Förfarande : 2017/2688(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0350/2017

Ingivna texter :

B8-0350/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Antagna texter :

P8_TA(2017)0231

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 339kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0219/2017

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och situationen i Tjetjenien,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av riktlinjerna för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), som rådet antog den 24 juni 2013,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av resolutionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter 32/2 av den 30 juni 2016 om skydd mot våld och diskriminering på grundval av sexuell läggning och könsidentitet,

–  med beaktande av Europeiska unionens strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 19,

–  med beaktande av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 april 2017 från Europeiska utrikestjänsten om kränkningar av homosexuella mäns mänskliga rättigheter i Tjetjenien,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 juni 2016 om lika möjligheter för hbti‑personer,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet(1),

–  med beaktande av den gemensamma presskonferensen med Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, i Moskva den 24 april 2017,

–  med beaktande av frågan till kommissionen (VP/HR) om genomförande av rådets hbti‑riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tjetjenien är en semiautonom republik inom Ryska federationen. Homofobi är vanligt förekommande i den huvudsakligen muslimska regionen.

B.  Rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personer i Ryssland har länge varit en orsak till internationell oro. Hbti-personer utsätts för fientligheter, diskriminering, våld, fängelse och död.

C.  Visserligen avkriminaliserades homosexualitet i Ryssland för 20 år sedan men våld, diskriminering och förföljelse som drivs av homo- och transfobi har ökat betydligt under de senaste åren, bland annat genom lagstiftning och andra begränsningar av rättigheter för personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

D.  Enligt den tjetjenska lagstiftningen gäller dödsstraff för sexuella förbindelser mellan män, även om det officiellt har stoppats tillfälligt.

E.  Sedan i mars 2017 har de tjetjenska myndigheternas våldsamma tillslag lett till bortförande och frihetsberövanden av åtminstone 100 homosexuella och bisexuella män, inbegripet vissa som uppfattas vara homosexuella.

F.  Tillslagen började när en Moskvabaserad grupp för homosexuellas rättigheter började ansöka om demonstrationer i Rysslands provinsstäder. Ingen av dessa demonstrationer planerades för Tjetjenien men myndigheterna använde det som en förevändning för att gripa lokala homosexuella män och sådana som uppfattades vara homosexuella.

G.  De som hålls i förvar i upp till sex olika läger har slagits och torterats, och åtminstone tre män har dödats. Uppgifter om det exakta antalet gripna och/eller dödade är svåra att erhålla och kontrollera, och antalet personer som gripits eller dödats är sannolikt högre.

H.  Många av de som gripits har efter de påtvingade försvinnandena kvarhållits i hemliga läger. Andra har återvänt till sina familjer med allvarliga skador till följd av tortyr och förnedring.

I.  Vissa av dem som bortfördes ”outades” senare av myndigheterna inför sina släktingar som sedan uppmanades att utföra hedersmord. Vissa av dem torterades också för att avslöja namnen på andra homosexuella män som de kände.

J.  Journalister som arbetar för tidningen Novaja Gazeta, som har avslöjat tillslagen, har enligt uppgift blivit dödshotade för sitt arbete.

K.  Tjetjenska myndigheter har bestridit alla påståenden och krävt att journalisterna namnger de intervjuade offren.

L.  En talesman för Rysslands president Vladimir Putin ställde sig först bakom den tjetjenska regeringens förnekanden att män som misstänks vara homosexuella fängslas, torteras och dödas.

M.  Den 5 maj 2017 gav president Putin sitt stöd till en undersökning av påståendena.

N.  Dussintals homosexuella män uppges ha flytt från Tjetjenien på grund av säkerhetsstyrkornas förföljelser.

O.  Polisen i Sankt Petersburg och Moskva har frihetsberövat hbti-aktivister som försöker sprida kännedom om förföljelsen av homosexuella män i Tjetjenien och som också begär att detta undersöks.

P.  FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionen, EU:s medlemsstater, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och andra har alla fördömt förföljelsen av och våldet mot homosexuella män i Tjetjenien såsom allvarliga kränkningar av Rysslands åtaganden enligt internationell lag. Frågan har lett till många protester utanför ryska ambassader runt om i världen.

Q.  Diskriminering, våld, tortyr och fängslanden av enskilda personer på grundval av deras sexualitet eller könsidentitet är oacceptabla kränkningar av den mänskliga värdigheten och oförenliga med Europeiska unionens grundläggande värderingar.

R.  I juni 2013 undertecknade Vladimir Putin en ny federal lag för att ”skydda barn från information som förespråkar förnekelse av traditionella familjevärderingar”, som allmänt fördömts som ”antigaylagen”. Lagen har kritiserats för att leda till en ökning av det homofoba våldet.

1.  Europaparlamentet fördömer alla former av diskriminering och våld, däribland mot personer på grundval av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

2.  Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag.

3.  Europaparlamentet fördömer den senaste tidens frihetsberövanden, tortyr och mord av män i Tjetjenien på grundval av deras sexuella läggning, eller förmodade sexualitet, såsom hatbrott, och begär att alla som är frihetsberövade ska friges omedelbart utan något åtal.

4.  Europaparlamentet fördömer hotet från Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov om att ”eliminera” hbti-gruppen i regionen ”innan Ramadan inträder” och hans underlåtenhet att förhindra förföljelsen av homosexuella män av myndigheter som står under hans kontroll.

5.  Europaparlamentet påminner den ryska regeringen att den har ett ansvar, med respekt för nationell jurisdiktion och tradition, att trygga alla sina medborgares rättigheter och se till att alla människor skyddas från alla former av diskriminering och våld.

6.  Europaparlamentet konstaterar att president Putin har lovat att uppmana den ryska allmänna åklagaren och inrikesministern att undersöka påståendena, och insisterar på att en sådan undersökning är grundlig, oberoende, trovärdig och genomförs snarast.

7.  Europaparlamentet insisterar på att varje person som är inblandad i de påtvingade försvinnandena, frihetsberövanden utan åtal, tortyr och mord på homosexuella män i Tjetjenien, ställs till svars för sina brott och får lämpliga straff enligt lagen.

8.  Europaparlamentet påminner de ryska och tjetjenska myndigheterna om deras skyldigheter enligt regional, nationell och internationell rätt. Vidare uppmanar parlamentet den ryska regeringen om de internationella konventioner om jämlikhet och bekämpning av diskriminering i vilka den är part.

9.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart frigivande utan åtal av de aktivister som gripits i Sankt Petersburg och Moskva för att ha försökt öka kännedomen om förföljelsen av homosexuella män i Tjetjenien och för att ha begärt en undersökning av detta.

10.  Europaparlamentet beklagar djupt att Ryssland röstade mot resolutionen i juni 2016 från FN:s råd för de mänskliga rättigheterna om skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

11.  Europaparlamentet anser att förbindelserna mellan EU, dess medlemsstater och Ryska federationen endast kan förbättras om den senare släpper sin olagliga annektering av Krim, upphör med sina aggressitionshandlingar i östra Ukraina, Georgien, Moldavien och på andra håll i regionen och vidtar brådskande åtgärder för att skydda sina egna medborgare, med full respekt för mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

12.  Europaparlamentet påminner de ryska och tjetjenska myndigheterna om att regionala, kulturella och religiösa värdesystem inte får användas som förevändning för att tolerera eller bedriva diskriminering, våld, tortyr och/eller frihetsberövanden av personer eller grupper, bland annat på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

13.  Europaparlamentet uttrycker oro för att straffriheten fortsätter att vara en betydande faktor när det gäller människorättskränkningar, inklusive i Ryssland, genom påtvingade försvinnanden, frihetsberövanden utan åtal, diskriminering, tortyr och mord.

14.  Europaparlamentet uttrycker oro över ökningen av diskriminering och våld som drivs av homofobi och transfobi i Ryssland, bland annat genom antagandet av ny lagstiftning.

15.  Europaparlamentet uppmuntrar till internationellt samarbete för att öka medvetenheten om våld mot och diskriminering av personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet, och för att ta itu med orsakerna till sådana handlingar, samt att erbjuda skydd för dem som utsätts för sådant våld.

16.  Europaparlamentet fördömer skrämseltaktiken och dödshoten mot dessa människorättsförsvarare, journalister och andra som vill avslöja fall av diskriminering av och våld mot hbti-personer i Ryska federationen, däribland i Tjetjenien, och erbjuder sitt stöd när det gäller att utföra sådant arbete och erbjuda hjälp till offren.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens president, ledamöterna av den ryska statsduman, och den tjetjenska republikens president och regering.

(1)

EUT L 93, 24.3.2017, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy