Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0350/2017

Predkladané texty :

B8-0350/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0219/2017

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o vykonávaní usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))  
B8-0350/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a o situácii v Čečensku,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), ktoré Rada prijala 24. júna 2013,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 32/2 z 30. júna 2016 o ochrane pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,

–  so zreteľom na strategický rámec Európskej únie a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 21,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 19,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zo 6. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na závery Rady o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(1),

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú konferenciu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, ktorá sa konala 24. apríla 2017 v Moskve,

–  so zreteľom na otázku Komisii (PK/VP) o vykonávaní usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže Čečensko je poloautonómnou republikou Ruskej federácie; keďže homofóbia je v tomto prevažne moslimskom regióne značne rozšírená;

B.  keďže práva lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov (LGBTI osôb) v Rusku dlhodobo vyvolávajú medzinárodné obavy, pretože LGBTI osoby sú vystavené nepriateľstvu, diskriminácii, násiliu, väzneniu a smrti;

C.  keďže hoci bola homosexualita v Rusku depenalizovaná už pred 20 rokmi, homofóbne a transfobne násilie, diskriminácia a prenasledovanie v posledných rokoch výrazne vzrástli, a to aj prostredníctvom právnych predpisov a ďalších obmedzení práv osôb z dôvodu ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

D.  keďže čečenský právny poriadok ukladá za sexuálne vzťahy medzi mužmi trest smrti, aj keď bol tento trest oficiálne zrušený;

E.  keďže od marca 2017 bolo v dôsledku násilného zákroku čečenských orgánov unesených a zadržaných najmenej 100 homosexuálnych a bisexuálnych mužov vrátane niektorých, ktorí boli vnímaní ako homosexuáli;

F.  keďže tieto zákroky sa začali v okamihu, keď skupina so sídlom v Moskve, ktorá zastupuje práva gejov, začala predkladať žiadosti o povolenie demonštrovať v ruských provinčných mestách; keďže aj keď žiadna z týchto demonštrácií nebola plánovaná v Čečensku, orgány to využili ako zámienku na zadržanie miestnych gejov a tých, ktorí sú tak vnímaní;

G.  keďže zadržaní boli až v šiestich oddelených táboroch bití a mučení a najmenej traja muži boli zabití; keďže presný počet tých, ktorí boli zadržaní alebo zabití, je ťažké získať a overiť a je pravdepodobné, že počet tých, ktorí boli zadržaní alebo zabití, je vyšší;

H.  keďže mnoho zadržaných sa dostalo do tajných táborov a násilne zmizlo; keďže iní sa vrátili k svojim rodinám s vážnymi zraneniami zapríčinenými mučením a ponižovaním;

I.  keďže v prípade niektorých unesených orgány následne prezradili ich homosexualitu ich príbuzným a podnietili ich vykonať „vraždy zo cti“; keďže niektorí z nich boli mučení, aby odhalili mená ďalších gejov, ktorých poznajú;

J.  keďže novinárom pracujúcim pre noviny Novaja Gazeta, ktorí informovali o týchto udalostiach, sa údajne vyhrážali smrťou za ich prácu;

K.  keďže čečenské úrady popreli všetky obvinenia a žiadali, aby novinári prezradili mená obetí, s ktorými sa rozprávali;

L.  keďže hovorca prezidenta Vladimíra Putina pôvodne stál za tvrdeniami čečenskej vlády, ktoré popierali, že muži podozrievaní z toho, že sú gejovia, sú zadržiavaní, mučení a zabíjaní;

M.  keďže prezident Putin podporil 5. mája 2017 vyšetrovanie týchto obvinení;

N.  keďže desiatky gejov údajne opustili krajinu pre prebiehajúce prenasledovanie zo strany bezpečnostných síl;

O.  keďže polícia v Petrohrade a v Moskve zadržala aktivistov pôsobiacich v oblasti LGBTI, ktorí sa pokúšali informovať o stíhaní gejov v Čečensku a žiadali vyšetrovaní;

P.  keďže Rada OSN pre ľudské práva, Európska únia, členské štáty EÚ, Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalšie organizácie spoločne odsúdili prenasledovanie a násilie voči gejom v Čečensku ako závažné porušovanie povinností Ruska vyplývajúcich z medzinárodného práva; keďže táto záležitosť viedla k sérii protestov pred veľvyslanectvami Ruska po celom svete;

Q.  keďže diskriminácia, násilie, mučenie a väznenie kohokoľvek na základe jeho sexuálnej orientácie alebo rodovej identity je neprijateľným narušením ľudskej dôstojnosti a je v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie;

R.  keďže v júni 2013 ruský prezident Vladimír Putin podpísal nový federálny zákon na „ochranu detí pred informáciami propagujúcimi popieranie tradičných rodinných hodnôt“, ktorý bol všeobecne odsúdený ako „zákon proti gejom“; keďže zákon je kritizovaný, lebo má viesť k posilňovaniu homofóbneho násilia;

1.  odsudzuje všetky formy diskriminácie a násilia vrátane násilia voči osobám na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

2.  opakuje svoje presvedčenie, že všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a majú rovnaké práva a sú rovné vo svojej dôstojnosti, bez akéhokoľvek rozlišovania;

3.  odsudzuje nedávne zadržanie, mučenie a vraždy mužov v Čečensku na základe ich sexuality alebo vnímanej sexuality ako trestné činy z nenávisti a požaduje, aby boli všetky osoby, ktoré boli zadržané, okamžite prepustené bez toho, aby bolo voči nim vznesené akékoľvek obvinenie;

4.  odsudzuje čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova za jeho vyhrážky „zlikvidovať“ LGBTI komunitu v regióne „do začiatku ramadánu“ a za to, že nezabránil prenasledovaniu gejov orgánmi, ktoré riadi;

5.  pripomína ruskej vláde, že nesie zodpovednosť za ochranu práv všetkých svojich občanov a zabezpečenie ochrany všetkých ľudí pred všetkými formami diskriminácie a násilia, pričom musí rešpektovať národnú jurisdikciu a zvyklostí ;

6.  berie na vedomie, že prezident Putin prisľúbil požiadať ruského generálneho prokurátora a ministra vnútra, aby preskúmali obvinenia, a požaduje, aby takéto vyšetrovanie bolo dôkladné, nezávislé a dôveryhodné a uskutočnilo sa čo najskôr;

7.  trvá na tom, aby sa každý, kto bol zapojený do násilných zmiznutí, zadržiavania bez obvinenia, mučenia a vrážd gejov v Čečensku, zodpovedal zo svojich činov a dostal zodpovedajúci trest podľa zákona;

8.  pripomína ruským a čečenským orgánom ich povinnosti vyplývajúce z regionálnych, vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov; ďalej pripomína ruskej vláde medzinárodné dohovory o rovnosti a boji proti diskriminácii, ktorých je zmluvnou stranou;

9.  žiada, aby boli okamžite bez obvinenia prepustení aktivisti zatknutí v Petrohrade a v Moskve, ktorí sa pokúšali informovať o prenasledovaní gejov v Čečensku a žiadali vyšetrovanie;

10.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Ruská federácia v júni 2016 hlasovala proti rezolúcii Rady OSN pre ľudské práva o ochrane proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

11.  je presvedčený, že vzťahy medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Ruskou federáciou sa môžu zlepšiť len v prípade, ak Ruská federácia zruší svoju protiprávnu anexiu Krymu, ukončí svoje agresívne správanie na východnej Ukrajine, v Gruzínsku, Moldavsku a na iných miestach v regióne, prijme naliehavé opatrenia na ochranu svojich občanov a bude plne dodržiavať zásady v oblasti ľudských práv a medzinárodných dohovorov;

12.  pripomína ruským a čečenským orgánom, že regionálne, kultúrne a náboženské hodnotové systémy by sa nemali využívať ako ospravedlnenie pre tolerovanie diskriminácie, násilia, mučenia alebo zadržiavania jednotlivcov alebo skupín, a to aj z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity alebo zapájanie sa do takýchto aktov;

13.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že beztrestnosť je aj v Rusku naďalej dôležitým činiteľom pri porušovaní ľudských práv, či už v podobe násilných zmiznutí, zadržiavania bez obvinenia, diskriminácie, mučenia alebo zabíjania;

14.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom diskriminácie a homofóbneho a transfóbneho násilia v Rusku, a to aj prostredníctvom prijatia nedávnych právnych predpisov;

15.  nabáda k medzinárodnej spolupráci s cieľom zvýšiť povedomie o násilí a diskriminácii voči osobám na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a riešiť príčiny takéhoto konania a tiež ponúknuť ochranu obetiam takéhoto zneužívania;

16.  odsudzuje správy o zastrašovaní a vyhrážaní smrťou voči obhajcom ľudských práv, novinárom a ďalším osobám, ktoré sa usilujú o odhalenie prípadov diskriminácie a násilia voči LGBTI osobám v Ruskej federácii vrátane Čečenska, a ponúka svoju podporu pri pokračovaní v tejto činnosti, ako aj pri poskytovaní pomoci obetiam;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Ruskej federácie, poslancom ruskej Štátnej dumy a prezidentovi a vláde Čečenskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ L 93, 24.3.2017, s. 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia