Procedure : 2017/2688(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0350/2017

Indgivne tekster :

B8-0350/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0231

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 271kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0219/2017

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og om situationen i Tjetjenien,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til de retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI) personer, som blev vedtaget af Rådet den 24. juni 2013,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 32/2 af 30. juni 2016 om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 19,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding,

–  der henviser til erklæringen af 6. april 2017 fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om menneskerettighedsovergreb på homoseksuelle mænd i Tjetjenien,

–  der henviser til Rådets konklusioner om LGBTI-personers ligestilling af 16. juni 2016,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2014 om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet(1),

–  der henviser til den fælles pressekonference mellem næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Federica Mogherini og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov den 24. april 2017 i Moskva,

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen (NF/HR) om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Tjetjenien er en halvautonom republik inden for Den Russiske Føderation; der henviser til, at homofobi er udbredt i den overvejende muslimske region;

B.  der henviser til, at rettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle personer i Rusland længe har været genstand for international bekymring, idet LGBTI-personer udsættes for fjendtligheder, diskrimination, vold, fængsling og død;

C.  der henviser til, at selv om homoseksualitet blev afkriminaliseret i Rusland for 20 år siden, er homofobisk og transfobisk vold, diskrimination og forfølgelse steget betydeligt i de seneste år, bl.a. gennem lovgivning og andre begrænsninger i rettighederne for personer på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet;

D.  der henviser til, at i den tjetjenske lovgivning straffes seksuelle forhold mellem mænd med dødsstraf, selv om den officielt er suspenderet;

E.  der henviser til, at siden marts 2017 har de tjetjenske myndigheders voldelige overgreb ført til bortførelse og tilbageholdelse af mindst 100 homoseksuelle og biseksuelle mænd, herunder nogle, der er blevet opfattet som homoseksuelle;

F.  der henviser til, at overgrebene begyndte, da en gruppe om homoseksuelles rettigheder i Moskva begyndte at indgive anmodninger om demonstrationer i Ruslands provinsbyer; der henviser til, at selv om ingen af disse demonstrationer var planlagt for Tjetjenien, anvendte myndighederne dem som et påskud til at anholde lokale homoseksuelle mænd og dem, der blev opfattet som homoseksuelle;

G.  der henviser til, at de, der tilbageholdes i op til seks separate lejre, er blevet slået og tortureret, og mindst tre mænd er blevet dræbt; der henviser til, at de præcise tal for de tilbageholdte og/eller de dræbte, er vanskelige at skaffe og bekræfte, og at antallet af tilbageholdte eller dræbte sandsynligvis vil være højere;

H.  der henviser til, at mange af de tilbageholdte er blevet holdt i hemmelige lejre og er blevet udsat for tvungne forsvindinger; der henviser til, at andre er blevet sendt tilbage til deres familier med alvorlige skader efter tortur og ydmygelse;

I.  der henviser til, at nogle af de bortførte senere blev "afsløret" af myndighederne over for deres familier, som derefter blev opfordret til at udføre "æresdrab"; der henviser til, at nogle af dem også blev tortureret til at afsløre navnene på andre homoseksuelle mænd, de kendte;

J.  der henviser til, at journalister, der arbejder for avisen Novaja Gazeta, som afslørede overgrebene, skulle have modtaget dødstrusler på grund af deres arbejde;

K.  der henviser til, at de tjetjenske myndigheder har nægtet alle påstande og har krævet, at journalister opgiver navne på de interviewede ofre;

L.  der henviser til, at en talsmand for den russiske præsident Vladimir Putin oprindeligt støttede den tjetjenske regerings afvisning af, at mænd, der mistænkes for at være homoseksuelle, er blevet tilbageholdt, tortureret og dræbt;

M.  der henviser til, at præsident Putin den 5. maj 2017 støttede en undersøgelse af påstandene;

N.  der henviser til, at snesevis af homoseksuelle mænd angiveligt er flygtet fra Tjetjenien som følge af sikkerhedsstyrkernes igangværende forfølgelseskampagne;

O.  der henviser til, at politiet i St. Petersborg og Moskva tilbageholdte LGBTI-aktivister, der forsøgte at skabe øget bevidsthed om og krævede en undersøgelse af forfølgelsen af homoseksuelle mænd i Tjetjenien;

P.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd, Den Europæiske Union, EU-medlemsstaterne, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og andre har fordømt forfølgelsen af og volden mod homoseksuelle mænd i Tjetjenien som alvorlige krænkelser af Ruslands forpligtelser i henhold til folkeretten; der henviser til, at denne sag har ført til talrige protester uden for Ruslands ambassader rundt om i verden;

Q.  der henviser til, at diskrimination, vold, tortur og fængsling af en person på grund af dennes seksuelle orientering eller kønsidentitet er uacceptable krænkelser af den menneskelige værdighed og er uforenelig med Den Europæiske Unions grundlæggende værdier;

R.  der henviser til, at den russiske præsident Vladimir Putin i juni 2013 undertegnede en ny føderal lov om beskyttelse af børn mod information, som slår til lyd for fornægtelse af traditionelle familieværdier, og som er blevet stærkt fordømt som "loven mod homoseksuelle"; der henviser til, at denne lov er blevet kritiseret for at føre til en stigning i volden mod homoseksuelle;

1.  fordømmer alle former for forskelsbehandling og vold, herunder mod personer på grundlag af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet;

2.  gentager sin overbevisning om, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder, uden forskelsbehandling af nogen art;

3.  fordømmer den seneste tids tilbageholdelser af, tortur mod og mord på mænd i Tjetjenien på grundlag af deres seksualitet eller formodede seksualitet som hadforbrydelser, og kræver, at alle de, der tilbageholdes, frigives omgående uden sigtelse;

4.  fordømmer truslen fra den tjetjenske præsident, Ramzan Kadyrov, om at "fjerne" LGBTI-samfundet i regionen, "inden Ramadanen indledes", og hans manglende evne til at forhindre forfølgelsen af homoseksuelle mænd, som udføres af myndigheder, der er under hans kontrol;

5.  minder den russiske regering om, at den med respekt for den nationale jurisdiktion og nationale traditioner har et ansvar for at beskytte alle sine borgeres rettigheder og sikre, at alle mennesker beskyttes mod alle former for forskelsbehandling og vold;

6.  bemærker, at præsident Putin har givet tilsagn om at anmode den russiske offentlige anklager og indenrigsminister om at undersøge påstandene, og insisterer på, at en sådan undersøgelse skal være grundig, uafhængig, troværdig og gennemføres hurtigst muligt;

7.  insisterer på, at alle, der er involveret i den tvungne forsvinding, tilbageholdelse uden sigtelse, tortur og drab på homoseksuelle mænd i Tjetjenien, holdes ansvarlige for deres forbrydelser og modtager en passende straf i henhold til loven;

8.  minder de russiske og tjetjenske myndigheder om deres ansvar i henhold til regional, national og international lovgivning; minder endvidere den russiske regering om de internationale konventioner om ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling, som den er part i;

9.  opfordrer til øjeblikkelig løsladelse uden sigtelse af de aktivister, der blev arresteret i St. Petersborg og Moskva for at søge at skabe øget bevidsthed om – og kræve en undersøgelse heraf – forfølgelsen af homoseksuelle mænd i Tjetjenien;

10.  beklager dybt, at Den Russiske Føderation stemte imod resolutionen fra juni 2016 i FN's Menneskerettighedsråd om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet;

11.  mener, at forbindelserne mellem EU, dets medlemsstater og Den Russiske Føderation kun kan forbedres, hvis sidstnævnte ophæver sin ulovlige annektering af Krim, bringer sine aggressive handlinger i det østlige Ukraine, Georgien, Moldova og andre steder i regionen til ophør og omgående tager skridt til at beskytte sine egne borgere med fuld respekt for menneskerettighederne og internationale konventioner;

12.  minder de russiske og tjetjenske myndigheder om, at regionale, kulturelle og religiøse værdisystemer ikke må bruges som et påskud til at tolerere eller udøve forskelsbehandling, vold, tortur og/eller tilbageholdelse af personer eller grupper, herunder på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet;

13.  udtrykker bekymring over, at straffrihed fortsat er et væsentligt element i forbindelse med overtrædelsen af menneskerettighederne, herunder i Rusland, via tvungen forsvinding, tilbageholdelse uden sigtelse, forskelsbehandling, tortur og drab;

14.  udtrykker bekymring over den stigende vold mod og forskelsbehandling af homoseksuelle og transpersoner i Rusland, herunder gennem vedtagelsen af ny lovgivning;

15.  tilskynder til internationalt samarbejde for at øge opmærksomheden omkring vold mod og forskelsbehandling af personer på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, og for at tackle årsagerne til sådanne foranstaltninger og yde beskyttelse til ofrene for disse overgreb;

16.  fordømmer beretningerne om intimidering og dødstrusler mod menneskerettighedsforkæmpere, journalister og andre, der søger at afdække tilfælde af forskelsbehandling af og vold mod LGBTI-personer i Den Russiske Føderation, herunder i Tjetjenien, og tilbyder sin støtte til fortsat at udføre dette arbejde samt til at yde hjælp til ofre;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, præsidenten for Den Russiske Føderation, medlemmerne af den russiske Duma, og præsidenten og regeringen i Republikken Tjetjenien.

(1)

EUT 93 af 24.3.2017, s. 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik