Postup : 2017/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0353/2017

Předložené texty :

B8-0353/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH USNESENÍ
PDF 360kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.778v01-00
 
B8-0353/2017

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0219/2017

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP))


Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP))  
B8-0353/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a protokoly k této úmluvě,

–  s ohledem – s výhradami – na ústavu Ruské federace, zejména na kapitolu 2 této ústavy (Práva a svobody lidí a občanů),

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva ze dne 13. dubna 2017 o zneužívání a zadržování homosexuálů v Čečensku,

–  s ohledem na obecné zásady Evropské rady ze dne 24. června 2013 pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv a mučení a špatného zacházení,

–  s ohledem na akční plán pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(2),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 6. dubna 2017 o porušování lidských práv homosexuálů v Čečensku,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezinárodní i ruské organizace na ochranu lidských práv, jakož i nezávislé místní a mezinárodní sdělovací prostředky uvádějí, že od února 2017 bylo v autonomní Čečenské republice v Ruské federaci protiprávně zatčeno pro podezření z homosexuality více než 100 mužů, kteří jsou drženi nejméně ve dvou nelegálních věznicích, a to v rámci koordinované kampaně, kterou údajně organizují orgány a bezpečnostní složky této republiky na přímý rozkaz čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova;

B.  vzhledem k tomu, že oběti byly vystaveny špatnému zacházení a mučení a byly nuceny sdělovat totožnost dalších LGBTI osob; vzhledem k tomu, že údajně nejméně tři muži zemřeli, dva v důsledku zacházení ve vazbě a jeden byl zabit svou rodinou, kdy se jednalo o tzv. „vraždu ze cti“;

C.  vzhledem k tomu, že většina obětí neusiluje o dosažení spravedlnosti, protože se obává odvetných opatření místních orgánů; vzhledem k tomu, že (domnělí) homosexuálové jsou obzvláště zranitelní kvůli silné homofobii ve společnosti, a vzhledem k tomu, že jsou ohroženi „vraždami ze cti“ ze strany svých příbuzných;

D.  vzhledem k tomu, že původní zprávy nezávisle potvrdily také organizace Human Rights Watch a Mezinárodní krizová skupina, přičemž obě citovaly místní zdroje, jež potvrzují, že policie a bezpečnostní složky se zaměřují na muže, kteří jsou vnímáni jako homosexuálové, a zadržují je;

E.  vzhledem k tomu, že po letech hrozeb a represí nemohou v tomto regionu pracovat prakticky žádní nezávislí novináři nebo aktivisté za lidská práva; vzhledem k tomu, že čečenští úředníci a duchovní vyhrožují novinám, které brutální kampaň namířenou proti homosexuálům prvně zveřejnily;

F.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je signatářem několika mezinárodních smluv o lidských právech a jakožto člen Rady Evropy je rovněž signatářem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a má tudíž povinnost zajistit bezpečnost všech osob, které mohou být ohroženy, a to i v důsledku své sexuální orientace; vzhledem k tomu, že ruský stát a parlamentní a soudní orgány v Rusku jsou povinny vyšetřit zločiny páchané čečenskými orgány a mají k dispozici všechny nástroje, aby tak učinily;

G.  vzhledem k tomu, že homosexualita byla v Ruské federaci dekriminalizována v roce 1993;

H.  vzhledem k tomu, že osoby LGBTI jsou chráněny podle stávajícího mezinárodního práva v oblasti lidských práv i podle ruských vnitrostátních právních předpisů; vzhledem k tomu, že jsou však často zapotřebí konkrétní kroky k tomu, aby osoby LGBTI mohly svých lidských práv plně požívat, jelikož sexuální orientace a genderová identita mohou znamenat další riziko diskriminace, šikany a stíhání, a to nejen ve školách, na pracovištích a v širší společnosti, ale také v rodinách; vzhledem k tomu, že úkolem a odpovědností policie, soudů a příslušných orgánů je proti těmto formám diskriminace bojovat;

I.  vzhledem k tomu, že prezident Putin pověřil ruskou veřejnou ochránkyni lidských práv Taťjanu Moskalkovovou vytvořením pracovní skupiny, jež má tato obvinění prošetřit;

J.  vzhledem k tomu, že obecné zásady Rady týkající se osob LGBTI určují delegacím EU a velvyslanectvím členských států aktivní úlohu při prosazování práv těchto osob; vzhledem k tomu, že tyto zásady označují boj proti násilí zaměřenému na osoby LGBTI a podporu ochránců lidských práv osob LGBTI za prioritní oblasti;

K.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 bude druhý akční plán pro provádění strategického rámce pro lidská práva a demokracii vyhodnocen, včetně obecných zásad týkajících se osob LGBTI;

L.  vzhledem k tomu, že dne 7. března 2017 přijala ruská Duma právní úpravu, která dekriminalizuje domácí násilí tím, že „ublížení na zdraví v rámci rodiny“ redukuje z trestného činu na přestupek, což vede k nižším trestům pro pachatele; vzhledem k tomu, že Parlament o této otázce diskutoval na svém dílčím zasedání ve Štrasburku ve dnech 13.–16. března 2017;

1.  vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad zprávami o svévolném zadržování, mučení a zabíjení mužů, kteří jsou vnímáni jako homosexuálové, v Čečenské republice Ruské federace; vyzývá příslušné orgány, aby tuto kampaň pronásledování ukončily a okamžitě propustily ty osoby, jež jsou stále protiprávně zadržovány; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby obětem i ochráncům lidských práv a novinářům, kteří se tímto případem zabývají, poskytly právní a fyzickou ochranu;

2.  důrazně odsuzuje prohlášení mluvčího čečenské vlády, který odmítl existenci homosexuálů v Čečensku a zprávu diskreditoval jako „lži a naprosté dezinformace“; připomíná příslušným orgánům, že právo na život, svobodu a osobní bezpečnost je základním lidským právem, které platí pro všechny;

3.  naléhavě vyzývá k okamžitému, nezávislému, objektivnímu a důkladnému vyšetření případů věznění, mučení a vražd s cílem předat jejich duchovní i faktické původce spravedlnosti a ukončit beztrestnost; v tomto ohledu vítá vytvoření pracovní skupiny pod vedením ruské veřejné ochránkyně lidských práv, která tyto činy vyšetřuje; vyzývá delegaci EU a velvyslanectví a konzuláty členských států v Rusku, aby vyšetřování aktivně monitorovaly a aby dále zvýšily úsilí o spolupráci s oběťmi, osobami LGBTI, novináři a ochránci lidských práv, kteří jsou v současnosti ohroženi;

4.  vyzývá orgány Čečenska a Ruské federace, aby dodržovaly vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní závazky a zásady právního státu, prosazovaly rovnost, nediskriminaci a všeobecně platné standardy v oblasti lidských práv, a to i v případě osob LGBTI, a aby tato opatření podpořily kroky, jako je zvyšování povědomí a prosazování kultury tolerance a začleňování na základě nenásilí, rovnosti a nediskriminace;

5.  je mimořádně znepokojen atmosférou beztrestnosti, která takovéto činy umožňuje, a vyzývá k tomu, aby byla ve spolupráci s občanskou společností vyvinuta právní a další opatření k jejich předcházení a monitorování a k účinnému stíhání pachatelů tohoto násilí; zdůrazňuje, že konečnou odpovědnost za vyšetření těchto činů nese Rusko a jeho vláda, která musí pachatele postavit před soud a chránit všechny ruské občany před protiprávními činy;

6.  vyzývá Komisi a členské státy, aby spolu s mezinárodními organizacemi v oblasti lidských práv a s ruskou občanskou společností pomáhaly lidem, kteří z Čečenska uprchli, a aby skutečnosti týkající se této kampaně pronásledování zveřejnily;

7.  vyzývá dále členské státy EU, aby zvážily navýšení počtu míst pro přesídlení, pokud jde o oběti, novináře a ochránce lidských práv z Čečenska, a aby urychlily přímé přesídlení osob prchajících kvůli obavám o svou bezpečnost;

8.  je obzvláště znepokojen zprávami, že se čečenské orgány „chtějí zbavit všech homosexuálů“ před začátkem ramadánu;

9.  se znepokojením bere na vědomí novou právní úpravu o domácím násilí, včetně násilí na dětech, kterou Rusko přijalo a kterou Parlament považuje za krok zpět; zdůrazňuje, že právní předpisy, které tolerují násilí v rodině, mohou mít závažné důsledky jak pro oběti, tak pro společnost jako celek; vyzývá EU, aby i nadále prosazovala vymýcení všech forem násilí na ženách, včetně domácího násilí, chránila zranitelné osoby a podporovala oběti, a to jak v Evropě, tak mimo ni;

Obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami

10.  vítá obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv osobami LGBTI, které přijala Rada pro zahraniční věci dne 24. června 2013; zůstává přesvědčen, že tyto obecné zásady jsou významnou pobídkou k prosazování práv osob LGBTI na celém světě;

11.  vyjadřuje své znepokojení nad nestejnou měrou povědomí o těchto obecných zásadách a jejich provádění ze strany delegací EU a zastoupení členských států;

12.  vyzývá v tomto ohledu Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby usilovaly o strategičtější a systematičtější provádění obecných zásad, a to podporou úsilí vyvíjeného občanskou společností i zvyšováním povědomí o dané problematice mezi zaměstnanci EU ve třetích zemích a jejich odbornou přípravou s cílem umožnit efektivní projednávání problematiky práv osob LGBTI v rámci politických dialogů a dialogů o lidských právech se třetími zeměmi i na mnohostranných fórech;

13.  důrazně upozorňuje na význam soustavného posuzování toho, jak jsou tyto obecné zásady prováděny, a to na základě jasných kritérií; naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala a zveřejnila důkladné hodnocení provádění obecných zásad ze strany delegací EU a diplomatických zastoupení členských států ve všech třetích zemích s cílem odhalit případné rozdíly a mezery v provádění a odstranit je;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám Ruské federace a Čečenské republiky.

(1)

Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právní upozornění - Ochrana soukromí