Procedūra : 2017/2688(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0351/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0351/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0231

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 411kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.776v01-00
 
B8-0351/2017

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0219/2017, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP))


Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā  (2017/2688(RSP))  
B8-0351/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju,

–  ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un tās protokolus,

–  ņemot vērā Krievijas Konstitūciju un jo īpaši tās 2. nodaļu par cilvēka un pilsoņa tiesībām un brīvībām,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās pamatnostādnes lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 16. jūnija secinājumus par LGBTI līdztiesību,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, kā arī par spīdzināšanu un sliktu izturēšanos,

–  ņemot vērā 2014. gada 4. februāra rezolūciju par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai(1),

–  ņemot vērā ANO cilvēktiesību ekspertu 2017. gada 13. aprīļa paziņojumu par vardarbību pret gejiem un viņu aizturēšanu Čečenijā,

–  ņemot vērā ES Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju (2015–2019),

–  ņemot vērā 2016. gada 14. decembra rezolūciju par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā(2),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni runaspersonas 2017. gada 6. aprīļa paziņojumu par geju cilvēktiesību pārkāpumiem Čečenijā,

–  ņemot vērā Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei) uzdoto jautājumu par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, jo īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 1. aprīlī Krievijas neatkarīgais laikraksts Novaya Gazeta publicēja rakstu, kurā tika ziņots par to, ka Krievijas Federācijas autonomajā Čečenijas Republikā koordinētas kampaņas laikā ir nolaupīti un aizturēti vairāk nekā simts geju vai par tādiem uzskatītu vīriešu, un tiek uzskatīts, ka šo kampaņu pēc Čečenijas prezidenta Ramzana Kadirova tiešiem rīkojumiem ir organizējušas minētās republikas iestādes un drošības spēki;

B.  tā kā laikraksts Novaya Gazeta ziņoja, ka nolaupītie upuri ir tikuši pazemoti, spīdzināti un piespiesti atklāt citu LGBTI identitātes; tā kā tika ziņots arī par to, ka vismaz trīs vīrieši ir tikuši nogalināti — divi miruši no izturēšanās pret viņiem apcietinājuma laikā un vienu nogalinājusi viņa ģimene, veicot t. s. goda aizstāvības slepkavību;

C.  tā kā organizācija Human Rights Watch un Starptautiskās krīzes grupa katra atsevišķi ir apstiprinājusi šos sākotnējos ziņojumus un abas atsaucas uz informācijas avotiem uz vietas, kuri apstiprina, ka policijas un drošības spēki mērķtiecīgi apcietina par gejiem uzskatītus vīriešus;

D.  tā kā cietušās personas lielākoties nemeklē palīdzību tiesā, jo baidās no vietējo iestāžu atriebības; tā kā geji un lesbietes vai par gejiem vai lesbietēm uzskatītas personas sabiedrībā valdošās spēcīgās homofobijas dēļ ir jo īpaši neaizsargātas un riskē kļūt par radinieku veiktu goda aizstāvības slepkavību upuriem;

E.  tā kā pēc daudziem draudu un represiju gadiem un pēc cilvēktiesību stāvokļa krasās pasliktināšanās Ziemeļkaukāzā praktiski neviens neatkarīgais žurnālists vai cilvēktiesību aizstāvis nespēj strādāt šajā reģionā; tā kā Čečenijas amatpersonas un iestāžu darbinieki ir izteikuši draudus laikrakstam, kas pirmais ziņoja par brutālo kampaņu, kas vērsta pret gejiem;

F.  tā kā Krievijas Federācija ir parakstījusi vairākus starptautiskus cilvēktiesību nolīgumus un kā Eiropas Padomes loceklei un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas parakstītājvalstij tai ir pienākums nodrošināt visu iespējami apdraudēto personu drošību, tostarp gadījumos, kad apdraudējums radies šo personu seksuālās orientācijas dēļ; tā kā Krievijai ir pienākums un līdzekļi izmeklēt Čečenijas iestāžu veiktos noziegumus; tā kā Krievijas Federācija 1993. gadā noteica, ka homoseksualitāte nav krimināli sodāms noziegums;

G.  tā kā pašreizējie starptautiskie cilvēktiesību likumi un Krievijas vietējie tiesību akti aizsargā LGBTI; tā kā tomēr bieži vien ir nepieciešama īpaša rīcība, lai LGBTI varētu pilnībā izmantot cilvēktiesības, jo seksuālā orientācija un dzimumidentitāte var radīt papildu diskriminācijas, iebiedēšanas un vajāšanas risku ne tikai skolās, darba vietās un plašākā sabiedrībā, bet arī ģimenēs; tā kā policijas, tiesu un valsts iestāžu uzdevums un pienākums ir apkarot šos diskriminācijas veidus un vērsties pret negatīvu attieksmi sabiedrībā;

H.  tā kā 2017. gada 7. martā Krievijas Federācija pieņēma tiesību aktu, ar kuru nosaka, ka vardarbība ģimenē nav krimināli sodāms noziegums, piekaušanu ģimenē vairs neuzskatot par krimināli sodāmu noziegumu, bet gan par administratīvu pārkāpumu, par ko vainīgajiem tiek piespriesti vieglāki sodi; tā kā Parlaments izskatīja šo jautājumu plenārsēdes debatēs 2017. gada 13.–16. martā Strasbūrā,

1.  pauž dziļas bažas par saņemtajiem ziņojumiem par to, ka Krievijas Federācijas Čečenijas Republikā notiek par gejiem uzskatītu vīriešu patvaļīga aizturēšana un spīdzināšana; aicina iestādes pārtraukt šo vajāšanas kampaņu, nekavējoties atbrīvot personas, kas joprojām ir nelikumīgi apcietinātas, nodrošināt juridisku un fizisku aizsardzību cietušajiem un tiem cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem, kuri ir strādājuši pie šā jautājuma, un atļaut starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām veikt visu iespējamo noziegumu ticamu izmeklēšanu;

2.  pauž nožēlu par reģionā plaši izplatītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nesodāmību veicinošiem apstākļiem, kādos šos nodarījumus ir iespējams paveikt, un prasa pieņemt juridiskus un citus pasākumus, lai, sadarbojoties ar sabiedrību, nepieļautu šādu vardarbību un uzraudzītu un efektīvi sauktu pie atbildības vainīgos; uzsver, ka Krievijai un tās valdībai ir galvenā atbildība par šo nodarījumu izmeklēšanu, vainīgo saukšanu pie atbildības un visu Krievijas pilsoņu aizsargāšanu pret nelikumīgu vardarbību;

3.  nosoda Čečenijas valdības runaspersonas paziņojumu, kurā noliegta homoseksuāļu eksistence Čečenijā un kurā ziņojums diskreditēts kā meli un absolūta dezinformācija; atgādina iestādēm, ka pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvība ir vispārējas tiesības un attiecas uz visiem; prasa nekavējoties atbrīvot tos, kuri joprojām ir nelikumīgi aizturēti; mudina Krievijas iestādes nodrošināt juridisku un fizisku aizsardzību cietušajiem, kā arī cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem, kuri ir strādājuši ar šo lietu;

4.  norāda, ka prezidents V. Putins ir devis rīkojumu Krievijas Iekšlietu ministrijai un Federālajai prokuratūrai izmeklēt notikumus Čečenijā, un aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas Padomi piedāvāt Krievijas iestādēm materiālu atbalstu un konsultācijas šīs izmeklēšanas veikšanai;

5.  aicina Čečenijas un Krievijas Federācijas iestādes ievērot vietējos tiesību aktus un starptautiskās saistības, stiprināt tiesiskumu un vispārējo cilvēktiesību standartus un veicināt līdztiesību un nediskrimināciju arī attiecībā uz LGBTI, papildus īstenojot tādus pasākumus kā informētības palielināšanas kampaņas, lai, pamatojoties uz līdztiesības un nediskriminācijas principiem, veicinātu iecietības, respekta un iekļaušanas kultūru;

6.  steidzami prasa nekavējoties veikt neatkarīgu, objektīvu un rūpīgu izmeklēšanu ieslodzīšanas, spīdzināšanas un slepkavību lietās, lai sauktu pie atbildības to plānotājus un veicējus un izbeigtu nesodāmību; šajā saistībā atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota darba grupa, kas strādā Krievijas cilvēktiesību ombuda vadībā, kurš veic šā jautājuma izmeklēšanu; aicina Krievijas iestādes uzdot par pienākumu Ģenerālprokuratūrai nodrošināt Čečenijas geju tīrīšanas kampaņā cietušajām personām un lieciniekiem, kā arī viņu ģimenēm patiesu anonimitāti un citus aizsardzības līdzekļus, lai šīs personas varētu piedalīties izmeklēšanā; aicina ES delegāciju un dalībvalstu vēstniecības un konsulātus Krievijā aktīvi uzraudzīt izmeklēšanu un vēl vairāk paātrināt centienus sadarboties ar cietušajiem, LGBTI, žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, kuriem pašlaik draud briesmas;

7.  mudina Krievijas iestādes saukt pie atbildības visus tos valdības darbiniekus un citas publiskas amatpersonas, tostarp valsts televīzijas darbiniekus, kuri savās publiskajās uzstāšanās reizēs, paziņojumos, intervijās, sarunās un citos publiskos pasākumos izsakās naidīgi un diskriminējoši;

8.  aicina Komisiju sadarboties ar starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām un Krievijas pilsonisko sabiedrību, palīdzēt tiem, kas ir aizbēguši no Čečenijas, un darīt zināmu plašākai sabiedrībai par šo vardarbīgo kampaņu; turklāt aicina dalībvalstis apsvērt iespēju palielināt cietušajiem, žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem no Čečenijas paredzētu pārmitināšanas vietu skaitu un paātrināt to personu tiešu pārmitināšanu, kuras bēg drošības apsvērumu dēļ;

9.  atzinīgi vērtē un atzīst daudzu ES delegāciju vadītāju, delegāciju personāla, dalībvalstu vēstnieku un vēstniecību darbinieku centienus atbalstīt LGBTI cilvēktiesību aizstāvjus un aizstāvēt nediskrimināciju un līdztiesību; aicina ES delegāciju vadītājus un citus EĀDD darbiniekus sazināties ar Parlamentu un attiecīgajiem deputātiem, tostarp izmantojot ikgadējo vēstnieku konferenci septembrī, ja viņiem rodas jautājumi vai ja viņi vēlas sniegt Parlamentam informāciju; taču pauž bažas par to, ka dažām ES delegācijām un dalībvalstu pārstāvniecībām trūkst konsekventu zināšanu par LGBTI pamatnostādnēm, un pauž bažas par šo nostādņu īstenošanu; šajā saistībā aicina EĀDD censties stratēģiskāk un sistemātiskāk īstenot pamatnostādnes, tostarp palielinot informētību un apmācot ES personālu trešās valstīs, lai efektīvi aktualizētu LGBTI tiesību jautājumu politiskajos un cilvēktiesību dialogos ar trešām valstīm un daudzpusējos forumos, un atbalstīt pilsoniskās sabiedrības centienus;

10.  stingri uzsver, ka ir svarīgi nepārtraukti novērtēt pamatnostādņu īstenošanu, izmantojot skaidrus kritērijus; mudina Komisiju veikt un publicēt rūpīgu izvērtējumu par to, kā ES delegācijas un dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības visās trešās valstīs īsteno pamatnostādnes, lai atklātu iespējamas atšķirības un trūkumus īstenošanā un tos labotu;

11.  ar bažām norāda, ka Krievija ir pieņēmusi jaunu tiesību aktu par vardarbību ģimenē, tostarp arī pret bērniem, un uzskata to par soli atpakaļ; uzsver, ka tiesību akti, kas pieļauj vardarbību ģimenē, var izraisīt nopietnas sekas gan cietušajiem, gan sabiedrībai kopumā; aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) turpināt veicināt vardarbības ģimenē izskaušanu, aizsargāt neaizsargātās personas un sniegt atbalstu cietušajiem gan Eiropā, gan ārpus tās;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ANO augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos, Krievijas Federācijas valdībai un Čečenijas Republikas valdībai.

(1)

OV C 93, 24.3.2017., 21. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0502.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika