Menettely : 2017/2688(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0350/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0350/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0231

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 268kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0219/2017 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Tšetšenian tilanteesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon neuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat homo- ja biseksuaalien, transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2016 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä suojelusta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan Euroopan unionin strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaisilta katoamisilta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon 6. huhtikuuta 2017 antaman julkilausuman homoseksuaalisten miesten ihmisoikeuksien loukkauksista Tšetšeniassa,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. kesäkuuta 2016 antamat päätelmät hlbti-henkilöiden tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta(1),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Venäjän ulkoministerin 24. huhtikuuta 2017 Moskovassa pitämän yhteisen lehdistötilaisuuden,

–  ottaa huomioon komissiolle (varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle) esitetyn kysymyksen hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (O-000039/2017 – B8/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Tšetšenia on Venäjän federaatioon kuuluva puoli-itsenäinen tasavalta; ottaa huomioon, että homofobia on laajalle levinnyttä pääasiassa muslimialueilla;

B.  ottaa huomioon, että homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen Venäjällä on pitkään ollut kansainvälinen huolenaihe, koska heihin kohdistuu vihamielisyyttä, syrjintää ja väkivaltaa ja heitä vangitaan ja surmataan;

C.  ottaa huomioon, että homoseksuaalisuus lakkasi olemasta rikos Venäjällä 20 vuotta sitten, mutta homoseksuaaleihin ja transihmisiin kohdistuva väkivalta, syrjintä ja vainoaminen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina ja että tämä johtuu myös lainsäädännöstä ja muista rajoituksista, joilla ihmisten oikeuksia on rajoitettu heidän seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolensa perusteella;

D.  ottaa huomioon, että Tšetšenian lainsäädännön mukaan miesten välisistä sukupuolisuhteista tuomitaan kuolemanrangaistukseen, vaikkakin kuolemanrangaistusten täytäntöönpano on virallisesti lakkautettu;

E.  ottaa huomioon, että Tšetšenian viranomaisten maaliskuussa 2017 suorittama ratsia johti ainakin sadan homo- ja biseksuaalisen tai sellaisena pidetyn miehen pidättämiseen;

F.  toteaa, että ratsia alkoi, kun Moskovassa toimiva homoseksuaalien oikeuksia puolustava ryhmä alkoi esittää pyyntöjä mielenosoituksien järjestämiseksi Venäjän maaseutukaupungeissa; ottaa huomioon, että vaikka yhtään näistä mielenosoituksista ei ollut tarkoitus järjestää Tšetšeniassa, viranomaiset käyttivät pyyntöjä tekosyynä paikallisten homoseksuaalimiesten ja sellaisina pidettyjen pidättämiseen;

G.  ottaa huomioon, että pidätettyjä, joita pidetään kuudella eri leirillä, on hakattu ja kidutettu ja että ainakin kolme miestä on surmattu; toteaa, että on vaikeaa saada ja todentaa tarkkoja tietoja pidätettyjen ja/tai surmattujen määrästä ja että pidätettyjen ja surmattujen määrä on todennäköisesti oletettua suurempi;

H.  ottaa huomioon, että monia pidätettyjä on tahdonvastaisten katoamisten jälkeen pidetty salaisilla leireillä; ottaa huomioon, että toisia palautettiin perheidensä luo, mutta heillä oli vakavia kidutuksesta ja nöyryyttämisestä saatuja vammoja;

I.  ottaa huomioon, että viranomaiset paljastivat myöhemmin joidenkin pidätettyjen sukulaisille näiden olevan homoseksuaaleja ja rohkaisivat sukulaisia tekemään ”kunniamurhia”; ottaa huomioon, että joitakin pidätettyjä myös kidutettiin, jotta he paljastaisivat muiden homoseksuaalisten miesten nimiä;

J.  ottaa huomioon, että tehdyn ratsian paljastaneiden Novaja Gazeta -sanomalehden toimittajien on kerrottu saaneen tappouhkauksia tekonsa vuoksi;

K.  toteaa, että Tšetšenian viranomaiset ovat kiistäneet kaikki väitteet ja pyytäneet toimittajia nimeämään haastatellut uhrit;

L.  ottaa huomioon, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja tuki aluksi hallituksen väitteitä, joissa kiistettiin homoseksuaaleiksi epäiltyjen miesten pidättäminen, kiduttaminen ja tappaminen;

M.  ottaa huomioon, että presidentti Putin ilmaisi 5. toukokuuta 2017 tukensa väitteiden tutkimiselle;

N.  ottaa huomioon, että kymmenien homoseksuaalisten miesten kerrotaan paenneen Tšetšeniasta meneillään olevan turvallisuusjoukkojen harjoittaman vainon vuoksi;

O.  ottaa huomioon, että Pietarin ja Moskovan poliisi pidätti hlbti-aktivisteja, jotka yrittivät herättää tietoisuutta homoseksuaalisiin miehiin Tšetšeniassa kohdistuvasta vainosta ja vaativat sen tutkintaa;

P.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvosto, Euroopan unioni, EU:n jäsenvaltiot, Eurooppa-neuvosto, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ja muut elimet ja järjestöt ovat tuominneet homoseksuaalisiin miehiin Tšetšeniassa kohdistuvan vainon ja väkivallan vakavana Venäjän sitoumusten ja kansainvälisen oikeuden vastaisena loukkauksena; toteaa, että asia on johtanut lukuisiin Venäjän suurlähetystöjen edustalla pidettyihin mielenosoituksiin kaikkialla maailmassa;

Q.  toteaa, että syrjintä, väkivalta, kidutus ja henkilön vangitseminen seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin perusteella on tuomittava ihmisarvon loukkaus ja Euroopan unionin perusarvojen vastainen teko;

R.  ottaa huomioon, että Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti kesäkuussa 2013 uuden liittovaltion lain lasten suojelemisesta tiedolta, jolla pyritään kieltämään perinteiset perhearvot; toteaa, että lakia on laajasti pidetty homoseksuaalien vastaisena; toteaa, että kyseistä lakia on arvosteltu siitä, että se lisää homoseksuaaleihin kohdistuvaa väkivaltaa;

1.  tuomitsee kaikki syrjinnän ja väkivallan muodot, mukaan luettuina ihmisiin heidän seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai sukupuoli-identiteettinsä perusteella kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan;

2.  toistaa uskovansa, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina arvoltaan ja oikeuksiltaan, ilman minkäänlaista erotusta;

3.  tuomitsee miehiin Tšetšeniassa heidän seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai oletetun seksuaalisen suuntautuneisuutensa vuoksi kohdistuneet pidätykset, kidutukset ja murhat viharikoksina ja pyytää vapauttamaan kaikki pidätetyt välittömästi;

4.  tuomitsee Tšetšenian presidentin Ramzan Kadyrovin esittämän uhkauksen alueen hlbti-yhteisön ”eliminoimisesta” ramadanin alkaessa sekä sen, että presidentti ei ole kyennyt estämään valvonnassaan toimivien viranomaisten homoseksuaalisiin miehiin kohdistamaa vainoa;

5.  muistuttaa Venäjän hallitusta siitä, että se on kansallista lainkäyttöä ja kansallisia käytäntöjä noudattaessaan velvollinen takaamaan kaikkien kansalaistensa oikeudet ja varmistamaan kaikkien ihmisten suojelun kaikenlaiselta syrjinnältä ja väkivallalta;

6.  toteaa, että presidentti Putin on luvannut pyytää Venäjän syyttäjäviranomaista ja sisäministeriä tutkimaan esitetyt väitteet, ja vaatii, että tutkinnan on oltava perusteellinen, riippumaton ja luotettava ja että se on toteutettava kiireellisesti;

7.  vaatii, että kaikki Tšetšeniassa tapahtuneisiin homoseksuaalisten miesten tahdonvastaisiin katoamisiin, perusteettomiin pidätyksiin, kidutuksiin ja murhiin osallistuneet henkilöt saatetaan vastuuseen rikoksistaan ja että he saavat lain mukaisen rangaistuksen;

8.  muistuttaa Venäjän ja Tšetšenian viranomaisia niiden alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta; muistuttaa lisäksi Venäjän hallitusta tasa-arvoa ja syrjinnän torjuntaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista, joiden sopimuspuoli Venäjä on;

9.  kehottaa vapauttamaan välittömästi Pietarissa ja Moskovassa pidätetyt aktivistit, jotka pyrkivät herättämään tietoisuutta homoseksuaalisten miesten vainosta Tšetšeniassa ja jotka vaativat asian tutkimista;

10.  pitää erittäin valitettavana, että Venäjän federaatio äänesti seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä suojelusta kesäkuussa 2016 annettua YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmaa vastaan;

11.  katsoo, että EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation väliset suhteet voivat parantua vain, jos Venäjä luopuu Krimin niemimaan liittämisestä laittomasti alueeseensa, lopettaa aggressiiviset toimensa Itä-Ukrainassa, Georgiassa, Moldovassa ja muualla kyseisellä alueella sekä ryhtyy pikaisiin toimiin omien kansalaistensa suojelemiseksi ihmisoikeusperiaatteita ja kansainvälisiä yleissopimuksia täysimääräisesti kunnioittaen;

12.  muistuttaa Venäjän ja Tšetšenian viranomaisille, ettei alueellisia, kulttuurisia ja uskonnollisia arvojärjestelmiä saisi käyttää tekosyynä suvaita tai harjoittaa syrjintää, väkivaltaa tai kidutusta ja/tai pidättää ihmisiä tai ihmisryhmiä, ei myöskään heidän seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä perusteella;

13.  on huolestunut siitä, että ihmisoikeusloukkauksista, kuten tahdonvastaisista katoamisista, perusteettomista pidätyksistä, syrjinnästä, kidutuksesta ja tapoista, rankaisematta jättäminen on edelleen yleistä, myös Venäjällä;

14.  on huolestunut siitä, että homoseksuaalien ja transihmisten syrjintä ja heihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt Venäjällä myös viimeaikaisen lainsäädännön johdosta;

15.  kannustaa tekemään kansainvälistä yhteistyötä tietoisuuden herättämiseksi ihmisiin heidän seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai sukupuoli-identiteettinsä takia kohdistuvasta väkivallasta ja syrjinnästä sekä tällaisten tekojen syihin puuttumiseksi ja tällaisten rikosten kohteeksi joutuvien henkilöiden suojelemiseksi;

16.  tuomitsee sen, että ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia ja muita henkilöitä, jotka pyrkivät paljastamaan hlbti-henkilöihin Venäjällä ja myös Tšetšeniassa kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan, pelotellaan ja heille esitetään tappouhkauksia, ja tarjoaa tukeaan tällaisen työn jatkamiseen ja uhrien auttamiseen;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän presidentille, Venäjän duuman jäsenille sekä Tšetšenian tasavallan presidentille ja hallitukselle.

(1)

EUVL C 93, 24.3.2017, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö