Postup : 2017/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0355/2017

Předložené texty :

B8-0355/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH USNESENÍ
PDF 278kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.780v01-00
 
B8-0355/2017

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0219/2017

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (domnělých) homosexuálů v Čečensku (Rusko)  (2017/2688(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (domnělých) homosexuálů v Čečensku (Rusko)  (2017/2688(RSP))  
B8-0355/2017

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokoly,

–  s ohledem na ústavu Ruské federace, zejména na kapitolu 2 o právech a svobodách lidí a občanů;

–  s ohledem na pokyny Rady ze dne 24. června 2013 pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými ženami, homosexuály, bisexuály, transsexuály a intersexuály (LGBTI),

–  s ohledem na směrnici Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany(1),

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv, mučení a špatného zacházení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity(2),

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva ze dne 13. dubna 2017 o zneužívání a zadržování homosexuálních mužů v Čečensku,

–  s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(3),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 6. dubna 2017 o porušování lidských práv homosexuálních mužů v Čečensku,

–  s ohledem na otázku Komise ohledně provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (domnělých) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (O-000039 – B8-0219/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2017 zveřejnily ruské nezávislé noviny Novaja gazeta první zprávy o násilném zadržení a uvěznění více než sta homosexuálních mužů nebo mužů, kteří jsou jako homosexuálové vnímáni, v autonomní Čečenské republice Ruské federace v rámci koordinované kampaně, která je údajně organizována vnitrostátními orgány a bezpečnostními silami na přímý rozkaz čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova;

B.  vzhledem k tomu, že noviny Novaja gazeta uvedly, že násilně zadržené osoby byly vystaveny špatnému zacházení a mučení a byly nuceny sdělovat totožnost dalších osob LGBTI; vzhledem k tomu, že podle těchto zpráv nejméně tři muži zemřeli, dva v důsledku zacházení ve vazbě a jeden byl zabit svou rodinou, která na něm spáchala tzv. „vraždu ze cti“;

C.  vzhledem k tomu, že původní zprávy nezávisle potvrdily také organizace Human Rights Watch a Mezinárodní krizová skupina, přičemž obě citovaly místní zdroje, jež potvrzují, že policie a bezpečnostní složky se zaměřují na muže, kteří jsou vnímáni jako homosexuálové, a zadržují je;

D.  vzhledem k tomu, že většina obětí neusiluje o dosažení spravedlnosti, protože se obává odvetných opatření ze strany místních orgánů; vzhledem k tomu, že (domnělí) homosexuálové jsou obzvláště zranitelní kvůli silné homofobii ve společnosti, a vzhledem k tomu, že jsou ohroženi „vraždami ze cti“ ze strany svých příbuzných;

E.  vzhledem k tomu, že po letech hrozeb a represí nemohou v této oblasti pracovat prakticky žádní nezávislí novináři nebo aktivisté za lidská práva; vzhledem k tomu, že čečenští úředníci a duchovní vyhrožují novinám, které brutální kampaň namířenou proti homosexuálům prvně zveřejnily;

F.  vzhledem k tomu, že dne 11. května 2017 ruská policie zadržela v centru Moskvy pět aktivistů, kteří se pokusili odnést petici podepsanou dvěma miliony lidí státním zástupcům, aby je vyzvali k oficiálnímu vyšetřování údajného mučení a zabíjení homosexuálů v Čečensku; vzhledem k tomu, že tito aktivisté byli týž den propuštěni;

G.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je signatářem několika mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv a jakožto člen Rady Evropy a signatář Evropské úmluvy o ochraně lidských práv má povinnost zajistit bezpečnost všech osob, které mohou být ohroženy, a to i v důsledku jejich sexuální orientace; vzhledem k tomu, že Rusko má povinnost i prostředky k vyšetřování zločinů páchaných čečenskými orgány; vzhledem k tomu, že homosexualita byla v Ruské federaci dekriminalizována v roce 1993;

H.  vzhledem k tomu, že osoby LGBTI jsou chráněny podle stávajícího mezinárodního práva v oblasti lidských práv i podle ruských vnitrostátních právních předpisů; vzhledem k tomu, že jsou však často zapotřebí specifické kroky k tomu, aby osoby LGBTI mohly plně požívat svých lidských práv, jelikož sexuální orientace a genderová identita mohou znamenat další riziko diskriminace, šikany a stíhání, a to nejen ve školách, na pracovištích a v širší společnosti, ale také v rodinách; vzhledem k tomu, že úkolem a odpovědností policie, soudů a orgánů je proti těmto formám diskriminace i negativním společenským postojům bojovat;

