Návrh uznesenia - B8-0349/2017Návrh uznesenia
B8-0349/2017

NÁVRH UZNESENIA o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko

15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0219/2017
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0349/2017

Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0349/2017
Predkladané texty :
B8-0349/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0349/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko

(2017/2688(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly,

–  so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä na kapitolu 2 tejto ústavy s názvom Práva a slobody ľudí a občanov,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré prijala Európska rada pre zahraničné veci 24. júna 2013,

–  so zreteľom na závery Európskej rady o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa ochrancov ľudských práv a mučenia a zlého zaobchádzania,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN v oblasti ľudských práv z 13. apríla 2017 o zneužívaní a zadržiavaní homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015[2],

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 6. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na otázku Komisii (PK/VP) o vykonávaní usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku (Rusko) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže 1. apríla 2017 boli v ruských nezávislých novinách Novaja Gazeta prvýkrát uverejnené správy o tom, že v autonómnej Čečenskej republike Ruskej federácie bolo unesených a zadržaných viac ako sto mužov, a to gejov alebo mužov, ktorí sú považovaní za gejov alebo sú tak vnímaní, a že tento čin bol súčasťou koordinovanej kampane, ktorú na priamy rozkaz prezidenta Čečenska Ramzana Kadyrova údajne zorganizovali štátne orgány a bezpečnostné sily;

B.  keďže noviny Novaja Gazeta uviedli, že obete boli vystavené zlému zaobchádzaniu a mučeniu a boli nútené oznamovať totožnosť ďalších LGBTI osôb; keďže údajne navyše najmenej traja muži zomreli, dvaja v dôsledku zlého zaobchádzania vo väzbe a jeden bol zabitý svojou rodinou tzv. „vraždou zo cti“;

C.  keďže pôvodné správy nezávisle potvrdili aj organizácie Human Rights Watch a Medzinárodná krízová skupina, pričom obe citovali miestne zdroje, ktoré potvrdzujú, že polícia a bezpečnostné zložky sa zameriavajú na mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, a zadržujú ich;

D.  keďže väčšina obetí neusiluje o spravodlivosť, pretože sa obáva odvetných opatrení miestnych orgánov; keďže (údajní) homosexuáli sú obzvlášť zraniteľní v dôsledku silnej homofóbie v spoločnosti a sú ohrození „vraždami zo cti“ zo strany svojich príbuzných;

E.  keďže po rokoch hrozieb a represií nemôžu v tomto regióne pracovať prakticky žiadni nezávislí novinári alebo aktivisti za ľudské práva; keďže čečenskí úradníci a duchovní sa vyhrážajú novinám, ktoré prvýkrát zverejnili brutálnu kampaň namierenú proti gejom;

F.  keďže Ruská federácia je signatárom niekoľkých medzinárodných zmlúv o ľudských právach a ako člen Rady Európy je aj signatárom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, a má teda povinnosť zaistiť bezpečnosť všetkých osôb, ktoré môžu byť ohrozené, a to aj v dôsledku svojej sexuálnej orientácie; keďže Rusko má povinnosť vyšetriť zločiny páchané čečenskými orgánmi aj prostriedky na vykonanie tohto vyšetrovania; keďže homosexualita bola v Ruskej federácii depenalizovaná v roku 1993;

G.  keďže LGBTI osoby sú chránené podľa existujúceho medzinárodného práva v oblasti ľudských práv aj podľa ruských vnútroštátnych právnych predpisov; keďže sú však často potrebné konkrétne kroky na to, aby LGBTI osoby mohli plne uplatňovať svoje ľudské práva, pretože sexuálna orientácia a rodová identita môžu znamenať dodatočné riziko diskriminácie, šikanovania a stíhania, a to nielen v školách, na pracoviskách a v širšej spoločnosti, ale aj v rodinách; keďže úlohou a zodpovednosťou polície, súdov a príslušných orgánov je bojovať proti týmto formám diskriminácie a negatívnym spoločenským postojom;

H.  keďže 7. marca 2017 prijala Ruská federácia právne predpisy, ktoré dekriminalizujú domáce násilie tým, že „ublíženie na zdraví v rámci rodiny“ redukujú z trestného činu na priestupok s nižšími trestmi pre páchateľov; keďže Parlament diskutoval o tejto otázke na svojom zasadnutí v Štrasburgu v dňoch 13. – 16. marca 2017;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o svojvoľnom zadržiavaní a mučení mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, v Čečenskej republike Ruskej federácie; vyzýva orgány, aby ukončili toto prenasledovanie a umožnili medzinárodným organizáciám v oblasti ľudských práv, aby tieto údajné trestné činy dôveryhodne vyšetrili;

2.  odsudzuje vyhlásenie hovorcu čečenskej vlády, ktorý odmietol existenciu homosexuálov v Čečensku a diskreditoval správu ako „lži a absolútne dezinformácie“; pripomína orgánom, že sloboda zhromažďovania, združovania a prejavu sú univerzálnymi právami platnými pre všetkých; vyzýva na okamžité prepustenie tých, ktorí sú naďalej nezákonne zadržiavaní; naliehavo vyzýva ruské orgány, aby obetiam aj ochrancom ľudských práv a novinárom, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú, poskytli právnu a fyzickú ochranu;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že prezident Putin dal ruskému ministerstvu vnútra a federálnemu prokurátorovi pokyny, aby udalosti v Čečensku vyšetrili, a vyzýva Komisiu, členské štáty a Radu Európy, aby ruským orgánom ponúkli pomoc a poradenstvo pri vyšetrovaní;

4.  vyzýva orgány Čečenska a Ruskej federácie, aby dodržiavali vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné záväzky a zásady právneho štátu, presadzovali rovnosť, nediskrimináciu a všeobecne platné normy v oblasti ľudských práv, a to aj v prípade LGBTI osôb, a aby tieto opatrenia podporili takými krokmi, ako je zvyšovanie povedomia a presadzovanie kultúry tolerancie a začleňovania na základe rovnosti a nediskriminácie;

5.  je mimoriadne znepokojený atmosférou beztrestnosti, ktorá umožňuje takéto činy, a vyzýva na vypracovanie právnych a ďalších opatrení na ich predchádzanie a monitorovanie a na účinné stíhanie páchateľov takéhoto násilia v spolupráci s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za vyšetrenie týchto činov nesie Rusko a jeho vláda, ktorá musí postaviť páchateľov pred súd a chrániť všetkých ruských občanov pred nedovoleným obťažovaním;

6.  naliehavo vyzýva na okamžité, nezávislé, objektívne a dôkladné vyšetrenie prípadov väznenia, mučenia a vrážd s cieľom postaviť osoby zodpovedné za ich naplánovanie a uskutočnenie pred spravodlivosť a skoncovať s beztrestnosťou; v tejto súvislosti víta vytvorenie pracovnej skupiny pod vedením ruskej ombudsmanky, ktorá tieto činy vyšetruje; vyzýva delegáciu EÚ a veľvyslanectvá a konzuláty členských štátov v Rusku, aby aktívne monitorovali vyšetrovanie a aby ďalej zvýšili úsilie o spoluprácu s obeťami, LGBTI osobami, novinármi a ochrancami ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti ohrození;

7.  vyzýva Komisiu, aby spolu s medzinárodnými organizáciami v oblasti ľudských práv a s ruskou občianskou spoločnosťou pomáhala ľuďom, ktorí utiekli z Čečenska, a aby odkryla túto kampaň;

8.  dôrazne upozorňuje na význam kontinuálneho posudzovania vykonávania usmernení prostredníctvom jasných kritérií; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila a zverejnila podrobné hodnotenie vykonávania usmernení zo strany delegácií EÚ a diplomatických zastúpení členských štátov vo všetkých tretích krajinách s cieľom odhaliť možné rozdiely a nedostatky vo vykonávaní a odstrániť ich;

9.  so znepokojením berie na vedomie novú právnu úpravu domáceho násilia vrátane násilia na deťoch, ktorú Rusko prijalo a ktorú Parlament považuje za krok späť; zdôrazňuje, že právne predpisy, ktoré tolerujú násilie v rodine, môžu mať závažné dôsledky pre obete, ako aj pre spoločnosť ako celok; vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby aj naďalej propagovali odstraňovanie domáceho násilia, chránili zraniteľné osoby a podporovali obete, a to v Európe aj mimo nej;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam Ruskej federácie a Čečenskej republiky.