Förslag till resolution - B8-0349/2017Förslag till resolution
B8-0349/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland)

15.5.2017 - (2017/2688(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0219/2017
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0349/2017

Förfarande : 2017/2688(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0349/2017
Ingivna texter :
B8-0349/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8-0349/2017

Europaparlamentets resolution om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland)

(2017/2688(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

–  med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt protokollen till denna,

–  med beaktande av den ryska konstitutionen, särskilt kapitel 2 om mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter.

–  med beaktande Europeiska rådets riktlinjer av den 24 juni 2013 för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 juni 2016 om lika möjligheter för hbti-personer,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om tortyr och misshandel och EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet[1],

–  med beaktande av uttalandet av den 13 april 2017 från FN:s människorättsexperter om kränkning och fängslande av homosexuella män i Tjetjenien,

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati (2015–2019),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015[2],

–  med beaktande av uttalandet av den 6 april 2017 från talesmannen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om kränkningar av homosexuella mäns mänskliga rättigheter i Tjetjenien,

–  med beaktande av frågan till kommissionen (VP/HR) om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 1 april 2017 publicerades de första rapporterna i den ryska oberoende tidningen Novaja Gazeta om att mer än hundra homosexuella män, eller män som troddes eller förmodades vara homosexuella, hade förts bort och internerats i den autonoma republiken Tjetjenien i Ryska federationen, som en del av en samordnad kampanj, som ska ha organiserats av republikens myndigheter och säkerhetsstyrkor på direkt order från Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov.

B.  Enligt Novaja Gazeta hade de bortförda offren misshandlats, torterats och tvingats namnge andra hbti-personer. Det rapporterades också att minst tre män hade dödats, två till följd av den behandling de utsattes för under fängsligt förvar och en hade dödas av sin familj i ett så kallat ”hedersmord”.

C.  De första rapporterna har bekräftats separat av Human Rights Watch och Internationella krisgruppen, vilka båda hänvisar till lokala källor som bekräftar att män som uppfattats som homosexuella har varit föremål för kvarhållande av polisen och säkerhetsstyrkorna.

D.  Personer som utsätts för denna typ av behandling avstår ofta från att vidta rättsliga åtgärder, eftersom de fruktar hämndaktioner från de lokala myndigheternas sida. Personer som uppfattas som homosexuella är särskilt sårbara på grund av den starka homofobin i samhället, och de riskerar att falla offer för hedersmord från sina anhörigas sida.

E.  Efter år av hot och förtryck finns det nästan inga oberoende journalister eller människorättsaktivister som är i stånd att arbeta i regionen. Tjetjenska tjänstemän och präster har hotat den tidning som först rapporterade om den brutala kampanjen mot homosexuella.

F.  Ryska federationen har undertecknat en rad internationella människorättsfördrag och även, i egenskap av medlem av Europarådet, Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, och är sålunda skyldig att garantera säkerheten för alla personer som kan vara utsatta för risker, även på grund av sexuell läggning. Ryssland har en skyldighet och resurser att utreda brott som begåtts av myndigheterna i Tjetjenien. Homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland 1993.

G.  Hbti-personer skyddas enligt befintlig internationell människorättslagstiftning och rysk nationell lagstiftning. Det krävs emellertid ofta specifika åtgärder för att säkerställa ett fullt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna för hbti-personer, eftersom sexuell läggning och könsidentitet kan medföra ytterligare risker för diskriminering, mobbning och förföljelse i skolor, på arbetsplatser och i samhället i stort, men även inom familjen. Det är polisens, rättsväsendets och myndigheternas uppgift och ansvar att bekämpa dessa former av diskriminering och motarbeta negativa sociala attityder.

H.  Den 7 mars 2017 antog Ryska federationen en lagstiftning som avkriminaliserade våld i hemmet, och som innebar att misshandel inom familjen reducerades från att ha varit ett brott till en administrativ förseelse, med svagare påföljder för dem som bryter mot bestämmelserna. Parlamentet förde en debatt om denna fråga under sammanträdesperioden i Strasbourg den 13–16 mars 2017.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporterna om godtyckliga frihetsberövanden och tortyr av män som uppfattats som homosexuella i Republiken Tjetjenien i Ryska federationen. Parlamentet uppmanar myndigheterna att sätta stopp för denna kampanj av förföljelse och tillåta internationella människorättsorganisationer att genomföra en trovärdig utredning av de påstådda brotten.

2.  Europaparlamentet fördömer uttalandet från den tjetjenska regeringens talesperson, i vilket denne bestred förekomsten av homosexuella i Tjetjenien och misskrediterade rapporten som ”lögn och absolut desinformation”. Parlamentet påminner myndigheterna om att rätten till mötes-, förenings- och yttrandefrihet är universella rättigheter och gäller för alla. Parlamentet begär ett omedelbart frigivande av dem som fortfarande sitter olagligen frihetsberövade. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att ge offren, liksom de människorättsförsvarare och journalister som har arbetat med fallet, rättsligt och fysiskt skydd.

3.  Europaparlamentet konstaterar att president Putin har instruerat det ryska inrikesministeriet och den federala åklagaren att utreda händelserna i Tjetjenien. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Europarådet att erbjuda materiellt stöd och rådgivning till de ryska myndigheterna i denna undersökning.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Tjetjenien och Ryska federationen att rätta sig efter den inhemska lagstiftningen och internationella åtaganden, att upprätthålla rättsstaten, att främja jämlikhet, icke-diskriminering och universella människorättsnormer, även för hbti-personer, och att stödja sådana insatser genom åtgärder såsom medvetandehöjande och främjande av en kultur som präglas av tolerans och inkludering, grundad på jämlikhet och icke-diskriminering.

5.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över det klimat av straffrihet som gör att dessa gärningar kan ske, och efterlyser rättsliga och andra åtgärder för att förebygga, övervaka och framgångsrikt lagföra förövare av sådant våld i samarbete med det civila samhället. Parlamentet understryker att Ryssland och dess regering bär det yttersta ansvaret för att utreda dessa gärningar, ställa förövarna till svars och skydda alla ryska medborgare från olagliga kränkningar.

6.  Europaparlamentet efterlyser snarast omedelbara, oberoende, objektiva och noggranna utredningar av fängslandet, tortyren och morden, i syfte att ställa de som beordrat gärningarna och de som utfört dem inför rätta och få ett slut på straffriheten. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av en arbetsgrupp, under ledning av den ryska ombudsmannen för mänskliga rättigheter, med uppgift att utreda frågan. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och medlemsstaternas ambassader och konsulat i Ryssland att aktivt övervaka undersökningen, och ytterligare öka sina insatser för att samarbeta med offren, hbti-personer och journalister och människorättsförsvarare som för närvarande är i fara.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med internationella organisationer för mänskliga rättigheter och det civila samhället i Ryssland, för att hjälpa dem som har flytt från Tjetjenien och för att bringa denna kampanj av kränkningar i dagen.

8.  Europaparlamentet understryker kraftfullt vikten av en fortlöpande utvärdering av genomförandet av riktlinjerna med hjälp av tydliga riktmärken. Kommissionen uppmanas eftertryckligen att genomföra och offentliggöra en grundlig utvärdering av EU-delegationernas och medlemsstaternas diplomatiska beskickningars genomförande av riktlinjerna i alla tredjeländer i syfte att upptäcka eventuella skillnader och brister i genomförandet och åtgärda dessa.

9.  Europaparlamentet noterar med oro, och som ett steg bakåt, Rysslands antagande av en ny lagstiftning om våld i hemmet, inbegripet mot barn. Parlamentet understryker att lagstiftning som tolererar våld inom familjen riskerar att få allvarliga konsekvenser, både för offren och för samhället som helhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta att främja utrotning av våld i hemmet, för att skydda dem som är sårbara, och stödja offren, både inom och utanför Europa.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och regeringarna i Ryska federationen och i Republiken Tjetjenien.