Förfarande : 2017/2688(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0351/2017

Ingivna texter :

B8-0351/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Antagna texter :

P8_TA(2017)0231

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 247kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.776v01-00
 
B8-0351/2017

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0219/2017

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP))


Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP))  
B8-0351/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

–  med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt protokollen till denna,

–  med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt kapitel 2 om mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter,

–  med beaktande av Europeiska rådets riktlinjer av den 24 juni 2013 för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 juni 2016 om lika möjligheter för hbti-personer,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare och om tortyr och misshandel,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet(1),

–  med beaktande av uttalandet av den 13 april 2017 från FN:s människorättsexperter om kränkning och fängslande av homosexuella män i Tjetjenien,

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati (2015–2019),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015(2),

–  med beaktande av uttalandet av den 6 april 2017 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om kränkningar av homosexuella mäns mänskliga rättigheter i Tjetjenien,

–  med beaktande av frågan till kommissionen (VP/HR) om genomförande av rådets hbti‑riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 1 april 2017 publicerades en artikel i den ryska oberoende tidningen Novaja Gazeta om att mer än hundra homosexuella män, eller män som troddes eller uppfattades vara homosexuella, hade förts bort och internerats i den autonoma republiken Tjetjenien i Ryska federationen, som en del av en samordnad kampanj, som ska ha organiserats av republikens myndigheter och säkerhetsstyrkor på direkt order från Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov.

B.  Enligt Novaja Gazeta hade de bortförda offren misshandlats, torterats och tvingats namnge andra hbti-personer. Det rapporterades också att minst tre män hade dödats, två till följd av den behandling de utsattes för under fängsligt förvar och en hade dödats av sin familj i ett så kallat hedersmord.

C.  De första rapporterna har bekräftats separat av Human Rights Watch och Internationella krisgruppen, vilka båda hänvisar till lokala källor som bekräftar att män som uppfattats som homosexuella har varit föremål för frihetsberövanden från polisen och säkerhetsstyrkorna.

D.  Personer som utsätts för denna typ av behandling avstår ofta från att vidta rättsliga åtgärder, eftersom de fruktar vedergällning från de lokala myndigheternas sida. Homosexuella personer av båda könen och personer som uppfattas som homosexuella är särskilt sårbara på grund av den starka homofobin i samhället, och de riskerar att falla offer för hedersmord från sina anhörigas sida.

E.  Efter många år av hot och förtryck och en dramatisk försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkaukasien, kan praktiskt taget inga oberoende journalister eller människorättsaktivister arbeta i regionen. Tjetjenska statstjänstemän och präster har hotat den tidning som först rapporterade om den brutala kampanjen mot homosexuella.

F.  Ryska federationen har undertecknat en rad internationella människorättsfördrag och även, i egenskap av medlem av Europarådet, Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, och är sålunda skyldig att garantera säkerheten för alla personer som kan vara utsatta för fara, även på grund av sexuell läggning. Ryssland har en skyldighet och resurser att utreda brott som begåtts av myndigheterna i Tjetjenien. Homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland 1993.

G.  Hbti-personer skyddas enligt befintlig internationell människorättslagstiftning och rysk nationell lagstiftning. Det krävs emellertid ofta specifika åtgärder för att säkerställa ett fullt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna för hbti-personer, eftersom sexuell läggning och könsidentitet kan medföra ytterligare risker för diskriminering, mobbning och förföljelse i skolor, på arbetsplatser och i samhället i stort, men även inom familjen. Det är polisens, rättsväsendets och myndigheternas uppgift och ansvar att bekämpa dessa former av diskriminering och motarbeta negativa sociala attityder.

H.  Den 7 mars 2017 antog Ryska federationen en lag som avkriminaliserade våld i hemmet, och som innebar att misshandel inom familjen reducerades från att ha varit ett brott till en administrativ förseelse, med svagare påföljder för dem som bryter mot lagen. Parlamentet förde en debatt om denna fråga under sammanträdesperioden i Strasbourg den 13–16 mars 2017.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporterna om godtyckliga frihetsberövanden och tortyr av män som uppfattats som homosexuella i Republiken Tjetjenien i Ryska federationen. Parlamentet uppmanar myndigheterna att sätta stopp för denna förföljelsekampanj och att omedelbart frige dem som fortfarande olagligen sitter frihetsberövade, att säkerställa rättsligt och fysiskt skydd för offren och för människorättsförsvarare och journalister som har arbetat med denna fråga och att tillåta internationella människorättsorganisationer att genomföra en trovärdig utredning av de påstådda brotten.

2.  Europaparlamentet beklagar de vanliga människorättskränkningarna i regionen och det klimat av straffrihet som gör att dessa gärningar kan ske, och efterlyser rättsliga och andra åtgärder för att förebygga, övervaka och verkningsfullt lagföra förövare av sådant våld i samarbete med det civila samhället. Parlamentet understryker att Ryssland och dess regering bär det yttersta ansvaret för att utreda dessa gärningar, ställa förövarna till svars och skydda alla ryska medborgare från olagliga kränkningar.

3.  Europaparlamentet fördömer uttalandet från den tjetjenska regeringens talesperson, som förnekade att det fanns homosexuella i Tjetjenien och avfärdade rapporten som ”lögn och total desinformation”. Parlamentet påminner myndigheterna om att mötes-, förenings- och yttrandefriheten är universella rättigheter och gäller alla. Vidare kräver parlamentet ett omedelbart frigivande av dem som fortfarande sitter olagligen frihetsberövade. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att ge offren, liksom de människorättsförsvarare och journalister som har arbetat med fallet, rättsligt och fysiskt skydd.

4.  Europaparlamentet konstaterar att president Putin har instruerat det ryska inrikesministeriet och den federala åklagaren att utreda händelserna i Tjetjenien. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Europarådet att erbjuda materiellt stöd och rådgivning till de ryska myndigheterna i denna undersökning.

5.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Tjetjenien och Ryska federationen att rätta sig efter den inhemska lagstiftningen och internationella åtaganden, upprätthålla rättsstaten och universella människorättsnormer och främja jämlikhet, icke‑diskriminering och universella människorättsnormer, även för hbti-personer, med stöd av åtgärder såsom medvetandehöjande kampanjer för att främja en kultur som präglas av tolerans, respekt och inkludering, grundad på jämlikhet och icke‑diskriminering.

6.  Europaparlamentet efterlyser snarast omedelbara, oberoende, objektiva och noggranna utredningar av fängslandet, tortyren och morden, i syfte att ställa de som beordrat gärningarna och de som utfört dem inför rätta och få ett slut på straffriheten. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av en arbetsgrupp, under ledning av den ryska ombudsmannen för mänskliga rättigheter, med uppgift att utreda frågan. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att beordra det allmänna åklagarämbetet att säkra verklig anonymitet och annat skydd för offer och vittnen i den tjetjenska antigay-utresningen och för deras familjer så att de kan delta i undersökningen. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och medlemsstaternas ambassader och konsulat i Ryssland att aktivt övervaka utredningen och ytterligare öka sina insatser för att samarbeta med offer, hbti-personer, journalister och människorättsförsvarare som för närvarande befinner sig i fara.

7.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att inskärpa disciplin i alla statsanställda och andra offentliga personer, inbegripet dem i statlig television, som använder hatfullt och diskriminerande språk i sina offentliga framträdanden, uttalanden, intervjuer, samtal och andra offentliga situationer.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med internationella människorättsorganisationer och det ryska civilsamhället, för att hjälpa dem som har flytt från Tjetjenien och för att bringa denna kampanj av kränkningar i dagen. EU:s medlemsstater uppmanas dessutom att överväga att utöka antalet platser för vidarebosättning av offer, journalister och människorättsförsvarare från Tjetjenien och att påskynda en direkt vidarebosättning av personer som flyr av säkerhetsskäl.

9.  Europaparlamentet välkomnar och erkänner de insatser som gjorts av många chefer för EU:s delegationer och deras personal och medlemsstaternas ambassadörer och deras personal för att stödja försvarare av hbti-personers mänskliga rättigheter och verka för icke-diskriminering och lika rättigheter. Cheferna för EU:s delegationer och annan personal inom Europeiska utrikestjänsten uppmanas att samråda med parlamentet och berörda ledamöter av Europaparlamentet när de har frågor eller vill lämna information till parlamentet, bland annat under den årliga ambassadörskonferensen i september. Parlamentet uttrycker oro över den ojämna medvetenheten om och inkonsekventa genomförandet av hbti-riktlinjerna från vissa EU:s delegationer och vissa av medlemsstaternas beskickningar. Europeiska utrikestjänsten och kommissionen uppmanas i detta sammanhang att pressa på för ett mer strategiskt och systematiskt genomförande av riktlinjerna, bland annat genom medvetandehöjande insatser och utbildning av EU-personal i tredjeländer, i syfte att på ett verkningsfullt sätt ta upp frågan om hbti-rättigheter i politiska dialoger och människorättsdialoger med tredjeländer och i multilaterala forum, liksom att ge stöd till insatser från det civila samhällets sida.

10.  Europaparlamentet understryker kraftfullt vikten av en fortlöpande utvärdering av genomförandet av riktlinjerna med hjälp av tydliga riktmärken. Kommissionen uppmanas eftertryckligen att genomföra och offentliggöra en grundlig utvärdering av EU-delegationernas och medlemsstaternas diplomatiska beskickningars genomförande av riktlinjerna i alla tredjeländer i syfte att upptäcka eventuella skillnader och brister i genomförandet och åtgärda dessa.

11.  Europaparlamentet noterar med oro, och som ett steg bakåt, Rysslands antagande av ny lagstiftning om våld i hemmet, däribland våld mot barn. Parlamentet understryker att lagstiftning som tolererar våld inom familjen riskerar att få allvarliga konsekvenser, både för offren och för samhället som helhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta att främja utrotning av våld i hemmet, för att skydda dem som är sårbara, och stödja offren, både inom och utanför Europa.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och kommissionen, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt regeringarna i Ryska federationen och i Republiken Tjetjenien.

(1)

EUT C 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0502.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy