Menetlus : 2017/2688(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0350/2017

Esitatud tekstid :

B8-0350/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0231

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 266kWORD 48k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

suuliselt vastatava küsimuse B8-0219/2017 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP))  
B8-0350/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta ja olukorra kohta Tšetšeenias,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse nõukogu 24. juunil 2013 vastu võetud suuniseid homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide (LGBTI-inimeste) kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 30. juuni 2016. aasta resolutsiooni 32/2 kaitse kohta vägivalla ja diskrimineerimise eest seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku ja tegevuskava,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitleb kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 6. aprilli 2017. aasta avaldust homoseksuaalsete meeste inimõiguste rikkumise kohta Tšetšeenias,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2016. aasta järeldusi, milles käsitletakse LGBTI-inimeste võrdõiguslikkust,

–  võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta(1),

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi 24. aprilli 2017. aasta ühist pressikonverentsi Moskvas,

–  võttes arvesse komisjonile (komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale) esitatud küsimust lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Tšetšeenia on poolautonoomne vabariik Venemaa Föderatsiooni koosseisus; arvestades, et homofoobia on selles valdavalt islamiusulises piirkonnas laialt levinud;

B.  arvestades, et lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste õigused Venemaal on rahvusvahelises üldsuses juba pikka aega muret põhjustanud, kuivõrd LGBTI-inimesi ohustab selles riigis vaenamine, diskrimineerimine, vägivald, vangistus ja surm;

C.  arvestades, et kuigi homoseksuaalsus dekriminaliseeriti Venemaal 20 aastat tagasi, on homo- ja transfoobne vägivald, diskrimineerimine ja tagakiusamine viimastel aastatel märgatavalt kasvanud, sealhulgas õigusaktide toel ja inimeste õiguste muul viisil piiramise kaudu nende seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel;

D.  arvestades, et Tšetšeenia seaduse kohaselt on meestevaheliste seksuaalsuhete eest ette nähtud surmanuhtlus, kuigi selle rakendamine on ametlikult peatatud;

E.  arvestades, et alates 2017. aasta märtsist on Tšetšeenia võimude vägivaldsete repressioonide käigus röövitud või vahistatud vähemalt 100 homo- ja biseksuaalset meest, nende seas mõned, keda üksnes peeti homoseksuaalseks;

F.  arvestades, et repressioonid algasid sellest, kui Moskvas asutatud geide õiguste rühmitus hakkas esitama taotlusi meeleavalduste korraldamiseks Venemaa provintsilinnades; arvestades, et kuigi Tšetšeenias ei kavatsetud korraldada ühtki meeleavaldust, kasutasid võimud seda ettekäändena kohalike geide ja geideks peetud meeste tagakiusamiseks;

G.  arvestades, et kuni kuude eraldi vangilaagrisse koondatud isikuid on pekstud ja piinatud ja vähemalt kolm meest on tapetud; arvestades, et kinnipeetute ja/või tapetute täpset arvu on raske välja selgitada ja kontrollida ning tõenäoliselt on kinnipeetute või tapetute arv suurem;

H.  arvestades, et paljusid kinnipeetuid on hoitud salajastes laagrites ja sunnitud kadunuks jääma; arvestades, et mõned on pärast piinamist ja alandamist tõsiselt vigastatuna perede juurde tagasi saadetud;

I.  arvestades, et võimud andsid mõned röövitud hiljem sugulastele „välja“, õhutades sugulasi nn aumõrvale; arvestades, et osa kinnipeetuid piinati ka selleks, et nad avaldaksid tuttavate homoseksuaalsete meeste nimesid;

J.  arvestades, et repressioonidest kirjutanud ajalehe Novaja Gazeta ajakirjanikud on väidetavalt oma töö pärast tapmisähvardusi saanud;

K.  arvestades, et Tšetšeenia võimud eitavad kõiki süüdistusi ja nõuavad, et ajakirjanikud avaldaksid küsitletud ohvrite nimed;

L.  arvestades, et Venemaa presidendi Vladimir Putini esindaja kinnitas esialgu Tšetšeenia valitsuse väidet, et homoseksuaalseteks peetud meeste kinnipidamist, piinamist ega tapmist ei ole toimunud;

M.  arvestades, et 5. mail 2017 toetas president Putin süüdistuste kohta uurimise korraldamist;

N.  arvestades, et teadete kohaselt on kümned homoseksuaalsed mehed julgeolekujõudude jätkuva repressioonikampaania tõttu Tšetšeeniast põgenenud;

O.  arvestades, et Peterburis ja Moskvas vahistas politsei LGBTI-aktiviste, kes püüdsid inimesi Tšetšeenias toimuvast homoseksuaalsete meeste tagakiusamisest teavitada ja nõudsid juhtunu uurimist;

P.  arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu, Euroopa Liit, ELi liikmesriigid, Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ja teised on homoseksuaalsete meeste tagakiusamise ja nendevastase vägivalla Tšetšeenias hukka mõistnud kui Venemaa rahvusvahelise õiguse kohaste kohustuste tõsise rikkumise; arvestades, et kõikjal maailmas on Venemaa saatkondade ees toimunud arvukaid selleteemalisi meelevaldusi;

Q.  arvestades, et inimese diskrimineerimine, vägivald tema vastu, piinamine ja vangistamine tema seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel kujutab endast lubamatut inimväärikuse rikkumist ning on vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega;

R.  arvestades, et juunis 2013 allkirjastas Venemaa president Vladimir Putin uue seaduse „Eesmärgiga kaitsta lapsi teabe eest, mis propageerib traditsiooniliste pereväärtuste eitamist”, mida on laialdaselt hukka mõistetud kui homoseksuaalsusevastast seadust; arvestades, et seda seadust on kritiseeritud homofoobse vägivalla suurendamise pärast;

1.  mõistab hukka mis tahes diskrimineerimise ja vägivalla, sealhulgas seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel;

2.  kordab oma veendumust, et kõik inimesed sünnivad vabadena ja väärikuse ning õiguste poolest võrdsetena, ilma mis tahes vahetegemiseta;

3.  mõistab hukka Tšetšeenias hiljuti aset leidnud meeste kinnipidamised, piinamised ja mõrvad nende seksuaalse sättumuse või arvatava seksuaalse sättumuse alusel ja loeb selliseid tegusid vihakuritegudeks ning nõuab kõigi kinnipeetute viivitamatut vabastamist;

4.  mõistab hukka Tšetšeenia presidendi Ramzan Kadõrovi ähvarduse „elimineerida“ piirkonna LGBTI-kogukond „ramadani alguseks“ ja asjaolu, et ta ei ole takistanud oma kontrolli all olevaid ametivõime homoseksuaalseid mehi taga kiusamast;

5.  tuletab Venemaa valitsusele meelde, et kuigi tuleb austada riigi jurisdiktsiooni ja tavasid, lasub tal vastutus kaitsta kõigi kodanike õigusi ning tagada, et kõik inimesed oleksid kaitstud diskrimineerimise ja vägivalla kõigi vormide eest;

6.  märgib, et president Putin on lubanud paluda Venemaa peaprokuröril ja siseministril kõnealuseid väiteid uurida, ning rõhutab, et selline uurimine peab olema põhjalik, sõltumatu ja usaldusväärne ning see tuleb teostada kiiresti;

7.  rõhutab, et kõik, kes on seotud homoseksuaalsete meeste sunniviisilise kadumise, süüdistuseta kinnipidamise, piinamise ja tapmisega Tšetšeenias, tuleb nende kuritegude eest vastutusele võtta ja peavad saama asjakohase seadusliku karistuse;

8.  tuletab Vene ja Tšetšeeni ametivõimudele meelde nende piirkondliku, riikliku ja rahvusvahelise õiguse kohaseid kohustusi; tuletab ühtlasi Venemaa valitsusele meelde rahvusvahelisi võrdõiguslikkust ja diskrimineerimise vastast võitlust käsitlevaid konventsioone, mille osaline ta on;

9.  nõuab, et viivitamata vabastataks Peterburis ja Moskvas ilma süüdistust esitamata vahistatud aktivistid, kes püüdsid suurendada teadlikkust homoseksuaalsete meeste tagakiusamisest Tšetšeenias ja nõudsid selle uurimist;

10.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Venemaa Föderatsioon hääletas ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta juuni resolutsiooni vastu, mis käsitleb seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel toimuva vägivalla ja diskrimineerimise vastast kaitset;

11.  on veendunud, et ELi ja selle liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni suhted võivad üksnes paraneda, kui viimane tühistab Krimmi ebaseadusliku anneksiooni, lõpetab oma agressiivse tegevuse Ukraina idaosas, Gruusias, Moldovas ja mujal piirkonnas ning võtab viivitamata meetmeid oma kodanike kaitseks, austades täielikult inimõigusi ja rahvusvahelisi konventsioone;

12.  tuletab Venemaa ja Tšetšeenia ametivõimudele meelde, et piirkondlikke, kultuurilisi ja usulisi väärtussüsteeme ei tohiks kasutada ettekäändena, millega õigustada diskrimineerimist, vägivalda, piinamist ja/või üksikisikute või rühmade kinnipidamist, sealhulgas seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel;

13.  väljendab muret asjaolu pärast, et karistamatus on ka Venemaal endiselt oluline tegur, mis soodustab inimõiguste rikkumist, sh sunniviisilisi kadumisi, ilma süüdistust esitamata kinnipidamist, diskrimineerimist, piinamist ja tapmist;

14.  väljendab muret homofoobse ja transfoobse diskrimineerimise ja vägivalla suurenemise pärast Venemaal, mis toimub muu hulgas hiljuti vastuvõetud õigusaktide jõustamise teel;

15.  ergutab rahvusvahelisele koostööle, et suurendada teadlikkust vägivallast ja diskrimineerimisest inimeste seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel ning kõrvaldada sellise tegevuse põhjused ja pakkuda sellise väärkohtlemise ohvritele kaitset;

16.  mõistab hukka teated hirmutamisest ja tapmisähvardustest inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike ja teiste vastu, kes püüavad avalikustada LGBTI-inimeste vastase diskrimineerimise ja vägivalla juhtumeid Venemaa Föderatsioonis, sealhulgas Tšetšeenias, ning pakub toetust sellise töö jätkamiseks, samuti ohvrite abistamiseks;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Venemaa Föderatsiooni presidendile, Venemaa Riigiduuma liikmetele ning Tšetšeenia presidendile ja valitsusele.

(1)

ELT 93, 24.3.2017, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika