Menettely : 2017/2688(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0351/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0351/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0231

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 264kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.776v01-00
 
B8-0351/2017

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0219/2017 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten tai sellaisina pidettyjen miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP))


Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten tai sellaisina pidettyjen miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP))  
B8-0351/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmisen ja kansalaisen oikeuksista ja vapauksista,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. kesäkuuta 2016 antamat päätelmät hlbti-henkilöiden tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin suuntaviivat ihmisoikeuksien puolustajista, kidutuksesta ja huonosta kohtelusta sekä suuntaviivat ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta(1),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 13. huhtikuuta 2017 antaman lausuman homoseksuaalisten miesten pahoinpitelyistä ja pidätyksistä Tšetšeniassa;

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(2),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 6. huhtikuuta 2017 antaman lausuman homoseksuaalisten miesten ihmisoikeuksien loukkauksista Tšetšeniassa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle esitetyn kysymyksen hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen toteuttamisesta ajatellen erityisesti (väitetysti) homoseksuaalisten miesten vainoamista Tšetšeniassa Venäjällä (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon venäläisessä riippumattomassa sanomalehdessä Novaja Gazetassa 1. huhtikuuta 2017 ilmestyneen artikkelin, jonka mukaan yli sata homoseksuaalista tai sellaisena pidettyä miestä on siepattu ja pidätetty Venäjän federaation autonomisessa Tšetšenian tasavallassa osana koordinoitua toimintaa, jonka väitetään olevan tasavallan viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen järjestämää suoraan Tšetšenian presidentin Ramzan Kadyrovin käskystä;

B.  ottaa huomioon, että Novaja Gazetan tietojen mukaan siepattuja uhreja on pahoinpidelty, kidutettu ja pakotettu paljastamaan muita hlbti-henkilöitä; toteaa, että ainakin kolmen miehen kerrottiin menettäneen henkensä ja että heistä kaksi kuoli pidätyksen aikana kokemansa kohtelun seurauksena ja yhden surmasi oma perhe (nk. kunniamurha);

C.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch ja Kansainvälinen kriisiryhmä (ICG) ovat kumpikin vahvistaneet aiemmin esitetyt tiedot paikkansapitäviksi ja että molemmat järjestöt perustavat tietonsa paikallisiin lähteisiin, jotka vahvistavat poliisin ja turvallisuusjoukkojen pidättäneen homoseksuaalisina pidettyjä miehiä;

D.  toteaa, että useimmiten uhrit eivät hae oikeutta, sillä he pelkäävät paikallisviranomaisten kostotoimia; toteaa, että homoseksuaaliset ja sellaisina pidetyt henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa vallitsevan vahvan homofobian vuoksi ja vaarassa joutua sukulaistensa tekemän kunniamurhan uhriksi;

E.  ottaa huomioon, että vuosien uhkailun ja painostuksen ja Pohjois-Kaukasian ihmisoikeustilanteen tuntuvan heikkenemisen johdosta alueella ei toimi käytännössä juuri lainkaan riippumattomia toimittajia tai ihmisoikeusaktivisteja; toteaa, että Tšetšenian viranomaiset ja uskonnolliset johtajat ovat uhkailleet sanomalehteä, joka toi ensimmäisenä julki homoseksuaalien vastaisen raa’an kampanjan;

F.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on allekirjoittanut useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Euroopan neuvoston jäsenenä myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja että sillä on näin ollen velvollisuus taata kaikkien mahdollisesti uhattuina olevien henkilöiden turvallisuus, myös silloin kun se johtuu heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan; toteaa, että Venäjällä on velvollisuus ja keinot tutkia Tšetšenian viranomaisten tekemät rikokset; ottaa huomioon, että homoseksuaalisuuden rangaistavuus poistettiin Venäjän federaatiossa vuonna 1993;

G.  ottaa huomioon, että voimassa oleva ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus ja Venäjän oma lainsäädäntö suojelevat hlbti-henkilöitä; ottaa huomioon, että usein tarvitaan kuitenkin erityistoimia sen varmistamiseksi, että hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysin, sillä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti voivat lisätä syrjinnän, kiusaamisen ja syytteeseenpanon riskiä kouluissa, työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä myös perheen piirissä; katsoo, että tällaisen syrjinnän ja kielteisten sosiaalisten asenteiden torjuminen on poliisin, oikeuslaitoksen ja viranomaisten tehtävä sekä niiden vastuulla;

H.  toteaa, että Venäjän federaatio hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 lain, jonka nojalla perheväkivalta lakkasi olemasta rikos ja ”pahoinpitelystä perheen piirissä” tuli rikoksen sijaan hallinnollinen rikkomus, jolloin siihen syyllistyneiden rangaistukset ovat lievempiä; toteaa, että parlamentti keskusteli asiasta 13.–16. maaliskuuta 2017 pidetyllä Strasbourgin istuntojaksolla;

1.  on syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan homoseksuaalisina pidettyjä miehiä on pidätetty mielivaltaisesti ja kidutettu Venäjän federaation autonomisessa Tšetšenian tasavallassa; vaatii viranomaisia lopettamaan tämän vainon, vapauttamaan välittömästi kaikki vielä laittomasti pidätettyinä olevat henkilöt, takaamaan oikeudellisen ja fyysisen suojelun uhreille ja asian parissa toimineille ihmisoikeuksien puolustajille ja toimittajille sekä antamaan kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille mahdollisuuden suorittaa uskottava tutkinta väitetyistä rikoksista;

2.  pitää valitettavana alueella esiintyviä laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia ja rankaisemattomuuden ilmapiiriä, joka mahdollistaa nämä teot, ja vaatii kehittämään yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa oikeudellisia ja muita toimia, joilla tällaista väkivaltaa voidaan ehkäistä ja siihen syyllistyneitä voidaan valvoa ja heidät voidaan asettaa tosiasiallisesti syytteeseen; korostaa, että Venäjä ja Venäjän hallitus ovat viime kädessä vastuussa näiden tekojen tutkinnasta, syyllisten saattamisesta oikeuden eteen ja kaikkien Venäjän kansalaisten suojelemisesta oikeudenloukkauksilta;

3.  tuomitsee Tšetšenian hallituksen tiedottajan lausunnon, jossa kiistetään homoseksuaalien olemassaolo Tšetšeniassa ja väitetään asiaa koskevan raportin sisältävän valheita ja täysin vääriä tietoja; muistuttaa viranomaisia siitä, että oikeus kokoontumisvapauteen, yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen ovat yleismaailmallisia oikeuksia ja koskevat kaikkia; kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki henkilöt, jotka ovat edelleen laittomasti pidätettyinä; vaatii Venäjän viranomaisia takaamaan oikeudellisen ja fyysisen suojelun uhreille sekä asian parissa toimineille ihmisoikeuksien puolustajille ja toimittajille;

4.  panee merkille, että presidentti Putin on kehottanut Venäjän sisäministeriötä ja federaation syyttäjänvirastoa tutkimaan Tšetšenian tapahtumia, ja kehottaa Euroopan komissiota, jäsenvaltioita ja Euroopan neuvostoa tarjoamaan Venäjän viranomaisille aineellista tukea ja neuvontaa tutkintaa varten;

5.  kehottaa Tšetšenian ja Venäjän federaation viranomaisia noudattamaan maan lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia, kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja yleismaailmallisia ihmisoikeusnormeja sekä edistämään tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä myös hlbti-henkilöiden kohdalla ja kehottaa tukemaan näitä toimia esimerkiksi tietoisuutta lisäävillä kampanjoilla, joilla edistetään suvaitsevaisuuden kulttuuria, kunnioitusta ja osallistamista tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden pohjalta;

6.  vaatii kiireellisesti välitöntä, riippumatonta, puolueetonta ja perinpohjaista tutkintaa näistä vangitsemisista, kidutustapauksista ja murhista, jotta niiden suunnittelijat ja toimeenpanijat saadaan oikeuden eteen ja rankaisemattomuudesta tehdään loppu; pitää tähän liittyen myönteisenä Venäjän ihmisoikeusvaltuutetun johdolla toimivan ja asiaa tutkivan työryhmän perustamista; kehottaa Venäjän viranomaisia määräämään valtakunnansyyttäjänvirastoa huolehtimaan Tšetšenian homoseksuaalien vastaisen puhdistuksen uhrien ja todistajien ja heidän perheidensä todellisesta anonyymiudesta ja muusta suojelusta, jotta he voivat osallistua tutkintaan; kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä ja konsulaatteja Venäjällä seuraamaan tutkintaa aktiivisesti sekä lisäämään toimiaan yhteyksien luomiseksi tällä hetkellä vaarassa oleviin uhreihin, hlbti-henkilöihin, toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin;

7.  kehottaa Venäjän viranomaisia ojentamaan kaikkia hallituksen työntekijöitä ja muita julkisuuden henkilöitä, myös valtion television työtekijöitä, jotka syyllistyvät vihapuheeseen tai syrjivään kielenkäyttöön esiintyessään julkisuudessa, antaessaan lausuntoja ja haastatteluja ja osallistuessaan keskusteluihin sekä muissa julkisissa tilanteissa;

8.  kehottaa komissiota luomaan yhteyden kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestöihin ja Venäjän kansalaisyhteiskuntaan ja auttamaan Tšetšeniasta paenneita sekä tuomaan tämän oikeudenloukkauskampanjan julkisuuteen; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita harkitsemaan uudelleensijoittamispaikkojen lukumäärän lisäämistä Tšetšeniasta tuleville uhreille, toimittajille ja ihmisoikeuksien puolustajille ja kiirehtimään turvallisuussyistä pakenevien ihmisten välitöntä uudelleensijoittamista;

9.  pitää myönteisinä ja kiittää monien EU:n edustustojen päälliköiden ja henkilöstön sekä jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja niiden henkilöstön ponnisteluja hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi ja syrjimättömyyden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta; kehottaa EU:n edustustojen päälliköitä ja Euroopan ulkosuhdehallinnon muuta henkilöstöä ottamaan yhteyden Euroopan parlamenttiin ja asiaankuuluviin parlamentin jäseniin, kun he haluavat esittää kysymyksiä tai toimittaa parlamentille tietoja, myös vuotuisessa suurlähettiläiden konferenssissa syyskuussa; on silti huolissaan siitä, miten vaihtelevasti joissakin EU:n edustustoissa ja jäsenvaltioiden edustustoissa tunnetaan hlbti-henkilöitä koskevat suuntaviivat ja miten epäyhtenäisesti edustustot soveltavat niitä; kehottaa tähän liittyen Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota ajamaan suuntaviivojen entistä strategisempaa ja järjestelmällisempää täytäntöönpanoa esimerkiksi lisäämällä kolmansissa maissa toimivan EU:n henkilöstön tietämystä ja koulutusta, jotta hlbti-henkilöiden oikeudet voidaan ottaa tehokkaasti esiin kolmansien maiden kanssa käytävässä poliittisessa ja ihmisoikeuksia koskevassa vuoropuhelussa sekä monenkeskisillä foorumeilla ja jotta voidaan samalla tukea kansalaisyhteiskunnan toimia;

10.  pitää erittäin tärkeänä, että suuntaviivojen täytäntöönpanoa arvioidaan jatkuvasti selkeiden vertailuarvojen avulla; kehottaa komissiota laatimaan ja julkaisemaan perusteellisen arvion siitä, kuinka EU:n edustustot ja jäsenvaltioiden diplomaattiedustustot kaikissa kolmansissa maissa ovat panneet suuntaviivat täytäntöön, jotta voidaan havaita täytäntöönpanon mahdolliset eroavaisuudet ja puutteet ja korjata ne;

11.  panee huolestuneena merkille Venäjällä tapahtuneen käänteen huonompaan suuntaan, kun maassa hyväksyttiin perheväkivaltaa ja myös lapsiin kohdistuvaa perheväkivaltaa koskeva uusi laki; korostaa, että perheväkivallan hyväksyvällä lainsäädännöllä saattaa olla vakavia seurauksia sekä uhreille että koko yhteiskunnalle; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa edelleen edistämään perheväkivallan kitkemistä, suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia ja tukemaan uhreja sekä Euroopassa että sen ulkopuolella;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Venäjän federaation ja Tšetšenian tasavallan hallituksille.

(1)

EUVL C 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö