Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0349/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0349/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija)

15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0219/2017
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0349/2017

Procedūra : 2017/2688(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0349/2017
Pateikti tekstai :
B8-0349/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0349/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija)

(2017/2688(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir į jos protokolus,

–  atsižvelgdamas į Rusijos Federacijos Konstituciją, ypač į 2 straipsnį dėl žmonių ir piliečių teisių ir laisvių,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. Lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo gaires,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl LGBTI asmenų lygybės,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl kankinimo, netinkamo elgesio ir žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano[1],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 13 d. JT Žmogaus teisių ekspertų pareiškimą dėl homoseksualių vyrų sulaikymo ir netinkamo elgesio su jais Čečėnijoje,

–  atsižvelgdamas į 2015–2019 m. ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje[2],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 6 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini spaudos atstovės pareiškimą dėl homoseksualių vyrų teisių pažeidimų Čečėnijoje,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma susijusio su (nustatytų) homoseksualių vyrų persekiojimu Čečėnijoje (Rusija) (O-000039 – B8-0219/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2017 m. balandžio 1 d. pirmi pranešimai buvo paskelbti nepriklausomame Rusijos laikraštyje „Novaja gazeta“, kad buvo neteisėtai sulaikyta daugiau kaip šimtas vyrų – homoseksualių arba įtariamų ir laikomų homoseksualiais – ir jie laikomi Rusijos Federacijos Čečėnijos Autonominės Respublikos kalėjimuose, ir tai yra dalis koordinuotos kampanijos, kurią, turimomis žiniomis, tiesioginiu Čečėnijos prezidento Ramzano Kadyrovo įsakymu organizavo respublikos valdžios institucijos ir saugumo pajėgos;

B.  kadangi „Novaja Gazeta“ pranešė, kad su pagrobtomis aukomis buvo blogai elgiamasi, jos buvo kankinamos ir verčiamos atskleisti kitų LGBTI asmenų tapatybę; kadangi taip pat buvo pranešta, kad buvo nužudyti mažiausiai trys vyrai: du mirė dėl elgesio su jais jų kalinimo metu ir vieną nužudė jo šeima, įvykdžiusi vadinamąjį nužudymą dėl garbės;

C.  kadangi pirminius pranešimus atskirai patvirtino organizacija „Human Rights Watch“ ir Tarptautinė krizių grupė ir jos abi cituoja vietos šaltinius, kurie patvirtina, kad policija ir saugumo pajėgos tikslingai siekė sulaikyti homoseksualiais laikomus asmenis;

D.  kadangi aukos dažniausiai nesikreipia į teisėsaugos institucijas, nes bijo vietos valdžios institucijų represinių veiksmų; kadangi homoseksualiais laikomi asmenys yra ypač pažeidžiami dėl didelės homofobijos visuomenėje ir kadangi jiems kyla pavojus, kad giminaičiai juos nužudys dėl garbės;

E.  kadangi po daugelio grasinimų ir represijų metų regione nebegali dirbti beveik jokie žurnalistai ar žmogaus teisių aktyvistai; kadangi Čečėnijos pareigūnai ir dvasininkai grasino laikraščiui, kuris pirmas atskleidė žiaurią prieš homoseksualius asmenis nukreiptą kampaniją;

F.  kadangi Rusijos Federacija pasirašė keletą tarptautinių žmogaus teisių susitarimų ir, kaip Europos Tarybos narė, Europos žmogaus teisių konvenciją ir todėl privalo užtikrinti visų asmenų, kuriems gali kilti pavojus, be kita ko, dėl jų seksualinės orientacijos, saugumą; kadangi Rusija privalo ištirti nusikaltimus, atliktus Čečėnijos valdžios institucijų, ir turi tam priemonių; kadangi homoseksualumas Rusijos Federacijoje dekriminalizuotas 1993 m.;

G.  kadangi LGBTI asmenys saugomi pagal esamą tarptautinę žmogaus teisių srities teisę ir pagal Rusijos teisės aktus; tačiau kadangi dažnai reikia konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti, kad LGBTI asmenys galėtų visapusiškai pasinaudoti savo teisėmis, nes dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės jiems gali kilti papildoma diskriminacijos, patyčių ir persekiojimo rizika mokyklose, darbe ir apskritai visuomenėje, taip pat ir šeimose; kadangi kovoti su šių formų diskriminacija ir neigiamu visuomenės požiūriu yra policijos, teisminių ir valdžios institucijų užduotis;

H.  kadangi 2017 m. kovo 7 d. Rusijos Federacija priėmė teisės aktus, dekriminalizuojančius smurtą artimoje aplinkoje, mušimą šeimos rate laikant ne baudžiamosios, o administracinės teisės pažeidimu ir pažeidėjams taikant silpnesnes nuobaudas; kadangi Parlamentas diskutavo šiuo klausimu per 2017 m. kovo 13–16 d. Strasbūro mėnesinę sesiją;

1.  yra itin susirūpinęs dėl pranešimų apie homoseksualiais laikomų vyrų savavališką sulaikymą ir kankinimą Rusijos Federacijos Čečėnijos Respublikoje; ragina valdžios institucijas nutraukti šią persekiojimo kampaniją ir leisti tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms atlikti patikimą tyrimą dėl įtariamų nusikaltimų;

2.  smerkia Čečėnijos vyriausybės atstovo spaudai pareiškimą, kuriame jis teigia, jog Čečėnijoje nėra homoseksualių asmenų, ir kuriame diskredituoja pranešimą kaip „melą ir visišką dezinformaciją“; primena valdžios institucijoms, kad susirinkimų ir asociacijų bei saviraiškos laisvės – tai visuotinės teisės, kurios galioja visiems; ragina nedelsiant išlaisvinti neteisėtai tebelaikomus asmenis; primygtinai ragina Rusijos valdžios institucijas suteikti teisinę ir fizinę apsaugą aukoms, taip pat žmogaus teisių gynėjams ir žurnalistams, tyrusiems šį atvejį;

3.  pažymi, kad Prezidentas V. Putinas davė nurodymus Rusijos vidaus reikalų ministerijai ir federaliniam prokurorui ištirti įvykius Čečėnijoje, ir ragina Komisiją, valstybes nares ir Europos Tarybą teikti materialinę ir konsultavimo paramą Rusijos valdžios institucijoms atliekant šį tyrimą;

4.  ragina Čečėnijos valdžios institucijas ir Rusijos Federaciją laikytis valstybės vidaus teisės aktų ir tarptautinių įsipareigojimų ir taikyti teisinės valstybės principą, siekiant skatinti lygybę, nediskriminavimą ir visuotinius žmogaus teisių standartus, taip pat ir LGBTI asmenims, ir remti tokius veiksmus ir priemones, kaip antai informuotumo didinimas, tolerancijos kultūros propagavimas ir lygybės ir nediskriminavimo principais paremta įtrauktis;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nebaudžiamumo aplinkos, kurioje gali vykti tokie aktai, ir ragina parengti teisines ir kitokias priemones, kuriomis, bendradarbiaujant su visuomene, būtų siekiama užkirsti kelią tokio smurto vykdytojams, juos stebėti ir veiksmingai traukti baudžiamojon atsakomybėn; pabrėžia, kad Rusijai ir jos vyriausybei tenka pagrindinė atsakomybė už tai, kad šie aktai būtų ištirti, kad vykdytojai būtų paduoti į teismą ir visi Rusijos piliečiai būtų apsaugoti nuo neteisėto smurto;

6.  ragina skubiai ir nedelsiant atlikti nepriklausomus, objektyvius ir nuodugnius įkalinimo, kankinimo ir nužudymo atvejų tyrimus, kad jų sumanytojai ir vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn ir būtų nutrauktas nebaudžiamumas; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi darbo grupės sudarymu vadovaujant Rusijos žmogaus teisių obmudsmenei, kuri tiria šį reikalą; ragina ES delegaciją ir valstybių narių ambasadas bei konsulatus Rusijoje aktyviai stebėti tyrimus ir dėti dar daugiau pastangų siekiant bendradarbiauti su aukomis, LGBTI asmenimis, žurnalistais ir žmogaus teisių gynėjais, kuriems šiuo metu gresia pavojus;

7.  ragina Komisiją bendradarbiauti su tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis ir Rusijos pilietine visuomene, kad būtų galima padėti iš Čečėnijos pabėgusiems asmenims ir iškelti aikštėn šią smurto kampaniją;

8.  tvirtai pabrėžia, kad svarbu nuolat vertinti šių gairių įgyvendinimą vadovaujantis aiškiais rodikliais; primygtinai ragina Komisiją atlikti ir paskelbti nuodugnų vertinimą, kaip ES delegacijos ir valstybių narių diplomatinės atstovybės įgyvendina gaires visose trečiosiose šalyse, kad būtų galima nustatyti ir pašalinti galimus įgyvendinimo skirtumus ir spragas;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Rusijoje priimti nauji teisės aktai dėl smurto šeimoje, taip pat ir nukreipto prieš vaikus, yra žingsnis atgal; pabrėžia, kad teisės aktai, kuriais toleruojamas smurtas šeimoje, gali turėti rimtų pasekmių tiek aukoms, tiek visai visuomenei; ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) toliau skatinti naikinti smurtą artimoje aplinkoje, apsaugoti tuos, kurie yra pažeidžiami, ir padėti aukoms, tiek Europoje, tiek už jos ribų;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai ir Komisijai, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Rusijos Federacijos bei Čečėnijos Respublikos vyriausybėms.