I.  vzhledem k tomu, že dne 7. března 2017 Ruská federace přijala právní úpravu, která dekriminalizuje domácí násilí tím, že „ublížení na zdraví v rámci rodiny“ redukuje z trestného činu na přestupek, což má pro pachatele za následek nižší trest; vzhledem k tomu, že Parlament o této otázce diskutoval na dílčím zasedání ve Štrasburku ve dnech 13.–16. března 2017;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o svévolném zadržování a mučení mužů, kteří jsou vnímáni jako homosexuálové, v Čečenské republice Ruské federace; vyzývá orgány, aby toto pronásledování ukončily a umožnily mezinárodním organizacím v oblasti lidských práv, aby údajné trestné činy důvěryhodně vyšetřily;

2.  odsuzuje prohlášení mluvčího čečenské vlády, který odmítl existenci homosexuálů v Čečensku a zprávu diskreditoval jako „lži a naprosté dezinformace“; připomíná orgánům, že svoboda shromažďování, svoboda sdružování a svoboda projevu jsou univerzálními právy a platí pro všechny; vyzývá k okamžitému propuštění těch, kteří jsou nadále nezákonně zadržováni; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby obětem i ochráncům lidských práv, kteří se tímto případem zabývají, poskytly právní a fyzickou ochranu;

3.  bere na vědomí skutečnost, že prezident Putin dal ruskému ministerstvu vnitra a federálnímu prokurátorovi pokyny, aby události v Čečensku vyšetřili, a vyzývá Komisi, členské státy a Radu Evropy, aby ruským orgánům nabídly materiální pomoc a poradenství při vyšetřování;

4.  vyzývá orgány Čečenska a Ruské federace, aby dodržovaly vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní závazky a zásady právního státu, propagovaly rovnost, nediskriminaci a všeobecně platné standardy v oblasti lidských práv, a to i v případě osob LGBTI, a aby tato opatření podpořily opatřeními, jako je zvyšování povědomí a prosazování kultury tolerance a začleňování na základě rovnosti a nediskriminace;

5.  je mimořádně znepokojen atmosférou beztrestnosti, která takovéto činy umožňuje, a vyzývá k tomu, aby byla ve spolupráci s občanskou společností vyvinuta právní a další opatření k jejich předcházení a monitorování a k účinnému stíhání pachatelů tohoto násilí; zdůrazňuje, že konečnou odpovědnost za vyšetření těchto činů nese Rusko a jeho vláda, která musí pachatele postavit před soud a chránit všechny ruské občany před protiprávními činy;

6.  naléhavě vyzývá k okamžitému, nezávislému, objektivnímu a důkladnému vyšetření případů věznění, mučení a vražd s cílem předat jejich duchovní i faktické autory spravedlnosti a ukončit beztrestnost; v tomto ohledu vítá vytvoření pracovní skupiny pod vedením ruské veřejné ochránkyně lidských práv, která tyto činy vyšetřuje; vyzývá delegaci EU a velvyslanectví a konzuláty členských států v Rusku, aby vyšetřování aktivně monitorovaly a aby dále zvýšily úsilí o spolupráci s oběťmi, osobami LGBTI, novináři a ochránci lidských práv, kteří jsou v současnosti ohroženi;

7.  vyzývá Komisi, aby spolu s mezinárodními organizacemi v oblasti lidských práv a s ruskou občanskou společností pomáhala lidem, kteří uprchli z Čečenska, a aby osvětlila skutečnosti týkající se této ostudné kampaně; vyzývá členské státy, aby zjednodušily postupy žádání o azyl pro tyto oběti v souladu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy;

8.  důrazně upozorňuje na význam soustavného posuzování toho, jak jsou tyto obecné zásady uplatňovány, a to na základě jasných kritérií; naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla a zveřejnila důkladné hodnocení provádění obecných zásad ze strany delegací EU a diplomatických zastoupení členských států ve všech třetích zemích s cílem odhalit případné rozdíly a mezery v provádění a odstranit je;

9.  se znepokojením bere na vědomí novou právní úpravu o domácím násilí, včetně násilí na dětech, kterou Rusko přijalo a kterou Parlament považuje za krok zpět; zdůrazňuje, že právní předpisy, které tolerují násilí v rodině, mohou mít závažné důsledky jak pro oběti, tak pro společnost jako celek; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby i nadále podporovaly odstranění domácího násilí, chránily zranitelné osoby a podporovaly oběti, a to jak v Evropě, tak mimo ni.

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám Ruské federace a Čečenské republiky.

(1)

Úř. Věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.

(2)

Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 21.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právní upozornění - Ochrana soukromí