Διαδικασία : 2017/2688(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0353/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0353/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0231

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 574kWORD 50k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.778v01-00
 
B8-0353/2017

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0219/2017

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP))


Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP))  
B8-0353/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη, με επιφυλάξεις, το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το κεφάλαιο 2 (δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 13ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κακοποίηση και την κράτηση ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2013, για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση·

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 6ης Απριλίου 2017, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς και ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σύμφωνα με τα τοπικά και διεθνή μέσα, από τον Φεβρουάριο του 2017 έχουν συλληφθεί παρανόμως βάσει υποψίας για ομοφυλοφιλία πάνω από εκατό άνδρες, και κρατούνται σε τουλάχιστον δύο παράνομες φυλακές στην αυτόνομη Τσετσενική Δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εκστρατείας, η οποία φέρεται να οργανώθηκε από τις αρχές και δυνάμεις ασφαλείας της δημοκρατίας υπό τις άμεσες διαταγές του Προέδρου της Τσετσενίας, Ramzan Kadyrov·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα υπέστησαν κακομεταχείριση και βασανιστήρια και εξαναγκάστηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα και άλλων ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις άνδρες έχουν σκοτωθεί, δύο ως αποτέλεσμα της μεταχείρισής τους στη φυλακή και ένας από την οικογένειά του, στο πλαίσιο ενός αποκαλούμενου «εγκλήματος τιμής»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μεγάλο βαθμό, τα θύματα δεν επιζητούν την απονομή δικαιοσύνης, καθώς φοβούνται αντίποινα από τις τοπικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (θεωρούμενοι ως) ομοφυλόφιλοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω της έντονης ομοφοβίας στην κοινωνία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εγκλημάτων τιμής από τους συγγενείς τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρχικά ρεπορτάζ έχουν επιβεβαιωθεί ξεχωριστά από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων, που αμφότερα επικαλούνται επιτόπιες πηγές, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν στοχοποιήσει άνδρες που θεωρούνται ομοφυλόφιλοι και επιδιώκουν την κράτησή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από χρόνια απειλών και καταπίεσης, δεν υφίσταται σχεδόν κανένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος ή ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να είναι σε θέση να εργαστεί στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάλληλοι και κληρικοί της Τσετσενίας έχουν απειλήσει την εφημερίδα που πρώτη έφερε στο φως τη βάρβαρη εκστρατεία κατά των ομοφυλοφίλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνεπώς έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία όλων των προσώπων που μπορεί να κινδυνεύουν, μεταξύ άλλων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές, κοινοβουλευτικές και δικαστικές αρχές της Ρωσίας έχουν την υποχρέωση και τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διερεύνηση των εγκλημάτων που διαπράττουν οι αρχές της Τσετσενίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 1993·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ προστατεύονται δυνάμει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βάσει της ρωσικής εθνικής νομοθεσίας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι συχνά απαιτείται συγκεκριμένη δράση για τη διασφάλιση της πλήρους άσκησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, καθώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η έμφυλη ταυτότητα μπορεί να συνεπάγονται πρόσθετους κινδύνους για διακρίσεις, εκφοβισμούς και διώξεις στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και εντός των οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον και ευθύνη της αστυνομίας, του δικαστικού σώματος και των αρχών να καταπολεμούν αυτές τις μορφές διακρίσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Πούτιν έχει αναθέσει στη Διαμεσολαβήτρια της Ρωσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Tatyana Moskalkova, τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση των καταγγελιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου προβλέπουν μια προορατική προσέγγιση εκ μέρους των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές ορίζουν ότι η καταπολέμηση της βίας κατά των ΛΟΑΔΜ και η στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ αποτελούν τομείς προτεραιότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 θα αξιολογηθεί το δεύτερο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, περιλαμβανομένων των κατευθυντηρίων γραμμών για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2017, η Ρωσική Δούμα ενέκρινε νομοθεσία με την οποία αποποινικοποιείται η ενδοοικογενειακή βία, υποβαθμίζοντας την «πρόκληση σωματικής βλάβης εντός της οικογένειας» από ποινικό σε διοικητικό αδίκημα, με ηπιότερες κυρώσεις για τους παραβάτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συζήτησε αυτό το θέμα κατά την περίοδο συνόδου της 13ης-16ης Μαρτίου 2017 στο Στρασβούργο·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με τις καταγγελίες για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και δολοφονίες ανδρών που θεωρούνται ομοφυλόφιλοι στη Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ζητεί από τις αρχές να θέσουν τέρμα σε αυτή την εκστρατεία δίωξης και να απελευθερώσουν άμεσα όσους εξακολουθούν να κρατούνται παρανόμως· προτρέπει τις ρωσικές αρχές να εξασφαλίσουν τη νομική και φυσική προστασία των θυμάτων, καθώς και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων που έχουν εργαστεί στην υπόθεση αυτή·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τη δήλωση του εκπροσώπου της τσετσενικής κυβέρνησης που αρνείται την ύπαρξη ομοφυλοφίλων στην Τσετσενία και απαξιώνει τις καταγγελίες αυτές χαρακτηρίζοντάς τες ως «ψεύδη και απόλυτη παραπληροφόρηση»· υπενθυμίζει στις αρχές ότι το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ισχύει για όλους·

3.  ζητεί, επειγόντως, την άμεση, ανεξάρτητη, αντικειμενική και διεξοδική διερεύνηση των φυλακίσεων, των βασανιστηρίων και των φόνων, έτσι ώστε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί τους και να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση ομάδας εργασίας, με επικεφαλής τον Ρώσο Διαμεσολαβητή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οποίος διερευνά το ζήτημα· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες και τα προξενεία των κρατών μελών στη Ρωσία να παρακολουθούν ενεργά την έρευνα, και να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειες συνεργασίας με τα θύματα, τα άτομα ΛΟΑΔΜ, τους δημοσιογράφους και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο·

4.  καλεί τις αρχές της Τσετσενίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας να συμμορφωθούν με την εσωτερική νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις και να τηρούν το κράτος δικαίου, να προωθούν την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων και τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, υποστηρίζοντάς τα με μέτρα όπως η αύξηση της ευαισθητοποίησης για την προώθηση νοοτροπίας ανεκτικότητας και ένταξης με βάση την αποχή από τη χρήση βίας, την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων·

5.  εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για το κλίμα ατιμωρησίας που επιτρέπει τη διάπραξη των ενεργειών αυτών, και ζητεί την ανάπτυξη νομικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αποτελεσματική δίωξη των δραστών των βιαιοπραγιών αυτών σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει ότι η Ρωσία και η κυβέρνησή της φέρουν την τελική ευθύνη για τη διερεύνηση αυτών των πράξεων, την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης και την προστασία όλων των Ρώσων πολιτών από παράνομες καταχρηστικές συμπεριφορές·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας, να βοηθήσουν όσους διέφυγαν από την Τσετσενία και να φέρουν στο φως αυτή την εκστρατεία καταχρήσεων·

7.  καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης των θέσεων επανεγκατάστασης για θύματα, δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τσετσενία και να επισπεύσουν την άμεση επανεγκατάσταση των προσώπων που φεύγουν για λόγους ασφαλείας·

8.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές της Τσετσενίας επιθυμούν να «απαλλαγούν από όλους τους ομοφυλόφιλους» προτού αρχίσει το Ραμαζάνι·

9.  σημειώνει με ανησυχία, ως βήμα οπισθοδρόμησης, την έγκριση, εκ μέρους της Ρωσίας, της νέας νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβανομένης της βίας εις βάρος παιδιών· υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία που ανέχεται τη βία εντός της οικογένειας κινδυνεύει να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τα θύματα όσο και για την κοινωνία συνολικά· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, να προστατεύει όσους είναι ευάλωτοι και να στηρίζει τα θύματα, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης·

Κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ)

10.  χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, που εξέδωσε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013· διατηρεί την πεποίθηση ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν ισχυρή ώθηση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ ανά τον κόσμο·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τα αποκλίνοντα επίπεδα ευαισθητοποίησης και υλοποίησης όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τα άτομα ΛΟΑΔΜ εκ μέρους των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κρατών μελών·

12.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να ασκήσουν πιέσεις για μια πιο στρατηγική και συστηματική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ώστε να θέτει με αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε πολιτικούς διαλόγους και διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και σε πολυμερή φόρουμ, καθώς και να στηρίζει τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών·

13.  τονίζει με έμφαση πόσο σημαντική είναι η συνεχής αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, με τη χρήση σαφών δεικτών αναφοράς· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να διενεργήσει και να δημοσιεύσει διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών σε όλες τις τρίτες χώρες, με σκοπό να εντοπιστούν και να διορθωθούν πιθανές διαφορές και κενά στην υλοποίησή τους·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Τσετσενίας.

(1)

ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου