Postup : 2017/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0351/2017

Předložené texty :

B8-0351/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH USNESENÍ
PDF 281kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.776v01-00
 
B8-0351/2017

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0219/2017

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o provádění zásad Rady týkajících se osob LGBTI, zejména ve vztahu k pronásledování (údajně) homosexuálních mužů v Čečně (Ruská federace)  (2017/2688(RSP))


Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o provádění zásad Rady týkajících se osob LGBTI, zejména ve vztahu k pronásledování (údajně) homosexuálních mužů v Čečně (Ruská federace)  (2017/2688(RSP))  
B8-0351/2017

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předešlá usnesení o Rusku,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokoly,

–  s ohledem na Ústavu Ruské federace, zejména na hlavu 2 o právech a svobodách člověka a občana,

–  s ohledem na zásady Rady ze dne 24. června 2013 pro prosazování veškerých lidských práv lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI) a pro ochranu požívání těchto práv z jejich strany,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob;

–  s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv, mučení a špatného zacházení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity(1),

–  s ohledem na stanovisko odborníků OSN na lidská práva ze dne 13. dubna 2017 ke zneužívání a zadržování gayů v Čečně,

–  s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této oblasti v roce 2015(2),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 6. dubna 2016 k porušování lidských práv homosexuálních mužů v Čečně,

–  s ohledem na otázku pro Komisi (místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku) týkající se provádění zásad Rady týkajících se osob LGBTI, zejména ve vztahu k pronásledování (údajně) homosexuálních mužů v Čečně (Ruská federace) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v nezávislých novinách Novaja gazeta vyšel dne 1. dubna 2017 článek, který podal zprávu o tom, že více než sto mužů, kteří jsou homosexuálové nebo jsou za ně považováni, bylo v čečenské autonomní republice nacházející se v Ruské federaci uneseno a zadrženo v rámci koordinované kampaně údajně organizované orgány a bezpečnostními složkami této republiky na přímý rozkaz čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova;

B.  vzhledem k tomu, že Novaja gazeta podala zprávu o tom, že s unesenými obětmi bylo špatně zacházeno a že byly nuceny vyzradit totožnost jiných osob LGBTI; vzhledem k tomu, že bylo také oznámeno, že nejméně tři muži byli zavražděni, dva v důsledku zacházení ve vazbě a jeden svou vlastní rodinou vykonáním takzvané „vraždy ze cti“;

C.  vzhledem k tomu, že původní zprávy byly nezávisle na sobě potvrzeny organizací Human Rights Watch a Mezinárodní krizovou skupinou, které obě citují místní zdroje potvrzující, že muži považovaní za homosexuály byli policií a bezpečnostními složkami záměrně vzati do vazby;

D.  vzhledem k tomu, že oběti se ve velké míře zdráhají usilovat o spravedlnost, neboť se obávají odvetných opatření ze strany místních orgánů; vzhledem k tomu, že osoby homosexuální a lesbické orientace a ty osoby, které jsou za ně považované, jsou zvláště zranitelné z důvodu silné homofobie přítomné ve společnosti a kvůli nebezpečí, že se stanou oběťmi vražd ze cti, které spáchají jejich příbuzní;

E.  vzhledem k tomu, že po letech výhrůžek, útlaku a dramatickém zhoršení stavu lidských práv na severním Kavkaze nejsou v podstatě žádní nezávislí novináři nebo bojovníci za lidská práva schopni vykonávat v tomto regionu svou práci; vzhledem k tomu, že čečenští úředníci a duchovní pohrozili novinám, které jako první upozornily na brutální kampaň proti homosexuálním mužům;

F.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je signatářem několika mezinárodních úmluv o lidských právech a jako člen Rady Evropy též Evropské úmluvy o lidských právech, a má tedy povinnost zajistit bezpečnost všech osob, které se mohou ocitnout v nebezpečí, mimo jiné i z důvodu své sexuální orientace; vzhledem k tomu, že Rusko má povinnost a prostředky vyšetřit zločiny spáchané čečenskými orgány; vzhledem k tomu, že homosexualita přestala být v roce 1993 v Ruské federaci trestná;

G.  vzhledem k tomu, že osoby LGBTI jsou současnými mezinárodními lidskoprávními normami a ruskými vnitrostátními právními předpisy chráněny; vzhledem k tomu, že k zajištění plného požívání lidských práv osobami LGBTI je ovšem často nutné přijmout zvláštní opatření, neboť sexuální orientace a genderová identita s sebou mohou nést dodatečná rizika diskriminace, šikany a pronásledování ve školách, na pracovišti a v širší společnosti, jakož i v rámci rodiny; vzhledem k tomu, že je úkolem a povinností policie, soudní moci a úřadů bojovat proti těmto podobám diskriminace a potírat negativní společenské postoje;

H.  vzhledem k tomu, že dne 7. března 2017 byl v Ruské federaci přijat zákon, který dekriminalizoval domácí násilí, čímž se původně trestný čin „ublížení na zdraví v rámci rodiny“ stal správním deliktem, který pro pachatele stanoví mírnější sankce; vzhledem k tomu, že Parlament tuto otázku projednal na svém dílčím zasedání, které se konalo ve dnech 13.–16. března 2017 ve Štrasburku;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zprávami o svévolném zadržování a mučení mužů považovaných za homosexuály v Čečenské republice, která je součástí Ruské federace; vyzývá úřady, aby tuto kampaň spočívající v pronásledování ukončily, ihned propustily osoby, které jsou nadále protiprávně zadržovány, zajistily právní a fyzickou ochranu obětí, bojovníků za lidská práva a novinářů, kteří se tímto případem zabývali, a aby umožnily mezinárodním lidskoprávním organizacím věrohodně tyto údajné zločiny vyšetřit;

2.  odsuzuje šíři, v jaké se v tomto regionu porušují lidská práva, a atmosféru beztrestnosti umožňující tyto činy a zároveň vyzývá, aby byla ve spolupráci s občanskou společností navržena právní i další opatření s cílem takovému násilí zabránit a sledovat a účinně stíhat jeho pachatele; zdůrazňuje, že Rusko a jeho vláda nesou plnou odpovědnost za vyšetření těchto činů, pohnání pachatelů ke spravedlnosti a ochranu všech občanů Ruské federace před protiprávním jednáním;

3.  odsuzuje prohlášení mluvčího čečenské vlády, ve kterém popřel přítomnost homosexuálů v Čečně a ve kterém uvedenou zprávu označil za „lež a naprostou desinformaci“; připomíná příslušným orgánům, že svoboda shromažďování, svoboda sdružování a svoboda projevu jsou všeobecnými právy, která požívají všechny osoby; vyzývá k okamžitému propuštění těch, kteří jsou stále protiprávně zadržováni; naléhá na ruské orgány, aby obětem, jakož i bojovníkům za lidská práva a novinářům, kteří se tímto případem zabývali, poskytly právní a fyzickou ochranu;

4.  bere na vědomí, že prezident Putin dal ruskému ministerstvu vnitra a federálnímu prokurátorovi pokyn k vyšetření událostí v Čečně, a vyzývá Komisi, členské státy a Radu Evropy k poskytnutí materiální a poradenské podpory ruským orgánům během tohoto vyšetřování;

5.  vyzývá čečenské orgány a orgány Ruské federace, aby se řídily domácími právními předpisy a mezinárodními závazky, prosazovaly zásady právního státu a zásady opírající se o všeobecná lidská práva, jakož i rovnost a potíraly diskriminaci, mimo jiné i ve vztahu k osobám LGBTI, a to za využití opatření, jako jsou informační kampaně na podporu kultury tolerance, úcty a začleňování na základě zásady rovnosti a nediskriminace;

6.  naléhavě žádá okamžité provedení nezávislého, objektivního a důkladného vyšetřování případů uvěznění, mučení a vražd s cílem pohnat jejich ideové původce a fyzické vykonavatele ke spravedlnosti a odstranit atmosféru beztrestnosti; v této souvislosti vítá zřízení pracovní skupiny pod vedením ruského veřejného ochránce lidských práv, který případ vyšetřuje; vyzývá ruské orgány, aby daly úřadu generálního prokurátora pokyn k řádnému ukrytí totožnosti obětí a svědků čečenských čistek vedených proti gayům, jakož i jejich rodin, a k zajištění jejich ochrany, aby se mohli na vyšetřování podílet; vyzývá delegaci EU a velvyslanectví a konzuláty členských zemí v Rusku, aby aktivně monitorovaly průběh vyšetřování a aby dále vystupňovaly úsilí o navázání kontaktu s oběťmi, osobami LGBTI, novináři a bojovníky za lidská práva nacházejícími se nyní v nebezpečí;

7.  naléhavě vyzývá ruské orgány, aby usměrnily všechny vládní zaměstnance a další veřejné osobnosti, včetně těch vystupujících ve státní televizi, jež ve svých veřejných vystoupeních, prohlášeních, rozhovorech, debatách a při jiných veřejných příležitostech používají nenávistný a diskriminační slovník;

8.  vyzývá Komisi, aby navázala kontakt s mezinárodními lidskoprávními organizacemi a ruskou občanskou společností za účelem poskytnutí podpory těm, kdo uprchli z Čečny, a vynesení této nekalé kampaně na světlo; kromě toho vyzývá členské státy, aby zvážily navýšení počtu míst pro přesídlení obětí, novinářů a bojovníků za lidská práva z Čečny a urychlení přímého přesídlení jednotlivců, kteří prchají z důvodu bezpečnosti;

9.  vítá a uznává úsilí vyvinuté vedoucími mnoha delegací EU a jejich pracovníky, jakož i velvyslanectvími členských států a jejich pracovníky za účelem podpory bojovníků za lidská práva osob LGBTI a obhajoby rovného zacházení a rovných práv; vybízí vedoucí delegací EU a další zaměstnance ESVČ, aby se na Parlament a jeho příslušné poslance obrátili s jakýmikoli dotazy nebo pokud chtějí Parlamentu poskytnout informace, a to mimo jiné i během výroční konference velvyslanců v září; vyjadřuje však znepokojení nad neúplnou znalostí a prováděním zásad týkajících se osob LGBTI ze strany některých delegací EU a zastupitelských úřadů členských států; vyzývá v této souvislosti ESVČ a Komisi, aby vyvinuly tlak na strategičtější a systematičtější provádění těchto zásad, mimo jiné prostřednictvím informování a odborné přípravy zaměstnanců EU ve třetích zemích, a to s cílem účinně nastolit otázku práv osob LGBTI v rámci rozhovorů o politických a lidských právech vedených se třetími zeměmi, jakož i na mezinárodních fórech, a také podpořit úsilí občanské společnosti;

10.  důrazně vyzdvihuje důležitost soustavného hodnocení provádění zásad prostřednictvím jasných měřítek; naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla a zveřejnila podrobné hodnocení provádění zásad ze strany diplomatických misí členských států ve všech třetích zemích s cílem určit možné rozdíly a nedostatky v provádění a napravit je;

11.  se znepokojením bere na vědomí, že byly v Rusku přijaty nové právní předpisy týkající se domácího násilí, včetně toho, které se vztahuje na děti, což považuje za krok zpět; zdůrazňuje, že z právních předpisů, které tolerují násilí v rámci rodiny, plyne riziko vážných dopadů jak na oběti, tak na společnost jako celek; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby pokračovaly v podpoře vymýcení domácího násilí, ochraně zranitelných osob a podpoře obětí, a to jak v Evropě, tak mimo ni;

12.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám Ruské federace a Čečenské republiky.

(1)

Úř. věst. L 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právní upozornění - Ochrana soukromí