Rezolūcijas priekšlikums - B8-0349/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0349/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā

15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0219/2017, uz kuru jāatbild mutiski,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0349/2017

Procedūra : 2017/2688(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0349/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0349/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0349/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā

(2017/2688(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju,

–  ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un tās protokolus,

–  ņemot vērā Krievijas Konstitūciju un jo īpaši tās 2. nodaļu par cilvēka un pilsoņa tiesībām un brīvībām,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās pamatnostādnes lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 16. jūnija secinājumus par LGBTI līdztiesību,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, kā arī par spīdzināšanu un sliktu izturēšanos,

–  ņemot vērā 2014. gada 4. februāra rezolūciju par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai[1],

–  ņemot vērā ANO cilvēktiesību ekspertu 2017. gada 13. aprīļa paziņojumu par vardarbību pret gejiem un viņu aizturēšanu Čečenijā,

–  ņemot vērā ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā (2015.–2019. gads),

–  ņemot vērā 2016. gada 14. decembra rezolūciju par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā[2],

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni runaspersonas 2017. gada 6. aprīļa paziņojumu par geju cilvēktiesību pārkāpumiem Čečenijā,

–  ņemot vērā Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei) uzdoto jautājumu par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, jo īpaši saistībā ar saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 1. aprīlī Krievijas neatkarīgais laikraksts “Novaya Gazeta” publicēja pirmos ziņojumus par to, ka Krievijas Federācijas autonomajā Čečenijas Republikā koordinētas kampaņas laikā ir nolaupīti un aizturēti vairāk nekā simts geju vai par tādiem uzskatītu vīriešu, un tiek uzskatīts, ka šo kampaņu pēc Čečenijas prezidenta Ramzana Kadirova tiešiem rīkojumiem ir organizējušas minētās republikas iestādes un drošības spēki;

B.  tā kā laikraksts “Novaya Gazeta” ziņoja, ka nolaupītie upuri ir tikuši pazemoti, spīdzināti un piespiesti atklāt citu LGBTI identitātes; tā kā tika ziņots arī par to, ka vismaz trīs vīrieši ir tikuši nogalināti — divi miruši no izturēšanās pret viņiem ieslodzījuma vietā un vienu nogalinājusi viņa ģimene, veicot t. s. goda aizstāvības slepkavību;

C.  tā kā organizācija “Human Rights Watch” un Starptautiskā Krīzes grupa neatkarīgi viena no otras ir apstiprinājušas šos sākotnējos ziņojumus un abas atsaucas uz informācijas avotiem uz vietas, kuri apliecina, ka policija un drošības spēki ir mērķtiecīgi apcietinājuši par gejiem uzskatītus vīriešus;

D.  tā kā cietušās personas lielākoties nemeklē palīdzību tiesā, jo baidās no vietējo iestāžu atriebības; tā kā homoseksuāļi (par tādiem uzskatītie) sabiedrībā valdošās spēcīgās homofobijas dēļ ir īpaši neaizsargāti un riskē kļūt par radinieku veiktu goda aizstāvības slepkavību upuriem;

E.  tā kā pēc gadiem ilgušiem draudiem un represijām šajā reģionā nespēj strādāt gandrīz neviens neatkarīgais žurnālists vai cilvēktiesību aktīvists; tā kā Čečenijas amatpersonas un garīdznieki ir izteikuši draudus laikrakstam, kas pirmais ziņoja par brutālo pret gejiem vērsto kampaņu;

F.  tā kā Krievijas Federācija ir parakstījusi vairākus starptautiskus cilvēktiesību nolīgumus un — kā Eiropas Padomes locekle — arī Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un līdz ar to tai ir pienākums nodrošināt visu iespējami apdraudēto personu drošību, tostarp gadījumos, kad apdraudējums radies to seksuālās orientācijas dēļ; tā kā Krievijai ir pienākums un līdzekļi izmeklēt Čečenijas iestāžu veiktos noziegumus; tā kā kopš 1993. gada homoseksualitāte Krievijas Federācijā vairs netiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu;

G.  tā kā pašreizējie starptautiskie cilvēktiesību likumi un Krievijas vietējie tiesību akti aizsargā LGBTI; tā kā bieži tomēr ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai nodrošinātu LGBTI cilvēktiesību pilnīgu ievērošanu, jo seksuālā orientācija un dzimumidentitāte var radīt papildu diskriminācijas, iebiedēšanas un vajāšanas risku ne tikai skolās, darbavietās un sabiedrībā kopumā, bet arī ģimenēs; tā kā policijas, tiesu un valsts iestāžu uzdevums un pienākums ir apkarot šos diskriminācijas veidus un vērsties pret negatīvu attieksmi sabiedrībā;

H.  tā kā 2017. gada 7. martā Krievijas Federācija pieņēma tiesību aktu, ar kuru nosaka, ka vardarbība ģimenē nav krimināli sodāms noziegums, piekaušanu ģimenē vairs neuzskatot par krimināli sodāmu noziegumu, bet gan par administratīvu pārkāpumu, par ko vainīgajiem tiek piespriesti vieglāki sodi; tā kā Parlaments izskatīja šo jautājumu plenārsēdes debatēs 2017. gada 13.–16. martā Strasbūrā,

1.  pauž dziļas bažas par saņemtajiem ziņojumiem par to, ka Krievijas Federācijas Čečenijas Republikā notiek par gejiem uzskatītu vīriešu patvaļīga aizturēšana un spīdzināšana; aicina iestādes pārtraukt šo vajāšanas kampaņu un atļaut starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām veikt iespējamo noziegumu ticamu izmeklēšanu;

2.  nosoda Čečenijas valdības runaspersonas paziņojumu, kurā noliegta homoseksuāļu eksistence Čečenijā un ziņojums diskreditēts kā meli un absolūta dezinformācija; atgādina iestādēm, ka pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvība ir vispārējas tiesības un attiecas uz visiem; prasa nekavējoties atbrīvot tos, kuri joprojām ir nelikumīgi aizturēti; mudina Krievijas iestādes nodrošināt juridisku un fizisku aizsardzību cietušajiem, kā arī cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem, kuri ir strādājuši ar šo lietu;

3.  norāda, ka prezidents V. Putins ir devis rīkojumu Krievijas Iekšlietu ministrijai un Federālajai prokuratūrai izmeklēt notikumus Čečenijā, un aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas Padomi piedāvāt Krievijas iestādēm materiālu atbalstu un konsultācijas šīs izmeklēšanas veikšanai;

4.  aicina Čečenijas un Krievijas Federācijas iestādes ievērot vietējos tiesību aktus un starptautiskās saistības un stiprināt tiesiskumu, kā arī veicināt līdztiesību, nediskrimināciju un vispārējo cilvēktiesību standartus arī attiecībā uz LGBTI, un šādu darbību atbalstīt, īstenojot tādus pasākumus kā informētības palielināšana un iecietības un iekļaušanas kultūras veicināšana, pamatojoties uz līdztiesību un nediskrimināciju;

5.  pauž nopietnas bažas par nesodāmības gaisotni, kurā ir iespējama šādu nodarījumu veikšana, un prasa pieņemt juridiskus un citus pasākumus, lai, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību, atturētu, uzraudzītu un efektīvi sauktu pie atbildības šādu vardarbīgu nodarījumu izdarītājus; uzsver, ka Krievijai un tās valdībai ir galvenā atbildība par šo nodarījumu izmeklēšanu, vainīgo saukšanu pie atbildības un visu Krievijas pilsoņu aizsargāšanu pret nelikumīgu vardarbību;

6.  steidzami prasa nekavējoties veikt neatkarīgu, objektīvu un rūpīgu izmeklēšanu ieslodzīšanas, spīdzināšanas un slepkavību lietās, lai sauktu pie atbildības to plānotājus un veicējus un izbeigtu nesodāmību; šajā saistībā atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota darba grupa, kas strādā Krievijas cilvēktiesību ombuda vadībā, kurš veic šā jautājuma izmeklēšanu; aicina ES delegāciju un dalībvalstu vēstniecības un konsulātus Krievijā aktīvi uzraudzīt izmeklēšanu un vēl vairāk pastiprināt centienus sadarboties ar cietušajiem, LGBTI, žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, kuriem pašlaik draud briesmas;

7.  aicina Komisiju sadarboties ar starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām un Krievijas pilsonisko sabiedrību, palīdzēt tiem, kas ir aizbēguši no Čečenijas, un celt gaismā šo vardarbīgo kampaņu;

8.  stingri uzsver to, cik svarīgi ir nepārtraukti novērtēt pamatnostādņu īstenošanu, izmantojot skaidrus kritērijus; mudina Komisiju veikt un publicēt rūpīgu izvērtējumu par to, kā ES delegācijas un dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības visās trešās valstīs īsteno pamatnostādnes, lai atklātu iespējamas atšķirības un trūkumus īstenošanā un tos labotu;

9.  ar bažām norāda, ka Krievija ir pieņēmusi jaunu tiesību aktu par vardarbību ģimenē, tostarp arī pret bērniem, un uzskata to par soli atpakaļ; uzsver, ka tiesību akti, kas pieļauj vardarbību ģimenē, var izraisīt nopietnas sekas gan cietušajiem, gan sabiedrībai kopumā; aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) arī turpmāk veicināt vardarbības ģimenē izskaušanu, aizsargāt neaizsargātās personas un sniegt atbalstu cietušajiem gan Eiropā, gan ārpus tās;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei un Komisijai, ANO augstajam cilvēktiesību komisāram, kā arī Krievijas Federācijas un Čečenijas Republikas valdībām.