaisina pidetyt) miehet ovat erityisen haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa vallitsevan vahvan homofobian vuoksi ja vaarassa joutua sukulaistensa tekemien kunniamurhien uhreiksi;

E.  ottaa huomioon, että vuosien uhkailun ja painostuksen jälkeen alueella ei toimi juurikaan riippumattomia toimittajia tai ihmisoikeusaktivisteja; toteaa, että Tšetšenian viranomaiset ja uskonnolliset johtajat ovat uhkailleet sanomalehteä, joka toi ensimmäisenä julki tämän homoseksuaalien vastaisen raa’an kampanjan;

F.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on allekirjoittanut useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Euroopan neuvoston jäsenenä myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja että sillä on näin ollen velvollisuus taata kaikkien mahdollisesti uhattuina olevien henkilöiden turvallisuus, myös silloin kun se johtuu heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan; toteaa, että Venäjällä on velvollisuus ja keinot tutkia Tšetšenian viranomaisten tekemät rikokset; ottaa huomioon, että homoseksuaalisuuden rangaistavuus poistettiin Venäjän federaatiossa vuonna 1993;

G.  ottaa huomioon, että voimassa oleva ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus ja Venäjän oma lainsäädäntö suojelevat hlbti-henkilöitä; ottaa huomioon, että usein tarvitaan kuitenkin erityistoimia sen varmistamiseksi, että hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysin, sillä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti voivat lisätä syrjinnän, kiusaamisen ja syytteeseenasettamisen riskiä kouluissa, työpaikoilla ja yhteiskunnassa laajemmaltikin sekä myös perheen piirissä; katsoo, että on poliisin, oikeuslaitoksen ja viranomaisten tehtävä ja niiden vastuulla torjua tällaista syrjintää ja kielteisiä sosiaalisia asenteita;

H.  toteaa, että Venäjän federaatio hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 lainsäädäntöä, jonka nojalla perheväkivalta lakkasi olemasta rikos ja ”pahoinpitelystä perheen piirissä” tuli rikoksen sijaan hallinnollinen rikkomus, jolloin siihen syyllistyneiden rangaistukset ovat lievempiä; toteaa, että parlamentti keskusteli asiasta 13.–16. maaliskuuta 2017 pidetyllä Strasbourgin istuntojaksolla;

1.  on syvästi huolissaan ilmoitetuista homoseksuaalisina pidettyjen miesten mielivaltaisista vangitsemisista ja kidutuksesta Venäjän federaation autonomisessa Tšetšenian tasavallassa; kehottaa viranomaisia lopettamaan tämän vainon ja antamaan kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille mahdollisuuden suorittaa uskottava tutkinta väitetyistä rikoksista;

2.  tuomitsee Tšetšenian hallituksen tiedottajan lausunnon, jossa kielletään homoseksuaalien olemassaolo Tšetšeniassa ja väitetään asiaa koskevan raportin sisältävän valheita ja täysin vääriä tietoja; muistuttaa viranomaisia siitä, että oikeus kokoontumisvapauteen, yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen ovat yleismaailmallisia oikeuksia ja koskevat kaikkia; kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki ne, jotka ovat edelleen laittomasti vangittuina; vaatii Venäjän viranomaisia takaamaan oikeudellisen ja fyysisen suojan uhreille sekä asian parissa toimineille ihmisoikeuksien puolustajille ja toimittajille;

3.  panee merkille, että presidentti Putin on kehottanut Venäjän sisäministeriötä ja federaation syyttäjänvirastoa tutkimaan Tšetšenian tapahtumia, ja kehottaa Euroopan komissiota, jäsenvaltioita ja Euroopan neuvostoa tarjoamaan Venäjän viranomaisille aineellista tukea ja neuvontaa tutkintaa varten;

4.  kehottaa Tšetšenian ja Venäjän federaation viranomaisia noudattamaan maansa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia ja pitämään voimassa oikeusvaltioperiaatteen, edistämään tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja yleismaailmallisia ihmisoikeusnormeja, jotka koskevat myös hlbti-henkilöitä, ja tukemaan tätä erilaisilla toimilla, kuten valistuskampanjoilla ja edistämällä suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen perustuvaa osallistavuutta;

5.  on syvästi huolissaan rankaisemattomuuden ilmapiiristä, joka mahdollistaa nämä teot, ja vaatii kehittämään yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa oikeudellisia ja muita toimia, joilla estetään tällaista väkivaltaa ja valvotaan ja asetetaan tosiasiallisesti syytteeseen siihen syyllistyneet; korostaa, että Venäjä ja Venäjän hallitus ovat viime kädessä vastuussa näiden tekojen tutkinnasta, syyllisten saattamisesta oikeuden eteen ja kaikkien Venäjän kansalaisten suojelemisesta laittomilta pahoinpitelyiltä;

6.  vaatii kiireellisesti välitöntä, riippumatonta, puolueetonta ja perinpohjaista tutkintaa näistä vangitsemisista, kidutuksista, ja murhista, jotta suunnittelijat ja toimeenpanijat saadaan oikeuden eteen ja päästään eroon rankaisemattomuudesta; pitää tähän liittyen myönteisenä Venäjän ihmisoikeusvaltuutetun johdolla toimivan ja asiaa tutkivan työryhmän perustamista; kehottaa unionin edustustoa sekä jäsenvaltioiden lähetystöjä ja konsulaatteja Venäjällä seuraamaan aktiivisesti tutkintaa sekä lisäämään edelleen toimia yhteyksien luomiseksi tällä hetkellä vaarassa oleviin uhreihin, hlbti-henkilöihin, toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin;

7.  kehottaa komissiota ottamaan yhteyttä kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestöihin ja Venäjän kansalaisyhteiskuntaan ja auttamaan Tšetšeniasta paenneita sekä tuomaan tämän pahoinpitelykampanjan julkisuuteen;

8.  pitää erittäin tärkeänä, että suuntaviivojen täytäntöönpanoa arvioidaan jatkuvasti selkeiden vertailuarvojen avulla; kehottaa komissiota laatimaan ja julkaisemaan perusteellisen arvion siitä, kuinka unionin edustustot ja jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ovat panneet suuntaviivat täytäntöön kaikissa kolmansissa maissa, jotta voidaan havaita mahdolliset eroavaisuudet ja puutteet täytäntöönpanossa ja korjata ne;

9.  panee huolestuneena merkille, että Venäjällä astuttiin askel taaksepäin, kun hyväksyttiin perheväkivaltaa ja myös lapsiin kohdistuvaa perheväkivaltaa koskevaa uutta lainsäädäntöä; korostaa, että perheväkivallan hyväksyvällä lainsäädännöllä saattaa olla vakavia seurauksia sekä uhreille että koko yhteiskunnalle; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) edelleen edistämään perheväkivallan kitkemistä, suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia ja tukemaan uhreja sekä Euroopassa että sen ulkopuolella;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Venäjän federaation ja Tšetšenian tasavallan hallituksille.