Процедура : 2017/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0350/2017

Внесени текстове :

B8-0350/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Приети текстове :

P8_TA(2017)0231

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 490kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0219/2017

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения (2017/2688(RSP))


Чарлз Танък, Иън Дънкан, Марк Демесмакер, Анелен Ван Босойт, Ружа Томашич, Юси Хала-ахо, Рафаеле Фито от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Русия и относно положението в Чечения,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, приети от Съвета на 24 юни 2013 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид резолюция 32/2 на Съвета на ООН по правата на човека от 30 юни 2016 г. относно защитата срещу насилие и дискриминация, основана на сексуална ориентация и полова идентичност,

–  като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на Европейския съюз относно правата на човека и демокрацията,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взеха предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея;

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване,

–  като взе предвид декларацията на Европейската служба за външна дейност от 6 април 2017 г. относно нарушенията на човешките права на гейовете в Чечения,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно равенството на ЛГБТИ лицата от 16 юни 2016 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност(1),

–  като взе предвид съвместната пресконференция на заместник-председателя на Европейската комисия и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и руския външен министър Сергей Лавров в Москва от 24 април 2017 г.,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения (O-000039 – B8‑0219/2017),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Чечения е полуавтономна република в състава на Руската федерация; като има предвид, че хомофобията е широко разпространена в този предимно мюсюлмански регион;

Б.  като има предвид, че правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в Русия отдавна са причина за международна загриженост, тъй като ЛГБТИ лицата са изправени пред враждебност, дискриминация, насилие, лишаване от свобода и смърт;

В.  като има предвид, че хомосексуалността беше декриминализирана в Русия преди 20 години, но хомофобските и трансфобски насилие, дискриминация и преследвания значително са се увеличили в близките години, включително чрез законодателни и други ограничения на правата на хората поради тяхната сексуалност или полова идентичност;

Г.  като има предвид, че чеченският правен кодекс налага смъртно наказание, макар и официално преустановено, за сексуални отношения между мъже;

Д.  като има предвид, че от март 2017 г. насилствено нападение от страна на чеченските органи доведе до отвличането и задържането на поне 100 гейове и бисексуални мъже, включително някои, които са считани за гейове;

Е.  като има предвид, че нападението започна, когато установена в Москва група за права на гейовете започна да подава искания за демонстрации в провинциалните градове в Русия; като има предвид, че нито една от тези демонстрации не беше планирана за Чечения, но органите ги използваха като претекст за арестуването на местните гейове и на мъжете, считани за гейове;

Ж.  като има предвид, че задържаните в до шестте отделни лагера са били бити и изтезавани, като поне трима мъже са убити; като има предвид, че точният брой на задържаните и/или убитите е трудно да бъде получен и проверен, съответно е вероятно той да е по-голям;

З.  като има предвид, че много от задържаните са били държани в тайни лагери, след като са били подложени на насилствено изчезване; като има предвид, че други са върнати на семействата си с тежки наранявания вследствие на изтезания и унижение;

И.  като има предвид, че някои от отвлечените впоследствие са били предадени от органите на техните близки, които са били насърчени да извършат убийства на честта; като има предвид, че някои са били също изтезавани, за да разкрият имена на други гейове, които познават;

Й.  като има предвид, че се съобщава, че журналистите, работещи за вестник „Новая газета“, който даде гласност на нападенията, са получили смъртни заплахи за тази своя дейност;

К.  като има предвид, че чеченските органи отричат всички твърдения и изискват от журналистите да посочат имената на интервюираните жертви;

Л.  като има предвид, че говорител на руския президент Владимир Путин първоначално подкрепи чеченското правителство, което отрече мъже, заподозрени, че са гейове, да са били задържани, изтезавани и убивани;

М.  като има предвид, че на 5 май президентът Путин подкрепи извършването на разследване на твърденията;

Н.  като има предвид, че се съобщава, че десетки гейове са избягали от Чечения поради продължаващата кампания за преследване от силите за сигурност;

О.  като има предвид, че полицията в Санкт Петербург и Москва задържа ЛГБТИ активисти, опитващи се да повишат осведомеността за преследванията на гейове в Чечения и да поискат разследване на тези случаи;

П.  като има предвид, че Съветът на ООН по правата на човека, Европейският съюз, държавите – членки на ЕС, Съветът на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и др. осъдиха преследванията и насилието срещу гейове в Чечения като сериозни нарушения на задълженията на Русия съгласно международното право; като има предвид, че въпросът доведе до многобройни протести пред руските посолства в целия свят;

Р.  като има предвид, че дискриминацията, насилието, изтезанията и лишаването от свобода на човек въз основа на неговата сексуалност или полова идентичност са неприемливи нарушения на човешкото достойнство и са несъвместими с основоположните ценности на Европейския съюз;

С.  като има предвид, че през юни 2013 г. руският президент Владимир Путин подписа нов федерален закон в защита на децата от информация, подтикваща към отричане на традиционните семейни ценности, който беше широко осъден като „антигейски закон“; като има предвид, че законът беше критикуван, че води до увеличаване на хомофобското насилие;

1.  осъжда всички форми на дискриминация и насилие, включително срещу хора въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност;

2.  отново заявява своето убеждение, че всички човешки същества са родени свободни и равни по достойнство и права, без каквито и да е разграничения;

3.  осъжда неотдавнашните задържания, изтезания и убийства на мъже в Чечения въз основа на тяхната сексуалност или предполагаема сексуалност, като престъпления на омраза, и изисква всички задържани да бъдат освободени незабавно без обвинения;

4.  осъжда заплахата, отправена от чеченския президент Рамзан Кадиров за „елиминиране“ на ЛГБТИ общността в региона „до началото на Рамадана“, както и неговото бездействие за предотвратяване на преследването на гейове от органи под негов контрол;

5.  напомня на руското правителство, че при зачитане на националната юрисдикция и обичаи то носи отговорност да защитава правата на всички свои граждани и да гарантира, че всички хора са закриляни от всички форми на дискриминация и насилие;

6.  отбелязва, че президентът Путин беше обещал да поиска от главния прокурор на Русия и от вътрешния министър да разгледат твърденията, и изисква всяко такова разследване да е цялостно, независимо, достоверно и проведено по спешност;

7.  настоява всички, замесени в принудителни изчезвания, задържания без обвинение, изтезания и убийства на гейове в Чечения, да бъдат подведени под отговорност за престъпленията си и да получат подходящо наказание съобразно закона;

8.  припомня на руските и чеченските органи за техните отговорности съгласно регионалното, националното и международното право; припомня още на руското правителство за международните конвенции за равенството и борба с дискриминацията, по които то е страна;

9.  призовава за незабавното освобождаване без обвинения на активистите, арестувани в Санкт Петербург и Москва в опит да повишат осведомеността за преследванията на гейове в Чечения и да поискат разследване на тези случаи;

10.  изразява дълбоко съжаление, че Руската федерация гласува против резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от юни 2016 г. относно защитата срещу насилие и дискриминация, основана на сексуална ориентация и полова идентичност;

11.  счита, че отношенията между Европейския съюз, неговите държави членки и Руската федерация могат само да се подобрят, ако последната се откаже от незаконната анексация на Крим, прекрати своите агресивни действия в Източна Украйна, Грузия, Молдова и другаде в региона, и предприеме спешни действия за защита на собствените си граждани при пълно спазване на принципите на правата на човека и международните конвенции;

12.  припомня на руските и чеченските органи, че регионални, културни и религиозни ценностни системи не следва да се използват като извинение за оправдаване на или участие в дискриминация, насилие, изтезания и/или задържане на лица или групи, включително на основание сексуалност или полова идентичност;

13.  изразява загриженост, че безнаказаността продължава да бъде значителен фактор в нарушаването на правата на човека, включително в Русия, чрез принудително изчезване, задържане без обвинение, дискриминация, изтезания и убийства;

14.  изразява загриженост относно увеличаването на хомофобските и трансфобските дискриминация и насилие в Русия, включително чрез влизането в сила на неотдавнашното законодателство;

15.  насърчава международното сътрудничество за повишаване на осведомеността за насилието и дискриминацията срещу хора въз основа на тяхната сексуалност или полова идентичност, както и за преодоляване на причините за такива действия и за предоставяне на закрила на страдащите от такива нарушения;

16.  осъжда сведенията за сплашване и смъртни заплахи срещу правозащитниците, журналистите и всички онези, които се опитват да извадят наяве случаи на дискриминация и насилие срещу ЛГБТИ лица в Руската федерация, включително в Чечения, и предлага подкрепа за продължаването на тази дейност, както и за осигуряване на помощ за жертвите;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ЕСВД, заместник-председателя на Европейската комисия и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, парламентите и правителствата на държавите членки, президента на Руската федерация, членовете на руската Дума и на президента и правителството на Чеченската република.

(1)

OВ C 93, 24.3.2017 г., стp. 21.

Правна информация - Политика за поверителност