Διαδικασία : 2016/2998(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0352/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0352/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0226

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 549kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0345/2017
16.5.2017
PE603.777v01-00
 
B8-0352/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP))


Hilde Vautmans, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP))  
B8‑0352/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 2334/2016 που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν, που υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της EE της 6ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016 για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της τετραμερούς διάσκεψης του Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η «Ύπατη Εκπρόσωπος») έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δέσμευσή της για ανανέωση και εντατικοποίηση του ρόλου της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει, συνεπώς, να τεθεί ένα τέλος στη χρονική περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή διπλωματία έχει παραμείνει σε ρόλο παρατηρητή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2015, η Ύπατη Εκπρόσωπος όρισε νέο ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή («ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή έχει πλέον διαρκέσει περισσότερο από 50 έτη και ότι οι Συμφωνίες του Όσλο Ι υπογράφηκαν το 1993·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ήδη σε εξέλιξη διαδικασία αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από διάφορα κράτη μέλη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι, στο σημερινό μεταβαλλόμενο διεθνές πολιτικό περιβάλλον, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, ισχυρό συντονισμό και ισχυρή σύμπνοια των μερών, της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των φυλακισμένων, στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έχουν τεράστια σημασία για να παραμείνει βιώσιμη η λύση των δύο κρατών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2017, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλε το γεγονός ότι οι αρχές στη Γάζα πραγματοποίησαν τρεις εκτελέσεις κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Παλαιστίνης δυνάμει του διεθνούς δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον βασικότερο χορηγό βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και ότι είναι συμβαλλόμενο μέρος σε συμφωνίες για γεωργικά, βιομηχανικά και φαρμακευτικά προϊόντα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την προσπάθεια που καταβάλλεται για την εκ νέου δρομολόγηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας, όπως το σχέδιο μεταφοράς ύδατος από την Ερυθρά προς τη Νεκρά Θάλασσα που φέρνει μια προοπτική ελπίδας, ειρήνης και συμφιλίωσης στην περιοχή που τόσο τη χρειάζεται·

1.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το Κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, θα συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια, και έχει δηλώσει ότι δεν θα γίνει αποδεκτή καμία αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα, πλην αυτών που έχουν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, μεταξύ άλλων και σε ό, τι αφορά την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα των δύο κρατών·

2.  αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και καλεί τις δύο πλευρές να επιδείξουν, με πολιτικές και δράσεις, πραγματική δέσμευση για μια λύση των δύο κρατών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις· καλεί, για τον σκοπό αυτό, την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην περιοχή και τις ευρύτερες συνέπειές τους και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω δράσης προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, την οποία νέα γεγονότα επί τόπου υπονομεύουν διαρκώς·

Εμπόδια στη λύση των δύο κρατών

3.  θεωρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η ύπαρξη και η οικοδόμηση ισραηλινών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, είναι παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν σημαντικό εμπόδιο στη λύση των δύο κρατών·

4.  θεωρεί λυπηρή, ειδικότερα, την έγκριση του «ρυθμιστικού νόμου» από την Κνεσέτ, στις 6 Φεβρουαρίου 2017, ο οποίος επιτρέπει την αναδρομική νομιμοποίηση οικισμών που έχουν κτισθεί σε παλαιστινιακές ιδιοκτησίες χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου ιδιώτη ιδιοκτήτη· εκφράζει τη λύπη του για την εν συνεχεία απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ, στις 30 Μαρτίου 2017, να προκηρύξει διαγωνισμούς για νέους οικισμούς στα ενδότερα της Δυτικής Όχθης·

5.  καλεί, ως εκ τούτου, το Ισραήλ να κατεδαφίσει τα φυλάκια που κατασκευάστηκαν μετά τον Μάρτιο του 2001, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της τετραμερούς διάσκεψης του 2002, και να θέσει τέλος σε κάθε δραστηριότητα εποικισμού· επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε προς τις ισραηλινές αρχές να θέσουν αμέσως τέλος στον αποκλεισμό της Γάζας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη του Ισραήλ να προστατεύσει τους πολίτες του από τρομοκρατικές επιθέσεις·

6.  καταδικάζει τις κατεδαφίσεις δομών και έργων στα κατεχόμενα εδάφη που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ· ζητεί από τις τα χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ οργανώσεις που εργάζονται επί τόπου να συνεργαστούν με τα ισραηλινά υπουργεία για να αποφευχθούν τέτοιου είδους καταστροφές στο μέλλον·

7.  υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κράτη και μη κρατικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας για τις πράξεις τους, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η επιδεινούμενη πολιτική και οικονομική κατάσταση αποτελεί πρόκληση για την Παλαιστινιακή Αρχή να εκπληρώσει στο ακέραιο τον ηγετικό της ρόλο ώστε να εκφραστεί μία παλαιστινιακή φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και παρεμποδίζει την καταπολέμηση της βίας και της υποκίνησης, ιδίως όταν υπάρχει ανάμειξη της παλαιστινιακής νεολαίας·

9.  τονίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να ομιλεί με μία φωνή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, εκπροσωπώντας όχι μόνο τη Δυτική Όχθη, αλλά και τη Λωρίδα της Γάζας· καλεί τη Χαμάς να δεχθεί ότι η Παλαιστινιακή Αρχή εκπροσωπεί και τη Γάζα·

10.  υπενθυμίζει ότι η συνεχιζόμενη βία, οι πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες κατά Ισραηλινών και η υποκίνηση βίας είναι ριζικά ασυμβίβαστες με την προώθηση μιας ειρηνικής λύσης για δύο κράτη και επιδεινώνουν σφόδρα τη δυσπιστία μεταξύ των κοινοτήτων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Παλαιστινιακή Αρχή εξακολουθεί να αναγνωρίζει ως μάρτυρες τους Παλαιστινίους που έχασαν τη ζωή τους πραγματοποιώντας τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ·

11.  καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής να διεξαγάγουν πλήρως αποτελεσματικές και έγκαιρες επιχειρήσεις, π.χ. εξάρθρωση του παράνομου μηχανισμού συγκέντρωσης όπλων και αντιμετώπιση των δράσεων ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων, όπως είναι η εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ·

12.  παροτρύνει τις αρχές να σταματήσουν κάθε άλλη εκτέλεση στη Γάζα και ζητεί από την Παλαιστινιακή Αρχή να θεσπίσει αμέσως επίσημο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, με σκοπό την κατάργησή της·

13.  καλεί και τις δύο πλευρές να λάβουν άμεσα μέτρα για να εμποδίσουν τις βιαιοπραγίες κατά των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και την πρόκληση, την υποκίνηση και την καταστροφή·

Μια νέα ευρωπαϊκή ειρηνευτική πρωτοβουλία: μιλώντας με μια φωνή

14.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δήλωση της Βενετίας του Ιουνίου 1980, όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέλαβαν τις ευθύνες τους για την ειρηνευτική διαδικασία, και ζητεί να εγκριθεί νέα δήλωση της Βενετίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων κατοχής τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να χρησιμοποιήσει αυτή τη νέα δήλωση για να δεσμευθεί υπέρ της διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας·

15.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει κεντρικό και αναγνωρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο της τετραμερούς διάσκεψης και στις διαπραγματεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη στην περιοχή· χαιρετίζει, συνεπώς, τον ορισμό, από την Ύπατη Εκπρόσωπο, ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ως σαφή ένδειξη δέσμευσης από πλευράς της ΕΕ·

16.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι, μετά τον ορισμό του ειδικού εντεταλμένου, η Ένωσης, δεν φαίνεται να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης· ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ να χρησιμοποιούν καλύτερα τις πολιτικές σχέσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας, των ιστορικών δεσμών και των εντατικών οικονομικών συναλλαγών με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με σκοπό να διασφαλιστεί ένας περισσότερο ενεργός και αποτελεσματικός ρόλος στη διαδικασία ειρήνευσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και, γενικότερα, μεταξύ των αραβικών κρατών και του Ισραήλ·

17.  υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση της αραβικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, καθώς και τις ανανεωμένες προσπάθειες της τετραμερούς διάσκεψης και της Αιγύπτου· αναγνωρίζει την πρωτοβουλία της Γαλλίας για τη σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης·

18.  υπογραμμίζει ότι, για να υποστηρίξουν μια γνήσια ευρωπαϊκή ειρηνευτική πρωτοβουλία, πρωταρχικό καθήκον των κρατών μελών είναι να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης και να απόσχουν από μονομερείς πρωτοβουλίες που αποδυναμώνουν την ευρωπαϊκή δράση·

19.  επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν μπορούν να ζητούν από την Ένωση να ενεργεί με προδραστικό τρόπο όταν οι αποκλίνουσες θέσεις τους δεν επιτρέπουν στην Ένωση να ομιλεί με μία φωνή μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου·

20.  υπογραμμίζει ότι η μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ισραηλινών και παλαιστίνιων εταίρων θα εξαρτηθεί επίσης από την προσήλωσή τους στην εδραίωση βιώσιμης ειρήνης που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον εκπρόσωπο της τετραμερούς διάσκεψης στη Μέση Ανατολή, την Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου