Διαδικασία : 2017/2688(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0350/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0350/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0231

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 500kWORD 57k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0219/2017

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία  (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά την δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία και με την κατάσταση στην Τσετσενία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΔ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 32/2 της 30ής Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 6ης Απριλίου 2017 που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή συνέντευξη τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini και του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Sergey Lavrov που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 24 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσετσενία είναι μια ημι-αυτόνομη δημοκρατία στο εσωτερικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη στην κατά κύριο λόγο μουσουλμανική περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων στη Ρωσία προκαλούν εδώ και πολύ καιρό ανησυχία σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ αντιμετωπίζουν εχθρότητα, διακρίσεις, βία, φυλάκιση και θάνατο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η ομοφυλοφιλία στη Ρωσία αποποινικοποιήθηκε πριν από 20 χρόνια, η βία, οι διακρίσεις και οι διώξεις ομοφοβικού και τρανσφοβικού χαρακτήρα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων μέσω νομοθεσίας και άλλων περιορισμών των δικαιωμάτων των ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Τσετσενίας επιβάλλει τη θανατική ποινή, παρόλο που έχει επισήμως ανασταλεί, για σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάρτιο του 2017, η βίαιη καταστολή στην οποία προέβησαν οι αρχές της Τσετσενίας έχει οδηγήσει στην απαγωγή και κράτηση τουλάχιστον 100 ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ανδρών που θεωρήθηκαν ομοφυλόφιλοι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή αυτή άρχισε όταν μια ομάδα για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων με έδρα τη Μόσχα άρχισε να υποβάλλει αιτήσεις για τη διοργάνωση διαδηλώσεων σε επαρχιακές πόλεις της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ καμία από τις εν λόγω διαδηλώσεις δεν είχε προγραμματιστεί για την Τσετσενία, οι αρχές τις χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα για τη σύλληψη ομοφυλόφιλων ανδρών της περιοχής και ανδρών που θεωρούνται ομοφυλόφιλοι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που κρατούνται σε έως και έξι χωριστούς καταυλισμούς έχουν ξυλοκοπηθεί και βασανιστεί, ενώ τουλάχιστον τρεις από αυτούς έχουν σκοτωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να εξακριβωθούν και να επαληθευθούν οι ακριβείς αριθμοί των ατόμων που κρατούνται και/ή έχουν θανατωθεί και ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να είναι υψηλότεροι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους κρατούμενους βρίσκονται, μετά από την βίαιη εξαφάνισή τους, σε μυστικούς καταυλισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι κρατούμενοι έχουν επιστραφεί στις οικογένειές τους με σοβαρά τραύματα αφού υπέστησαν βασανιστήρια και ταπεινωτική μεταχείριση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια οι αρχές αποκάλυψαν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ορισμένων από τους απαχθέντες στους συγγενείς τους, οι οποίοι ενθαρρύνθηκαν να διαπράξουν «εγκλήματα τιμής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς υποβλήθηκαν επίσης σε βασανιστήρια για να αποκαλύψουν τα ονόματα άλλων ομοφυλόφιλων ανδρών που γνώριζαν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι που εργάζονται για την εφημερίδα Novaya Gazeta, η οποία αποκάλυψε την δράση καταστολής, φέρεται να έχουν λάβει απειλές για τη ζωή τους επειδή έκαναν τη δουλειά τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Τσετσενίας αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και ζήτησαν από τους δημοσιογράφους να κατονομάσουν τα θύματα που έδωσαν συνεντεύξεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωπος του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε κατ’ αρχάς την διάψευση από την κυβέρνηση της Τσετσενίας του γεγονότος ότι άνδρες για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι ομοφυλόφιλοι κρατούνται, βασανίζονται και δολοφονούνται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Μαΐου 2017 ο Πρόεδρος Πούτιν υποστήριξε την διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο τις καταγγελίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες ομοφυλόφιλοι άνδρες έχουν εγκαταλείψει την Τσετσενία λόγω της συνεχιζόμενης εκστρατείας δίωξης από τις δυνάμεις ασφαλείας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα συνέλαβε ακτιβιστές των ΛΟΑΔΜ που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και ζητούν να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με την δίωξη των ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και άλλοι φορείς, έχουν ομόφωνα καταδικάσει τις διώξεις και την βία εις βάρος ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία ως σοβαρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων της Ρωσίας βάσει του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διαμαρτυρίες έξω από ρωσικές πρεσβείες σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, η βία, τα βασανιστήρια και η φυλάκιση ενός ανθρώπου λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού του ή της ταυτότητας φύλου του συνιστούν απαράδεκτες παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ασύμβατες με τις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο 2013 ο Πρόεδρος της Ρωσίας Vladimir Putin υπέγραψε νέο ομοσπονδιακό νόμο με τίτλο «Για την προστασία των παιδιών από πληροφορίες που συνηγορούν υπέρ της άρνησης των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών» ο οποίος έχει καταδικαστεί ευρέως ως ο «νόμος κατά των ομοφυλοφίλων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος έχει επικριθεί επειδή οδηγεί σε αύξηση της ομοφοβικής βίας·

1.  καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά ανθρώπων, μεταξύ άλλων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της ταυτότητας φύλου τους·

2.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα, χωρίς κανενός είδους διάκριση·

3.  καταδικάζει τις κρατήσεις, τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες ανδρών που διαπράχθηκαν πρόσφατα στην Τσετσενία με βάση τον πραγματικό ή τον εικαζόμενο σεξουαλικό προσανατολισμό αυτών των ανθρώπων ως εγκλήματα μίσους και ζητεί να ελευθερωθούν αμέσως όλοι οι κρατούμενοι χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία·

4.  καταδικάζει την απειλή που διατύπωσε ο Πρόεδρος της Τσετσενίας Ramzan Kadyrov ότι θα «εξουδετερώσει» την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ στην περιοχή «έως την έναρξη του Ραμαζανίου» και την αδυναμία του να αποτρέψει την δίωξη ομοφυλόφιλων ανδρών από αρχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του·

5.  υπενθυμίζει στη ρωσική κυβέρνηση ότι, με την επιφύλαξη του σεβασμού της εθνικής δικαιοδοσίας και των εθνικών ηθών, έχει ευθύνη να προασπίσει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της και να εξασφαλίσει την προστασία όλων των ανθρώπων από κάθε μορφή διακρίσεων και βίας·

6.  σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Πούτιν έχει υποσχεθεί να ζητήσει από τη ρωσική γενική εισαγγελία και το Υπουργείο Εσωτερικών να διερευνήσουν τις κατηγορίες, και επιμένει ότι κάθε τέτοια έρευνα πρέπει να είναι διεξοδική, ανεξάρτητη, αξιόπιστη, και να διεξαχθεί επειγόντως·

7.  εμμένει στην άποψη ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε βίαιες εξαφανίσεις, σε περιπτώσεις κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγορίας, σε βασανιστήρια και σε δολοφονίες ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, είναι υπόλογο για τα εγκλήματά του και θα υποστεί τις κατάλληλες ποινές σύμφωνα με το νόμο·

8.  υπενθυμίζει στις ρωσικές και τις τσετσενικές αρχές τις ευθύνες τους βάσει του περιφερειακού, του εθνικού και του διεθνούς δικαίου· υπενθυμίζει επίσης στην ρωσική κυβέρνηση τις διεθνείς συμβάσεις για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, των οποίων είναι συμβαλλόμενο μέρος·

9.  ζητεί την άμεση ελευθέρωση χωρίς να απαγγελθεί κατηγορία των ακτιβιστών που συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα επειδή επιχείρησαν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την δίωξη ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία·

10.  εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία καταψήφισε το ψήφισμα του Ιουνίου 2016 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την προστασία κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·

11.  θεωρεί ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορούν να βελτιωθούν μόνο εάν η τελευταία ακυρώσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, θέσει τέρμα στις επιθετικές ενέργειές της στην Ανατολική Ουκρανία, την Γεωργία, την Μολδαβία και σε άλλα σημεία της περιοχής, και αναλάβει επειγόντως δράση για την προστασία των πολιτών της, υπό συνθήκες πλήρους σεβασμού των αρχών που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των διεθνών συμβάσεων·

12.  υπενθυμίζει στις ρωσικές και τσετσενικές αρχές ότι τα περιφερειακά, πολιτιστικά και θρησκευτικά συστήματα αξιών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για την ανοχή ή την συμμετοχή σε διακρίσεις, βία, βασανιστήρια και/ή στην κράτηση ατόμων ή ομάδων, μεταξύ άλλων, για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ατιμωρησία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Ρωσία, μέσω βίαιων εξαφανίσεων, κράτησης προσώπων χωρίς απαγγελία κατηγορίας, διακρίσεων, βασανιστηρίων και δολοφονιών·

14.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των διακρίσεων και της βίας ομοφοβικού και τρανσφοβικού χαρακτήρα στην Ρωσία, μεταξύ άλλων, μέσω της νομοθεσίας που θεσπίστηκε πρόσφατα·

15.  ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις εις βάρος ατόμων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους, για να αντιμετωπιστούν τα αίτια αυτών των πράξεων και για να παρέχεται προστασία σε όσους υφίστανται τέτοια κακομεταχείριση·

16.  καταδικάζει τις αναφορές για εκφοβισμό και απειλές κατά της ζωής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και άλλων προσώπων που προσπαθούν να αποκαλύψουν περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης και βίας εις βάρος ΛΟΑΔΜ στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην Τσετσενία, και προσφέρει την υποστήριξή του για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας και για την παροχή βοήθειας στα θύματα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στα μέλη της ρωσικής Δούμας, καθώς και στον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσετσενίας.

(1)

ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου