Procedūra : 2016/2998(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0352/2017

Pateikti tekstai :

B8-0352/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0226

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 482kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0345/2017
16.5.2017
PE603.777v01-00
 
B8-0352/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP))


Hilde Vautmans, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP))  
B8‑0352/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes JT rezoliucijas, įskaitant 2016 m. gruodžio 23 d. JT Saugumo Tarybos priimtą Rezoliuciją Nr. 2334/2016,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 10 d. Generalinei Asamblėjai pristatytą JT generalinio sekretoriaus pranešimą dėl žmogaus teisių okupuotose Sirijos Golano Aukštumose,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2017 m. sausio 6 d. diskusiją dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, įsteigiantį asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės mėn. Ketverto ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja (toliau – vyriausioji įgaliotinė) ne kartą išreiškė savo įsipareigojimą atnaujinti ir sustiprinti Sąjungos vaidmenį taikos procese;

B.  kadangi laikotarpis, kurio metu Europos diplomatai atliko stebėtojo vaidmenį, turėtų baigtis;

C.  kadangi 2015 m. balandžio mėn. vyriausioji įgaliotinė paskyrė naują ES specialųjį įgaliotinį Artimųjų Rytų taikos procese (toliau – ES specialusis įgaliotinis);

D.  kadangi okupacija trunka ilgiau nei 50 metų, o I Oslo susitarimai pasirašyti 1993 m.;

E.  kadangi šiuo metu tam tikros valstybės narės pradėjo Palestinos Valstybės pripažinimo procesą;

F.  kadangi Europos Sąjunga mano, kad dabartinėje kintančioje tarptautinėje politinėje aplinkoje reikia ypač stipriai koordinuoti Artimųjų Rytų taikos procesą ir užtikrinti tvirtą šalių, regiono ir tarptautinės bendruomenės vienybę;

G.  kadangi palestiniečių ir jų teisių, įskaitant kalinių teises, apsauga Vakarų Krante, ypač C zonoje, ir Rytų Jeruzalėje yra itin svarbi siekiant užtikrinti dviejų valstybių sambūviu grindžiamo sprendimo įgyvendinamumą;

H.  kadangi 2017 m. balandžio mėn. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras pasmerkė tai, kad valdžios institucijos, pažeisdamos Palestinos įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, Gazos Ruože įvykdė tris egzekucijas;

I.  kadangi Europos Sąjunga yra didžiausia finansinės pagalbos Palestinos Administracijai teikėja ir taip pat didžiausia Izraelio prekybos partnerė; kadangi Izraelis gali naudotis ES lėšomis pagal programą „Horizontas 2020“ ir yra susitarimų dėl žemės ūkio, pramonės ir vaistų šalis;

J.  kadangi, be veiksmų, kurių imtasi siekiant iš naujo pradėti taikos procesą, yra konkrečių bendradarbiavimo projektų, pvz., Raudonosios jūros ir Negyvosios jūros vandens perdavimo projektas, kuriuo siekiama vilties, taikos ir susitaikymo, kurių taip reikia regionui;

1.  dar kartą patvirtina savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė su saugiomis ir pripažintomis sienomis ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, ir pareiškė, kad nebus pripažįstami jokie iki 1967 m. nustatytų sienų, be kita ko, Jeruzalės, kaip abiejų valstybių sostinės, atžvilgiu, pakeitimai, išskyrus tuos, dėl kurių šalys susitarė;

2.  griežtai nepritaria visiems veiksmams, kuriais kenkiama dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo perspektyvumui, ir primygtinai ragina abi konflikto šalis savo politika ir veiksmais įrodyti tikrą įsipareigojimą siekti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ir užtikrintos galimybės vėl pradėti reikšmingas derybas; ragina EIVT ir ES delegacijas Jeruzalėje ir Tel Avive šiuo tikslu toliau atidžiai stebėti vykstančius pokyčius ir jų platesnius padarinius, taip pat apsvarstyti tolesnius veiksmus, siekiant užtikrinti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo perspektyvumą, kuriam nuolat kenkia naujos faktinės aplinkybės;

Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo kliūtys

3.  šiuo atžvilgiu mano, jog tai, kad okupuotoje Palestinos teritorijoje, įskaitant Rytų Jeruzalę, yra įsikūrusios ir statomos Izraelio gyvenvietės, yra neteisėta pagal tarptautinę teisę ir sudaro didžiulę kliūtį dviejų valstybių sambūviu pagrįstam sprendimui;

4.  ypač apgailestauja dėl to, kad 2017 m. vasario 6 d. Knesetas patvirtino „Reguliavimo įstatymą“, kuriuo sudaromos sąlygos atgaline data įteisinti ant palestiniečių nuosavybės be teisėto privataus savininko sutikimo pastatytas gyvenvietes; apgailestauja dėl vėlesnio 2017 m. kovo 30 d. Izraelio vyriausybės sprendimo skelbti konkursus dėl naujų gyvenviečių Vakarų Kranto gilumoje;

5.  todėl ragina Izraelį, laikantis Ketverto 2002 m. veiksmų gairių, išardyti nuo 2001 m. kovo mėn. pastatytus avanpostus ir nutraukti visą su gyvenvietėmis susijusią veiklą; pakartoja savo raginimą, kad Izraelio valdžios institucijos, tinkamai apsvarsčiusios poreikį apsaugoti gyventojus nuo teroristinių išpuolių, nedelsiant nutrauktų blokadą Gazos Ruože;

6.  smerkia ES finansuotų statinių ir projektų naikinimą okupuotose teritorijose; primygtinai ragina vietoje dirbančias ES finansuojamas organizacijas bendradarbiauti su Izraelio ministrais, siekiant išvengti tokių naikinimų ateityje;

7.  primena, kad užtikrinimas, kad valstybės ir nevalstybiniai subjektai laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinių žmogaus teisių teisės, įskaitant atskaitomybę už savo veiksmus, yra taikos ir saugumo regione pagrindas;

8.  apgailestauja, kad dėl blogėjančios politinės ir ekonominės padėties Palestinos Administracijai kyla sunkumų visapusiškai atlikti vadovaujamą vaidmenį, siekiant derybų metu išreikšti vieningą Palestinos nuomonę, ir trukdoma kovoti su smurtu ir kurstymu, ypač tais atvejais, kai įtraukiamas Palestinos jaunimas;

9.  pabrėžia, kad Palestinos Administracija derybose su Izraeliu turėtų laikytis vieningos nuomonės ir atstovauti ne tik Vakarų Krantui, bet ir Gazos Ruožui; ragina grupuotę „Hamas“ pripažinti, kad Palestinos Administracija taip pat atstovauja Gazos Ruožui;

10.  primena, kad nuolatinis smurtas, pastarieji teroro aktai prieš Izraelį ir smurto kurstymas yra iš esmės nesuderinami siekiant taikaus dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo ir gerokai didina bendruomenių nepasitikėjimą viena kitomis; apgailestauja, kad Palestinos Administracija, vykdydama teroro išpuolius, toliau laiko Izraelyje žudomus palestiniečius kankiniais;

11.  ragina Palestinos Administracijos saugumo pajėgas laiku vykdyti visapusiškai veiksmingas operacijas, pvz., išardyti neteisėtai sumontuotą ginkluotę ir neutralizuoti Palestinos kovotojų grupuočių veiklą, pvz., Izraelio apšaudymą raketomis;

12.  primygtinai ragina Gazos Ruožo valdžios institucijas sustabdyti egzekucijas ir ragina Palestinos Administraciją nedelsiant nustatyti oficialų moratoriumą dėl mirties bausmės taikymo, siekiant šią bausmę panaikinti;

13.  ragina abi puses nedelsiant imtis veiksmų, siekiant išvengti visų smurto prieš civilius gyventojus aktų, įskaitant teroro aktus, taip pat provokavimo, kurstymo ir naikinimo;

Nauja Europos taikos iniciatyva. Kalbėti vienu balsu

14.  primena valstybėms narėms 1980 m. birželio mėn. Venecijos deklaraciją, pagal kurią ES valstybės narės prisiėmė su taikos procesu susijusius įsipareigojimus, ir ragina šių metų birželio mėn. minint 50-ąsias okupacijos metines priimti naują Venecijos deklaraciją; ragina vyriausiąją įgaliotinę naudoti šią naują deklaraciją rengiant naują Europos taikos iniciatyvą;

15.  pabrėžia, kad ES turi prisiimti pagrindinį ir pripažįstamą vaidmenį Ketverto veikloje ir vykdant derybas su šalimis, susijusiomis su regionu; todėl palankiai vertina tai, kad vyriausioji įgaliotinė paskyrė ES specialųjį įgaliotinį Artimųjų Rytų taikos procese, ir vertina tai kaip aiškų ES veiklos ženklą;

16.  vis dėlto apgailestauja, kad paskyrus specialųjį įgaliotinį neatrodo, kad Sąjunga atliktų svarbesnį vaidmenį sprendžiant konfliktą; todėl primygtinai ragina vyriausiąją įgaliotinę ir ES specialųjį įgaliotinį geriau pasinaudoti ES ir jos valstybių narių politiniais ryšiais ir institucijų praktine patirtimi, nes jie grindžiami Europos geografiniu artumu, istoriniais ryšiais ir glaudžiais ekonominiais mainais su Artimųjų Rytų regionu, siekiant užtikrinti aktyvesnį ir veiksmingesnį politinį vaidmenį Izraelio ir Palestinos –ir apskritai arabų valstybių ir Izraelio – taikos procese;

17.  šiuo atžvilgiu pabrėžia, kokie svarbūs yra veiksmai siekiant įgyvendinti Arabų taikos iniciatyvą, taip pat atnaujinti Ketverto veiksmai Egipte; pripažįsta Prancūzijos iniciatyvą surengti tarptautinę taikos konferenciją;

18.  pabrėžia, kad siekiant remti tikrą Europos taikos iniciatyvą valstybės narės visų pirma turi aktyviai prisidėti prie vieningos Europos pozicijos formavimo ir susilaikyti nuo vienašalių iniciatyvų, kuriomis silpninami Europos veiksmai;

19.  pabrėžia, kad Europos valstybių ir vyriausybių vadovai negali prašyti, kad Sąjunga imtųsi aktyvių veiksmų regione, jei jų skirtingos pozicijos trukdo Sąjungai laikytis vieningos pozicijos vyriausiosios įgaliotinės vardu;

20.  pabrėžia, kad būsimas ES santykių su abiem partneriais – Izraeliu ir Palestina – plėtojimas taip pat priklausys nuo jų įsipareigojimo siekiant ilgalaikės taikos, grindžiamos dviejų valstybių sambūviu pagrįstu sprendimu;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika