Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0354/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0354/2017

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo

  15.5.2017 - (2016/2998(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0345/2017

  Procedūra : 2016/2998(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0354/2017
  Pateikti tekstai :
  B8-0354/2017
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0354/2017

  Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo

  (2016/2998(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 18 d. ir 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

  –  atsižvelgdamas į Artimųjų Rytų ketverto 2016 m. liepos 1 d. ataskaitą ir 2016 m. rugsėjo 23 d. pareiškimą,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi siekis užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose tebėra svarbiausias tarptautinės bendruomenės prioritetas ir būtina stabilumo ir saugumo regione sąlyga;

  B.  kadangi ES ne kartą patvirtino, kad remia dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą išsaugant 1967 m. sienas, Jeruzalę paskelbiant abiejų valstybių sostine, o saugiai Izraelio Valstybei ir nepriklausomai, demokratiškai, vientisai ir pajėgiai Palestinos Valstybei taikiai ir saugiai gyvuojant šalimais, ir ragino atnaujinti tiesiogines taikos derybas tarp Izraelio ir Palestinos Administracijos;

  C.  kadangi nepaliaujamas smurtas, teroristiniai išpuoliai prieš civilius gyventojus ir smurto kurstymas ypač stiprina nepasitikėjimą ir iš esmės nedera su taikiu sprendimu;

  1.  pakartoja, kad tvirtai remia dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą išsaugant 1967 m. sienas, Jeruzalę paskelbiant abiejų valstybių sostine, o saugiai Izraelio Valstybei ir nepriklausomai, demokratiškai, vientisai ir pajėgiai Palestinos Valstybei taikiai ir saugiai gyvuojant šalimais, vadovaujantis apsisprendimo teise ir visapusiškai laikantis tarptautinės teisės nuostatų;

  2.  pabrėžia, jog svarbu, kad šalys kuo greičiau atnaujintų esmines derybas, siekdamos užtikrinti teisingą, ilgalaikę ir visapusišką taiką; ragina abi šalis vengti veiksmų, kurie galėtų lemti tolesnę eskalaciją, įskaitant vienašales priemones, kurios galėtų apsunkinti derybų rezultatus, kelti grėsmę galimybei sudaryti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą ir vesti į dar didesnį nepasitikėjimą; ragina abi šalis iš naujo įsipareigoti siekti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo ir, savo ruožtu, atsiriboti nuo šiam sprendimui nepritariančių nuomonių;

  3.  mano, kad nepaliaujamas smurtas, teroro aktai ir smurto kurstymas iš esmės nesuderinami su pažanga siekiant taikaus dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo; pažymi, kad įsipareigojimo imtis efektyvių veiksmų prieš smurtą, terorizmą, neapykantą kurstančią kalbą ir neapykantos kurstymą vykdymas nepaprastai svarbus norint atkurti pasitikėjimą ir vengti eskalacijos, kuri dar labiau pakenktų galimybėms pasiekti taiką;

  4.  primena, kad pagal tarptautinę teisę nausėdijos yra neteisėtos, pabrėžia, kad pastarojo meto sprendimai įkurti nausėdiją Vakarų Kranto gilumoje, paskelbti konkursus dėl beveik 2 000 nausėdijų vienetų ir pagaliau žemę Vakarų Kranto gilumoje paskelbti valstybine dar labiau apsunkina galimybę pasiekti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą;

  5.  pabrėžia, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai savo kalboje, sakytoje per 2017 m. kovo 29 d. vykusį 28-ąjį Arabų Valstybių Lygos aukščiausiojo lygio susitikimą, pažymėjo, kad dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas – vienintelis realus būdas užkirsti kelią konfliktui ir visoms pretenzijoms ir kad ES šiuo tikslu toliau sieks visos tarptautinės bendruomenės vienybės – taip pat ir su draugais JAV;

  6.  teigiama vertina ES ryžtą toliau palaikyti ryšius su regioniniais partneriais Arabų taikos iniciatyvos pagrindu: pagal šią iniciatyvą numatyti esminiai arabų ir Izraelio konflikto sprendimo elementai bei galimybė kurti regioninio saugumo sistemą; pabrėžia, jog ES, įskaitant jos specialiojo įgaliotinio veiksmus, aktyviai bendradarbiaus su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Ketverto partnerius, kad būtų atnaujintas daugiašalis požiūris į taikos derybas;

  7.  pabrėžia, kad Palestinos vidaus susitaikymas – svarbus elementas siekiant dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo, ir apgailestauja, kad Palestina ir toliau nėra vieninga; palaiko ES raginimą palestiniečių grupuotėms didžiausią prioritetą teikti susitaikymui ir Palestinos Administracijos grąžinimui į Gazos Ruožą; ragina palestiniečių pajėgas nedelsiant atnaujinti pastangas susitaikyti, visų pirma surengiant gerokai pavėluotus prezidento ir parlamento rinkimus; pabrėžia, kad šiuo požiūriu Palestinos Administracija turi prisiimti didesnę atsakomybę ir perimti savo valdžios funkciją Gazoje, įskaitant saugumo ir civilinio administravimo sritis bei veiklą sienos perėjimo punktuose;

  8.  pabrėžia, kad ES turi skatinti iniciatyvas, kuriomis būtų prisidedama prie politinių, nevalstybinių ir ekonominių veikėjų tarpusavio pasitikėjimo atkūrimo ir bendradarbiavimo konkrečiais klausimais krypties nustatymo; šiuo požiūriu pabrėžia, kad svarbios yra politikos sritys, kuriose bendradarbiavimas būtinas kasdieniam piliečių gyvenimui, pvz., vandens ir energijos sritys, taip pat kad būtina remti šiuo metu regione bendrai vykdomą veiklą, pvz., Izraelio, Palestinos teritorijų ir Jordanijos vandens ir energijos ryšį, bei ja remtis;

  9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Ketverto atstovui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.