Procedura : 2017/2688(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0350/2017

Teksty złożone :

B8-0350/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0231

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 347kWORD 55k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-0761/2017

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji oraz w sprawie sytuacji w Czeczenii,

–  uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając wytyczne na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI), przyjęte przez Radę w dniu 24 czerwca 2013 r.,

–  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ nr 32/2 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową,

–  uwzględniając ramy strategiczne i plan działania Unii Europejskiej na rzecz praw człowieka i demokracji,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 21,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem,

–  uwzględniając oświadczenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie naruszania praw człowieka w przypadku homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie LGBTI z dnia 16 czerwca 2016 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową(1),

–  uwzględniając wspólną konferencję prasową wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini oraz rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, która odbyła się w Moskwie w dniu 24 kwietnia 2017 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji (wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel) w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Czeczenia jest częściowo autonomiczną republiką w ramach Federacji Rosyjskiej; mając na uwadze, że homofobia jest szeroko rozpowszechniona w tym głównie muzułmańskim regionie;

B.  mając na uwadze, że prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych w Rosji od dawna budzą troskę społeczności międzynarodowej, a osoby LGBTI spotykają się tam z wrogością, dyskryminacją, przemocą oraz bywają pozbawiane wolności, a nawet życia;

C.  mając na uwadze, że chociaż homoseksualizm został zalegalizowany w Rosji przed 20 laty, przemoc na tle homofobii i transfobii, dyskryminacja i prześladowania znacznie nasiliły się w ostatnich latach, w tym poprzez prawodawstwo oraz inne ograniczenia nakładane na prawa osób ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową;

D.  mając na uwadze, że czeczeński kodeks prawny nakłada karę śmierci, choć oficjalnie zawieszoną, w przypadku stosunków seksualnych między mężczyznami;

E.  mając na uwadze, że od marca 2017 r. brutalne działania czeczeńskich władz doprowadziły do uprowadzenia i zatrzymania co najmniej 100 mężczyzn o orientacji homoseksualnej i biseksualnej, włącznie z mężczyznami tylko uważanymi za homoseksualistów;

F.  mając na uwadze, że ataki te rozpoczęły się, gdy moskiewska grupa obrony praw gejów zaczęła składać wnioski o organizację demonstracji w prowincjonalnych miastach Rosji; mając na uwadze fakt, że skoro żadna z tych manifestacji nie została zaplanowana w Czeczenii, władze posłużyły się tym pretekstem, by zrobić obławę na lokalnych gejów i osoby uważane za homoseksualistów;

G.  mając na uwadze, że osoby te, przetrzymywane w maksymalnie sześciu obozach, były bite i torturowane, w wyniku czego co najmniej trzech mężczyzn poniosło śmierć; mając na uwadze, że dokładne dane liczbowe dotyczące osób zatrzymanych i/lub zabitych są trudne do uzyskania i zweryfikowania, a liczba osób zatrzymanych lub zabitych jest najprawdopodobniej wyższa;

H.  mając na uwadze, że wiele zatrzymanych osób przetrzymywano w tajnych obozach i padli oni ofiarą wymuszonych zaginięć; mając na uwadze, że inni powrócili do swoich rodzin z poważnymi obrażeniami w wyniku tortur i poniżającego traktowania;

I.  mając na uwadze, że wobec niektórych z uprowadzonych osób władze zastosowały następnie „ujawnienie orientacji homoseksualnej” krewnym tych osób, po czym rodziny były zachęcane do dokonania „zabójstw honorowych”; mając na uwadze, że niektórzy z uprowadzonych byli też torturowani w celu ujawnienia nazwisk innych znanych im gejów;

J.  mając na uwadze, że dziennikarzom pracującym dla „Nowaja Gazieta”, która ujawniła te ataki, grożono podobno śmiercią z powodu ich pracy;

K.  mając na uwadze, że czeczeńskie władze zaprzeczyły wszystkim tym zarzutom i zażądały, by dziennikarze podali nazwiska ofiar, z którymi przeprowadzono rozmowy;

L.  mając na uwadze, że rzecznik rosyjskiego prezydenta Władimira Putina początkowo również zaprzeczał, popierając wersję rządu Czeczenii, że mężczyźni podejrzewani o homoseksualizm są przetrzymywani, torturowani i zabijani;

M.  mając na uwadze, że w dniu 5 maja 2017 r. prezydent Putin poparł dochodzenie w sprawie ww. zarzutów;

N.  mając na uwadze, że według doniesień dziesiątki homoseksualnych mężczyzn uciekło z Czeczenii z powodu trwającej kampanii prześladowań ze strony sił bezpieczeństwa;

O.  mając na uwadze, że policja w Moskwie i Sankt Petersburgu zatrzymała działaczy LGBTI próbujących upowszechnić informacje o prześladowaniu gejów w Czeczenii i domagających się w tej sprawie dochodzenia;

P.  mając na uwadze, że Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, państwa członkowskie UE, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także inne organizacje jednogłośnie potępiły prześladowania i przemoc stosowaną wobec gejów w Czeczenii jako działania stanowiące poważne naruszenie przez Rosję zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że problem ten doprowadził do licznych protestów przed ambasadami Rosji na całym świecie;

Q.  mając na uwadze, że dyskryminacja i przemoc wobec osób oraz ich torturowanie i pozbawianie wolności z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej stanowią niedopuszczalne naruszenie godności ludzkiej i są niezgodne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej;

R.  mając na uwadze, że w czerwcu 2013 r. rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał nową ustawę federalną „mającą na celu ochronę dzieci przed informacjami negującymi tradycyjne wartości rodzinne”, która została szeroko potępiona jako ustawa „antygejowska”; mając na uwadze, że ustawa ta jest krytykowana za doprowadzenie do wzrostu przemocy na tle homofobicznym;

1.  potępia wszystkie formy dyskryminacji i przemocy, w tym wobec osób ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową;

2.  ponownie wyraża przekonanie, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swoich praw, bez względu na jakiekolwiek różnice między nimi;

3.  potępia niedawne aresztowania, tortury i zabójstwa mężczyzn w Czeczenii na tle ich orientacji seksualnej lub postrzeganej orientacji seksualnej jako przestępstwa popełniane z nienawiści oraz domaga się, by wszystkie osoby pozbawione w tym kontekście wolności zostały natychmiast zwolnione bez stawiania im zarzutów;

4.  potępia groźby czeczeńskiego prezydenta Ramzana Kadyrowa dotyczące „usunięcia” społeczności LGBTI w regionie „do chwili rozpoczęcia ramadanu”, jak również jego niechęć do zapobieżenia prześladowaniom gejów przez organy, które są pod jego kontrolą;

5.  przypomina rządowi rosyjskiemu, że respektując krajowe kompetencje i zwyczaje ma on jednocześnie obowiązek ochrony praw wszystkich rosyjskich obywateli oraz zapewnienia wszystkim ludziom ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy;

6.  zauważa, że prezydent Putin zobowiązał się do zwrócenia się do rosyjskiego prokuratora generalnego i ministra spraw wewnętrznych z wnioskiem o zbadanie zarzutów i nalega, by dochodzenie to było dokładne, niezależne, wiarygodne i przeprowadzone w trybie pilnym;

7.  domaga się, by wszystkie osoby uczestniczące w wymuszonych zaginięciach, przetrzymywaniu bez postawienia zarzutów, torturowaniu i zabójstwach gejów w Czeczenii zostały pociągnięte do odpowiedzialności za swoje zbrodnie i otrzymały zgodnie z prawem stosowną karę;

8.  przypomina rosyjskim i czeczeńskim władzom i o ich obowiązkach wynikających z prawa regionalnego, krajowego i międzynarodowego; przypomina ponadto rządowi rosyjskiemu o międzynarodowych konwencjach dotyczących równości i zwalczania dyskryminacji, których Rosja jest stroną;

9.  wzywa do natychmiastowego uwolnienia bez postawienia zarzutów tych działaczy aresztowanych w Moskwie i Sankt Petersburgu, którzy próbowali upowszechnić informacje o prześladowaniu gejów w Czeczenii oraz domagali się dochodzenia w tej sprawie;

10.  głęboko ubolewa, że Federacja Rosyjska w czerwcu 2016 r. głosowała przeciw rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie walki z przemocą i dyskryminacją na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;

11.  uważa, że relacje między UE i jej państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską mogą ulec poprawie jedynie z chwilą rezygnacji przez Rosję z bezprawnej aneksji Krymu, zakończenia jej agresywnych działań na wschodzie Ukrainy, w Gruzji, Mołdawii i innych częściach regionu, a także podjęcia pilnych działań mających na celu ochronę jej własnych obywateli, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i konwencji międzynarodowych;

12.  przypomina władzom rosyjskim i czeczeńskim, że regionalne, kulturowe i religijne systemy wartości nie powinny być wykorzystywane jako pretekst do usprawiedliwiania lub stosowania dyskryminacji, przemocy, tortur, i/lub przetrzymywania osób bądź grup osób, w tym ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;

13.  wyraża zaniepokojenie faktem, że bezkarność jest nadal istotnym czynnikiem przyczyniającym się do łamania praw człowieka, również w Rosji, poprzez wymuszone zaginięcia, zatrzymania bez postawienia zarzutów, dyskryminację, tortury i zabójstwa;

14.  wyraża zaniepokojenie eskalacją dyskryminacji i przemocy na tle homofobicznym i transfobicznym w Rosji, w tym poprzez wprowadzanie w życie niedawno przyjętych ustaw;

15.  zachęca do tego, by w ramach współpracy międzynarodowej upowszechniano wiedzę o przemocy i dyskryminacji stosowanej wobec osób ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową, by zajmowano się przyczynami takich działań, a także by oferowano ochronę osobom cierpiącym wskutek takich nadużyć;

16.  potępia doniesienia o zastraszaniu i groźbach śmierci wobec obrońców praw człowieka, dziennikarzy i innych osób dążących do piętnowania przypadków dyskryminacji i przemocy dotykających osób LGBTI w Federacji Rosyjskiej, w tym w Czeczenii, i oferuje swoje wsparcie na rzecz dalszego prowadzenia takich działań, a także zapewniania pomocy ofiarom;

17.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, ESDZ, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, prezydentowi Federacji Rosyjskiej, posłom do rosyjskiej Dumy oraz prezydentowi i rządowi Republiki Czeczenii.

(1)

Dz.U. 93 z 24.3.2017, s. 21.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności