Förfarande : 2016/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0352/2017

Ingivna texter :

B8-0352/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0226

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 172kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0345/2017
16.5.2017
PE603.777v01-00
 
B8-0352/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))


Hilde Vautmans, Marietje Schaake för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))  
B8‑0352/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av FN:s tidigare resolutioner, även resolution 2334/2016 från FN:s säkerhetsråd, som antogs den 23 december 2016,

–  med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare om de mänskliga rättigheterna i det ockuperade syriska Golanområdet, som lades fram för FN:s generalförsamling den 10 januari 2017,

–  med beaktande av diskussionen i rådet (utrikes frågor) den 6 januari 2017 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 januari 2016 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,

–  med beaktande av kvartettens rapport från maj 2016,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) har vid ett flertal tillfällen uttryckt sitt engagemang för att förnya och intensifiera unionens roll i fredsprocessen.

B.  Det är därför dags att få ett slut på den europeiska diplomatins observatörsställning.

C.  I april 2015 utsåg den höga representanten en ny särskild representant för EU för fredsprocessen i Mellanöstern (EU:s särskilda representant).

D.  Ockupationen har nu pågått i över 50 år och Oslo I-avtalen undertecknades 1993.

E.  Det pågår för närvarande en process i flera medlemsstater för att erkänna staten Palestina.

F.  Europeiska unionen anser att fredsprocessen i Mellanöstern, i dagens föränderliga internationella politiska miljö, mer än någonsin kräver en stark samordning och en stark sammanhållning av parterna, regionen och det internationella samfundet.

G.  Det är ytterst viktigt att skydda den palestinska befolkningen och dess rättigheter, inbegripet fångars rättigheter, på Västbanken, särskilt i område C och i östra Jerusalem, så att tvåstatslösningen förblir genomförbar.

H.  I april 2017 fördömde FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att myndigheterna i Gaza genomförde tre avrättningar i strid med Palestinas skyldigheter enligt internationell rätt.

I.  Europeiska unionen är den största biståndsgivaren till palestinska myndigheten och den är också Israels största handelspartner. Israel har tillgång till EU-medel inom ramen för Horisont 2020 och är part i avtal om jordbruks- och industriprodukter och läkemedel.

J.  Parallellt med insatserna för att på nytt få igång fredsprocessen finns det konkreta samarbetsprojekt, såsom projektet med en kanal mellan Röda havet och Döda havet, som ger en vision av hopp, fred och försoning, vilket regionen i så hög grad behöver.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för tvåstatslösningen, enligt vilken staten Israel, med säkra och erkända gränser, och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet, samt förklarar att inga andra ändringar av de gränser som gällde före 1967 kommer att erkännas än de som parterna samtyckt till, inbegripet när det gäller Jerusalem som huvudstad för de två staterna.

2.  Europaparlamentet motsätter sig starkt alla åtgärder som undergräver tvåstatslösningens genomförbarhet och uppmanar båda sidor att i politik och handling visa ett genuint åtagande avseende en tvåstatslösning för att återupprätta förtroendet och bana väg för meningsfulla förhandlingar. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och EU:s delegationer i Jerusalem och Tel Aviv att i detta syfte fortsätta att noga följa utvecklingen på plats och dess konsekvenser, och att överväga ytterligare åtgärder för att skydda tvåstatslösningens genomförbarhet, som hela tiden urholkas av nya händelser på plats.

Hinder för en tvåstatslösning

3.  Europaparlamentet anser i detta sammanhang att förekomsten och byggandet av israeliska bosättningar på det ockuperade palestinska territoriet, inbegripet östra Jerusalem, är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett stort hinder för en tvåstatslösning

4.  Europaparlamentet beklagar i synnerhet Knessets antagande av en lag av den 6 februari 2017, som möjliggör en retroaktiv legalisering av bosättningar som har byggts på palestinsk egendom utan samtycke från den lagliga privata ägaren. Parlamentet beklagar den israeliska regeringens beslut av den 30 mars 2017 att offentliggöra upphandlingar för nya bosättningar långt in på Västbanken.

5.  Europaparlamentet uppmanar därför Israel att avveckla de utposter som uppförts sedan mars 2001, i enlighet med kvartettens färdplan för 2002, och att upphöra med all bosättningsverksamhet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de israeliska myndigheterna att omedelbart upphöra med blockaden mot Gaza, med vederbörlig hänsyn till behovet av att skydda sina medborgare från terroristattacker.

6.  Europaparlamentet fördömer förstörelsen av EU-finansierade strukturer och projekt i de ockuperade områdena. Parlamentet uppmanar EU-finansierade organisationer som arbetar på plats att arbeta med israeliska ministerier för att förhindra att en sådan förstörelse sker på nytt.

7.  Europaparlamentet påminner om att staters och icke-statliga aktörers efterlevnad av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, inbegripet ansvarsskyldighet för deras handlingar, utgör en hörnsten för fred och säkerhet i regionen.

8.  Europaparlamentet beklagar att det försämrade politiska och ekonomiska läget utgör en utmaning för den palestinska myndigheten att fullt ut visa sitt ledarskap och tala med en palestinsk röst vid förhandlingsbordet, och hämmar kampen mot våld och uppvigling, särskilt när det gäller palestinska ungdomar.

9.  Europaparlamentet betonar att den palestinska myndigheten bör tala med en röst under förhandlingarna med Israel, för att företräda inte bara Västbanken utan också Gazaremsan. Parlamentet uppmanar Hamas att acceptera att den palestinska myndigheten också företräder Gaza.

10.  Europaparlamentet påminner om att det fortsatta våldet, den senaste tidens terroristhandlingar mot israeler och uppviglingen till våld är helt oförenliga med arbetet för att främja en fredlig tvåstatslösning och ökar kraftigt misstron mellan de två befolkningsgrupperna. Parlamentet beklagar att den palestinska myndigheten fortsätter att martyrförklara palestinier som dödats i Israel i samband med att de utfört terroristattacker.

11.  Europaparlamentet uppmanar den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor att genomföra effektiva och snabba insatser, såsom att avveckla den olagliga upprustningen och bekämpa militanta palestinska gruppers verksamhet, såsom att skjuta raketer mot Israel.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Gaza att stoppa ytterligare avrättningar och uppmanar den palestinska myndigheten att omedelbart upprätta ett officiellt moratorium för dödsstraffet, med målet att avskaffa det.

13.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att vidta omedelbara åtgärder för att förhindra alla våldshandlingar mot civila, inbegripet terrordåd, liksom provokationer, uppvigling och förstörelse.

Ett nytt europeiskt fredsinitiativ: Tala med en röst

14.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om Venedigdeklarationen från juni 1980, enligt vilken EU:s medlemsstater tar på sig sitt ansvar i fredsprocessen, och efterlyser en ny Venedigdeklaration som ska antas med anledning av 50 år av ockupation i juni i år. Parlamentet uppmanar den höga representanten att använda denna nya deklaration för att åta sig att inrätta ett europeiskt fredsinitiativ.

15.  Europaparlamentet betonar att EU måste spela en viktig och erkänd roll inom ramen för kvartetten och i förhandlingarna med de berörda parterna i regionen. Parlamentet välkomnar därför den höga representantens utnämning av EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern som ett tydligt budskap om EU:s engagemang.

16.  Europaparlamentet beklagar dock att unionen, sedan utnämningen av den särskilda representanten, inte verkar spela någon större roll för att lösa konflikten. Parlamentet uppmanar därför den höga representanten och EU:s särskilda representant att använda EU:s och medlemsstaternas politiska relationer och institutionella expertis på ett bättre sätt, eftersom de grundar sig på Europas geografiska närhet till samt historiska band och intensiva handelsutbyte med Mellanöstern, i syfte att garantera en aktivare och effektivare politisk roll i fredsprocessen mellan israeler och palestinier, och mellan arabstaterna och Israel i allmänhet.

17.  Europaparlamentet understryker i detta sammanhang betydelsen av de pågående insatserna för att främja det arabiska fredsinitiativet, samt kvartettens och Egyptens förnyade ansträngningar. Parlamentet erkänner Frankrikes initiativ att sammankalla en internationell fredskonferens.

18.  Europaparlamentet understryker att, för att stödja ett genuint europeiskt fredsinitiativ, har medlemsstaterna det primära ansvaret för att aktivt bidra till utformningen av en enad europeisk ståndpunkt och att avhålla sig från unilaterala initiativ som försvagar de europeiska åtgärderna.

19.  Europaparlamentet framhåller att de europeiska stats- och regeringscheferna inte kan begära att unionen ska agera proaktivt i regionen om deras isärgående ståndpunkter hindrar unionen från att tala med en röst genom den höga representanten.

  Europaparlamentet understryker att den framtida utvecklingen av förbindelserna mellan EU och både de israeliska och palestinska partnerna också kommer att vara beroende av deras engagemang för en varaktig fred som bygger på en tvåstatslösning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy