Procedure : 2016/2998(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0352/2017

Indgivne tekster :

B8-0352/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0226

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 176kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0345/2017
16.5.2017
PE603.777v01-00
 
B8-0352/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP))


Hilde Vautmans, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP))  
B8‑0352/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til de tidligere FN-resolutioner, herunder resolution 2334/2016, der blev vedtaget af FN's Sikkerhedsråd den 23. december 2016,

–  der henviser til rapporten fra FN's generalsekretær om menneskerettighederne i det besatte syriske Golan, som blev forelagt for FN's Generalforsamling den 10. januar 2017,

–  der henviser til Udenrigsrådets drøftelser af 6. januar 2017 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. januar 2016 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side,

–  der henviser til Mellemøstkvartettens rapport af maj 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen (den "højtstående repræsentant") ved flere lejligheder har givet udtryk for sin vilje til at forny og intensivere Unionens rolle i fredsprocessen;

B.  der henviser, at tiden er inde til, at det europæiske diplomati ikke længere blot bør være observatør;

C.  der henviser til, at den højtstående repræsentant i april 2015 udnævnte en ny særlig EU-repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten (EU's særlige repræsentant);

D.  der henviser til, at besættelsen nu har varet i mere end 50 år, og at Oslo I-aftalen blev undertegnet i 1993;

E.  der henviser til, at en proces er igangværende blandt en række medlemsstater med henblik på anerkendelse af staten Palæstina;

F.  der henviser til, at EU mener, at fredsprocessen i Mellemøsten i det aktuelle ændrede internationale politiske miljø mere end nogensinde kræver en stærk koordinering og stærk enighed mellem parterne, i regionen og i det internationale samfund;

G.  der henviser til, at beskyttelsen af den palæstinensiske befolkning og dens rettigheder, herunder fangers rettigheder, på Vestbredden, navnlig i område C, og i Østjerusalem er af allerstørste betydning for, at en tostatsløsning stadig vil være gennemførlig;

H.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder i april 2017 fordømte den omstændighed, at myndighederne i Gaza gennemførte tre dødsdomme i strid med Palæstinas forpligtelser i henhold til folkeretten;

I.  der henviser til, at Den Europæiske Union er den største leverandør af finansiel støtte til Den Palæstinensiske Myndighed og Israels største handelspartner; der henviser til, at Israel har adgang til EU-midler under Horisont 2020 samt deltager i aftaler om landbrugs- og industriprodukter samt farmaceutiske produkter;

J.  der henviser til, at der sideløbende med bestræbelserne på at genoptage fredsprocessen finder konkrete samarbejdsprojekter sted såsom vandtilførselsprojektet "Red Sea-Dead Sea Water Conveyance Concept", som tilbyder en vision, der giver håb om den fred og forsoning, som regionen har så stærkt behov for;

1.  gentager sin støtte til tostatsløsningen, hvor staten Israel med sikre og anerkendte grænser og staten Palæstina som en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig stat lever side om side i fred og sikkerhed, og har erklæret, at ingen andre ændringer af grænserne fra før 1967, end dem, som parterne bliver enige om, vil blive anerkendt, heller ikke hvad angår Jerusalem som hovedstad for to stater;

2.  tager stærk afstand fra alle handlinger, der undergraver tostatsløsningens levedygtighed, og opfordrer indtrængende begge parter til gennem politikker og handlinger at vise et ægte engagement i en tostatsløsning for at genoprette tilliden og finde tilbage til meningsfulde forhandlinger; anmoder EU-Udenrigstjenesten og EU-delegationerne i Jerusalem og Tel Aviv til med henblik herpå fortsat nøje at overvåge udviklingen på stedet og dens bredere følger og til at overveje yderligere foranstaltninger for at beskytte tostatsløsningens levedygtighed, som konstant bliver undergravet af nye forhold på stedet;

Hindringer for en tostatsløsning

3.  mener i denne forbindelse, at eksistensen og opførelse af israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder, herunder i Østjerusalem, er ulovlige i henhold til folkeretten og udgør en væsentlig hindring for en tostatsløsning;

4.  beklager navnlig, at "loven om regulering", som Knesset godkendte den 6. februar 2017, giver mulighed for legalisering med tilbagevirkende kraft af bosættelser på palæstinensernes ejendomme uden samtykke fra den retmæssige private ejer; beklager den israelske regerings efterfølgende beslutning af 30. marts 2017 om at offentliggøre udbud for nye bosættelser dybt inde på Vestbredden;

5.  opfordrer derfor Israel til at nedlægge de forposter, der er opført siden marts 2001 i overensstemmelse med kvartettens køreplan indtil 2002, og til at sætte en stopper for alle bosættelsesaktiviteter; gentager sin opfordring til de israelske myndigheder til at gøre en ende på blokaden i Gaza omgående, under behørig hensyntagen til behovet for at beskytte sine borgere mod terrorangreb;

6.  fordømmer ødelæggelserne af EU-finansierede strukturer og projekter i de besatte områder; opfordrer indtrængende EU-finansierede organisationer, som arbejder på stedet, til at samarbejde med israelske ministerier for at undgå, at sådanne ødelæggelser gentager sig;

7.  minder om, at staters og ikkestatslige aktørers efterlevelse af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder ansvarliggørelse for deres handlinger, er en hjørnesten for fred og sikkerhed i regionen;

8.  beklager, at den forværrede politiske og økonomiske situation udgør en udfordring for Den Palæstinensiske Myndighed i forhold til fuldt ud at udvise lederskab med henblik på at tale med én palæstinensisk stemme ved forhandlingsbordet og hæmmer bekæmpelsen af vold og tilskyndelse til vold, især når palæstinensiske unge er involveret;

9.  understreger, at Den Palæstinensiske Myndighed bør tale med én stemme under forhandlingerne med Israel, og ikke alene repræsentere Vestbredden, men også Gazastriben; opfordrer Hamas til at acceptere, at Den Palæstinensiske Myndighed også repræsenterer Gaza;

10.  minder om, at den fortsatte vold, de seneste terrorhandlinger mod Israel og tilskyndelse til vold er grundlæggende i strid med at fremme en fredelig tostatsløsning og kraftigt øger mistilliden mellem samfundsgrupperne; beklager, at Den Palæstinensiske Myndighed fortsætter med at udråbe palæstinensere, der bliver dræbt i Israel, til martyrer i forbindelse med terrorangreb;

11.  opfordrer Den Palæstinensiske Myndigheds sikkerhedsstyrker til at gennemføre effektive og rettidige operationer, såsom afskaffelse af ulovlig ophobning af våben og bekæmpelse af militante palæstinensiske gruppers aktiviteter, f.eks. affyring af raketter mod Israel;

12.  opfordrer indtrængende myndighederne i Gaza til at sætte en stopper for yderligere henrettelser og opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed til at indføre et officielt moratorium for anvendelsen af dødsstraf med det samme, med henblik på helt at afskaffe den;

13.  opfordrer begge sider til straks at tage skridt til at forhindre alle former for vold mod civile, herunder terrorhandlinger, provokationer, tilskyndelser og destruktion;

Et nyt europæisk fredsinitiativ: At tale med én stemme

14.  minder medlemsstaterne om Venedigerklæringen fra juni 1980, hvorefter EU's medlemsstater påtager sig deres ansvar i fredsprocessen, og opfordrer til vedtagelse af en ny Venedigerklæring i anledning af 50-året for besættelsen i juni i år; opfordrer den højtstående repræsentant til at anvende denne nye erklæring til at deltage i etableringen af et europæisk fredsinitiativ;

15.  understreger behovet for, at EU påtager sig en vigtig og synlig rolle i Kvartetten og i forhandlingerne med parterne i regionen; glæder sig derfor over den højtstående repræsentants udnævnelse af en særlig EU-repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten som et klart signal om EU's engagement;

16.  beklager imidlertid, at Unionen ikke siden udnævnelsen af den særlige repræsentant for EU synes at spille nogen større rolle i løsningen af konflikten; opfordrer derfor indtrængende den højtstående repræsentant og EU's særlige repræsentant til at gøre bedre brug af EU's og medlemsstaternes politiske relationer og institutionelle ekspertise, som er baseret på Europas geografiske nærhed, historiske bånd og intensive økonomiske udvekslinger med Mellemøstregionen, for at sikre en mere aktiv og effektiv politisk rolle i fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere, og mellem arabiske stater og Israel i en bredere sammenhæng;

17.  understreger i denne forbindelse betydningen af den igangværende indsats for at fremme det arabiske fredsinitiativ, samt Mellemøstkvartettens og Egyptens fornyede bestræbelser; anerkender Frankrigs initiativ til at indkalde til en international fredskonference;

18.  understreger, at det for at støtte et reelt europæisk fredsinitiativ er medlemsstaternes primære forpligtelse at bidrage aktivt til udformningen af en fælles europæisk holdning og afstå fra ensidige initiativer, der svækker den europæiske indsats;

19.  understreger, at europæiske stats- og regeringschefer ikke kan bede Unionen om at være proaktiv i regionen, hvis deres divergerende holdninger forhindrer Unionen i at tale med én stemme gennem den højtstående repræsentant;

20.  understreger, at den fremtidige udvikling af forbindelserne mellem EU og såvel de israelske som de palæstinensiske partnere også vil afhænge af deres engagement i en varig fred på grundlag af en tostatsløsning;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant, EU's særlige repræsentant, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationers Generalsekretær, Kvartettens særlige udsending til Mellemøsten, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik