Procedure : 2017/2688(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0350/2017

Ingediende teksten :

B8-0350/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0231

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 269kWORD 54k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8‑0219/2017

ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement


over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Rusland en de situatie in Tsjetsjenië,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien de richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de uitoefening van alle mensenrechten door lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen (LGBTI), die de Raad Buitenlandse Zaken op 24 juni 2013 heeft aangenomen,

–  gezien het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,

–  gezien resolutie 32/2 van 30 juni 2016 van de VN-Mensenrechtenraad inzake bescherming tegen discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit,

–  gezien het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie voor de mensenrechten en democratie,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR),

–  gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

–  Gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het bijzonder artikel 21,

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 19,

–  gezien het Internationaal Verdrag van de VN inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijningen,

–  gezien de verklaring van 6 april 2017 van de woordvoerder van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over de aanslagen op de mensenrechten van homomannen in Tsjetsjenië, Rusland,

–  gezien de conclusies van de Raad over LGBTI-gelijkheid van 16 juni 2016,

–  gezien zijn resolutie van 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit(1),

–  gezien de gezamenlijke persconferentie in Moskou op 24 april 2017 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), Federica Mogherini, en de Russische minister van Buitenlandse zaken,

–  gezien de vraag aan de Commissie over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Tsjetsjenië een semi-autonome republiek is binnen de Russische Federatie; overwegende dat homofobie algemeen verbreid is in deze voornamelijk islamitische regio;

B.  overwegende dat de rechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen in Rusland al geruime tijd internationaal reden tot zorg geven, waar LGBTI vijandigheid, discriminatie, geweld en opsluiting moeten verduren en zelfs voor hun leven moeten vrezen;

C.  overwegende dat homoseksualiteit in Rusland al twintig jaar geleden werd gedecriminaliseerd, maar homo- en transfobische geweldpleging, discriminatie en vervolging de laatste jaren beduidend zijn toegenomen, ook door de wetgeving en andere beperkingen op de rechten van mensen wegens hun seksualiteit of genderidentiteit;

D.  overwegende dat het Tsjetsjeense strafrecht op seksuele betrekkingen tussen mannen de doodstraf stelt, al is deze strafbepaling officieel opgeschort;

E.  overwegende dat de Tsjetsjeense autoriteiten in maart 2017 hard zijn gaan optreden waarbij ten minste 100 homo- en biseksuele - of daarvoor gehouden - mannen zijn opgepakt en vastgezet;

F.  overwegende dat deze repressie is begonnen toen een actiegroep voor homorechten uit Moskou aanvragen voor demonstraties in Russische provinciesteden kwamen indienen; overwegende dat geen van die demonstraties ook in Tsjetsjenië was gepland, maar de autoriteiten deze acties wel aangrepen als voorwendsel om lokale homo-mannen of mensen die daarvoor werden aangezien op te pakken;

G.  overwegende dat deze mannen in wel zes verschillende kampen werden vastgehouden en daar werden geslagen en gefolterd, waarbij ten minste drie mannen het leven hebben gelaten; overwegende dat moeilijk te achterhalen en te controleren is hoeveel mensen precies zijn vastgezet en/of omgebracht, maar dat het waarschijnlijk om nog grotere aantallen gaat;

H.  overwegende dat veel van de gevangenen na een gedwongen verdwijning in geheime kampen worden vastgehouden; overwegende dat anderen met ernstige verwondingen tengevolge van foltering en vernederingen bij hun familie zijn teruggekeerd;

I.  overwegende dat sommigen na te zijn opgepakt door de autoriteiten werden 'geout' aan hun verwanten die vervolgens werden aangemoedigd tot 'eerwraak'; overwegende dat sommigen ook werden gemarteld om namen van andere homomannen uit hun kennissenkring te onthullen;

J.  overwegende dat journalisten van de Novaya Gazeta die over deze gebeurtenissen hadden bericht wegens hun rapportages doodsbedreigingen zouden hebben gekregen;

K.  overwegende dat de Tsjetsjeense autoriteiten al deze beschuldigingen ontkennen en van de journalisten de namen hebben verlangd van de door hen geïnterviewde slachtoffers;

L.  overwegende dat een woordvoerder van de Russische president Vladimir Putin de ontkenningen van de Tsjetsjeense regering dat van homoseksualiteit verdachte mannen worden vastgehouden, gefolterd en vermoord, aanvankelijk heeft gesteund;

M.  overwegende dat president Putin zich op 5 mei 2017 uitsprak voor een onderzoek naar de beschuldigingen;

N.  overwegende dat tientallen homomannen wegens deze vervolgingsjacht door de veiligheidsdiensten Tsjetsjenië zouden zijn ontvlucht;

O.  overwegende dat de politie in Sint-Petersburg en Moskou LGBTI-activisten aanhielden die aandacht vroegen voor en onderzoek verlangden naar de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië;

P.  overwegende dat de VN-Mensenrechtenraad, de EU, de EU-lidstaten, de Raad van Europa, de OVSE en anderen de vervolging en het geweld tegen homomannen in Tsjetsjenië allen hebben veroordeeld als ernstige schending van Ruslands verplichtingen krachtens het internationaal recht; overwegende dat deze kwestie heeft geleid tot talloze betogingen voor Russische ambassades overal ter wereld;

Q.  overwegende dat discriminatie, geweld, marteling en opsluiting wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit onaanvaardbare schendingen opleveren van de menselijke waardigheid en onverenigbaar zijn met de fundamentele waarden van de Europese Unie;

R.  overwegende dat de Russische president Vladimir Putin in juni 2013 een nieuwe federale wet ondertekende, naar het heette 'ter bescherming van kinderen tegen ontkenning van traditionele gezinswaarden', welke algemeen werd veroordeeld als de 'anti-homowet'; overwegende dat deze wet wordt bekritiseerd omdat zij homofobisch geweld in de hand werkt;

1.  veroordeelt alle vormen van discriminatie en geweld, ook tegen mensen op grond van hun seksuele gerichtheid en genderidentiteit;

2.  herhaalt zijn overtuiging dat alle mensen vrij geboren zijn en gelijk in waardigheid en rechten, zonder enigerlei onderscheid;

3.  veroordeelt de recente detentie, marteling, en vermoording van mannen in Tsjetsjenië wegens hun seksualiteit, of de hun toegedachte seksualiteit, als haatmisdrijven, en verlangt dat allen die worden vastgehouden onmiddellijk en zonder aanklacht worden vrijgelaten;

4.  veroordeelt de dreigementen van de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov om de LGBTI-gemeenschap in de regio 'bij het begin van de Ramadan' te 'elimineren' en diens stilzitten bij de vervolging van homomannen door onder zijn gezag staande autoriteiten;

5.  herinnert de Russische regering eraan dat zij nationale autonomie en gebruiken weliswaar moet respecteren maar tevens verantwoordelijkheid draagt om de rechten van alle burgers te waarborgen en alle mensen van bescherming tegen alle vormen van discriminatie en geweld te verzekeren;

6.  tekent aan dat president Putin heeft beloofd de Russische procureur-generaal en minister van binnenlandse zaken te zullen vragen om nader onderzoek naar de beweringen, en verlangt dat dit onderzoek grondig, onafhankelijk en geloofwaardig zal zijn en voortvarend ter hand wordt genomen;

7.  houdt eraan vast dat eenieder die betrokken is bij gedwongen verdwijning, detentie zonder aanklacht, marteling en vermoorden van homomannen in Tsjetsjenië verantwoording voor zijn daden moet afleggen en zijn gerechte straf moet krijgen overeenkomstig de wet;

8.  herinnert de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten aan hun verantwoordelijkheden uit hoofde van regionaal, nationaal en internationaal recht; herinnert tevens de Russische regering aan de internationale verdragen waarbij Rusland partij is inzake gelijkheid en bestrijding van discriminatie;

9.  dringt aan op onmiddellijke vrijlating van de activisten die in Sint-Petersburg en Moskou werden gearresteerd toen zij aandacht vroegen voor en onderzoek verlangden naar de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië;

10.  noemt het zeer betreurenswaardig dat de Russische Federatie in de VN-mensenrechtenraad tegen de resolutie heeft gestemd van 26 juni 2016 inzake bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit;

11.  stelt dat de betrekkingen tussen de EU, de lidstaten en de Russische Federatie slechts kunnen verbeteren als laatstgenoemde de illegale annexatie van de Krim terugdraait, haar agressieve optreden staakt in de Oostelijke Oekraïne, Georgië, Moldavië en elders in de regio, en snel in actie komt ter bescherming van de eigen burgers onder volledige naleving van mensenrechtelijke beginselen en internationale verdragen;

12.  herinnert de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten eraan dat regionale, culturele en eligieuze waarden niet mogen worden aangewend als excuus voor vergoelijken of bedrijven van discriminatie, geweld, foltering en/of detentie van personen of groepen op grond van onder meer seksualiteit of genderidentiteit;

13.  acht het verontrustend dat straffeloosheid nog steeds een belangrijke factor is bij schending van mensenrechten, ook in Rusland, in de vorm van gedwongen verdwijning, detentie zonder aanklacht, discriminatie, marteling en moord;

14.  noemt de toename van homo- en transfobische discriminatie en gewelddadigheid in Rusland, ook met de recente wetgeving, verontrustend;

15.  spoort aan tot internationale samenwerking voor bewustmaking van geweld en discriminatie tegen mensen op grond van hun seksualiteit of genderidentiteit, en om de oorzaken van deze gedragingen aan te pakken en bescherming te bieden aan degenen die eronder te lijden hebben;

16.  veroordeelt de intimidatie en doodsbedreigingen tegen mensenrechtenverdedigers, journalisten en anderen die gevallen aan het licht willen brengen van discriminatie en geweld tegen LGBTI in de Russische Federatie en in Tsjetsjenië, en betuigt zijn steun aan de voortzetting van dit werk en aan hulpverlening voor de slachtoffers;

17.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de EDEO, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de President van de Russische Federatie, de leden van de Russische Doema, en de President en de regering van de Tsjetsjeense Republiek.

(1)

PB 93, 24.3.2017, p. 21.

Juridische mededeling - Privacybeleid